WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 15. etappe: Tallard – Nimes

TdF_2014_00_15Så skulle det ende­lig lyk­kes for Alex­an­der Kristoff, og han lyk­tes på den etap­pen som star­tet i den byen hvor Thor Hus­hovd tok sin første TdF-etappeseier i 2002. Med OL-bronse, seier i Milan — San Remo og etappe­seier i TdF, sam­men med mange andre gode resul­ta­ter, plas­se­rer Alex­an­der Kristoff seg blant de store sykkelrytterne.

Ryt­terne skal i dag gå løs på den første Alpe­etap­pen, med mål­gang på en uten­for­ka­te­gori topp. Her kan Alex­an­der Kristoff og de andre spur­terne satse på å bruke minst mulig kref­ter. Dagens mel­lom­sprint kom­mer etter at ryt­terne har vært over en første­ka­te­gori, så her hen­ger neppe spur­terne med. Det blir en etappe hvor de som vil for­søke å angripe Nibali må prøve seg.

Vi har kom­met til 15. etappe, hvor ryt­terne skal ned fra fjel­let. Her blir det igjen sjan­ser for spur­tere som fort­satt har saft igjen i bena.

TdF_2014_15 Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 14. etappe: Grenoble – Risoul

TdF_2014_00_14Syk­lis­ter er ikke noen ping­ler. Chris Froome fort­satte et stykke med brudd i hånd­led­det. Alberto Con­ta­dor satte seg på syk­ke­len og fort­satte et stykke med brudd i et ben i leg­gen. Det deles ut pri­ser for bl.a. den mest offen­sive ryt­te­ren, men ikke for den tap­reste — en pris som i går måtte ha gått til And­rew Talan­sky. Etter først å ha gått av syk­ke­len, satte han seg på den igjen og full­førte med enorme ryggsmerter.

Vi kan jo sam­men­ligne dette med noe av det vi kunne se i Hollywood-mesterskapet i Bra­sil nylig.

Den etap­pen ryt­terne skal ut på i dag, ser ikke ut til å være av de har­deste, men to tredje– og to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de som sit­ter i sofaen og sier at det er bare en fjer­de­ka­te­gori eller tredje­ka­te­gori, kan ta en tur ut og sykle noen. Da jeg en gang så litt på dette, kom jeg til at Kongs­veien i Oslo anta­ge­lig ville ha blitt klas­si­fi­sert som en fjerdekategori.

Vi har kom­met fram til 14. etappe. Den har to første– og en uten­for­ka­te­gori stig­ning, og avslut­tes på top­pen av en første­ka­te­gori. Det er den eneste ordent­lige alpe­etap­pen i årets utgave av touren.

TdF_2014_14 Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 13. etappe: St Etienne – Chamrousse

TdF_2014_00_13Ryt­terne har for­hå­pent­lig­vis fått en god resti­tu­sjon på sin vel­for­tjente hvile­dag. Og vi får håpe at Alex­an­der Kristoff har blitt kvitt sine mage­pro­ble­mer. Med begge de største favo­rit­tene ute, er det noe mer åpent. Skjønt det blir ikke lett for andre å hente inn Nibali. Ryt­terne skal ut på en etappe med mye mot­bakke, om enn ikke de har­deste etap­pene, før det går ned­over mot slutten.

Vi har kom­met til 13. etappe. Den er ganske små­kupert på begyn­nel­sen, men avslut­ter med noen harde bak­ker — og har avslut­ning på en topp.

TdF_2014_13Dagens etappe star­ter i et ganske vin­fat­tig område, før den krys­ser Rhô­ne­da­len og går inn i Alpene. Det betyr at vi må finne dagens vin i Rhône.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 12. etappe: Bourg en Bresse – St Etienne

TdF_2014_00_12I dag slik­ker ryt­terne sine sår, prø­ver å få nytt liv i slitne krop­per og ser med en skrekk­blan­det fryd på det som lig­ger foran dem. Dess­verre får vi ikke den duel­len mange, blant andre jeg, hadde sett fram til mel­lom Chris Froome og Alberto Con­ta­dor. Men det har vel blitt ganske åpent nå — og vans­ke­lig å sette opp et lag i Tour Manager.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har kom­met til 12. etappe som går fra Bourg-en-Bresse til St. Etienne.

TdF_2014_12 Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 10. etappe: Mulhouse – La Planche des Belles Filles

TdF_2014_00_10Det holdt ikke for Alex­an­der Kristoff denne gan­gen hel­ler. At det holdt nes­ten er all­tid en fat­tig trøst. Den etap­pen de skal ut på i dag er nok en etappe for mer klatre­sterke ryttere.

Det som i øyeblik­ket vir­ker mest sik­kert i årets tour, er at Peter Sagan vin­ner den grønne trøyen. Han viser at det er en poeng­trøye, ikke bare en sprint­tøye. Han kjø­rer smart og san­ker poeng hele veien.

Vi har kom­met til 10. etappe. Begyn­nel­sen av etap­pen er i Alsace, og det er årets første etappe med mål­gang på en topp. La Plan­che des Bel­les Fil­les har en stig­ning på 20% på det brat­teste. Det er her sam­men­lagt­kan­di­da­tene vil begynne å angripe hver­andre. Hvis Alberto Con­ta­dor har ambi­sjo­ner om å vinne åretes tour bør han angripe nå. Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 9. etappe: Gerardmer – Mulhouse

TdF_2014_00_09Tysk­land fes­ter gre­pet også i Tour de France. Så ble det bare nes­ten for Alex­an­der Kristoff i får også. I dag er det ganske kupert, og neppe noen Kristoff-etappe.

Vi har kom­met til 9.etappe. Det fort­set­ter med en del fjell i dag også, men ikke de aller hardeste.

TdF_2014_09Om for­rige etappe var ganske kje­de­lig i et vin­per­spek­tiv, skal vi i dag gjen­nom et av de områ­dene jeg lenge har ven­tet på at touren skal innom: Alsace.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 8. etappe: Tomblaine – Gerardmer

TdF_2014_00_08Det ble defi­ni­tivt ikke Alex­an­der   Kristoff i går. Det var også kje­de­lig at Chris Froome måtte gi seg.  Dagens champagne­etappe er flat, så det blir nok en masse­spurt også denne gangen.

Vi har kom­met fram tll 8. etappe.  Dette er etappe hvor de som har ambi­sjo­ner om å sikre seg klatre­trøyen kan begynne å sanke poeng. Skjønt den vir­ker ikke så hard at det er en etappe for utpre­gede klatrere.

TdF_2014_08Etter to dager med champagne er det vans­ke­lig å unngå at den derpå føl­gende dagen blir en vin­mes­sig ned­tur. Det er fak­tisk meget vans­ke­lig å finne inter­es­sant vin i det områ­det dagens etappe går gjennom.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 7. etappe: Epernay – Nancy

TdF_2014_00_07Så ble det bare nes­ten for Alex­an­der Kristoff. Men det var så nær så nær, og en dag må han også ha mar­gi­nene på sin side. Mar­cel Kit­tel har mar­kert at han har over­tatt spurtetronen.

Vi får også håpe at ska­dene til Chris Froome ikke er så alvor­lige at det hind­rer han vesent­lig. Ryt­terne skal ut på bro­steins­etap­pen, som kan gi mange inter­es­sante utslag. Det er vel hel­ler ikke en helt dum etappe for Alex­an­der Kristoff.

Vi har kom­met til 7. etappe, og andre champagne­etappe, fra Eper­nay til Nancy.

TdF_2014_07Om Reims er hoved­sta­den for champagne (vin­mes­sig, ikke admi­ni­stra­tivt), så er Eper­nay det som man i Frank­rike kal­ler sou­prefec­ture. Så det blir mer champagne.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 6. etappe: Champagne: Arras – Reims

TdF_2014_00_06Ryt­terne har kom­met til sin første etappe på kon­ti­nen­tet, og touren har kom­met hjem nå som de skal sykle i Frank­rike (og litt i Belgia).

Det er en flat etappe, med to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. I til­legg er det noen ikke-klassifiserte stig­nin­ger som ut fra løype­pro­fi­len kan se ut til å være omtrent like harde. Men det er nes­ten 50 km fra den siste stig­nin­gen før man er i mål, så her nyt­ter det ikke å satse på et rykk i den siste bak­ken. Det blir nok en masse­spurt på denne etap­pen også.

Vi har kom­met til årets første champagne­etappe.
6. etappe star­ter i Arras og ender i Reims.

Start­byen Arras er føde­byen til den franske revo­lu­sjons­le­de­ren Robe­spierre. Byen var omtrent en mil fra fron­ten under første ver­dens­krig, men fikk like­vel ganske store skader.

TdF_2014_06champagne_toastHer star­ter vinen. Og for en start! 6. etappe ender i champagne­ho­ved­sta­den Reims. Her er det ikke vans­ke­lig å finne godt drikke!

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.