W20120512_164916

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo syk­kel­vei­nett, i den grad man kan si at noe slikt eksis­te­rer, har mange mang­ler. Kva­li­te­ten på det som fin­nes er stort sett for dår­lig, og det hen­ger ikke sam­men. Det enkle krav man må stille til et syk­kel­vei­nett er at man skal kunne komme seg trygt og greit fra A til B på syk­kel­vei, uten at man sta­dig må ut på strek­nin­ger uten til­rette­leg­ging, uten store omveier, og uten at man må drive niti­dig plan­leg­ging før hver syk­kel­tur. Et par hundre meter syk­kel­felt her, og et par hundre meter et annet sted, uten at det hen­ger sam­men, det gir ingen sykkelby.

I til­legg til alt annet som må gjø­res, må man gjøre noe med alle “mis­sing links”, som kan få det som fak­tisk fin­nes til å henge sam­men. En slik mang­lende lenke er Åkeberg­veien. Dags­avi­sen skrev i går om at Bymiljø­eta­ten “har gitt blaf­fen i” bysty­rets ved­tak om å anlegge syk­kel­felt i Åkeberg­veien. Jeg har hørt om dette før, men har ikke tatt meg tid til å under­søke dette. Der­for er jeg glad for at Dags­avi­sen tar det opp.

For de som ikke her lokal­kjent, så er dette veien det gjelder:

Det er syk­kel­felt langs Grøn­land og Grøn­lands­lei­ret. Man kan mene mye om kva­li­te­ten, og det er gjen­nom­gå­ende alt for mange par­kerte biler i disse sykkelfeltene.

WIMG_2990_DxOMange ste­der er det også par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den, som i prak­sis gjør syk­kel­felt lite bruk­bare. Men det fin­nes tross alt noe.

WIMG_4614_DxODet er også syk­kel­felt langs Finn­marks­gata, som igjen gir en for­bin­delse til Strøms­veien, m.v. Her Galge­berg, omtrent ved inn­kjø­rin­gen til Jor­dal. Selv­føl­ge­lig med en bil par­kert i sykkelfeltet.

W20120512_164715Også i Finn­marks­gata er det alt for mange par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Det er en far­lig løs­ning som stri­der mot anbe­fa­lin­gene i syk­kel­hånd­bo­ken, så disse bør vekk! Her ved avkjø­rin­gen til Åkeberg­veien, hvor det ikke er gjort noe for å legge til rette for at syk­lis­ter skal kunne svinge greit ned Åkeberg­veien. Som så ofte ellers i denne byen, må man “leke bil”.

W20120512_164818Men for­bin­del­sen mel­lom disse mang­ler. I Åkeberg­veien har man prio­ri­tert det man pleier å prio­ri­tere i Oslo: Gateparkering.

W20120512_164916Der­med får vi ikke det som kunne vært en for­bin­delse mel­lom bl.a. Kam­pen, Etter­stad og Våler­enga og sen­trum (selv om en god del må gjø­res mel­lom Lil­le­tor­get og Råd­hus­ga­ten, men det er en annen sør­ge­lig his­to­rie). Det er altså gate­par­ke­ring Bymiljø­eta­ten vel­ger å prio­ri­tere når den set­ter seg over bysty­ret og vel­ger “ikke å prio­ri­tere” det som bysty­ret har vedtatt.

Enkelt sagt: Syk­kel­felt i Åkeberg­veien vil øke nytte­ver­dien av syk­kel­fel­tene både i Finn­marks­gata, Strøms­veien og Grøn­land. Men Bym­lijø­eta­ten har sabortet dette ved ikke å følge opp bysty­rets vedtak.

Det er ikke noen kre­vende utbyg­ging som skal til, om man hol­der seg til det som er sed­van­lig, dår­lig Oslo­stan­dard: Gate­par­ke­ring i Åkeberg­veien må bort, og det må mer­kes opp syk­kel­felt. Dette bør være trinn 1 på veien mot en ordent­lig syk­kel­vei, fysisk adskilt fra for­tau og kjøre­felt. Det blir bare det som i annen sam­men­heng har blitt kalt “syk­kel­trasé light”. Det burde være et av de enkle, bil­lige og kraft­fulle straks­til­ta­kene som Guri Melby og Syk­kel­pro­sjek­tet gjerne vil gjen­nom­føre. Det er bare å gå i gang!

Saken er lære­rik på så mange måter. Vi kan lese at bysty­ret tref­fer et ved­tak i 2011, som ikke føl­ges opp. Det er ikke første gang det skjer når det gjel­der ved­tak om syk­kel­ut­byg­ging. Jeg min­ner om at et enstem­mig bystyre i juni 1978 ved­tok å bygge gang– og syk­kel­vei i Kongs­veien. Som vi vet er den, 36 år senere, fort­satt ikke byg­get. Jeg skal ikke bruke plass på flere eksempler.

Bydels­di­rek­tø­ren i bydel Gamle Oslo føl­ger opp over­for Bymiljø­eta­ten, og får til slutt et svar som bl.a. sier følgende:

«Bymiljø­eta­ten vur­de­rer at Grøn­lands­lei­ret fun­ge­rer godt for alle tra­fi­kant­grup­per med tanke på fram­kom­me­lig­het og tra­fikk­sik­ker­het. Vi anbe­fa­ler der­for ikke til­tak ret­tet mot tra­fikk­av­vik­ling eller bruks­end­ring av gateløpet».

«Syk­kel­felt i Åkeberg­veien er per dags dato ikke prio­ri­tert i Bymiljøetaten.»

Jeg mer­ker meg også denne utta­lel­sen fra Eirik Gran:

Det er flere tid­li­gere eksemp­ler på at restrik­tive til­tak for bilen, for eksem­pel i Torg­gata og i Mark­veien, er ved­tatt og utre­det uten at kom­mu­nen har gjen­nom­ført pla­nene, opp­ly­ser Gran.”

Bymiljø­eta­ten må gjerne mene at Grøn­lands­lei­ret fun­ge­rer godt for alle tra­fi­kant­grup­per, en vur­de­ring blant andre jeg er uenig i. Men uan­sett: Når bysty­ret har truf­fet et ved­tak, da er det tiden for at Bymiljø­eta­ten gjen­nom­fø­rer ved­ta­ket. Dette er ikke tids­punk­tet for at de skal komme med “anbe­fa­lin­ger”. De kunne ha kom­met med anbe­fa­lin­ger til bysty­ret i 2011, noe de sann­syn­lig­vis også gjorde. Om bysty­ret tref­fer et ved­tak som ikke er i sam­svar med Bymiljø­eta­tens anbe­fa­lin­ger, så har eta­ten bare å aksep­tere det og holde seg til det som er vedtatt.

Når det gjel­der Åkeberg­veien, møter vi igjen hoved­syk­kel­vei­pla­nens for­ban­nelse, som en unn­skyld­ning for ikke å gjøre noe:

Når det gjel­der poli­ti­ker­nes ved­tak om syk­kel­felt i Åkeberg­veien, opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Anne Grete Nyrud at «Åkeberg­veien er ikke en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet. Der­for er den ikke prio­ri­tert. Når det gjel­der syk­lis­ter, så er ikke dette områ­det en del av hovedsykkelveinettet.»”

Til Guri Melby og Oslo Venstre: Før stor­tings­val­get i 2009 sa Ola Elve­stuen omtrent dette etter et sykkel­ar­ran­ge­ment på Råd­hus­plas­sen, gjen­gitt etter min hukommelse:

Det store pro­ble­met med [davæ­rende sam­ferd­sels­by­råd, FrP] Peter N Myhre er ikke at han gjør så mye galt. Pro­ble­met er at han ikke gjør noen ting. Dette er en vel­dig etat­styrt sektor.”

Og i den eta­ten var det stor treg­het, fort­satt i følge Ola Elve­stuen. Jeg er ikke så godt kjent i det indre liv på Råd­hu­set, og går ikke god for utta­lel­sen om Peter N Myhre, og kan hel­ler ikke garan­tere at jeg hus­ker Ola Elve­stu­ens utta­lelse helt rik­tig. Men helt galt vil jeg insis­tere på at det ikke er. Gitt at det var slik, at det var en sek­tor hvor mye var over­latt til en lite end­rings­vil­lig fag­etat, og med lite poli­tisk sty­ring: I 2011 over­tok Ola Elve­stuen som bymiljø­by­råd. Denne saken gir ikke inn­trykk av at det ble noe mindre etat­sty­ring etter at Ola Elve­stuen over­tok, eller er det i dag i dag. Så Guri Melby: Du har en jobb å gjøre med å rydde opp og få gjort noe med kul­tu­ren i din egen etat.

Så til­bake til Åkeberg­veien. Om den ikke er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, så burde den ha vært det fordi den gir en vik­tig for­bin­delse mel­lom deler av dette net­tet, og får disse delene til å henge sam­men. Og uan­sett: Når bysty­ret har ved­tatt at det skal være syk­kel­felt her, da er Bymiljø­eta­tens opp­gave ikke å prio­ri­tere bort det som er ved­tatt. Ny bysty­ret sier hopp!, da har Bymijø­eta­ten (og andre eta­ter) bare å hoppe. De behø­ver ikke være enig og de behø­ver ikke like det. Men saken er avgjort av “høy­ere mak­ter”. Bymiljø­eta­ten har bare å gå i gang med plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av vedtaket.

Hva som lig­ger i at syk­kel­felt i Åkeberg­veien pr dags dato ikke er prio­ri­tert i Bymiljø­eta­ten, er det ikke helt enkelt å for­stå. Å prio­ri­tere til­tak er i utgangs­punk­tet en poli­tisk opp­gave, og ikke noe som en fag­etat kan over­prøve. Bysty­ret fat­tet et ved­tak for snart tre år siden, og da er det ikke opp til Bymiljø­eta­ten å ikke prio­ri­tere det ved vedtaket.

Ingen vet hvor polit­kerne hop­per. Noen gan­ger kan de finne på å vedta at “jor­den er flat”. De kan treffe ufor­en­lige og gjen­si­dig ute­luk­kende ved­tak, uten å gi anvis­ning på hvor­dan kon­flik­ten skal hånd­te­res. Intet tyder på at det kan være til­fel­let her. Andre gan­ger kan de i sin iver etter å vise handle­kraft vedta en hel masse som skal gjen­nom­fø­res de nær­meste måne­dene, uten å tenke på kapa­si­tet til å gjen­nom­føre dette. Mange poli­ti­kere synes å leve i den tro at de har utvist han­del­kraft når de har truf­fet ved­tak, og kan­skje til og med bevil­get pen­ger. En del poli­ti­kere synes å leve i den tro at handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne vises i hvor mye pen­ger man bru­ker, ikke i hvilke resul­ta­ter man opp­når. Men det som er ved­tatt skal også gjen­nom­fø­res, og her er opp­føl­ging fra poli­ti­kerne ofte sør­ge­lig dår­lig. Da må de som skal stå for gjen­nom­fø­rin­gen plan­legge og prio­ri­tere ut fra den kapa­si­te­ten de har.

Det er hel­ler ikke noe ukjent feno­men at poli­ti­kerne ved­tar en hel masse, og lar være å bevilge nød­ven­dige pen­ger til å gjen­nom­føre det som er ved­tatt. Da hav­ner man i den situa­sjo­nen kom­mu­nene hav­ner i når sta­ten påleg­ger kom­mu­nene opp­ga­ver uten å følge opp med mid­ler til gjen­nom­fø­ring: Kom­mu­nene må prio­ri­tere og velge hvilke lover de skal følge og hvilke de skal bryte. Hele den mang­lende syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Oslo er en lang og sør­ge­lig his­to­rie om ved­tatte inten­sjo­ner, som ikke har blitt fulgt opp med bevilg­nin­ger eller annet som skulle sikre gjen­nom­fø­ring. Der­med har det også blitt his­to­rien om og et monu­ment over poli­ti­ker­nes mang­lende gjennomføringsevne.

Men hel­ler ikke det synes å være til­felle her. Vi har kun­net lese at pen­ger bevil­get til syk­kel­for­mål står ubrukt fordi man mang­ler pla­ner. Å merke opp et syk­kel­felt kre­ver ver­ken store plan­leg­gings– eller gjen­nom­fø­rings­res­sur­ser. Så det er vans­ke­lig å se at det skulle være noen hind­ring her — i alle fall ikke noe som kan begrunne at man i løpet av tre år ikke har klart å gjen­nom­føre det som er ved­tatt. Det ser mest ut som tre­ning og sabo­ta­sje fra Bymiljø­eta­tens side.

Syk­kel­ru­ter i Osloområdet

Det står mye i denne blog­gen om mang­lende til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­sette å skrive om.  Den tid­li­gere lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å sykle i Oslo når dere bare frem­he­ver det nega­tive. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å sykle i Oslo?” Han hadde et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å sykle. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bruke.

Hoved­syk­kel­ru­ter

Dette er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig.

Sen­trum — Oslo innen­for Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­lene folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­gere FrP-byråder å ikke legge til rette for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det meste et spørs­mål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå pro­ble­mene. Noen av de fore­slåtte rutene går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3.

Tur­veier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­tale vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­veien på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Norge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for mange bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­lige rett til å bruke veien. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Marka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Marka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Marka, enten om som­meren eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­kerne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å komme til Marka. Flere ste­der i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sen­trum og ut i Marka nes­ten uten å sykle på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grønne ruter” som det er fint å velge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­velse på syk­ke­len, og ikke bare av å komme for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
WIMG_0397_DxO

Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjør­vika er en plan­lagt kata­strofe. Det er gjort mange feil som sum­me­rer seg opp til et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­råde — og en gyl­len mulig­het som er for­spilt. Man sen­der en kjem­pe­reg­ning til frem­ti­den, når alle fei­lene som er gjort skal ret­tes opp. Da kan man riste på hodet av de håp­løse poli­ti­kerne som kunne ødelegge et område på den måten, og ergre seg over at poli­ti­kerne på 2000-tallet hadde pen­ger til å iverk­sette gal­ska­pen, i mot­set­ning til de som hadde enda vil­lere for­slag på 1960 og 70-tallet.

En for­ut­set­ning for at man skal kunne lære av sine feil, er at man erkjen­ner dem. Jeg sav­ner der­for at noen ansvar­lige poli­ti­kere og ansvar­lige i Sta­tens veg­ve­sen (gjerne veg­di­rek­tør Terje Moe Gus­tav­sen) sier klart: Det var ikke slik Bjør­vika skulle bli. Dette er for dår­lig, og det kan ikke for­bli slik. Og noe slikt som dette skal aldri skje igjen. Inn­til det skjer, må vi bare regne med at de samme fei­lene kom­mer til å gjen­tas og gjen­tas i årevis frem­over. For tiden hol­der man på å gjenta “suk­ses­sen” i Dag Ham­mar­skjølds vei (gamle delen av ring­veien Økern — Sin­sen). Les Kvar­dags­syk­lists gjen­nom­gang av his­to­rien om dette pro­sjek­tet. Trist, men lære­rik les­ning. Bjør­vika kan blir tema for en rekke mas­ter­opp­ga­ver innen stats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging etc i årene som kommer.

Dette er egent­lig qiuck fix 1, i og med at den kan gjen­nom­fø­res ganske raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjen­nom­føre i løpet av 2015 uten at det kos­ter sær­lig mye. Egent­lig bør det kunne gjen­nom­fø­res inn­e­væ­rende år. Men da Køben­havn laget sin Cykel­slange ble det for fris­tende å si at noe til­sva­rende bør man lage i Bjør­vika, f.eks. over senke­broen med biler, og der­med ble det Quick fix 1. Men det vil uan­sett ta tid, og er kan­skje en ikke så vel­dig quick fix. Men Oslo tren­ger noen slike kraf­tige sym­bol­pro­sjek­ter som viser at man mener alvor. Litt klat­ting og små­fik­sing kom­mer det ikke så vel­dig mye ut av.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3391_DxO

Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Han­delstan­den og gård­ei­erne gnå­ler jevn­lig om hvor vik­tig par­ke­rings­plas­ser og til­gang med bil er for deres virk­som­het. Fjer­ner man en par­ke­rings­plass taper de en mil­lion, påstår de. Jeg tror ikke på det og har aldri sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger dette. Jeg har hel­ler ikke sett doku­men­ta­sjon på andre av de påstan­der de hiver ut om hvor vik­tige par­ke­rings­plas­ser er. Det blir bare udo­ku­men­terte påstan­der, og må behand­les som det. Men om det hadde vært sant, burde de også ha betalt for disse parkeringsplassene.

En plass i Oslo som må være drømme­ste­det for Han­delstan­den og for gård­ei­erne er Frid­tjof Nan­sens plass. Den jevne strøm­men av biler og bus­ser over plas­sen må lyde som klin­gende gull­myn­ter i deres ører. Her kjø­rer bilis­tene i jevn kø over plas­sen for å skape liv og triv­sel, akku­rat slik som gård­ei­erne og han­dels­stan­den vil ha det. Det lig­ger også en vond sym­bo­likk i at det er slik byens poli­tiske høy­borg pre­sen­te­rer seg over­for gjes­ter og pub­li­kum: Man må for­sere et bil­hel­vete for å komme fram til Rådhuset.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

Borgerkrig og hat i Dagbladet @Geirramnefjell

“Syk­ling som Syria-krig” skri­ver kul­tur­re­dak­tør Geir Ramne­fjell i Dag­bla­det, med tab­loid­pres­sens sed­van­lige man­gel på pro­por­sjo­ner. Måten han skri­ver på blir en hån både mot de som lider i Syria og mot syklister.

Syk­kel­bud Tor­leif E. Hau­gen kom med noen farge­rike utta­lel­ser til Aften­pos­ten, som Geir Ramne­fjell site­rer. Det er vel få som vet mer om hvor­dan det er  å fer­des i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel enn et syk­kel­bud med 18 års fartstid.

Men hat? Det er en del som uttryk­ker hat mot syk­lis­ter, som sier de vil kjøre dem ned og drepe dem, osv. Hel­dig­vis er dette hatet mer syn­lig i nett­avi­se­nes kom­men­tar­felt og i sosiale medier enn i tra­fik­ken. Men desverre er det også noen som lar det gå fysisk ut over syk­lis­ter ved å for­søke å presse dem ut av veien, presse seg forbi der det er for trangt, kjøre forbi for så å brå­stoppe foran, sprute spyle­væske, og i ver­ste fall kjøre på dem med vilje. Så har vi alle de som tuter og peker, og lever i den vill­fa­rel­sen at syk­lis­ter skal sykle på for­tauet og ikke i veien. Men slike bilis­ter er ikke repre­sen­ta­tive. De fleste bilis­ter er høf­lige og hensynsfulle.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
Jon_Kleivstua

Minnetale over Jon Bing

I dag holdt jeg denne minne­ta­len over Jon Bing i Det Norske Vidensakabs-Akademi:

Jon Bing var en av de som skapte det faget som i Norge har fått beteg­nel­sen retts­in­for­ma­tikk: Møtet og sam­spil­let mel­lom jus og infor­ma­sjons­tek­no­logi. Han var den ledende i Norge, og en av de ledende i ver­den. Jeg tror ikke noen, kan­skje bort­sett fra Jon selv, ville ha pro­te­stert om jeg hadde sagt at han var den ledende i verden.

Han ble født i Tøns­berg 30. april 1944. Fami­lien flyt­tet til Trond­heim da Jon var tre år gam­mel, og det var Trond­heim han reg­net som byen han kom fra. Jon døde 14. januar i år, 69 år gammel.

Jon var en eks­tra­or­di­nær per­son. Alle­rede som stu­dent var han etab­lert som skjønn­lit­te­rær for­fat­ter. Sam­men med Tor Åge Brings­værd gjorde han science fic­tion kjent for det norske folk. De som kan mer om den sjan­ge­ren enn meg, sier at de gjen­nom sine over­set­tel­ser og anto­lo­gier brakte det beste av ver­dens science fic­tion til Norge, og at de selv løf­tet sjan­ge­ren til et ordent­lig lit­te­rært nivå i Norge. Vi er mange som var blitt kjent med Jon gjen­nom dette for­fat­ter­ska­pet, før vi møtte fag­per­sonen Jon Bing.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WWIMG_3540_DxO

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Dette er egent­lig et litt langt svar på en Twitter-diskusjon om mva-fritak for el-bil. Finans­de­par­te­men­tet har fått litt kalde føt­ter og vil kon­sul­tere ESA før de utvi­der dette til også å omfatte mva-fritak ved leas­ing av el-biler. Det kan selv­føl­ge­lig bare være en van­lig Finans­de­par­te­ments­re­ak­sjon når det har gått opp for dem at inn­tekts­bort­fal­let ved avgifts­fri­ta­ket er enormt, og mye større enn noen kunne fore­stille seg.

Man må ha i bak­ho­det at da el-bilfordelene ble inn­ført, var el-bil en mar­gi­nal kurio­si­tet, som Think og Buddy. Stygge plast­bøt­ter som anta­ge­lig ville ha strø­ket med glans i enhver kol­li­sjons­test, og med begren­set rekke­vidde. Det hadde aldri blitt gitt mva-fritak om ikke noen poli­ti­kere hadde drømt om bil­pro­duk­sjon i Norge. At det skulle gå til å sub­si­di­ere Tesla, Nis­san, Ford, VW m.m., hadde man ikke sett for seg. Man hadde nok hel­ler ikke sett for seg at det skulle få et så stort omfang og bli så mye pen­ger som det har blitt.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_0257_DxO

Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

Det er to ting som for­hind­rer at Oslo blir en god syk­kelby: Høyre og Fremskrittspartiet.”

Dette sier AP og Miljø­par­tiet de Grønne (MDG) til Dags­avi­sen 12. sep­tem­ber 2014. De under­byg­ger dette bl.a. på føl­gende måte:

Med unn­tak av et lite inter­messo med Aps Rune Ger­hard­sen som byråds­le­der, har de bor­ger­lige ved Høyre og Frp hatt mak­ten i alle disse årene. Det at syk­kel­vei­net­tet ennå ikke er fer­dig­stilt, har med prio­ri­te­ring å gjøre. De blå har valgt å ikke prio­ri­tere sykkelen.”

Men fullt så enkelt er det ikke. Flyt­ter vi det samme reson­ne­men­tet opp på riks­plan, og hol­der oss til et 40-årsperspektiv, som er rime­lig når det gjel­der syk­kel­po­li­tik, kan vi se at Arbei­der­par­tiet har hatt regje­rings­makt i 30 av de 40 siste årene. Så akku­rat som Høyre bærer hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes bedrø­ve­lige til­stand i Oslo, bærer AP hoved­an­sva­ret for den like begre­de­lige til­stand på riks­plan: Håp­løse tra­fikk­reg­ler, mang­lende utbyg­ging og ved­li­ke­hold av syk­kel­veier langs riks­veier, dår­lige vegnor­ma­ler, skilt­myn­dig­het, osv. AP bærer også hoved­an­sva­ret for et for­sømt og for­el­det jern­bane­nett. AP har trodd på “frem­skrit­tet”, og for AP har “frem­skrit­tet” vært bil. Det er også  AP som har hoved­an­sva­ret for at vi har et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem som gjør at det er langt vik­ti­gere å kunne hindre et pro­sjekt enn å gjen­nom­føre det.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3406_DxO

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­veien er et åpen­bart valgt som syk­kel­trasé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjøre det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­sere Oslo som en god by å sykle i.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_2837_DxO

Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen

Aften­pos­ten har star­tet serien Syk­kel­pa­trul­jen,  hvor de set­ter søke­ly­set på syk­kel­for­hol­dene i Oslo. Ingen som leser dette bør være sær­lig over­ras­ket over at jeg synes det er et utmer­ket ini­tia­tiv. Og jeg ser gjerne at andre medier også tar tak i og føl­ger opp dette temaet, noe det også ser ut til at har skjedd. Jeg likte også gjen­nom­gan­gen av his­to­rien om Oslos mang­lende syk­kel­til­rette­leg­ging.

Her er noen tan­ker om hva som kan og bør gjø­res videre. Ideer er fri, så her er det fritt for Aften­pos­ten og alle andre å for­syne seg.

Få fram det som er bra også!

Det bør ikke bli en serie som skrem­mer folk fra å sykle. Det må ikke ska­pes et inn­trykk av at det er far­lig å sykle gene­relt, og i Oslo spesielt.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3406_DxO

Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Dette sto på trykk i Aften­pos­ten 22. mai 2013. Jeg fin­ner det ikke på net­tet, bare i digi­tal­ar­ki­vet for papir­ut­ga­ven. Van­lig­vis leg­ger jeg slike kom­men­ta­rer ut i blog­gen etter at de har stått på trykk. Det glemte jeg tyde­lig­vis den gan­gen. Jeg leg­ger det ut nå, fordi jeg har har behov for å kunne vise til denne saken.]

Bysty­ret har ved­tatt å omre­gu­lere Ruse­løkk­veien mel­lom Dron­ning Mauds gt og Haa­kon VIIs gt fra syk­kel­vei til gågate. Den erstat­tes ikke av annen syk­kel­vei. Den regu­lerte syk­kel­veien har aldri blitt byg­get, heter det i saks­frem­leg­get. Det er ikke sant. Det var en gang en syk­kel­vei her, adskilt fra kjøre­felt og for­tau. Men Oslo kom­mune lot den for­falle, siden for­svinne og nå fjer­ner de regu­le­rin­gen også. Poli­ti­ker­nes egne for­søm­mel­ser blir en begrun­nelse for å fjerne en sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.