WWIMG_3540_DxO

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Dette er egent­lig et litt langt svar på en Twitter-diskusjon om mva-fritak for el-bil. Finans­de­par­te­men­tet har fått litt kalde føt­ter og vil kon­sul­tere ESA før de utvi­der dette til også å omfatte mva-fritak ved leas­ing av el-biler. Det kan selv­føl­ge­lig bare være en van­lig Finans­de­par­te­ments­re­ak­sjon når det har gått opp for dem at inn­tekts­bort­fal­let ved avgifts­fri­ta­ket er enormt, og mye større enn noen kunne fore­stille seg.

Man må ha i bak­ho­det at da el-bilfordelene ble inn­ført, var el-bil en mar­gi­nal kurio­si­tet, som Think og Buddy. Stygge plast­bøt­ter som anta­ge­lig ville ha strø­ket med glans i enhver kol­li­sjons­test, og med begren­set rekke­vidde. Det hadde aldri blitt gitt mva-fritak om ikke noen poli­ti­kere hadde drømt om bil­pro­duk­sjon i Norge. At det skulle gå til å sub­si­di­ere Tesla, Nis­san, Ford, VW m.m., hadde man ikke sett for seg. Man hadde nok hel­ler ikke sett for seg at det skulle få et så stort omfang og bli så mye pen­ger som det har blitt.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_0257_DxO

Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

Det er to ting som for­hind­rer at Oslo blir en god syk­kelby: Høyre og Fremskrittspartiet.”

Dette sier AP og Miljø­par­tiet de Grønne (MDG) til Dags­avi­sen 12. sep­tem­ber 2014. De under­byg­ger dette bl.a. på føl­gende måte:

Med unn­tak av et lite inter­messo med Aps Rune Ger­hard­sen som byråds­le­der, har de bor­ger­lige ved Høyre og Frp hatt mak­ten i alle disse årene. Det at syk­kel­vei­net­tet ennå ikke er fer­dig­stilt, har med prio­ri­te­ring å gjøre. De blå har valgt å ikke prio­ri­tere sykkelen.”

Men fullt så enkelt er det ikke. Flyt­ter vi det samme reson­ne­men­tet opp på riks­plan, og hol­der oss til et 40-årsperspektiv, som er rime­lig når det gjel­der syk­kel­po­li­tik, kan vi se at Arbei­der­par­tiet har hatt regje­rings­makt i 30 av de 40 siste årene. Så akku­rat som Høyre bærer hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes bedrø­ve­lige til­stand i Oslo, bærer AP hoved­an­sva­ret for den like begre­de­lige til­stand på riks­plan: Håp­løse tra­fikk­reg­ler, mang­lende utbyg­ging og ved­li­ke­hold av syk­kel­veier langs riks­veier, dår­lige vegnor­ma­ler, skilt­myn­dig­het, osv. AP bærer også hoved­an­sva­ret for et for­sømt og for­el­det jern­bane­nett. AP har trodd på “frem­skrit­tet”, og for AP har “frem­skrit­tet” vært bil. Det er også  AP som har hoved­an­sva­ret for at vi har et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem som gjør at det er langt vik­ti­gere å kunne hindre et pro­sjekt enn å gjen­nom­føre det.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3406_DxO

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­veien er et åpen­bart valgt som syk­kel­trasé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjøre det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­sere Oslo som en god by å sykle i.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_2837_DxO

Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen

Aften­pos­ten har star­tet serien Syk­kel­pa­trul­jen,  hvor de set­ter søke­ly­set på syk­kel­for­hol­dene i Oslo. Ingen som leser dette bør være sær­lig over­ras­ket over at jeg synes det er et utmer­ket ini­tia­tiv. Og jeg ser gjerne at andre medier også tar tak i og føl­ger opp dette temaet, noe det også ser ut til at har skjedd. Jeg likte også gjen­nom­gan­gen av his­to­rien om Oslos mang­lende syk­kel­til­rette­leg­ging.

Her er noen tan­ker om hva som kan og bør gjø­res videre. Ideer er fri, så her er det fritt for Aften­pos­ten og alle andre å for­syne seg.

Få fram det som er bra også!

Det bør ikke bli en serie som skrem­mer folk fra å sykle. Det må ikke ska­pes et inn­trykk av at det er far­lig å sykle gene­relt, og i Oslo spesielt.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
WIMG_3406_DxO

Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Dette sto på trykk i Aften­pos­ten 22. mai 2013. Jeg fin­ner det ikke på net­tet, bare i digi­tal­ar­ki­vet for papir­ut­ga­ven. Van­lig­vis leg­ger jeg slike kom­men­ta­rer ut i blog­gen etter at de har stått på trykk. Det glemte jeg tyde­lig­vis den gan­gen. Jeg leg­ger det ut nå, fordi jeg har har behov for å kunne vise til denne saken.]

Bysty­ret har ved­tatt å omre­gu­lere Ruse­løkk­veien mel­lom Dron­ning Mauds gt og Haa­kon VIIs gt fra syk­kel­vei til gågate. Den erstat­tes ikke av annen syk­kel­vei. Den regu­lerte syk­kel­veien har aldri blitt byg­get, heter det i saks­frem­leg­get. Det er ikke sant. Det var en gang en syk­kel­vei her, adskilt fra kjøre­felt og for­tau. Men Oslo kom­mune lot den for­falle, siden for­svinne og nå fjer­ner de regu­le­rin­gen også. Poli­ti­ker­nes egne for­søm­mel­ser blir en begrun­nelse for å fjerne en sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
euro-96289_1280

Skal vi betale med epler?

Apple har lan­sert en ny modell av sin iPhone, og media omta­ler det som om det skulle være en nyhet av stor betyd­ning for ver­den, omtrent som neste fase i tek­no­logi­re­vo­lu­sjo­nen. Det er ikke mye nytt i denne som bru­kere av tele­fo­ner fra andre leve­ran­dø­rer ikke har hatt til­gang til lenge. Men vi kan i alle fall kon­sta­tere at Apple fort­satt er gode til mar­keds­fø­ring, og til å får mediene til å danse etter deres pipe. Og mediene lar seg vil­lig bruke.

NRKs Bir­ger Kols­rud Jås­und svarte slik, da jeg kom­men­terte på Twit­ter at NRK kul­tur­nytt annon­serte at de skulle bidra til lan­se­rin­gen (de for­mu­lerte det ikke akku­rat slik).

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
NRK_radiohuset_Marienlyst

NRK bør ikke få markedsføre NRK-medarbeideres bøker

Man­dag 8 sep­tem­ber brukte NRK Dags­revyen ca 7 minut­ter til å pre­sen­tere NRK-medarbeider Tomm Kris­ti­an­sens bok om tid­li­gere bis­kop Frid­tjof Bir­keli og den his­to­rien som beskri­ves i boken.

Når NRK-medarbeidere gir ut bøker, synes veien kort til et NRK-studio. Kan­skje får man sende­tid i Dags­revyen, får snakke om boken i Dags­nytt 18, blir invi­tert til Skav­land eller et annet talk show for å snakke om boken, osv. Omtale i Dags­revyen eller andre NRK-programmer er meget ver­di­full mar­keds­fø­ring, og NRK-medarbeidere bør i utgangs­punk­tet ikke kunne bruke denne kana­len. Det sma­ker av kame­ra­deri og mis­bruk av posi­sjo­ner når slikt skjer.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
forelesning

Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

Arbeids­mi­nis­ter Robert Eriks­sons for­slag om å heve 70-årsgrensen er et hånd­slag til over­le­ger og pro­fes­so­rer, skri­ver Elin Ørja­sæ­ter i Aften­pos­ten. Altså er det et hånd­slag til meg og min gruppe.

For oss pro­fes­so­rer er det ganske van­lig å arbeide til man er 70, hvil­ket til­sier at jeg vil arbeide 10–11 år til, om jeg skal følge tren­den. Ved fylte 70 går man over til eme­ri­tus­sta­tus. Enn så lenge har det ved mitt fakul­tet, Det juri­diske fakul­tet ved Uni­ve­ri­si­te­tet i Oslo, vært tra­di­sjon at man har fått beholde et kon­tor, om enn et mindre kon­tor enn det man hadde som aktiv pro­fes­sor. Noen fort­set­ter som før, men uten å ha de plik­ter man hadde før. Men man kan skrive artik­ler, holde fore­drag, revi­dere bøker, vei­lede stu­den­ter og dok­to­ran­der om man vil, og påta seg noen andre opp­ga­ver. Johs Ande­næs var på kon­to­ret seks dager i uken til han var godt over 90 år. Våre eme­riti er stort sett verd­satt. De er en del av fag­mil­jøet og bidrar med sin inn­sikt og erfaring.

Con­ti­nue read­ing

Print Friendly
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Hei, Fabian

Da du åpnet nye Torg­gata, sa du noe om at det var trangt om plas­sen i Oslo. Det er en av mytene som synes å leve på Råd­hu­set, og du er ikke den første som bru­ker det for å bort­for­klare at poli­ti­kerne i Oslo ikke kla­rer å sørge for god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo. Tid­li­gere byråds­le­der Erling Lae sa føl­gende til Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Indre del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gatene er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Dette er i beste fall tøv. Er det noe vi kan være helt sikre på, så er det at gater fra før 1880 ikke var byg­get for biler, men kan­skje for sykler.

Pro­ble­met er bare at det ikke er sant at det trangt i Oslo. Ola Elve­stuen sa omtrent det samme som deg i et inter­vju med Aftenposten/Osloby 28. okto­ber 2012. Jeg utford­ret ham og spurte hvor de trange gatene var. Det svarte han aldri på. Så du kan få den samme utford­rin­gen: Hvor i Oslo er de trange gatene som gjør det så vans­ke­lig å legge for­hol­dene til rette for syk­ling? Con­ti­nue read­ing

Print Friendly

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.