Christiania torg

Jeg er usik­ker på om Chris­tia­nia torg vir­ke­lig for­tje­ner beteg­nel­sen “torg”. Det er en vei som er utvi­det på hver side av en statue/fontene, med for­tau på begge sider. For at noe skal for­tjene beteg­nel­sen torg, bør det være litt mer enn bare bil­tra­fikk der.

Skal man tro tid­li­gere byråd for byut­vik­ling, Bård Folke Fred­rik­sen, er dette et eksem­pel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vel­lyk­ket eksem­pel på “shared space”. Man kan ha mange ulike suk­sess­kri­te­rier, og jeg ante ikke hva slags kri­te­rier Bård Folke Fred­rik­sen hadde basert sin vur­de­ring på. Men det er vans­ke­lig å for­stå at det vik­tigste kri­te­riet må være at bil­tra­fik­ken hind­res minst mulig.

Jeg ble over­ras­ket da Bård Folke Fred­rik­sen nevnte Chris­tia­nia torg som et (vel­lyk­ket) eksem­pel på “shared space”. Jeg har pas­sert det tor­get mange gan­ger, på syk­kel, til fots, sik­ker noen gan­ger i bil og noen få gan­ger i buss. Men jeg hadde aldri regist­rert at dette skulle være et områ­det som var delt av mange tra­fi­kant­grup­per i en slags har­mo­nisk sam­ek­sis­tens. Det har vært vei, til­rette­lagt for bil­tra­fikk, og det er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing Chris­tia­nia torg

Print Friendly

Bilfri søndag

Mange byer har mer eller mindre regel­mes­sig “bil­fri søn­dag”. Søn­dag 27. sep­tem­ber var det bil­fri dag i Paris. Luft­for­urens­nin­gen ble redu­sert med 20–40% denne dagen.

Gatene sten­ges for moto­ri­sert tra­fikk, for at folk skal kunne opp­leve byen til fots, på syk­kel, rulle­skøy­ter osv. Men i norske byer er bilen hel­lig. Selv på det som var annon­sert som “bil­fri dag”, var det ingen restrik­sjo­ner på bikjø­ring — bare en opp­ford­ring om å la bilen stå. Feigt og naivt fra ansvar­lige politikere.

Når våger Oslo­po­li­ti­kerne å åpne byen for folk uten bil, i alle fall noen søn­da­ger? Vi får sik­kert høre at det er helt umu­lig i prak­sis. Men det kan man avfeie, med mindre man leg­ger til grunn at nord­menn er dum­mere og mer bil­av­hen­gige enn folk i andre land. Går det i Brus­sel, Paris, Buenos Aires og andre stor­byer, da må det gå i Oslo også.

Print Friendly

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørs­mål man kan starte med er: hvor­for i all ver­den var Trygve Heg­nar med? Han hadde ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trodde” en hel masse, og vel­tet seg i herske­tek­nik­ker som å si at noe “var en søt tanke”, osv.  Hva Trygve Heg­nar fryk­ter og hva han tror om Oslos utvik­ling, er totalt uin­ter­esse­ant. I alle fall er det ikke mer inter­es­sant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om dette. Han satte egen syn­sing over forsk­nings­re­sul­ta­ter, med arro­gante herske­tek­nik­ker som å si “at i vir­ke­lig­he­ten er det …”, som om hans syn­sing kunne gi et bedre bilde av vir­ke­lig­he­ten enn forsk­ning. Han var debat­tens umor­somme klovn.

Så kan vi ta pre­sen­ta­sjo­nen av hva som even­tu­elt vil omfat­tes. Om man tar dette med “innen­for Ring 1″ helt bok­sta­ve­lig, og ikke som et slag­ord i en valg­kamp, så stem­mer kar­tet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kar­tet, før man begyn­ner å vise til det offent­lig. Og det er greit å sette seg litt inn i byge­o­gra­fien når man skal dis­ku­tere og ikke minst lede en debatt som dette. En seriøs pro­gram­le­der bør ha for­be­redt seg slik.

Det meste av Aker brygge lig­ger innen­for, der­som man lar Ring 1 starte ved rund­kjø­rin­gen på Filip­stad og tun­nel­ned­kjør­se­len til Ope­ra­tun­ne­len. Men par­ke­rings­hu­set på Aker brygge har inn­kjø­ring direkte fra Ring 1. Så par­ke­rings­hu­set på Aker brygge blir ikke berørt.

Oslo S har også inn­kjø­ring så å si rett fra Ring 1. Sjø­si­den lig­ger rik­tig­nok innen­for, men bare noen få hundre meter fra inn og utkjø­rin­gen fra Ope­ra­tun­ne­len. Man skal ta alt i ver­ste mening om man tror at mulig­he­ten til å kjøre dit blir steng. Og uan­sett kan man komme til fra den andre siden. Så det er ikke et pro­blem. Con­ti­nue read­ing Dår­lig debatt i #Debat­ten om bil­fri by

Print Friendly

Det bør bli mye interessant vin til Tour de France 2016

TdF_2016_00Tirs­dag 20. okto­ber ble ruten for Tour de France 2016 pre­sen­tert. Det er spen­nende, men også frust­re­rende når dette pre­sen­te­res. Det er frust­re­rende fordi arran­gø­ren av Tour de France, i mot­set­ning til arran­gø­ren av Giro d’Italia, bare pre­sen­te­rer start og mål­by­ene, et grovt over­sikts­kart og noen enkelt­opp­lys­nin­ger om noen etap­per. For Giro d’Italia får vi kart over etap­pene når ruten pre­sen­te­res. For Tour de France får vi neppe kar­tene før i juni 2016. Jeg for­står ikke grun­nen til å holde disse opp­lys­nin­gene til­bake, og det gjør det vans­ke­lig å starte vin­plan­leg­gin­gen tid­lig. Men et bilde får vi likevel.

Star­ten har vært kjent lenge. Vi star­ter på spek­ta­ku­lære Mont Saint Michel, som er akku­rat på gren­sen mel­lom Nor­man­die og Bre­tagne. Etap­pen dreier nord­over langs kys­ten av Nor­man­die, til Utah Beach. Her kom­mer vi ikke til å finne mye vin. Det må bli cider, øl og Cal­va­dos. Vi fort­set­ter med en annen etappe i Nor­man­die, fra Saint-Lô til Cherbourg-Octeville. Drikke­ut­val­get må bli som på første etappe. Tredje etappe går fra Gran­ville til Angers. Her skal vi gjen­nom kjerne­om­rå­det for Cal­va­dos, så det blir sterkt drikke denne dagen.

Fjerde etappe, fra Sau­mur til Limo­ges, er første etappe som kan by på inter­es­sant vin. Sau­mur er et av mange inter­es­sante områ­der i Loire. Jeg har inn­trykk av at jeg ikke er alene om å ha litt svik­tende kunn­ska­per om all den vinen Loire kan by på. Denne etap­pen bør gi en mulig­het for å rette opp noe av dette.
Con­ti­nue read­ing Det bør bli mye inter­es­sant vin til Tour de France 2016

Print Friendly

Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egent­lig ikke helt på slag­or­det “bil­fri by”. Deri­mot tror jeg på å en by hvor bilen er en ganske sjel­den gjest, og hvor den ikke len­ger får spille noen hoved­rolle, slik den har gjort i alt­for mange år.

Jeg mener at dette er noe det nye byrå­det bør satse på å gjen­nom­føre så raskt det lar seg gjøre. Dette sier jeg ikke først og fremst fordi jeg er utål­mo­dig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Jeg er utål­mo­dig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Men akku­rat det er det liten grunn til at byrå­det skal bry seg så vel­dig mye om.

Bil­fri by” pro­vo­se­rer. Mot­kref­tene har mobi­li­sert. VG kjø­rer kam­panje­jour­na­lis­tikk av ver­ste sort mot dette. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Solvik-Olsen, en poli­ti­ker jeg fak­tisk ha en viss sans for, til tross for at han repre­sen­te­rer FrP, har sun­ket ned til et lav­mål av inn­fall og utspill. Debat­ten er til for­veks­ling lik debat­ten før “røy­ek­lo­ven” ble stram­met inn i 2004, og det ikke len­ger var til­latt å røyke på cafeer og res­tau­ran­ter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spe­tak­kel. I dag for­står vi ikke hvor­dan man kunne til­late at folk fikk plage andre med å røyke på slike ste­der, og også vi som på mange måter ikke hadde vel­dig stor sans for Dag­finn Høy­brå­ten, tak­ker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by” bør gjen­nom­fø­res så raskt som mulig

Print Friendly

Ulovlig å regulere trafikken?

Kam­pen mot å begrense bil­tra­fikk i byen, når nye høy­der. Nå har noen advo­ka­ter kas­tet seg inn, og hev­der at det er ulov­lig å inn­føre “bil­fri” by. De utta­ler seg til Finans­avi­sen. Men deres artik­kel er ikke åpent til­gjen­ge­lig på nett, så jeg hol­der med til det Osloby og Dag­bla­det refe­re­rer fra dette. Det er et høy­ri­siko­pro­sjekt å kom­men­tere noe slikt: Jour­na­lis­ter refe­re­rer det andre jour­na­lis­ter refe­re­rer av hva noen advo­ka­ter har sagt. Her er feil­kil­dene mange. Det er fris­tende å si at feil­kil­dene øker eks­po­nen­si­elt med hvert jour­na­lis­tisk ledd.

La meg også si med en gang: Dette er syn­sing fra min side. For­hå­pent­lig­vis en fag­lig basert og kva­li­fi­sert syn­sing, men like­vel syn­sing. Jeg har ikke sett advo­ka­te­nes retts­lige argu­men­ta­sjon, og den utvik­ler de vel hel­ler ikke, før noen gård­ei­ere even­tu­elt har slukt agnet og gitt dem et fett opp­drag. Jeg har hel­ler ikke vil­let bruke tid på å grave meg ned i de juri­diske spørs­mål dette måtte reise.

“Bil­fritt sen­trum” er et poli­tisk slag­ord, og ikke noen retts­lig rea­li­tet. Det kom­mer hel­ler aldri til å bli noen retts­lig rea­li­tet, for­mu­lert som et retts­lig bin­dende for­bud mot å kjøre i visse deler av byen. Men det kan bli noe nær en fak­tisk rea­li­tet, ved at sum­men av enkelt­til­tak gjør at det i prak­sis er ute­luk­ket å kjøre pri­vat­bil i sentrum.

Con­ti­nue read­ing Ulov­lig å regu­lere tra­fik­ken?

Print Friendly

Bilen, byen og VG.

VG har tirs­dag en leder med tit­te­len “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bil­fri by. Dette er en slik leder vil vil komme til å le over­bæ­rende av om 5–10 år, om vi skulle komme over den. Det er omtrent som om vi i dag skulle finne en leder fra våren 2004, hvor man omta­ler den fana­tiske helse­fun­da­men­ta­lis­ten Dag­finn Høy­brå­tens menings­løse og totalt urea­lis­tiske for­slag om at det ikke len­ger skulle være til­latt å røyke på cafeer og res­tau­ran­ter. Vi ble fore­spei­let død og for­der­velse, et totalt dødt ute­liv og kon­kurs­ras i ser­ve­rings­bran­sjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vans­ke­lig å for­stå at man kunne finne på noe så menings­løst å la folk få lov til å plage andre med sin røyk på slike ste­der. Nå har bilen på mange måter over­tatt røy­kens rolle.

Om ikke alt for mange år kom­mer man til å undre seg over at man kunne finne på å til­late at byene ble ødelagt av bilisme, og at ver­di­fulle gate­area­ler ble brukt til å hen­sette biler.

Lede­ren viser også at enten har ikke VG tatt seg bryet med å sette seg inn i MDGs pro­gram, eller så trodde de ikke at de mente det som sto i pro­gram­met, siden de kom­mer med det nå.

Con­ti­nue read­ing Bilen, byen og VG.

Print Friendly

Bilfri by?

Det påtrop­pende byrå­det vil ha bil­fritt sen­trum, i prak­sis innen­for Ring 1, innen 2019. At han­dels­stan­den er kri­tisk, er ingen nyhet. Det er en bak­stre­versk orga­ni­sa­sjon som lever med for­el­dede opp­fat­nin­ger om at det er bilene som ska­per liv i byen, og bilis­tene som opp­rett­hol­der han­de­len. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de til­nær­met bil­frie områ­dene som blomst­rer, også når det gjel­der han­del. Han­dels­stan­den synes å leve med en slags våt drøm om at de som vel­ger å ta bilen og kjøre til et kjøpe­sen­ter, i ste­det vil ta bilen inn til sen­trum, om de får mulig­he­ten. Det kom­mer ikke til å skje. Bil­kjø­ring i sen­trum er ikke for ama­tø­rer. Dess­uten vil vi ikke ha de som insis­te­rer på å kjøre bil, inn i sentrum.

VG har laget et kart, som skal illust­rere hva som blir bilfritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bil­kjø­ring blir det i dette områ­det. Vi kan starte med at de må flytte cruise­havna, Fiske­hal­len på Vippe­tan­gen, samt fer­je­ter­mi­na­lene for DFDS og Sten­a­line, om Vippe­tan­gen skal bli bil­fritt område. Men kan kan legge adkoms­ten via Ope­ra­tun­ne­len, og ikke slippe den tra­fik­ken løs i andre gater.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by?

Print Friendly

Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flå­klypa i hel­gen, etter at dom­men i Nedre Gud­brands­dal ting­rett falt sist fre­dag. Solan Gun­der­sen er neppe alene om å slite litt med å komme i gang igjen med en van­lig uke, etter hel­gens fei­ring. Lud­vik drar nok her for­del av en mer for­sik­tig til­nær­ming til ting.

Som de fleste som inter­es­se­rer seg for dette bør ha fått med seg, fikk Auk­rust­sen­te­ret med­hold. Film­bi­len, som er skapt av Bjarne San­de­mose, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger. Il Tempo Extra Gigante, berg-og-dalbanen i Hun­der­fos­sen, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger, og kunne lov­lig byg­ges etter avtale med Auk­rust­stif­tel­sen. De ele­men­ter i film­bi­len som even­tu­elt er ver­net som bear­bei­delse, gjen­fin­nes ikke i berg-og-dalbanen.

Dom­men er grun­dig og omfat­tende. Det er en dom på 83 sider. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Con­ti­nue read­ing Fest i Flå­klypa. Kupp­for­søk avver­get.

Print Friendly

Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Etter to år går Guri Melby snart av som byråd for bym­lijø, her­under sam­ferd­sel, i Oslo. I de årene  jeg har fulgt med på dette poli­tikk­om­rå­det, har Guri Melby er uten tvil den beste byrå­den. Guri Melby har vært en dyk­tig og enga­sjert pådri­ver for en bedre trans­port­po­li­tikk i byen, hvor gående, syk­lende og kol­lek­tiv­trans­port prio­ri­te­res foran bilistene.

Vi har vært utål­mo­dige og har ønsket at det skulle skje mer, og at det skulle skje for­tere. Vi vet godt at det var tiår med for­søm­mel­ser i Oslo, før du over­tok. Du kan selv­sagt ikke hol­des ansvar­lige for and­res gamle syn­der, hvorav en del er fra tiden før du bli født. Men det er ikke til å komme fra at som ansvar­lig byråd hadde du ansva­ret for hva som ble gjort for å rette opp disse for­søm­mel­sene, i den perio­den du var byråd.

Con­ti­nue read­ing Takk for inn­sat­sen, Guri Melby @gurimelby

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.