En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirs­dag 22. april kunne vi lese føl­gende triste serie av twitter-meldinger om å sykle i Oslo.

Det star­tet med at skrev dette:

Da har jeg kjøpt måneds­kort igjen. Er rett og slett redd for å sykle gjen­nom Oslo sen­trum.

En av Oslos erfarne bysyk­lis­ter, @morten_lode, fulgte opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kan­skje noen kan hjelpe deg med å finne en tryg­gere rute?”

fort­satte:

tar gjerne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barcode i Bjør­vika. Nes­ten vans­ke­ligst tilbake…”

Mor­ten How Lode fulgte opp igjen:

Noen som kan hjelpe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barcode i Bjør­vika?

Jeg var nok ikke den eneste som for­søkte å tenke ut en rute som vi kunne anbe­fale til en som ønsket å sykle trygt fra den ene kan­ten av det som må reg­nes som Oslo sen­trum til den andre, om vi ser litt stort på det. Selv klarte jeg ikke å komme med noen gode forslag.

En erfa­ren kon­kur­ranse­syk­list og bysyk­list , fulgte opp:

Det er et strekke som er usyklbart; folk, biler, trikke­spor osv. Over­alt. Bare kaos. Må sykle rundt “gryta”.

Twit­ter­ut­veks­lin­gen fikk med til å tenke på denne mel­din­gen fra en annen aktiv kon­kur­ranse­syk­list, fra for omtrent tre år siden:

Syk­let fra Major­stuen til Pos­tens Gods­sen­ter i dag, og videre til Løren torg. Skum­lere enn fel­tet i norgescupen :-)”

Når aktive kon­kur­ranse­syk­lis­ter, som ikke pleier å være skvetne, synes strek­nin­gen er skum­mel og usyklbar, da er det ikke ove­r­as­kende at de som van­lig­vis er litt mer for­sik­tig på syk­ke­len vel­ger å la denne stå. Slikt er trist, og under­stre­ker med all mulig tyde­lig­het at det er poli­ti­ker­nes for­søm­mel­ser gjen­nom alt for mange år som gjør at såpass få i Oslo syk­ler. Folk må opp­leve det som trygt å sykle der­som de skal bevege seg ut i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel. Vi får jevn­lig høre om at tra­fikk prio­ri­te­res i omtrent denne rekke­følge: Gående, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port, pri­vat­bil. Men alle ser at dette i prak­sis ikke er sant. Bilen prio­ri­te­res langt høy­ere enn ansvar­lige poli­ti­kere er vil­lige til å innrømme.

Jeg var neppe den eneste bysyk­lis­ten som for­søkte å tenke ut en anbe­fa­lel­ses­ver­dig rute. Jeg kunne nok ha sagt noe om hvor jeg ville ha valgt å sykle,  men det betyr ikke at det er en anbe­fa­lelse­ver­dig rute for en som vil føle seg trygg i tra­fik­ken. Det hen­der jeg syk­ler mel­lom mitt kon­tor på St Olavs plass til noen av uni­ver­si­tets­byg­nin­gene i Gau­stad­bekk­da­len, even­tu­elt til NRK, som inn­e­bæ­rer å sykle mel­lom Sen­trum og Mari­en­lyst. De vel­ger jeg gjerne denne ruten, uten at det er en rute jeg vil anbe­fale en litt for­sik­tig syk­list. Ikke så å for­stå at jeg er en ufor­sik­tig syk­list. Men jeg er ikke redd for så sykle i bytra­fik­ken, og jeg tar den plas­sen jeg tren­ger som syklist.

Vi får sta­dig hører at man skal prio­ri­tere gående, syk­lende og koll­ke­tiv­tra­fik­ken, og at at bilen kom­mer etter dette. Davæ­rende bymiljø­by­råd Ola Elve­stuen sa det bl.a. til NRK 17.07.2013,. Det står også i Bymiljø­eta­tens doku­ment “Oslo — trygg, miljø­venn­lig, vak­ker og sporty”. Men vi ser hver dag at dette er teori, ikke prak­sis. Suhms gate, som er på min rute, er bare et av alt for mange eksemp­ler på dette. Det fin­nes alt for mange gater mel­lom Major­stu­om­rå­det og sen­trum som er til­rette­lagt for bil­kjø­ring, og ingen som er til­rette­lagt for syk­ling.

Så lenge det ikke er noen godt til­rette­lagte syk­kel­for­bin­del­ser mel­lom Major­stuen og sen­trum er min opp­ford­ring: Bruk Bog­stad­veien. Han­delstan­den ba om kaos da de kjem­pet for biler og par­ke­ring og mot til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Dess­verre ga feige poli­ti­kere etter, og han­delstan­den fikk det som de ville. La oss bidra til at han­dels­stan­den får det kao­set de ønsker, og la oss håpe at Bog­stad­veien syn­ker enda len­ger ned i gjørma som handle­gate. En gang må også han­delstan­den i Oslo lære.

WIMG_0257_DxO

Det er ingen rime­lig eller for­nuf­tig grunn til at bilis­tene skal kunne legge beslag på så mange gater. Man burde lage et hoved­bil­vei­nett, bestå­ende av de gater hvor gjen­nom­kjø­ring med bil til­la­tes. Da skal man huske på at biler har motor, og godt kan kjøre en omvei. Hoved­bil­vei­ene bør være slik at de klart sig­na­li­se­res at biler tole­re­res når kjø­ring er nød­ven­dig, men at de gene­relt er uøns­ket i byen. Bog­stad­veien er åpen­bart en vei hvor gjen­nom­kjø­ring med bil ikke bør til­la­tes. Det fin­nes ingen rime­lig grunn til at bilis­ter skal ha rett vei, mens syk­lis­ter tvin­ges ut på omveier. Byen skal leg­ges til rette for folk, ikke for biler.

Suhms gt kunne ha vært stengt for gjen­nom­kjø­ring med bil, gate­par­ke­rin­gen kunne ha vært fjer­net og det kunne ha blitt lagt til rette for syk­kel. Det er ikke en ide­ell trasé. Den starter/ender i rund­kjø­rin­gen ved Bis­lett, som ikke er god for syk­lis­ter. Men den kan sik­kert for­bed­res. Dess­uten er “Nora­bak­ken” bratt, og ganske tung når man skal sykle opp. Her bør man enten være i ganske bruk­bar form eller ha elsykkel.

Bis­lett­gata og Sofies gate er åpen­bare valg for syk­kel­tra­seer, i alle fall til Stens­berggt / Hol­bergs gt. Hele Hol­bergs gt med fort­set­telse i Stens­berggt opp til Ulle­våls­veien burde vært til­rette­lagt for syk­ling. Min vei videre går gjen­nom gang­veier i et bolig­om­råde, og er ikke det som bør anbe­fa­les som en hoved­ferd­sels­åre for syklende.

Skulle man velge å følge det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett, må man velge livs­far­lig smale syk­kel­felt langs Kirke­veien, enten mot Major­stuen eller Adamstuen.

WIMG_3270_DxOIngen kan anbe­fa­les å bruke disse. Kom­mer man seg hel­skin­net over Major­stu­krys­set kan man velge det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner sta­dion til Slotts­par­ken. Men det er bare bløff. Det er Oslo­spe­sia­li­te­ten “Hoved­syk­kel­vei til­rette­lagt for gate­par­ke­ring”, men null til­rette­leg­ging for syk­kel. Adam­stuen og så Ulle­våls­veien har bedre ret­ning mot Bjørvika/Barcode. I Ulle­våls­veien er det syk­kel­felt. Men det er mange far­lige par­ke­rings­lom­mer på innsiden.

Dess­uten har Oslo­po­li­tiet her sabo­tert syk­lis­tene ved å insis­tere på en tra­fikk­felle uten­for Ulle­våls­veien 15.

Len­ger inn mot sen­trum lider syk­lis­tene under Peter N. Myhre og Anders Behring Brei­vik, som begge på hver sin måte har fått satt sitt preg på gatene. Tid­li­gere sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myhre sa i et inter­vju med Aften­pos­ten (jeg har notert datoen 29. sep­tem­ber 2004, men i den ombrukne og rad­brukne artik­ke­len som nå er på nett står det at den er opp­da­tert 19. okto­ber 2011 — det var kan­skje da den ble radbrukket):

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan, sier Myhre.”

Vi kan jo ellers merke oss at Peter N Myhre i det samme inter­vjuet sa seg godt for­nøyd med Oslo som syk­kelby, og da er det vel ingen stor over­ras­kelse at det ikke skjedde stort for syk­lis­ter i den tiden han hadde ansva­ret for dette. Han sa også dette:

[om] innen­for Ring 1. Der går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myhre inn for at syk­lis­tene skal kjøre på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget sykkelfelt. — ”

(U)Ansvarlig byråd ville ha syk­lis­tene til å sykle på for­tauet i sen­trum! Snakk om å opp­fordre til kon­flikt mel­lom syk­lende og fot­gjen­gere! Det er også åpen­bart at han som sam­ferd­sels­by­råd ikke kunne reg­lene for å sykle på for­tauet. Tra­fikk­reg­lene § 18 nr 3, første punktum lyder:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående”

Hvor ofte er gang­tra­fik­ken så liten at syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående i Oslo sen­trum?  Det er ikke ofte det vil være lov å sykle på for­tauet her, om man skal følge trafikkreglene.

Dette med ikke å merke opp, slik at man får finne seg til rette som best man kan, har nå fått et nytt navn: “Shared space”, den løs­nin­gen som også er valgt på alt for mange lande­veier som kun er til­rette­lagt for bil­kjø­ring. Det høres lik­som så mye finere ut når man bru­ker et engelsk navn.

Anders Behring Brei­vik har sør­get for at det har blitt satt opp mange stygge betong­sper­rin­ger og andre sper­rin­ger, som gjør frem­kom­me­lig­he­ten for syk­lis­ter (og fot­gjen­gere) enda dårligere.

WIMG_0639

Det er ille at man må sette seg ned å tenke for å finne en vei hvor det er aksep­ta­belt å sykle når man skal fra en del av byen til en annen. En hoved­for­skjell mel­lom en rela­tivt god syk­kelby som Paris, og den dår­lig syk­kelby som Oslo er denne:

Når jeg syk­ler i Paris vel­ger jeg ret­nin­gen til dit jeg skal, og reg­ner med at jeg fin­ner en rute som er til­rette­lagt for syk­ling uten store pro­ble­mer og uten å måtte sykle store omveier. I Oslo har jeg en del faste ruter som jeg pleier å sykle til de ste­dene jeg van­lig­vis syk­ler til. Et eksem­pel på en slik rute er min rute fra Frog­ner til Sin­sen. Men skal jeg til et annet sted enn jeg pleier, eller star­ter turen fra et annet sted, må jeg all­tid tenke meg om og plan­legge, i håp om å finne en bruk­bar syk­kel­rute. Kata­stro­falt blir det når man fak­tisk ikke kan finne en slik vei, og det blir ganske ofte resul­ta­tet. Selv pleier jeg å trosse dår­lig til­rette­leg­ging og sykle like­vel. Hanne Brat­lie valgte i ste­det å kjøpe nytt månedskort.

Hvis Oslos poli­ti­kere mener alvor med at Oslo skal bli en syk­kelby, kan det ikke være slik. Man må bare gå i gang og gjøre noe, og det haster.

Våger poli­ti­kerne å bli med på syk­kel­ori­en­te­ring i Oslo?

Jeg sen­der føl­gende utford­ring til Stian Ber­ger Røs­land, Guri Melby, Bård Folke Fred­rik­sen, Ketil Sol­vik Olsen, Terje Moe Gus­tav­sen og flere (gjerne også med et pas­sende presse­korps på hjul): Bli med på syk­kel­ori­en­te­ring i Oslo.

Opp­leg­get er enkelt: Fra et fel­les starts­ted får man opp­gitt en rute med ste­der man skal innom i en bestemt rekke­følge. Man må selv finne en egnet syk­kel­rute mel­lom de angitte ste­der. Alle syk­lis­tene er utstyrt med GPS og video­ka­mera, slik at vi i etter­tid kan se på hvilke ruter de valgte og hvor­dan turen har gått. Jeg vet en del ste­der jeg vil legge inn på en slik rute, men den kan jeg ikke si på forhånd.

Vil dere bli med, så skal vi sik­kert klare å finne en dag.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly
WIMG_3395_DxO

Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien!

Ende­lig går det mot vår. I vår del av lan­det har vin­te­ren i år vært used­van­lig kort, og noen vil mene at det har vært vår lenge.

WIMG_8439_DxOFor alle de som ikke har syk­let hele vin­te­ren, er det tid for å hente fram syk­ke­len, gi den en vår­puss og starte en ny syk­kel­ses­ong. Til tross for tomme løf­ter og dår­lig til­rette­leg­ging, blir det hel­dig­vis fler syk­lis­ter for hvert år. Mye kan tyde på at flere vil velge syk­ke­len i 2014 enn i 2013. Hel­dig­vis går det litt frem­over, også i Oslo.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
Sykkelkart_Oslo

Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å bygge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var dette året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rekke andre store sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­lige har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hovedsykkelveinettet.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
Plankart_OsloS

Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i årevis hatt pla­ner om til­rette­leg­ging for syk­kel. Men som vi vet så alt for godt: De gjen­nom­fø­res ikke.

Plan– og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer Oslo S-området: plan­pro­gram på høring og åpent møte. Det fin­nes en “Omårde­plan for Oslo S-området” fra 2010. I 2010-planen står det en del om fot­gjen­gere og syk­lis­ter. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt dette synes å være glemt når man nå synes når det når leg­ges fram et plan­pro­gram. Vi kan lese dette i pre­sen­ta­sjo­nen på nettet:

Med bak­grunn i Område­pro­gram for Oslo S, bysty­rets ved­tak av 26. sep­tem­ber 2012 og anbe­fa­lin­ger fra Plan­sam­ar­bei­det om kol­lek­tiv­knute­punk­tet Oslo S, hoved­rap­port av august 2013, skal det utar­bei­des et fel­les plan­pro­gram og kon­se­kvens­ut­red­ning for kom­mende plan­for­slag for føl­gende prosjekter:

Kart­skis­sen i 2010-planen ser slik ut:

Kartskisse_Oslo S

Kom­mu­nes plan er blitt borte. Det er for­slag fra tre andre aktø­rer som skal leg­ges til grunn når man nær­mer seg noe som kal bli rea­li­se­ring. Det er Ruter, KLP Eien­dom og Rom Eien­dom. Ser man på deres for­slag, så er ingen av disse opp­tatt av å legge til rette for syk­ling. Når kom­mu­nen lar disse legge pre­mis­sene for byut­vik­lin­gen og glem­mer egne pla­ner, da blir det som det all­tid har blitt. Syk­lis­tene blir “glemt” når man skal ta ste­get fra vakre ord til prak­tisk poli­tikk. Vi så det da nærings­in­ter­es­sene fikk gjen­nom­slag og fikk fjer­net syk­kel­veien i Ruse­løkk­veien fra regu­le­rings­pla­nen, og da man valgte å se bort fra både gate­bruks­plan og hoved­syk­kel­vei­plan ved regu­le­rin­gen av C J Ham­bros plass.

Vi fryk­ter at det samme vil skje om kom­mu­nen ved­tar og byg­ger havne­pro­me­na­den. Man har ikke tenkt mye på syk­lis­ter i den pla­nen. Vi får nok en reprise på den pin­lige opp­tre­de­nen fra byråd Bård Folke Fred­rik­sen, Venst­res Espen Ophaug og Høy­ers Her­man Kopp i bysty­rets møte 15. mai 2013 (sak 120). Alle hen­vi­ser til at det er er ment å legge hoved­syk­kel­vei­net­tet å gå andre ste­der. Men syk­ling hand­ler ikke bare om hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det bør være like selv­føl­ge­lig med til­rette­leg­ging for syk­lis­ter som med for­tau i hele byen.

Dess­uten: Det hoved­syk­kel­vei­net­tet deres viser til, eksis­te­rer ikke. Bygg dette hoved­syk­kel­vei­net­tet før dere hen­vi­ser til det. Det er vans­ke­lig å sykle på luf­tige pla­ner og brutte løf­ter. Vi tren­ger vei og asfalt! Å hen­vise til egne brutte løf­ter som unn­skyld­ning for ikke å legge til rette for syk­kel, det er bare bare pin­lig. Dere løper jo fra ved­tatte syk­kel­pla­ner hele tiden, som i denne saken. Hvor­for skal vi tro på den pla­nen dere viser til denne gangen?

Kol­lek­tiv­knute­punkt er vik­tig. Men selv­føl­ge­lig skal det være god sykke­lad­komst til kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Dess­uten må det kre­ves at hvis KLP skal få bygge høy­hus, så må det stil­les krav om om sykke­lad­komst. Det må også være et selv­sagt krav at det blir god syk­kel­for­bin­delse mel­lom Bjør­vika og Tøyen, altså at man må følge opp pla­nen fra 2010 om å legge til rette for syk­kel i Nylandsveien.

Oslo byråd: Dere har ingen tro­ver­dig­het igjen å miste. Skal dere ha sjans til å bygge opp igjen noe tro­ver­dig­het, må dere vise at byut­vik­ling ikke bare er et kne­fall for eien­doms­ut­vik­lere. Et selv­sagt krav til alle pro­sjek­ter, også kol­lek­tiv­knute­punkt m.m. ved Oslo S, er at det skal leg­ges til rette for syk­lis­ter og at plan­lagte syk­kel­veier skal byg­ges. Byrå­det og bysty­ret kan ikke nok en gang gjøre noe som i neste omgang blok­ke­rer for gjen­nom­fø­ring av sykkelplaner.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
WIMG_3364_DxO

Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av ulike grun­ner en tur til Skøyen. Som syk­list er det all­tid depri­me­rende å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på begge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det burde selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­kerte bilene. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­jere strek­nin­gen — gjerne på syk­kel. Dess­uten må geby­rene for å par­kere i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er ganske menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­kere der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­rike ble bøtene for å par­kere i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av flere til­tak for å fremme aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lille kaval­kade fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxO Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_2877_DxO

Hvorfor kritisere syklister for deres klesvalg, Christine Baglo?

Chris­tine Baglo har skre­vet om «syk­kel­kul­tur og syk­kel­tor­tur» i Dags­avi­sen. Hun fryk­ter «kon­dom­dresspe­s­ten». Jeg syk­ler i byen omtrent hver dag, hele året. Jeg ser omtrent ingen av de syk­lis­tene Chris­tine Baglo skri­ver om. Det jeg ser er folk på mange for­mer for syk­kel, men hybrid og off-road syk­ler domi­ne­rer i Norge. Nye og gamle. Lenge ble bysyk­lis­ter anbe­falt off-road syk­ler fordi til­rette­leg­gin­gen var så dår­lig. Skulle man sykle i byen måtte man ha en syk­kel som tålte tøft terreng.

Folk er stort sett kledd i van­lige hver­dags­klær. Noen vel­ger å bytte ut den typisk norske all­vær­sjak­ken med en syk­kel­jakke. En jakke i en farge som gjør en syn­lig i tra­fik­ken, og som dess­uten er desig­net for syk­ling er fak­tisk bedre egnet til syk­ling enn andre jak­ker. Syk­ler man langt eller syk­ler for å trene, vil mange bruke syk­kel­klær, akku­rat som mange bru­ker ski­klær når de går på ski. Kri­ti­se­rer Chris­tine Baglo også folk som går på ski i ski­klær, og som ikke bru­ker treski?

Kon­dom­dress? Skal man se kon­dom­dress må man inn i en vel­o­drom (som det ikke fin­nes noen av i Norge) og se bane­syk­ling, og i tempo­løp – samt på skøyte­ba­nen. Ellers er kon­dom­dres­ser bare en fan­tasi i noens hoder. Aktive syk­lis­ter bru­ker en tett­sit­tende syk­kel­shorts eller tights, en trøye omtrent som en litt tett­sit­tende T-skjorte og even­tu­elt en jakke laget for sykling.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_2896_DxO

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­veien kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil– og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal komme til­bake til Bog­stad­veien senere. Men som svar på kri­tikk fordi det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Melby, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt burde vært lagt til rette for f.eks. hand­lende på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mune påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­kere den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­lige i Oslo kom­mune ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vået er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stuen, uttalte seg noen gan­ger som om han trodde det eksis­terte en syk­kel­vei i dette områ­det. Jeg håper du vet bedre, Guri Melby.

Når Bog­sta­veien igjen åpnes for bilkø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­veien være klar. Den burde egent­lig ha vært klar lenge før dere begynte å tenke på å gjøre noe med Bog­stad­veien. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
E18_Vestkorridoren

E 18, Vestkorridoren

Bil­fol­ket drøm­mer om ny E 18 fra Lys­aker til Slep­en­den, den såkalte Ves­kor­ri­do­ren. Egent­lig drøm­mer de sik­kert om mye mer motor­vei, men denne er aktu­ell nå. 40 mrd er den nå kost­nads­be­reg­net til. Det dreier seg om ca 10 km motor­vei, så pris­lap­pen er altså ca 4 mill per meter vei. Det er pri­sen for ca 20 Munch­mu­seer, og mye mer enn hva langt vik­ti­gere sam­fer­del­se­pro­sjek­ter som ny jern­bane­tun­nel og ny T-banetunnel gjen­nom Oslo vil koste.

Bom­pen­gene kan komme opp i 158 kr. Hvis man ikke slut­ter med de menings­løse el-bilfordelene, kom­mer 158 kr i pas­se­ring til vir­ke­lig å sette fart i el-bilsalget. Fri­tak for bom­pen­ger er den for­del elbil­bru­kerne anses som vik­tigst om man skal tro deres lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon.  Bærum kom­mer til å bli det nye Malan­gen, hvor “alle” kjø­rer el-bil for å slippe bom­pen­ger. Der­med kom­mer finan­sie­rin­gen til å rakne.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
bitcoin

Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den største mar­keds­plas­sen for Bit­coin, Mt Gox har for­svun­net. Den har hatt pro­ble­mer med å utbe­tale pen­ger, og har nå for­svun­net fra net­tet. “Take the money and run”, som det også kalles.

Jeg har aldri hatt noen tro på Bit­coin. Dette er en av de vik­tige grun­nene, og det var bare et spørs­mål om tid før det måtte komme. Bit­coin er en valuta uten sub­stans, tuf­tet på tro, håp og kjær­lig­het. Noen har en naiv tro på at tek­no­logi er sva­ret på alt, har stor kjær­lig­het til all avan­sert og ufor­ståe­lig tek­no­logi, og håp om at den skal frelse ver­den. Jeg har i de ca 30 årene jeg har fulgt med på beta­lings­sek­to­ren sett vel­dig mange eksemp­ler på “The next big thing”, og de fleste er glemt i dag. De hadde mange og tro­faste til­hen­gere til bob­lene sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3287_DxO

Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Jeg har fått den tvil­somme ære å bli gjen­stand for en leder­ar­tik­kel i “Nordre Aker Bud­stikke”, om er en lokal­avis under DittOslo-paraplyen. Det er kan­skje ikke det man reg­ner som de mest tone­an­gi­vende media, men likevel.

Utgangs­punk­tet er min kri­tikk av poli­tiet, dels  i Ditt Oslo, dels på min blogg, som også inn­e­hol­der en smule kri­tikk av DittO­slo for å være ganske ukri­tiske til påstan­der fra poli­tiet når de skri­ver om syk­lis­ter og Oslos ver­sting­kryss — en ser­vi­li­tet som bekref­tes i lederen.

En ting bør være klin­kende klart: Jeg har aldri for­svart syk­ling på rødt lys, og synes opp­sla­get i Ditt Oslo var vink­let slik at det kunne mis­for­stås. Slik sett er jeg enig i over­skrif­ten på lede­ren: “Det er god grunn til å sykle på grønt”. Ordent­lige syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt lys.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.