Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Ret­ten til eget bilde er et tema jeg har vært innom flere gan­ger, men det har da først og fremst vært knyt­tet til foto­gra­fier. Før jeg går inn i dette, kan vi i alle fall kon­sta­tere at Ved­bjørn Sand er flink til å skape opp­merk­som­het rundt seg selv. Bestem­mel­sen for eget bilde er for­mu­lert for foto­grafi i ånds­verk­lo­ven § 45c, som lyder:

Foto­grafi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tykke av den avbil­dede, unn­tatt når
a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn inter­esse,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mindre vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bil­det,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn inter­esse,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som reklame for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­dede ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.

Ver­net gjel­der i den avbil­de­des leve­tid og 15 år etter utlø­pet av hans dødsår.”

Con­ti­nue read­ing Vebjørn Sand og Fred­rik­sen­søst­rene — om ret­ten til eget bilde

Print Friendly

Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Sta­tens veg­ve­sen la tid­li­gere fram et for­slag til nytt Stor­o­kryss hvor man, tra­di­sjo­nen tro, hadde “glemt” å sette av plass til syk­lis­ter.  Som en grunn til ikke å sette av plass til syk­lis­ter, sa plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen:

Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måtte til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et ganske kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom ulike kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syk­lis­tene vil måtte til­passe seg omgi­vel­sene, sa bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl. At også bilis­ter skal måtte til­passe seg omgi­vel­sene, som f.eks. å måtte bli stå­ende litt len­ger i kø når de gjør et så dår­lig valg som å kjøre bil til og fra byen, det er visst helt uten­for bil­plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahls tankeverden.

Con­ti­nue read­ing Et nytt argu­ment for å skrote Veg­ve­se­nets for­slag til Stor­o­kryss

Print Friendly

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

“Nå blir laste­bi­le­nes snar­vei til miljø­gate” kan to blide byrå­der, Guri Melby og Bård Folke Fred­rik­sen for­telle i Osloby.

(Jeg hadde ikke noe bilde fra Vei­tvet eller Vei­tve­tveien i mitt arkiv. Der­for måtte jeg bruke et bilde av sen­te­ret, fra Wiki­me­dia Com­mons, som er tatt av Chell Hill og lisen­siert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som syk­ler er ordet “Miljø­gate” noe som får alar­men til å gå og alle var­sel­lam­per til å blinke. “Miljø­gate” pleier å bety til­rette­leg­ging for gjen­nom­kjø­ring med bil, noen trær, gjerne noen eks­tra påkos­tede par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Mer “miljø­gate­pla­ner” som vil gjøre for­hol­dene dår­li­gere for syk­lis­ter, nå Vei­tvet

Print Friendly

Mer markedsføringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Hos Ultra på Major­stuen (tid­li­gere Cen­tra), fant jeg ytre­fi­lét av lam mer­ket “Gour­met lam. Spe­si­elt utvalgt fra Sir­dals­hei­ene”.  Nå vet jeg av erfa­ring at Nor­tura, som Gilde er en del av, er svært så omtrent­lig med steds­an­gi­vel­ser. De kjøpte opp lamme­kjøtt­pro­du­sen­ten Hal­ling­skar­vet, og straks kom Hal­ling­skar­vet til å omfatte omtrent alle fjell­om­rå­dene i Sør-Norge, sann­syn­lig­vis også Sir­dals­hei­ene. Jeg var skep­tisk. Ikke til kva­li­te­ten på kjøt­tet, men til mer­kin­gen. Så jeg leste baksideteksten.

DSC_0117På bak­si­den kan vi lese at disse utvalgte gour­ment lam (orde­lings­feil her) kom­mer fra Sir­dals­hei­ene og områ­dene rundt. Hvor store disse områ­dene rundt er, og hvor de lig­ger, det fin­ner ikke Gilde grunn til å opp­lyse oss om. Kan­skje Sir­dals­hei­ene har blitt like store som Hal­ling­skar­vet ble etter at Gilde over­tok pro­duk­sjo­nen av lammekjøtt?

Con­ti­nue read­ing Mer mar­keds­fø­ringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Print Friendly

Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

“Slik skal Oslo sen­trum sik­res mot ter­ror” skri­ver Osloby.  Man skal lage ben­ker, vann­speil og plantekar.

Bymøb­ler som sitte­ben­ker, vann­speil, og trappe­for­mede murer skal både gi noe til fot­gjen­gere og sørge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de stygge betong­gri­sene, som er utplas­sert alt for mange ste­der i byen.

WIMG_3958_DxO Con­ti­nue read­ing Ter­ror­sik­ring og syk­kel­til­rette­leg­ging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Print Friendly

Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom

Aftenposten/Oslobys utmer­kede til­tak “Syk­kel­pa­trul­jen” refe­rer fra et møte med sam­ferd­sels­ko­mi­teen i Oslo. Over­skrif­ten er det helt selv­sagte utsag­net: «Hvis man ikke byg­ger ut syk­kel­vei­net­tet blir det ikke flere syk­lis­ter».

Jeg bet meg sær­lig merke i disse avsnittene:

På spørs­mål om hvor­for syk­lis­ter i store kryss som Jern­bane­tor­get og Carl Ber­ner ikke har fått en egen plass, svarte Vei­ve­se­nets Jon Øyvind Johann­e­sen dønn ærlig:

- På Jern­bane­tor­get ble det sagt at en gruppe måtte ut fordi andre grup­per var vik­ti­gere. På Carl Ber­ner fant vi ikke plass til syk­lis­tene. Poen­get er at syk­kel må inn tid­lig i plan­leg­gin­gen.

Men det er en vesent­lig feil her. Det er ikke slik at man sen­der ut opp­da­gel­ses­rei­sende, geo­lo­ger eller arkeo­lo­ger som “fin­ner” områ­der som kan bru­kes til ulike for­mål. Man prio­ri­te­rer hvor­dan til­gjen­ge­lig areal skal bru­kes. Og prio­ri­te­ring er et spørs­mål om vilje. Det kor­rekte her ville være å si “Vi [Sta­tens veg­ve­sen] ville ikke prio­ri­tere syk­lis­ter på Carl Ber­nes plass, til tross for at gode for­hold for syklsi­ter var et uttalt mål for pro­sjek­tet.” Akku­rat som Sta­tens veg­ve­sen ikke ville prio­ri­tere syk­lis­ter i Bjør­vika, i . Dag Ham­mar­kjølds vei eller i sitt for­slag til nytt Stor­o­kryss, Vi kunne ha lagt til: “Det er vi [Sta­tens veg­ve­sen] som kan vei. Vi igno­re­rer alle poli­tiske sig­na­ler, og føl­ger vår egen agenda. ”

Con­ti­nue read­ing Snev av selv­er­kjen­nelse i Sta­tens veg­ve­sen? @presserom

Print Friendly

Ja til tidsdifferensierte priser på kollektivtransport

Når jeg er i Lon­don som turist, kjø­per jeg gjerne dags­kort på kol­lek­tiv­trans­port, som ikke begyn­ner å gjelde før etter k. 09.00. Eller kan­skje er det fra kl 10.00 — jeg er ikke sik­ker. Det er bil­li­gere hvis man ikke rei­ser i rush­ti­den. Det er helt greit. Jeg er ikke noe mor­gen­men­neske, og har uan­sett ikke reist meg fra fro­kost­bor­det innen dags­kor­tet begyn­ner å gjelde. Skulle jeg være klar litt tid­li­gere, kan jeg godt drøye litt til mitt dags­kort utenom rush­ti­den begyn­ner å virke.

Sta­tens veg­ve­sen er inne på å inn­føre dette, i sin stra­tegi­rap­port som skal være noe av grunn­la­get for en ny utgave av Najo­nal Trans­port­plan. Dette kan vi lese i Ber­gens Tidende:

«Tids­dif­fe­ren­si­ert pri­sing bør også vur­de­res for kol­lek­tiv­trans­port, for å dempe rush­tids­top­pene og utnytte kapa­si­te­ten bedre utenom rush­ti­den» heter det. Det betyr altså at det skal bli dyrere å ta buss og bane i rushet, og bil­li­gere utenom.”

Con­ti­nue read­ing Ja til tids­dif­fe­ren­si­erte pri­ser på kol­lek­tiv­trans­port

Print Friendly

Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egent­lig opti­mist av natur, og skulle gjerne ha skre­vet: Selv­føl­ge­lig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og rette opp slike feil som dette. Men jeg er redd det hel­ler blir siden enn før. Først må kan­skje alle fos­si­lene i Sta­tens veg­ve­sen dø ut — eller i det minste pen­sjo­ne­res, og der­med uska­de­lig­gjø­res. Selv begyn­ner jeg å nærme meg 60 år, og har mis­tet troen på at Oslo kom­mer til å bli en OK by å sykle i, i løpet av de aktive sykke­lå­rene jeg har igjen.

Dette pro­sjek­tet har vært hånd­tert fun­da­men­talt galt fra dag 1. Å sette Sta­tens veg­ve­sen til å rette opp dette, vil være som gi den nå fra­trådte politi­mes­ter Geir Gud­mund­sen ansva­ret for å rydde opp ved poli­tiet i Ber­gen, etter Monika-saken m.m.

Vi tren­ger ikke mer sminke på gri­sen. Fei­lene må ret­tes opp, og det må gjø­res ordent­lig. Jeg ser bare én vei ut av dette: Det må utly­ses en inter­na­sjo­nal kon­kur­ranse om syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vika. Opp­dra­get må gå ut på å lage en høy­kva­li­tets syk­kel­vei. En høy­kva­li­tet syk­kel­vei er en syk­kelvei, ikke et syk­kelfelt. Det er en syk­kelvei, ikke en gang– og syk­kel­vei. Den er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet slik at bilis­ter ikke kom­mer inn i syk­kel­veien. Og den skal være minst fem meter bred, og prio­ri­tert gjennm kryss. Dette er syk­lis­te­nes E18, og det skal selv­sagt være en fire­felts­vei for syk­lis­ter, som gjør at ras­kere syk­lis­ter kan sykle forbi de som syk­ler lang­som­mere, uten at det blir kon­flik­ter. Alt annet enn dette er for dårlig.

Con­ti­nue read­ing Går det an å rette opp fade­sen i Bjør­vika? Det ser mørkt ut

Print Friendly

Vi er alle Munch-arvinger

Munch-arving” Eli­sa­beth Munch-Ellingsen er sterkt kri­tisk til utstil­lin­gen Mel­gaard + Munch. Det må hun gjerne være, og vi andre kan irri­tere oss over nok et utspill fra den kan­ten. Selv har jeg ikke sett utstil­lin­gen, så den mener jeg ikke noe om.

Deri­mot begyn­ner jeg å bli tem­me­lig lei av det selv­opp­nevnte vok­ter­rå­det som gir seg ut for å være Munch-arvinger. Skal vi tro denne artik­ke­len i VG, er slekt­ska­pet med Edvard Munch slik:

Andrea var dat­ter til kunst­ne­rens bror, Peter-Andreas Munch, som døde bare 30 år gam­mel. Arne Munch-Ellingsen (78), som i dag sty­rer opp­havs­ret­tig­he­tene, er sønn av Andrea, og Edvard Munch er hans grandonkel.”

Con­ti­nue read­ing Vi er alle Munch-arvinger

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.