WIMG_0098_DxO

Politiinspektør Jan Guttormsen hetser syklistene og feilinformerer. Kan han ikke trafikkreglene, @politietoslo

Fritt frem for lov­løse syk­lis­ter er en over­skrift i Nett­avi­sen, hvor politi­in­spek­tør Jan Gutt­orm­sen utta­ler seg om syk­lis­ter.  Som van­lig når poli­tiet utta­ler seg om syk­lis­ter, er det udo­ku­men­tert og til dels feil.

“Alle syk­lis­ter er plik­tig til å følge Vei­tra­fikk­lo­ven. En syk­kel bereg­nes som et kjøre­tøy, så fort den er i vei­ba­nen”, sier Jan Gutt­orm­sen. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter følge vei­tra­fikk­lo­ven og tra­fikk­reg­lene. Akku­rat som det er et stor antall bilis­ter som ikke føl­ger disse rege­len, er det også syk­lis­ter som opp­trer i strid med disse reglene.

Vi som syk­ler opp­le­ver jevn­lig bilis­ter som pas­se­rer alt for nær, som kom­mer bak­fra i alt­for stor fart og pres­ser seg forbi, som ikke over­hol­der vike­plikt og som par­ke­rer i syk­kel­felt. Poli­tiet bryr seg ikke. Jeg har aldri sett at poli­tiet, i alle fall ikke Poli­tiet i Oslo noen gang har gjort noe for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter.  Vi kan vel også minne om at det tok vel­dig lang tid før poli­tiet gjorde noe for å hånd­heve kjøre­for­bu­det i Finn­marks­gata. Over­skrif­ten kunne like gjerne vært: “Fritt frem for lov­løse bilis­ter”, og det hadde ikke vær mer feil.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_5850_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 21. etappe: Evry – Paris, Champs-Élysées

TdF_2014_00_21Van­lig­vis pleier jeg å være i Frank­rike under hele Tour de France. Med tre fransk­menn blant de seks beste på går­da­gens etappe, tre bland de fem beste i sam­men­dra­get og Thi­baud Pinot og Romain Bar­det som i prak­sis er de to som kjem­per om ung­doms­trøyen, da hadde det vært mor­somt å sett det hele på fransk TV.

Podiet i Paris begyn­ner å ta form. Med mindre det inn­tref­fer uhell som gjør at noen av favo­rit­tene må bryte, vin­ner Vin­cenzo Nibali sam­men­lagt. Men andre og tredje plass avgjø­res nok ikke før på tem­po­tap­pen. Klatre­trøyen og poeng­trøyen er også i prak­sis avgjort. Det kan fort­satt bli litt kamp om ungdomstrøyen.

I dag er det spur­ter­nes nest siste sjanse til å vinne. Vi håper selv­sagt på Alex­an­der Kristoff. Men han er ikke den eneste kandidaten.

Vi har kom­met til fina­len, 21. og siste etappe, inn til Paris. Etap­pen star­ter i Evry, et stykke syd for Paris. Jeg må inn­rømme at jeg har for­bun­det Evry med et IT-selskap, og ikke med en fransk by. Men man lærer all­tid noe nytt.

TdF_2014_21Avslt­u­nin­gen i Paris er tra­di­sjon. For meg er champagne en del av den tra­di­sjo­nen. Nå var vi innom champagne til etappe 6 og etappe 7, så jeg skal ikke gjenta så mye av det. Det er ikke langt fra Paris til Champagne, så slik sett er det også en vin som hører hjemme i denne delen av Frankrike.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 20. etappe: Bergerac – Perigueux (tempo)

TdF_2014_00_20Mot slut­ten ang­rer jeg all­tid på at jeg har valgt å legge mag to dager foran syk­lis­tene. Syk­lis­tene skal i dag ut på den siste fjell­e­tap­pen. Den er noe len­ger enn den de syk­let i går, med to harde fjell til slutt og mål­gang på top­pen. Fort­satt er det ikke noe som tyder på at noen kan true Nibali i sam­men­dra­get. Det ser nå også ut til at klatre­trøyen ikke vil for­late skuld­rene til Rafal Majka. For spur­terne gjel­der det igjen å bruke minst mulig kref­ter på å komme gjen­nom innen­for tidsgrensen.

Vi har kom­met fram til 20. etappe. Den er, tra­di­sjo­nen tro, en tempo­etappe på 54 km. Den ser ut til å være ganske hard, men ganske mye opp og ned, selv om det ikke er noen store fjell som skal forseres.

For de fleste er en slik tempo­etappe en gjen­nom­kjø­ring, eller som Jens Voigt beskrev det for et par år siden: A semi-rest day. De som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må satse. Det gjel­der ikke bare de som kjem­per om pall­plass, men også de som f.eks. vil inn blant topp 10. Mye kan tapes og vin­nes på en slik tempo­etappe. På en omtrent like lang, men lagt fla­tere tempo­etappe i 2012 skilte det ca 3 min mel­lom første og tiende mann. På en har­dere etappe kan dif­fe­ran­sene bli større. Etter 17. etappe skil­ler det ca ti minut­ter mel­lom 13. og 14. plass. Dette kan end­res noe på den etap­pen de skal sykle i dag. Men har du ti minut­ter å ta igjen for å avan­sere en plass i sam­men­dra­get, og ikek synes det spil­ler så vel­dig stor rolle om man blir nr 14 eller 17, da er det liten grunn til å satse på tempoetappen.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 19. etappe: Maubourguet – Bergerac

TdF_2014_00_19Ryt­terne skal i dag ut på en etappe som er (i denne sam­men­heng) kort, bratt og bru­tal. Selv om Nibali fort­satt kan føle seg ganske trygg, er kam­pen om klatre­trøyen og ung­doms­trøyen fort­satt ganske åpen. Vi må regne med at det blir kjørt hardt fra start på dagens etappe, og at det er en etappe hvor noen av spur­terne kan få pro­ble­mer med tids­gren­sen. Vi får i alle fall håpe at Alex­an­der Kristoff sit­ter greit med gjen­nom dagens etappe.

Vi har kom­met til første etappe etter fjel­lene. 19. etappe  en ganske flat etappe. Men det er noen mindre bak­ker mot slut­ten, så det kan hende at det ikke er like mye kraft igjen i alle spurte­bena når vi kom­mer til fina­len. Vi får håpe at Alex­an­der Kristoff igjen kan vise at han er i stand til å spurte bedre enn de fleste i slike situasjoner.

TdF_2014_19Her kom­mer drikkeme­me­nyen i litt feil rekke­følge. Fra start set­ter vi kur­sen rett til Armagnac.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 18. etappe: Pau – Hautacam

TdF_2014_00_18Nå er det på’an igjen for ryt­terne. De har tre knall­harde dager i Pyre­ne­ene foran seg.

Vi har kom­met til den siste av årets fjell­e­tap­per. Om ikke annet er det nå kam­pen om klatre­trøyen skal avgjø­res. Etter denne etap­pen gjen­står det en fjer­de­ka­te­go­ri­stig­ning på siste etappe. Vi star­ter i det som må være en av de mest besøkte TdF-byene ved Pyre­ne­ene: Pau.

Hvert år arran­ge­res det et ritt for ama­tø­rer, L’etappe du Tour, hvor ama­tø­rer kan prøve seg på en av TdF-etappene under for­hold som i alle fall lig­ner på prof­fe­nes for­hold, med veier sper­ret for annen tra­fikk, osv. Man vel­ger gjerne ut en av de har­deste fjell­e­tap­pene, og i år var det denne etap­pen fra Pau til Hauta­cam. Tenk om man hadde gjort noe slikt i bil­lan­det Norge, hvor det er en sør­ge­lig man­gel på syk­kel­kul­tur og respekt for syk­lis­ter? I Norge ble bilis­ter sure for at veier var stengt under Tour of Fjords.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 17. etappe: St Gaudens – St Lary Soulan

TdF_2014_00_17Så lyk­tes Alex­an­der Kristoff for andre gang. Jeg sjek­ket vær­mel­din­gen fra Meteo France før gårs­da­gens etappe, og la ut en mel­ding på Twit­ter om at det var meldt dår­lig vær. Mads Kag­ge­stad svarte umid­del­bart at det var for­del Alex­an­der Kristoff, noe han skulle få helt rett i. Vær­mel­din­gen for res­ten av Touren ser bredre ut. Ryt­terne får nå en vel­for­tjent hviledag.

Etter hvile­da­gen ven­ter tre knall­harde etap­per i Pyre­ne­ene. Her er det de som er igjen av sam­men­lagt­kan­di­da­ter og de som har ambi­sjo­ner om klatre­trøyen som skal kjempe. For Alex­an­der Kristoff hand­ler det om å gå inn i sur­vi­val mode, og komme seg gjen­nom innen­for tids­gren­sene ved å bruke minst mulig kref­ter. Han får en ny sjanse fre­dag og ved fina­len i Paris søndag.

Sam­men­lagt­sei­e­ren er langt på vei avgjort, om Nibali unn­går uhell. Fire og et halvt minutt er egent­lig ikke en trygg ledelse med tre knall­harde fjell­e­tap­per og en hard tempo­etappe igjen. Men det ser ikke ut til at noen av de som er igjen er sterke nok til å utfordre Nibali.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss, og har alle­rede kom­met til 17. etappe, som er den andre dagen i Pyreneene.

TdF_2014_17Nå er vi godt inne i Pyre­ne­ene. Her er det ikke lett å finne inter­es­sant vin, i alle fall ikke som er pro­du­sert lokalt. Vi star­ter i depar­te­men­tet Haute-Garonne, som blir omtrent noe slikt som øvre Garonne. Leter vi etter vin fra dette områ­det, fin­ner vi områ­dene Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sardos. Men de områ­dene lig­ger nord-vest for Tou­louse, som er ganske langt fra dagens startby.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 16. etappe: Carcassonne – Bagneres de Luchon

TdF_2014_00_16For sam­men­lagt­kan­di­da­tene blir den etap­pen de skal ut på i dag nær­mest å betrakte som aktiv hvile. De skal henge med fel­tet, bruke minst mulig kref­ter og unngå uhell. Sann­syn­lig­vis blir det en masse­spurt som de ikke kom­mer til å blande seg inn i, men de vil helst være i den grup­pen som får samme tid. Det er spur­terne og deres lag som må gjøre job­ben i dag. Det er selv­føl­ge­lig lov å ønske at Alex­an­der Kristoff skal lyk­kes en gang til.

Vi har­kom­met fram til 16. etappe, den første etap­pen etter hvile­da­gen. Det blir en bru­tal start etter hvi­len, hvor det bærer rett inn i Pyre­ne­ene, med avslut­ning på et høy­ka­te­gori­fjell. Om sam­men­lagt­kan­di­da­tene kan satse på aktiv hvile på den etap­pen de skal sykle i dag, så blir det ikke mye hvile etter hviledagen.

Etap­pen star­ter ved den flotte, befes­tede byen Car­cas­sonne, før ryt­terne set­ter kurs mot fjel­lene og ender i Bag­ne­res de Luchon.

TdF_2014_16

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 15. etappe: Tallard – Nimes

TdF_2014_00_15Så skulle det ende­lig lyk­kes for Alex­an­der Kristoff, og han lyk­tes på den etap­pen som star­tet i den byen hvor Thor Hus­hovd tok sin første TdF-etappeseier i 2002. Med OL-bronse, seier i Milan — San Remo og etappe­seier i TdF, sam­men med mange andre gode resul­ta­ter, plas­se­rer Alex­an­der Kristoff seg blant de store sykkelrytterne.

Ryt­terne skal i dag gå løs på den første Alpe­etap­pen, med mål­gang på en uten­for­ka­te­gori topp. Her kan Alex­an­der Kristoff og de andre spur­terne satse på å bruke minst mulig kref­ter. Dagens mel­lom­sprint kom­mer etter at ryt­terne har vært over en første­ka­te­gori, så her hen­ger neppe spur­terne med. Det blir en etappe hvor de som vil for­søke å angripe Nibali må prøve seg.

Vi har kom­met til 15. etappe, hvor ryt­terne skal ned fra fjel­let. Her blir det igjen sjan­ser for spur­tere som fort­satt har saft igjen i bena.

TdF_2014_15 Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 14. etappe: Grenoble – Risoul

TdF_2014_00_14Syk­lis­ter er ikke noen ping­ler. Chris Froome fort­satte et stykke med brudd i hånd­led­det. Alberto Con­ta­dor satte seg på syk­ke­len og fort­satte et stykke med brudd i et ben i leg­gen. Det deles ut pri­ser for bl.a. den mest offen­sive ryt­te­ren, men ikke for den tap­reste — en pris som i går måtte ha gått til And­rew Talan­sky. Etter først å ha gått av syk­ke­len, satte han seg på den igjen og full­førte med enorme ryggsmerter.

Vi kan jo sam­men­ligne dette med noe av det vi kunne se i Hollywood-mesterskapet i Bra­sil nylig.

Den etap­pen ryt­terne skal ut på i dag, ser ikke ut til å være av de har­deste, men to tredje– og to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de som sit­ter i sofaen og sier at det er bare en fjer­de­ka­te­gori eller tredje­ka­te­gori, kan ta en tur ut og sykle noen. Da jeg en gang så litt på dette, kom jeg til at Kongs­veien i Oslo anta­ge­lig ville ha blitt klas­si­fi­sert som en fjerdekategori.

Vi har kom­met fram til 14. etappe. Den har to første– og en uten­for­ka­te­gori stig­ning, og avslut­tes på top­pen av en første­ka­te­gori. Det er den eneste ordent­lige alpe­etap­pen i årets utgave av touren.

TdF_2014_14 Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_8274_DxO

Les Vins du Tour de France 2014 — 13. etappe: St Etienne – Chamrousse

TdF_2014_00_13Ryt­terne har for­hå­pent­lig­vis fått en god resti­tu­sjon på sin vel­for­tjente hvile­dag. Og vi får håpe at Alex­an­der Kristoff har blitt kvitt sine mage­pro­ble­mer. Med begge de største favo­rit­tene ute, er det noe mer åpent. Skjønt det blir ikke lett for andre å hente inn Nibali. Ryt­terne skal ut på en etappe med mye mot­bakke, om enn ikke de har­deste etap­pene, før det går ned­over mot slutten.

Vi har kom­met til 13. etappe. Den er ganske små­kupert på begyn­nel­sen, men avslut­ter med noen harde bak­ker — og har avslut­ning på en topp.

TdF_2014_13Dagens etappe star­ter i et ganske vin­fat­tig område, før den krys­ser Rhô­ne­da­len og går inn i Alpene. Det betyr at vi må finne dagens vin i Rhône.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.