Sykkelkart_Oslo

Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å bygge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var dette året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rekke andre store sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­lige har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hovedsykkelveinettet.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
Plankart_OsloS

Er det derfor sykkelplaner aldri gjennomføres?

Oslo har i årevis hatt pla­ner om til­rette­leg­ging for syk­kel. Men som vi vet så alt for godt: De gjen­nom­fø­res ikke.

Plan– og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer Oslo S-området: plan­pro­gram på høring og åpent møte. Det fin­nes en “Omårde­plan for Oslo S-området” fra 2010. I 2010-planen står det en del om fot­gjen­gere og syk­lis­ter. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Alt dette synes å være glemt når man nå synes når det når leg­ges fram et plan­pro­gram. Vi kan lese dette i pre­sen­ta­sjo­nen på nettet:

Med bak­grunn i Område­pro­gram for Oslo S, bysty­rets ved­tak av 26. sep­tem­ber 2012 og anbe­fa­lin­ger fra Plan­sam­ar­bei­det om kol­lek­tiv­knute­punk­tet Oslo S, hoved­rap­port av august 2013, skal det utar­bei­des et fel­les plan­pro­gram og kon­se­kvens­ut­red­ning for kom­mende plan­for­slag for føl­gende prosjekter:

Kart­skis­sen i 2010-planen ser slik ut:

Kartskisse_Oslo S

Kom­mu­nes plan er blitt borte. Det er for­slag fra tre andre aktø­rer som skal leg­ges til grunn når man nær­mer seg noe som kal bli rea­li­se­ring. Det er Ruter, KLP Eien­dom og Rom Eien­dom. Ser man på deres for­slag, så er ingen av disse opp­tatt av å legge til rette for syk­ling. Når kom­mu­nen lar disse legge pre­mis­sene for byut­vik­lin­gen og glem­mer egne pla­ner, da blir det som det all­tid har blitt. Syk­lis­tene blir “glemt” når man skal ta ste­get fra vakre ord til prak­tisk poli­tikk. Vi så det da nærings­in­ter­es­sene fikk gjen­nom­slag og fikk fjer­net syk­kel­veien i Ruse­løkk­veien fra regu­le­rings­pla­nen, og da man valgte å se bort fra både gate­bruks­plan og hoved­syk­kel­vei­plan ved regu­le­rin­gen av C J Ham­bros plass.

Vi fryk­ter at det samme vil skje om kom­mu­nen ved­tar og byg­ger havne­pro­me­na­den. Man har ikke tenkt mye på syk­lis­ter i den pla­nen. Vi får nok en reprise på den pin­lige opp­tre­de­nen fra byråd Bård Folke Fred­rik­sen, Venst­res Espen Ophaug og Høy­ers Her­man Kopp i bysty­rets møte 15. mai 2013 (sak 120). Alle hen­vi­ser til at det er er ment å legge hoved­syk­kel­vei­net­tet å gå andre ste­der. Men syk­ling hand­ler ikke bare om hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det bør være like selv­føl­ge­lig med til­rette­leg­ging for syk­lis­ter som med for­tau i hele byen.

Dess­uten: Det hoved­syk­kel­vei­net­tet deres viser til, eksis­te­rer ikke. Bygg dette hoved­syk­kel­vei­net­tet før dere hen­vi­ser til det. Det er vans­ke­lig å sykle på luf­tige pla­ner og brutte løf­ter. Vi tren­ger vei og asfalt! Å hen­vise til egne brutte løf­ter som unn­skyld­ning for ikke å legge til rette for syk­kel, det er bare bare pin­lig. Dere løper jo fra ved­tatte syk­kel­pla­ner hele tiden, som i denne saken. Hvor­for skal vi tro på den pla­nen dere viser til denne gangen?

Kol­lek­tiv­knute­punkt er vik­tig. Men selv­føl­ge­lig skal det være god sykke­lad­komst til kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Dess­uten må det kre­ves at hvis KLP skal få bygge høy­hus, så må det stil­les krav om om sykke­lad­komst. Det må også være et selv­sagt krav at det blir god syk­kel­for­bin­delse mel­lom Bjør­vika og Tøyen, altså at man må følge opp pla­nen fra 2010 om å legge til rette for syk­kel i Nylandsveien.

Oslo byråd: Dere har ingen tro­ver­dig­het igjen å miste. Skal dere ha sjans til å bygge opp igjen noe tro­ver­dig­het, må dere vise at byut­vik­ling ikke bare er et kne­fall for eien­doms­ut­vik­lere. Et selv­sagt krav til alle pro­sjek­ter, også kol­lek­tiv­knute­punkt m.m. ved Oslo S, er at det skal leg­ges til rette for syk­lis­ter og at plan­lagte syk­kel­veier skal byg­ges. Byrå­det og bysty­ret kan ikke nok en gang gjøre noe som i neste omgang blok­ke­rer for gjen­nom­fø­ring av sykkelplaner.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
WIMG_3364_DxO

Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av ulike grun­ner en tur til Skøyen. Som syk­list er det all­tid depri­me­rende å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på begge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det burde selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­kerte bilene. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­jere strek­nin­gen — gjerne på syk­kel. Dess­uten må geby­rene for å par­kere i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er ganske menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­kere der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­rike ble bøtene for å par­kere i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av flere til­tak for å fremme aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lille kaval­kade fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxO Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_2877_DxO

Hvorfor kritisere syklister for deres klesvalg, Christine Baglo?

Chris­tine Baglo har skre­vet om «syk­kel­kul­tur og syk­kel­tor­tur» i Dags­avi­sen. Hun fryk­ter «kon­dom­dresspe­s­ten». Jeg syk­ler i byen omtrent hver dag, hele året. Jeg ser omtrent ingen av de syk­lis­tene Chris­tine Baglo skri­ver om. Det jeg ser er folk på mange for­mer for syk­kel, men hybrid og off-road syk­ler domi­ne­rer i Norge. Nye og gamle. Lenge ble bysyk­lis­ter anbe­falt off-road syk­ler fordi til­rette­leg­gin­gen var så dår­lig. Skulle man sykle i byen måtte man ha en syk­kel som tålte tøft terreng.

Folk er stort sett kledd i van­lige hver­dags­klær. Noen vel­ger å bytte ut den typisk norske all­vær­sjak­ken med en syk­kel­jakke. En jakke i en farge som gjør en syn­lig i tra­fik­ken, og som dess­uten er desig­net for syk­ling er fak­tisk bedre egnet til syk­ling enn andre jak­ker. Syk­ler man langt eller syk­ler for å trene, vil mange bruke syk­kel­klær, akku­rat som mange bru­ker ski­klær når de går på ski. Kri­ti­se­rer Chris­tine Baglo også folk som går på ski i ski­klær, og som ikke bru­ker treski?

Kon­dom­dress? Skal man se kon­dom­dress må man inn i en vel­o­drom (som det ikke fin­nes noen av i Norge) og se bane­syk­ling, og i tempo­løp – samt på skøyte­ba­nen. Ellers er kon­dom­dres­ser bare en fan­tasi i noens hoder. Aktive syk­lis­ter bru­ker en tett­sit­tende syk­kel­shorts eller tights, en trøye omtrent som en litt tett­sit­tende T-skjorte og even­tu­elt en jakke laget for sykling.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_2896_DxO

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­veien kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil– og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal komme til­bake til Bog­stad­veien senere. Men som svar på kri­tikk fordi det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Melby, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt burde vært lagt til rette for f.eks. hand­lende på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mune påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­kere den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­lige i Oslo kom­mune ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vået er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stuen, uttalte seg noen gan­ger som om han trodde det eksis­terte en syk­kel­vei i dette områ­det. Jeg håper du vet bedre, Guri Melby.

Når Bog­sta­veien igjen åpnes for bilkø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­veien være klar. Den burde egent­lig ha vært klar lenge før dere begynte å tenke på å gjøre noe med Bog­stad­veien. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
E18_Vestkorridoren

E 18, Vestkorridoren

Bil­fol­ket drøm­mer om ny E 18 fra Lys­aker til Slep­en­den, den såkalte Ves­kor­ri­do­ren. Egent­lig drøm­mer de sik­kert om mye mer motor­vei, men denne er aktu­ell nå. 40 mrd er den nå kost­nads­be­reg­net til. Det dreier seg om ca 10 km motor­vei, så pris­lap­pen er altså ca 4 mill per meter vei. Det er pri­sen for ca 20 Munch­mu­seer, og mye mer enn hva langt vik­ti­gere sam­fer­del­se­pro­sjek­ter som ny jern­bane­tun­nel og ny T-banetunnel gjen­nom Oslo vil koste.

Bom­pen­gene kan komme opp i 158 kr. Hvis man ikke slut­ter med de menings­løse el-bilfordelene, kom­mer 158 kr i pas­se­ring til vir­ke­lig å sette fart i el-bilsalget. Fri­tak for bom­pen­ger er den for­del elbil­bru­kerne anses som vik­tigst om man skal tro deres lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon.  Bærum kom­mer til å bli det nye Malan­gen, hvor “alle” kjø­rer el-bil for å slippe bom­pen­ger. Der­med kom­mer finan­sie­rin­gen til å rakne.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
bitcoin

Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme

Den største mar­keds­plas­sen for Bit­coin, Mt Gox har for­svun­net. Den har hatt pro­ble­mer med å utbe­tale pen­ger, og har nå for­svun­net fra net­tet. “Take the money and run”, som det også kalles.

Jeg har aldri hatt noen tro på Bit­coin. Dette er en av de vik­tige grun­nene, og det var bare et spørs­mål om tid før det måtte komme. Bit­coin er en valuta uten sub­stans, tuf­tet på tro, håp og kjær­lig­het. Noen har en naiv tro på at tek­no­logi er sva­ret på alt, har stor kjær­lig­het til all avan­sert og ufor­ståe­lig tek­no­logi, og håp om at den skal frelse ver­den. Jeg har i de ca 30 årene jeg har fulgt med på beta­lings­sek­to­ren sett vel­dig mange eksemp­ler på “The next big thing”, og de fleste er glemt i dag. De hadde mange og tro­faste til­hen­gere til bob­lene sprakk, om de i det hele tatt kom så langt at de ble blåst opp.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3287_DxO

Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Jeg har fått den tvil­somme ære å bli gjen­stand for en leder­ar­tik­kel i “Nordre Aker Bud­stikke”, om er en lokal­avis under DittOslo-paraplyen. Det er kan­skje ikke det man reg­ner som de mest tone­an­gi­vende media, men likevel.

Utgangs­punk­tet er min kri­tikk av poli­tiet, dels  i Ditt Oslo, dels på min blogg, som også inn­e­hol­der en smule kri­tikk av DittO­slo for å være ganske ukri­tiske til påstan­der fra poli­tiet når de skri­ver om syk­lis­ter og Oslos ver­sting­kryss — en ser­vi­li­tet som bekref­tes i lederen.

En ting bør være klin­kende klart: Jeg har aldri for­svart syk­ling på rødt lys, og synes opp­sla­get i Ditt Oslo var vink­let slik at det kunne mis­for­stås. Slik sett er jeg enig i over­skrif­ten på lede­ren: “Det er god grunn til å sykle på grønt”. Ordent­lige syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt lys.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3082

Fjern all gateparkering

I 1999 gjorde Oslo kom­mune en stor feil. Da opp­he­vet man dato­par­ke­rin­gen. Nå er ikke dato­par­ke­ring et godt sys­tem, så jeg ønsker ikke det til­bake. Men over nat­ten dob­let man det gate­area­let som bilis­tene kunne okku­pere til par­ke­ring, og det ble til­sva­rende mindre areal til­gjene­lig for andre tra­fikkan­ter, f.eks. syk­lis­ter. Dette er en feil som bør ret­tes opp. Ikke ved at man går til­bake til dato­par­ke­ring, men ved at man fri­gjør gate­areal ved å fjerne gateparkering.

I store deler av Oslo er halv­par­ten av gate­area­let, noen gan­ger mer, tatt i bruk til par­ke­ring, som regel gra­tis. Det er menings­løst å bruke fel­les­area­ler til dette, og det er en mas­siv sub­si­die­ring av byens bilis­ter. Vi kan vel regne med at hver par­kerte bil leg­ger beslag på ca 20 kvad­rat­me­ter. I Oslo var tomte­pri­sen i 2012 et sted mel­lom 10.000 og 30.000 kro­ner pr kvad­rat­me­ter.  Pri­sen varie­rer etter hvor i byen man er, og de lærde stri­des om hva som er rea­lis­tisk pris. Det betyr at bare tomte­pri­sen for hver par­ke­rings­plass er et sted mel­lom 200.000 og 600.000 kr. Det er menings­løst at dette stil­les gra­tis til bilis­te­nes dis­po­si­sjon. Hvor mange par­ke­rings­plas­ser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har over­sikt over. Så det er ikke mulig å tall­feste Oslo kom­mu­nes sub­si­die­ring av Oslos bilis­ter ved å la dem par­kere på gaten.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3287_DxO

Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inn­trykk av at jeg synes det er greit å sykle på rødt lys.  Selv om man har sitat­s­jekk, så vet man ikke hva slags over­skrift det får, og hvor­dan hele opp­sla­get blir.

Jeg synes ikke det er greit å sykle på rødt. Ordent­lige syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt. Og ordent­lige syk­lis­ter bru­ker lys når de syk­ler i mør­ket. Jeg har tid­li­gere rede­gjort for mitt syn på syk­ling på rødt lys her.

Men jeg er grun­dig lei av poli­ti­ets mob­bing av syk­lis­ter, noe utgangs­punk­tet for denne saken var nok et eksem­pel på. Syk­lis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­lene, sær­lig ved å sykle på rødt lys, for­år­sa­ker ulyk­ker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi sta­dig høre. Men det er ikke sant. I alle fall fin­nes det ikke noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger poli­ti­ets påstander.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.