Oslovalget 2015: Godt sykkelprogram fra Rødt

Rødt_logo“Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Østlands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Dette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Rødt er et parti som i sitt pro­gram viser klar vilje til å prio­ri­tere syk­kel. Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Godt syk­kel­pro­gram fra Rødt

Print Friendly

Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre

Venstre_logo“Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Østlands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Dette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Venst­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

Jeg har stemt Venstre ved de siste val­gene. Men jeg er en utro vel­ger, og har ennå ikke bestemt meg for hva jeg vil stemme denne gan­gen. Uan­sett: Guri Melby er den beste sam­ferd­sels­by­rå­den Oslo har hatt. Hun viser vilje og poli­tisk mot, og synes å få gjen­nom­slag også i saker hvor hun neppe har noen hel­hjer­tet støtte fra fler­tal­let i byrå­det. Jeg ser gjerne at hun fort­set­ter. Venst­res pro­blem er at de har valgt å gå til sengs med Høyre, som er den domi­ne­rende part­ne­ren i det for­hol­det. En stemme til Venstre er i prak­sis en stemme til et fort­satt Høyre­do­mi­nert byråd, selv om et sterkt Venstre vil bidra til å mode­rere Høyre­po­li­tik­ken. Det blir ikke bedre av at Høyre og KrF regje­rer på FrPs nåde i Oslo, akku­rat som FrP regje­rer på Venstre og KrFs nåde i rikspolitikken.

Pro­ble­met for en junior­part­ner i et regje­rings­sam­ar­beid, enten det er nasjo­nalt eller i en byre­gje­ring, er at man må gi seg i mange saker for å få gjen­nom­slag i noen. Det er let­tere å være høy mørk i oppo­si­sjon, hvor man ikke behø­ver å gi seg i noen saker, men hel­ler ikke får gjennomslag.

Om sam­ferd­sel gene­relt, står det i programmet:

Bil­tra­fik­ken må redu­se­res, både ved at alter­na­ti­vene blir bedre, og gjen­nom bruk av restriksjoner.”

Jeg synes dette er et vik­tig punkt. Den van­lige besver­gel­sen om at øknin­gen i per­son­trans­port skal tas med kol­lek­tiv, syk­kel og gange sier at man skal opp­rett­holde sta­tus quo, og sier dess­uten ikke noe om annen trans­port enn per­son­trans­port. Det er alt­for lite ambi­siøst. Det må være et mål å redu­sere bil­tra­fik­ken. Jeg er videre enig i dette om kollektivtrafikk:

Bedre frem­kom­me­lig­he­ten for trikk og buss i sen­trum gjen­nom å begrense gate­par­ke­ring, opp­rette kol­lek­tiv­ga­ter og flere bil­frie gater, begrense gjen­nom­kjø­ring i sen­trum og prio­ri­tere kol­lek­tiv­trans­port i lyskryss.”

Man kunne ha lagt til bedre frem­kom­me­lig­het på syk­kel. Men det er vik­tig å begrense gjen­nom­kjø­ring i sen­trum. Dette er også et vik­tig poeng om bysykler:

At måneds­kor­tet for kol­lek­tiv­trans­port også skal gjelde bysykkel.”

 Avsnit­tet om syk­kel i Venst­res pro­gram er ganske kort. Det er dette:

Syk­kel­byen Oslo

Sykke­lan­de­len i Oslo øker, og skal fort­sette å øke. Oslo skal blien mye bedre og tryg­gere by å sykle i for alle. Den samme sat­sin­gen som er gjort for kol­lek­tiv­tra­fik­ken må gjø­res for sykkel.

Venstre vil:

• Øke sykke­lan­de­len fra 8 pro­sent (2013) til 16 pro­sent innen 2025.
•Ta hen­syn til syk­lis­ter i alle sam­ferd­sels– og byut­vik­lings­pro­sjek­ter.
•Bygge et tett syk­kel­vei­nett med høy stan­dard i hele byen, også sen­trum, med til sam­men 600 km syk­kel­vei innen 2025.
•Legge til rette for el-sykler bl.a. med lade­sta­sjo­ner ved sen­trale syk­kel­par­ke­rin­ger.
•Bygge flere P-hus for syk­kel.
•Bygge flere syk­kel­sta­tiv i Oslo sen­trum, og på alle T-banestasjoner og større buss­holde­plas­ser.
•Sørge for bedre brøy­ting og strø­ing av syk­kel­vei­net­tet.
•Bedre mer­kin­gen for syk­lis­ter i kryss og på veier, gjen­nom større skilt og tyde­lig skil­ting langs syk­kel­veier, og røde syk­kel­felt og syk­kel­bok­ser foran kryss.
•Skilte flere gater og veier med prio­ri­te­ring for syk­lis­ter, blant annet mot enveis­kjø­ring.
•Til­late at syk­ler kan frak­tes gra­tis på t-banen utenom rush­ti­den.
•Sette i gang kam­pan­jer og syk­kel­til­tak for å få flere til å sykle oftere.
•For­bedre og utvide bysyk­kel­ord­nin­gen, og sikre døgn­åpen til­gang til bysyk­ler.
•For­bedre reise­plan­leg­gings­por­ta­ler (som www.ruter.no) også for syk­kel.
•Etab­lere ved­li­ke­holds­sta­sjo­ner for syk­kel i alle bydeler”

Man må gjerne ha ambi­sjo­ner om høy sykke­lan­del. Men antal­let folk som syk­ler er ikke noe poli­ti­kerne kan vedta, det er et resul­tat av til­tak. Poli­ti­kere kan først og fremst vedta byg­ging av infra­struk­tur, samt endre tra­fikk­reg­ler (som ikke avgjø­res på kom­mu­nalt nivå), så vil sykke­lan­de­len være et mål på i hvil­ken grad man lykkes.

Det er grunn til å under­streke at man må ta hen­syn til syk­kel i alle byut­vik­lings­pro­sjek­ter. I Oslo kom­mer syk­kel alt­for sent inn i pro­sjek­ter, når vel­dig mange pre­mis­ser er lagt uten at det er tatt hen­syn til sykkel.

600 km syk­kel­vei innen 2025 ville være vel­dig bra, mer ambi­siøst enn det som er for­slått i for­sla­get til syk­kel­vei­nett i Oslo.

Det er vik­tig å legge til rette for el-sykler. Det er satt opp mange lade­sta­sjo­ner for el-bil, og det burde vært like mange for el-sykler. Og vi tren­ger flere syk­kel­sta­ti­ver og bedre (og sik­rere) sykkelparkering.

Bedre brøy­ting og strø­ing er det åpen­bart fler­tall for, så det er bare å sette i gang.

Man kan alle­rede ta med syk­ke­len på T-banen er alle­rede inn­ført, og er ikke så mye å gå til valg på. Men det bør utvi­des til i alle fall å omfatte Nesoddbåten.

Ved­li­ke­holds­sta­sjo­ner bør det være mange ste­der. Det kunne med for­del vært satt opp ved alle bysykkelstativer.

Grun­ner til å stemme på Venstre

  • Venstre sier klart at bil­tra­fik­ken må ned.
  • Venstre har et ganske offen­sivt pro­gram for sykkel.
  • Guri Melby. Hun har et sterk og ærlig enga­sje­ment for syk­kel, og hun syk­ler selv. Mitt inn­trykk er at hun er flink til å få gjen­nom­slag for mer enn det kjøtt­vek­ten i byrå­det tilsier.

Grun­ner til ikke å stemme Venstre:

  • Høyre. En stemme til Venstre vil i prak­sis bety en stemme  til at vi fort­satt vil ha et byråd domi­nert av det lite syk­kel­venn­lige par­tiet Høyre.

Valg 2015 — de ulike par­ti­ers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly

Oslovalget 2015: Arbeiderpartiet har satt sykkel høyt på dagsorden

Arbeiderpartiet_logo“Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Østlands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Dette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen har gjort sat­sing på syk­kel til en av sine fane­sa­ker ved dette val­get. Det er bra. Skulle de vinne val­get å komme i posi­sjon, vil det være vans­ke­lig å løpe fra løf­tene i denne saken. Og ved at et av de største par­ti­ene har løf­tet saken høyt opp, har de gjort det til en vik­ti­gere sak for byen, uan­sett hvem som skulle vinne valget.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Arbei­der­par­tiet har satt syk­kel høyt på dags­or­den

Print Friendly

Oslovalget 2015: Uklart om sykkel fra KrF

KrF_logoDette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

KrF har kom­met svært godt ut av tid­li­gere ran­ge­rin­ger, både nasjo­nalt og lokalt i Oslo. Jeg hadde der­for ven­tet meg mer da jeg gikk løs på KrFs program.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Uklart om syk­kel fra KrF

Print Friendly

Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Senterpartiet_logoDette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Sen­ter­par­tiet har aldri betydd noe i Oslo­po­li­tik­ken. Men det er et makt­parti, og det har ikke minst har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren i åtte år i den såkalte “rødgrønne” regje­rin­gen, og deres inn­sats (eller man­gel på sådann) der, demon­strerte klart at Sen­ter­par­tiet ikke er et parti for syk­lende byfolk.

Sen­ter­par­tiet er ikke repre­sen­tert i bysty­ret, og har, så vidt jeg vet, ikke vært repre­sen­tert der siden tid­li­gere Bis­lett­ge­ne­ral Arne Hauk­vik satt i bysty­ret. Han ble nok valgt mer for sin per­son­lige popu­la­ri­tet, enn for Sen­ter­par­ti­ets politikk.

Sen­ter­par­tiet sier de vil redu­sere bil­tra­fik­ken. Men det rimer ikke helt godt med at de også går inn for store vei­pro­sjek­ter. Alt som står om syk­kel er dette:

• gjen­nom­føre byg­ginga av et sam­men­hen­gende syk­kel­vei­nett i Oslo med egne traséer for syk­lis­ter , slik at alle myke tra­fi­kan­ter er tryg­gere når de fer­des i byen
• etab­lere flere bysyk­kel­sta­tiv, og ha bedre mer­king for syk­lis­ter i rund­kjø­rin­ger og bedre mer­king av syk­kel­sti­ene
• at det etab­le­res et syk­kel­ho­tell i til­knyt­ning til Oslo S og Bussterminalen ”

Et av de mer kuriøse til­ta­kene, er dette:

• lage flere scoo­ter­par­ke­rings­plas­ser i Oslo”

Jeg fin­ner ikke noe i Sen­ter­par­ti­ets pro­gram som til­sier at syk­lende Oslo­folk bør stemme på dem.

Valg 2015 — de ulike par­ti­ers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly

Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

SV-logo“Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Østlands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Dette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang.  Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Her er SVs pro­gram for Oslo.

SV er et parti med høy tro­ver­dig­het som syk­kel­parti, skjønt de også, i lik­het med Arbei­der­par­tiet og SP, på Stor­tin­get stemte mot å endre tra­fikk­reg­lene i mer syk­kel­venn­lig ret­ning. Jeg har aldri helt til­gitt SV (eller AP) for det.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: SV, skuf­fende uklart om syk­kel

Print Friendly

Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

Høyrelogo“Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Østlands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Dette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skulle vur­dere par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Oslo Høy­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er par­la­men­ta­risk styre med byråd, har Høyre ledet byrå­det i 25år år. Noen perio­der alene, andre perio­der i koa­li­sjon med andre. Også i de siste ti årene før det ble byråd, var det Høyre som ledet poli­tik­ken i Oslo. I et 40-årsperspektivet, som er rele­vant når det gjel­der å vur­dere Oslo syk­kel­po­li­tikk (eller sna­rere man­gel på syk­kel­po­li­tikk), har Høyre styrt byen i 35 år. De bærer føl­ge­lige hoved­an­sva­ret for Oslos utvik­ling, på godt og vondt. Når det gjel­der syk­kel­for­hol­dene i byen, er det mest på vondt.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Høyre har pro­gram­fes­tet dår­lige syk­kel­løs­nin­ger i sen­trum

Print Friendly

Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

FrP_logo4“Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Østlands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Dette er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de vur­derte par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­mene. Her tar jeg i større grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­gere, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på dette området.

Det burde ikke over­raske noen at FrP er det aller dår­ligste par­tiet for syk­lis­ter i Oslo. FrP er også det par­tiet som har aller lavest tro­ver­dig­het på dette områ­det. Min til­lit til FrP er nega­tiv. Dess­uten at FrP Nor­ges mest nar­cis­sis­tiske og mot­by­de­lige poli­ti­ker, Carl I Hagen, som første­kan­di­dat. Så uan­sett hva de måtte love på dette områ­det, så tror jeg ikke på dem. Her er FrPs pro­gram for Oslo.

Fra høs­ten 2003 til høs­ten 2011 hadde FrP sam­ferd­sels­by­råd i Oslo. Ingen kan si at syk­kel var høyt prio­ri­tert i den perio­den. Det var åtte svarte år for folk som syk­ler i Oslo. Rik­tig­nok sendte davæ­rende sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myhre fra FrP ut en presse­mel­ding 22. mai 2005, hvor han sa at Oslo skulle bli Nor­ges beste syk­kelby. Men det var vel ingen som trodde på det. Han trodde neppe på det selv hel­ler. (Etter at Oslo kom­mune la om sitt nett­sted, har det blitt svært vans­ke­lig å finne fra til slike doku­men­ter, og jeg har ikke brukt tid til å lete etter dette.)

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: FrP — par­tiet som mot­ar­bei­der syk­ling

Print Friendly

Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo ting­rett avsa nylig en kjen­nelse hvor flere nett­le­ve­ran­dø­rer ble pålagt å vans­ke­lig­gjøre til­gan­gen til nær­mere angitte nettje­nes­ter som gjør opp­havs­retts­be­skyt­tede verk ulov­lig til­gjen­ge­lig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstre­le­der Trine Skei Grande var raskt ute med å kri­ti­sere dom­men. Hun hev­der at det er sen­sur og at Hadia Tajik hadde ansva­ret for denne påståtte sensuren.

Her bom­mer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørs­må­let. Før det even­tu­elt er grunn til å argu­men­tere mot hva hun egent­lig mener, må hun i det minste kon­kre­ti­sere og for­klare hva hun i denne sam­men­hen­gen mener med “sen­sur” og hvor­for dette er et angrep på ytrings­fri­he­ten. Så dette er en litt mer gene­rell kommentar.

Ytrings­fri­he­ten ver­ner folks rett til å ytre seg. Den ver­ner ikke at man skal kunne gjøre til­gjen­ge­lig and­res ytrin­ger i form av ånds­verk, uten opp­havs­man­nens sam­tykke. Det er ikke et inn­grep i min ytrings­fri­het at jeg ikke kan gi ut Jo Nes­bøs bøker uten hans samtykke.

Om til­gang til disse nett­ste­dene vans­ke­lig­gjø­res, er det ikke noen som hind­res i å ytre seg. Jeg site­rer føl­gende fra ret­tens kjennelse:

De egent­lige ytrin­gene, nem­lig ver­kene som ulov­lig er gjort til­gjen­ge­lige på The Pirate Bay, er dess­uten fort­satt til­gjen­ge­lige i lov­lige tjenester.”

Ytrings­fri­he­ten er ikke abso­lutt, og etter Den euro­pe­iske men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen art 10 annet avsnitt, til­la­tes inn­skren­kin­ger som er nød­ven­dige for å iva­reta and­res rettigheter.

Opp­havs­ret­ten har i seg selv et men­neske­retts­lig vern. I The Uni­ver­sal Decla­ra­tion of Human Rights heter det i  art 27, annet ledd:

(2) Eve­ryone has the right to the pro­tec­tion of the moral and mate­rial inte­rests resul­ting from any scien­ti­fic, lite­rary or arti­s­tic pro­duc­tion of which he is the author.

I Protocol to the Con­ven­tion for the Pro­tec­tion of Human Rights and Fun­da­men­tal Free­doms of 4 Novem­ber 1950 art 1 første ledd heter det:

Every natu­ral or legal per­son is entit­led to the peace­ful enjoy­ment of his pos­ses­sions. No one shall be depri­ved of his pos­ses­sions except in the pub­lic inte­rest and sub­ject to the con­ditions pro­vi­ded for by law and by the gene­ral prin­cip­les of international law.

Det kan argu­men­te­res for at “pos­ses­sions” også omfat­ter opp­havs­rett og andre imma­te­ri­elle rettigheter.

Det er en del restrik­tive til­tak som er uøns­ket, her­under å begrense til­gang til nett­ste­der. Men det kom­mer som en uunn­gåe­lig kon­se­kvens av pira­te­nes virksomhet.

Venstre har lenge hatt et ganske fryn­sete for­hold til opp­havs­ret­ten.

Vi har sett den så alt for van­lige poli­tiske reto­rik­ken hvor man teg­ner et helt urea­lis­tisk skrekk­bilde, for så å argu­men­tere mot sitt eget spø­kelse.  Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venstre skrev føl­gende i BT 11. februar 2013. “Google, Yout­ube, Face­book og Twit­ter er noen av de mange nett­ste­dene som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.”

Vel, Venstre og Jør­gen Aas: Det har ikke skjedd, og det kom­mer ikke til å skje.

Trine Skei Gran­des kri­tikk er omtrent som om man skulle nekte å stenge en butikk som sel­ger tjuv­gods, med den begrun­nelse at det vil være et inn­grep i næringsfriheten.

Vi vet at mye av det som omset­tes i brukt­mar­ke­det er tjuv­gods, enten det skjer gjen­nom brukt­bu­tik­ker eller tje­nes­ter som finn.no. Men jeg har aldri hørt at noen har tatt til orde for at vi av den grunn skal forby brukt­han­del. På samme måte vil ingen gå inn for å forby søke­tje­nes­ter på net­tet fordi de også hjel­per oss å finne mate­riale som er gjort ulov­lig til­gjen­ge­lig, eller sosiale medier fordi det der gjø­res til­gjen­ge­lig mye i strid med opp­havs­menns ret­tig­he­ter. Man skal være tem­me­lig kon­spi­ra­to­risk og para­noid for å tro på det som Jør­gen Aas skriver.

Jeg trodde at Venstre hadde vokst fra seg dette tøvet, slik SV synes å ha gjort. Men Trine Skei Gran­des utta­lel­ser tyder på at så ikke har skjedd.

Jeg har stemt Venstre ved de siste stor­tings­val­gene. Men jeg kan ikke støtte et parti som ikke aner­kjen­ner opp­havs­menns ret­tig­he­ter til sine verk, og deres selv­føl­ge­lige rett til å kunne hånd­heve sine ret­tig­he­ter. Jeg stil­ler meg ikke på pira­te­nes side, og støt­ter ikke noen som gjør det.

Print Friendly

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo ting­rett avsa 1. sep­tem­ber en kjen­nelse som påleg­ger Tele­nor og syv andre inter­nett­le­ve­ran­dø­rer å hindre eller vans­ke­lig­gjøre til­gang til syv nettje­nes­ter, som indi­rekte gir til­gang til opp­havs­retts­lig ver­net mate­riale som er ulov­lig gjort til­gjen­ge­lig på inter­nett. Kjen­nel­sen er til­gjen­ge­lig her.

Det er intet over­ras­kende i avgjø­rel­sen. Ånds­verk­lo­ven ble end­ret i 2013 slik at det ble hjem­mel i § 56c, for pålegge nettleverandører å

hindre eller vans­ke­lig­gjøre til­gang til nett­sted der det i stort omfang gjø­res til­gjen­ge­lig mate­riale som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller andre ret­tig­he­ter etter denne lov.”

Det er to kri­te­rier. Nett­ste­det må gjøre til­gjen­ge­lig mate­riale som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller andre ret­tig­he­ter etter ånds­verk­lo­ven. Videre må dette skje i et stort omfang.

Con­ti­nue read­ing Kjen­nelse om blok­ke­ring av nett­ste­der

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.