Drømmenes fjell

9788243009486Bil­det på top­pen: Fra Alpe d’Huez, foto Rob­bie Shade, CC 2.0 CC BY.

Snart er det tiden da mange av oss ben­ker oss foran TV, og ser andre slite seg opp harde bak­ker på syk­kel: ”Tour de France”. Det er nok en del av seerne som ten­ker at det kunne være inter­es­sant å prøve seg på en eller flere av de bak­kene. For de fleste av oss, blir det med tan­ken. Og for noen kan vel et for­søk på å sykle bak­kene bli mer som det Mads Kag­ge­stad skri­ver i for­or­det til drøm­me­nes fjell, om hvor­dan det var å møte bak­kene som pro­fe­sjo­nell syklist:

Men i kon­kur­ran­sen opp de samme fjel­lene ble rea­li­te­ten fjern fra de drøm­mene jeg hadde som ung­dom. Mont Ventoux, Col de Télé­graphe, Col de la Croix de Fer, Col du Gali­bier og Col d’Izoard.

Der og da tenkte jeg knapt på hvor jeg var. Det jeg trodde skulle bli en drøm, minte i ste­det mer om et mare­ritt pre­get av smerte, utmat­telse, skuf­felse og usik­ker­het på mine egne valg.”

Con­ti­nue read­ing Drøm­me­nes fjell

Print Friendly

Trafikkaoset som uteble

Det for­ven­tede kao­set i Oslo­tra­fik­ken ute­ble i dag mor­ges. Det mel­des rik­tig­nok om tenden­ser til kø av jour­na­lis­ter som kjø­rer rundt på leting etter kø, men ellers er det rap­por­tert å være stille.

Det er litt tid­lig for å trekke kon­klu­sjo­ner. Kan­skje vil mange som ble skremt av utsik­tene til kaos, og som valgte alter­na­tivt, sette seg bak rat­tet igjen i mor­gen. Men det eneste usik­ker­hets­mo­men­tet er egent­lig dette: Var det færre som reiste inn til Oslo i dag enn på en van­lig hver­dag? Var det mange som valgte hjemme­kon­tor eller fant andre løs­nin­ger? Hvis det ikke var en klar ned­gang i antall rei­sende, bør vi i alle fall kunne trekke denne konklusjonen:

Det er kapa­si­tet nok. Alter­na­ti­vene fin­nes. De som av gam­mel vane set­ter seg i bilen og kjø­rer inn til Oslo, måtte bare få et spark bak som fikk dem til å tenke på alternativer.

Sme­stad­tun­ne­len er redu­sert fra fire til to kjøre­felt, og det har gått helt bra. Så da tren­ger man vel egent­lig ikke mer enn to kjøre­felt, da?

Con­ti­nue read­ing Tra­fikkao­set som ute­ble

Print Friendly

I vini di giro d’Italia 2015 — 21. etappe Torino — Milano

Det er greit at også Alberto Con­ta­dor også frem­står som men­neske. Men han hadde vel alt under kon­troll. Og for en avslut­ning det ble i går.

I dag er fina­len fra Torino til Milano. Etap­pen er flat, så dette er et opp­gjør for spur­terne. Med mindre det skjer uhell, som vi får håpe at det ikke gjør, vil det ikke være mulig å vinne så mye tid at det får noen betyd­ning for sammenlagtlisten.

T21_Milano_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 21. etappe Torino — Milano

Print Friendly

I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

Så ble det nok en spen­nende etappe. Fabio Aru viste at han fort­satt ville være å regne med, og ingen kang vel frata ham den hvite ung­doms­trøyen. Ryder Hesje­dal bekref­tet at for­men er sti­gende. Og Rigo­berto Uran viste at det fort­satt er liv i ham. Alberto Con­ta­dor var defen­siv, og vok­tet den nær­meste utford­re­ren, Mikel Landa.

I dag er siste sjanse for alle som har ambi­sjo­ner om å bedre sin plas­se­ring i sam­men­dra­get. Alberto Con­ta­dor bør gjøre som i går, og spille defen­sivt Men han er så ufor­ut­sig­bar at det ikke er mulig å vite hva han kan finne på. Det er nok en knall­hard etappe. Det er uan­sett en etappe som ikke ser så tung ut de første 150km, men som så har en knall­hard avslutning.

T20_Sestriere_planVi star­ter i Vallé D’Aosta, en fjell­dal i grense­om­rå­det mel­lom Ita­lia og Frank­rike, hvor folk snak­ker et språk som er nær­mere fransk enn italiensk.

Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etappe Saint-Vincent — Sestri­ere

Print Friendly

I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

Om man set­ter seg ned og ten­ker på hva det ville være for­nuf­tig å gjøre for Albert Con­ta­dor, så gjør han gjerne noe helt annet. Denne ufor­ut­sig­bar­he­ten er noe av det som gjør ham til en mor­som ryt­ter å følge med på. At det skulle være han som angrep, og ikke Astana, var det neppe mange som ven­tet. Og et takk for sist fra Mon­ti­rolo. Og Phil­lipe Gil­bert vant på en flott måte.

19. etappe star­ter små­kupert, men avslut­ter med tre skik­ke­lige kla­rin­ger, men finale på en topp. Hvis noen skal angripe Alberto Con­ta­dor, må de gjøre det i dag eller i mor­gen. Siste etappe er helt flat, så det blir spur­ter­nes dag. Men slik det har sett ut til nå, er det lite som tyder på at Mikel Landa kan ta igjen mer enn fem minut­ter, eller Fabio Aru mer enn seks minut­ter på Con­ta­dor. Kan­skje blir det litt mer kamp om plas­sene litt len­ger nede på lis­ten. Ryder Hesje­dal har vist sti­gende form, og kan­skje vil han satse for å avan­sere fra den 9. plas­sen han har i dag. Det skal deles ut mange klatre­po­eng i dag og i mor­gen, så kan­skje vil vi se en en del figh­ter for å sikre seg poeng i den kon­kur­ran­sen. Moro blir det uansett.

T19_cervinia_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etappe Gra­vel­lona Toce — Cer­vi­nia

Print Friendly

Slipp kunsten fri, det er vår!

Bil­det på top­pen, Michael Anker “Red­nings­båden køres gennem klit­terne” er et av bil­dene som Sta­tens museum for kunst i Køben­havn slip­per fri.

Vi har i Norge i de siste par år sett litt under­lige utspill fra Vige­lands­mu­seet og Munch­mu­seet om å utstrekke ver­net gjen­nom bl.a. for­søk på var­merke­be­skyt­telse, etter at verne­ti­den har gått ut.

Musems­le­der Jarle Strømod­den ved Vig­lands­mu­seet sa dette til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjøre. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sikre den kul­tu­relle arven, samt å beskytte kuns­ten mot misbruk.”

Sta­tens museum for kunst i Køben­havn har inn­tatt en annen, og etter min mening langt bedre hold­ning. De slip­per bil­der av 25 000 verk fra sam­lin­gene, som all­menn­he­ten kan bruke som de vil. Etter det jeg for­står, skjer dette den 29. mai i år:

The exhi­bition is part of SMK Fri­days: Set Art Free!, which will take place on Fri­day 29 May from 16:00 to 22:00. On this night we cele­brate the fact that we have relin­quis­hed all copy­right on 25,000 pic­tu­res of art works, making them freely down­loa­dable and allowing you to copy/paste them, remix them and use them in any way you see fit. At the Fri­days event you can join the desig­ners and artists for a gui­ded tour of the pop-up exhibition. ”

Dette gjel­der selv­sagt bare bil­der som opp­havs­retts­lig er fri. Det er Kul­tur­nytt i Sve­ri­ges radio som mel­der dette. Man kan laste ned kuns­ten og gjen­bruke dem. De vil ikke legge noen restrik­sjo­ner på dette:

Men muse­ets nya inställ­ning öppnar såklart också för att bil­derna kan använ­das helt fritt i kom­mer­si­ella sam­man­hang — inget hind­rar tex att man trycker ett verk av Krøyer, Rem­brandt eller någon annan på kak­bur­kar och sen säl­jer. Inte hel­ler att bil­derna används i något stö­tande sammanhang.”

Museet har for­latt den gamle hold­nin­gen om at de skulle beskytte kuns­ten, og mener at de for­val­ter fol­kets eien­dom. Og da kan man legge til: Da skal den selv­sagt ikke beskyt­tes mot at fol­ket bru­ker den.

Men den stora skill­na­den är att medan Sta­tens museum for Kunst tidi­gare tyckte sig ha ett ansvar för att skydda kon­s­ten, genom att behålla kon­trol­len över sina bil­der, ser man det nu som att man bara för­val­tar fol­kets egendom.”

Dette står på muse­ets nett­si­der hvor kuns­ten skal kunne nedlastes:

Many of the works in the SMK col­lection are mar­ked as pub­lic domain. They belong to the pub­lic – which means that they belong to you, too.

Under over­skrif­ten “What can you use these ima­ges for”, skri­ver de:

The copy­right on all of these artworks has expi­red because they were made by artists who passed away more than 70 years ago. The­re­fore they are in the Pub­lic Domain. This also means that you are free to use the ima­ges for any pur­pose wit­hout asking per­mis­sion from the SMK or anyone else.

Since the copy­right on these ima­ges has expi­red, you are free to:

  • Share the ima­ges – i.e. to copy, dis­tri­bute, and trans­mit them.
  • Remix the ima­ges – i.e. modify and reuse them in new contexts.
  • Use the ima­ges in any con­text – e.g. teaching, rese­arch, lectu­res, pub­li­ca­tions, film pro­duc­tions, etc. This inclu­des com­mer­cial purposes.

The ima­ges have been desig­nated ‘Pub­lic Domain’ to cle­arly sig­nify that they are no lon­ger sub­ject to copy­right. They belong to the pub­lic – to you.”

Det er denne hold­nin­gen vi vil se fra moderne museer. Vi ser fram til at Najo­nal­mu­seet kom­mer etter. De skal være for­mid­lere, ikke vok­tere av kunsten.

Print Friendly

I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etappe Melide — Verbania

Alberto Con­ta­dor holdt posi­sjo­nen, og laget sør­get for at han satt godt beskyt­tet langt fremme i hoved­fel­tet. I rea­li­te­ten er det nå kon­kur­ran­sene om den røde poeng­trøyen og den blå klatre­trøyen som fort­satt er åpen, om det ikke noen skulle ram­mes av uhell.

Dagens etappe star­ter ganske flatt, men får en ganske solid klat­ring mot slut­ten. Her må vi regne med at Astana kom­mer til å bruke hele laget til å angripe Alberto Con­ta­dor. Det blir nok ingen spur­ter som vin­ner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi star­ter i Sveits. Sveits er ikke akku­rat mest kjent for vin. Men det pro­du­se­res vin der også. I sin egen­re­klame sier de at det er mid­del­havs­klima i Ticino, som er den kan­to­nen vi nå er i. Vi er et stykke fra havet, så den påstan­den vil jeg ta med en klype havsalt.

Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etappe Melide — Ver­ba­nia

Print Friendly

I vini di giro d’Italia 2015 — 17. etappe Tirano — Lugano

Selv ikke en punk­te­ring på et uhel­dig tids­punkt var nok til at Fabio Aru klarte å ta noe innpå Con­ta­dor. Når des­uten beste hjelpe­ryt­ter på Astana frem­står som klart ster­kere enn kap­tei­nen, kan det bli spørs­mål om hva slags tak­tikk de velger.

17. etappe er rela­tivt flat. Kan­skje kan et brudd av ganske ufar­lige ryt­tere få gå inn denne gan­gen. Den går gjen­nom Val­tel­lina til Como­sjøen, går så nord og vest for Como­sjøen, over til Loga­no­sjøen og ender i Lugano, i Sveits. Jeg er neppe den eneste av oss juris­ter som først og fremst for­bin­der Lugano med Lugano­kon­ven­sjo­nen, om aner­kjen­nelse og full­byr­delse av dom­mer, mel­lom EU og EFTA-landene. Men akku­rat det skal jeg la ligge.

T17_Lugano_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 17. etappe Tirano — Lugano

Print Friendly

I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etappe Pinzolo — Aprica

Richie Porte har truk­ket seg fra årets Giro. Han viste vel på søn­dag at en plan B, om å ta etappe­sei­ere, hel­ler ikke ville være sær­lig rea­lis­tisk. Det vil nok være en del andre, som også kon­sta­te­rer at nok er nok. Alberto Con­ta­dor har en ledelse på 2.35 over Fabio Aru. Aru har ikke vist en slik styrke at han bør være noen trus­sel mot Con­ta­dor, for­ut­satt at Con­ta­dor slip­per uhell. Med ambi­sjo­ner om å vinne både Giroen og Tour de France, bør vel Conat­dor satse på å få en så bil­lig reise som mulig til mål, uten å tenke på etappe­sei­ere osv.

16. etappe. Nå er det inn i den ita­li­enske hai­kjef­ten, hvor det er fjell og fjell og fjell. Ryt­terne skal bl.a. over Mortirolo-passet. 12,4 km, 10,5% gjen­nom­snitt­lig stig­ning og maks 18%.

T16_Aprica_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etappe Pin­zolo — Aprica

Print Friendly

Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jarle Fager­heim, fra Miljø­par­tiet De Grønne, har en utmer­ket pre­sen­ta­sjon av ganske enkle til­tak som kan gjen­nom­fø­res for å gjøre Oslo til en bedre syk­kelby. De er så enkle at de burde ha vært gjen­nom­ført for lenge siden, der­som det hadde vært sant at Oslos poli­ti­kere ønsker å legge til rette for syk­ling. Etter ca 20 minut­ter kom­mer han inn på eks­pro­pria­sjon, og bru­ker eksem­pe­let Væke­rø­veien, en pro­sess som har pågått siden 1999. Poli­ti­kerne ville ikke eks­pro­pri­ere, fordi det var for mye inn­grep i pri­vat eiendom.

Disse eple­hage­ka­me­ra­tene er noen hyk­lere. De er ikke så vel­dig opp­tatt av ikke å foreta inn­grep i pri­vat eien­dom. Rea­li­te­ten er at de ikke synes syk­kel­felt og syk­kel­veier er vik­tige, så de vil ikke eks­pro­pri­ere til et så unyt­tig formål.

Con­ti­nue read­ing Eks­pro­pria­sjon for å lage syk­kel­veier @gurimelby @byraadslederen

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.