Venstre og opphavsretten

Venstre har, først og fremst ved Trine Skei Grande, profilert seg i forhold til opphavsrett, men dessverre på en måte som først og fremst er en form form opphavsrettspopulisme. I Venstres program for kommende stortingsperiode heter det i pkt. 15.5:

“Venstre mener at dagens åndsverkslovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres. Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling. Nasjonalt og internasjonalt regelverk må endres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng. Enhver som har kjøpt bruksretten til et åndsverk må ha teknologinøytrale muligheter til å bruke åndsverket som en vil. Venstre mener derfor at produsent og teknologileverandør ikke skal kunne styre hvordan den enkelte skal benytte seg av det åndsverket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digital Rights Management).
Derfor vil Venstre:
– Redusere opphavrettens vernetid.
– At norske åndsverk gjøres tilgjengelig for fri bruk når vernetiden utløper.
Nasjonalbiblioteket skal gis ansvaret for å registrere og synliggjøre disse verkene.
– Sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt.
– Sørge for at forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler skal gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten umiddelbart etter publikasjon (”open access”).
– Vurdere en differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling.
– Støtte bruken av fribrukslisenser.”

Disse standpunktene fortjener noen kommentarer.

“Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling. “

Jeg har vært innom dette noen ganger. Det som omskrives i skjønnmalende formulering som legalisering “fildeling” er i realiteten at hvem som helst skal kunne gjøre hva som helst tilgjengelig for hele verden via Internett. Hvordan man enn snur og vender på dette, så vil det være en massiv undergraving av opphavsmenns rettigheter. Jeg skulle også gjerne ha sett finansieringsmodellen Venstre vil ha for å kunne betale vederlag.

“Nasjonalt og internasjonalt regelverk må endres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng.”

Hva mener Venstre med “kommersiell sammenheng”? De fleste som lytter til musikk gjør det ikke kommersielt. Det gjør heller ikke de som leser bøker. Når jeg kjøper musikk, da kjøper jeg den til ikke-kommersielt formål.  Teatre og opera som er avhengig av betydelig offentlig støtte kan vel heller ikke kalles “kommersielle”. Det samme kan sies om hele utdanningssektoren fra barneskole til universitet. Mener Venstre at verk fritt skal kunne kopieres til undervisningsbruk? Et slikt forslag må bety at alle lærebøker som gis ut etter kort tid vil ligge på nett som pdf-filer til fri og lovlig nedlasting. Et slikt regime skal man ikke ha lenge før det ikke lenger finnes annet enn gamle lærebøker som kan legges ut.

Hva Venstre måtte mene med “anvendelse” av verk er ikke godt å si.

“Enhver som har kjøpt bruksretten til et åndsverk må ha teknologinøytrale muligheter til å bruke åndsverket som en vil. Venstre mener derfor at produsent og teknologileverandør ikke skal kunne styre hvordan den enkelte skal benytte seg av det åndsverket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digital Rights Management).”

Betyr dette at Venstre vil forby f.eks. “filmleie” via nettet, slik at det ikke lenger skal være tillatt at folk kan laste ned en film i en versjon som de kan se i 24 timer fra første gang de ser filmen?

Betyr det også at Venstre vil forby den stadig mer utbredte praksis om at programmer må “aktiveres” når de installeres?

Eller er det bare nok et lite gjennomtenkt, opphavsrettspopulistisk forslag fra Venstre?

“- Redusere opphavrettens vernetid.”

Hvor mye vil Venstre redusere vernetiden? Jeg mener også at dagens vernetid er for lang. Men jeg kan ikke støtte noe som er så lite konkret som det Venstre her går inn for.

“- At norske åndsverk gjøres tilgjengelig for fri bruk når vernetiden utløper.
Nasjonalbiblioteket skal gis ansvaret for å registrere og synliggjøre disse verkene.”

Hva mener Venstre med dette? Alle verk kan brukes fritt når vernetiden har løpt ut. Hvem som helst kan gi ut Ibsens skuespill og Griegs musikk, og jeg har ikke hørt at manglende tilgjengelighet skal være noe problem.

Hva som ligger i kravet om at Najonalbiblioteket skal “registrere og synliggjøre disse verkene” er også høyst uklart. Det meste av det som er utgitt finnes vel allerede i bibliotekene og verkene er nok også registrert. Mener Venstre at man også skal etablere et opphavsmannsregister slik at vi kan sjekke dødsår for alle opphavsmenn? Mener Venstre at NB skal digitalisere alle slike verk? (Jeg ville nok ha prioritert nyere verk, bortsett fra klassikerne.)

– Sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt.

Jeg har ikke noe mot at åndsverksloven gjennomgås. (Hva får Venstre til å tro at det er forskjell på åndsverks og opphavsrettslovgivningen? Er det bare en bekreftelse på at de mangler innsikt?)

Internasjonalt kan dette gjøres på to nivåer. Et enkleste er nok EU. Men her har Norge helt frivillig sørget for å maskimalisere det demokratiske underskuddet ved at vi har stilt oss utenfor beslutningsprosessene. Et initiativ fra utenforlandet Norge er nok neppe særlig interessant.

Det neste nivået er WIPO. Det er en særdeles tung prosess å få til noe der, og Venstre vil møte mange som vil ha mer vern.

– Sørge for at forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler skal gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten umiddelbart etter publikasjon (”open access”).

Dette har jeg kommentert en del ganger. Hvis man etablerer en finansieringsordning som betyr at publiseringskostnadene automatisk dekkes utenfor vanlig budsjett når det ikke lenge skal være en abonnementsfinansiering av tidsskrifter, da har vi i alle fall en begrunnelse. Men fortsatt mener jeg at det viktigste er at forskningsresultater publiseres på en måte som gjøres at man når ønsket målgruppe. Det hjelper ikke at noe er gratis hvis ingen leser det.

– Vurdere en differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling.

Den dagen de kommer opp med en finansieringsmodell og en god konsekvensutredning, da skal jeg se på det. Jeg anser det som et håpløst prosjekt å skulle tillate fri tilgjengeliggjøring og samtidig beholde et marked. Det vil være en gigiantisk ekspropriasjon av opphavsmenns rettigheter. Dette er opphavsrettspopulisme på floskelnivå.

– Støtte bruken av fribrukslisenser.

Hva mener man med dette? At man synes det er fint at opphavsmenn avstår fra å få betalt for sitt arbeid? Hvis folk velger å arbeide gratis for fellskskapet så er det utmerket. Men hvorfor oppfordrer ikke Venstre også til at f.eks. håndverkere skal avstå fra betaling for sitt arbeid?

Hvorfor vil Venstre legalisere pirateri og undergrave opphavsmenns interesser?

Jeg skulle gjerne ha sett en begrunnelse for hvorfor Venstre ønsker å undergrave opphavsmenns interesser på denne måten. Mener Venstre at opphavsmenn ikke lenger skal få betalt for den jobben de gjør, annet enn gjennom heller tvilsomme vederlagsordninger?

Jeg lurer også på om Venstre (og SV, som er ute på det samme skråplanet) ville ha kjøpt argumentet om at “vi må legalisere det alle gjør” på andre områder. Vi vet at ganske mange av oss som kjører bil fra tid til annen kjører litt for fort og, at vi parkerer ulovlig og at vi til tider bryter andre trafikkregler. Men jeg har aldri hørt Venstre si at vi må oppheve farstgrenser og slutte med trafikkontroller siden dette gjør en stor del av befolkningen til lovbrytere. Men opphavsrettspirater vil altså Venstre legalisere.

Jeg er en utro velger. Jeg har aldri klart å gi helhjertet støtte til noe parti. I dag ville jeg helst sett at man kunne kaste ideologisk vrakgods over bord og heller samarbeide over midten fremfor å orientere seg mot ytterfløyene. Hiv ut særinteressepartiene SP og KrF, og vi står tilbake med AP, V og H som partier det er verdt å vurdere nærmere. Tidligere hadde jeg også SV på min liste, men de er strøket.

Venstre  har noen ganger fått min stemme. Det er noen måneder til valget, og jeg bestemmer meg ikke før ganske kort tid før selve valgdagen. Men Venstres opphavsrettspopulisme gjør det nok mindre sannsynlig at det blir Venstre denne gangen.

Print Friendly
 • Arne

  Er det flere partier enn Fremskrittspartiet som har programfestet at det er et viktig å opprettholde prinsippet om at skapere skal ha rett til å ta betalt for det de skaper?

  “Skapere og utøvere bør sikres muligheten til å livnære seg gjennom sin virksomhet gjennom eiendomsrett til egne skaperverk og prestasjoner, fremfor faste overføringer fra skattebetalernes midler.”

 • FrPs program er nok et program for å fjerne kulturstøtte og har lite med rettigheter å gjøre. Det er ikke noe i veien for å ha både kulturstøtte og opphavsrett, f.eks. i form av innkjøpsordninger, støtte til teatre, osv.

  Det er for så vidt heller ikke noe i veien for at staten frikjøper verk, men da må de fullfinansiere dette og ha en klar avtale. Om vi skulle tenke oss det heller lite sannsynlige at Staten skulle utlyse en konkurranse om ny nasjonalsang til grunnlovsjubileet i 2014, så kunne de selvfølgelig også legge inn at denne skal kunne synges, spilles, trykkes og spilles inn av alle uten at noen skal kunne kreve vederlag. De må bare ha en avtale med opphavsmannen om dette, og selvfølgelig betale for rettighetene.

 • Arne

  Merkelig at du kan si at en konkret formulering om eiendomsrett til egne skaperverk og prestasjoner ikke har med opphavsrett å gjøre. Den konklusjonen må jo være basert på informasjon vi andre ikke har tilgang på, og det ville vært fint om du ville dele dette.

  …eller er det bare ditt personlige tolkningsfilter som leder deg til konklusjonen?

 • Den forutsetter nok rettigheter. Men det er ikke en formulering om rettigheter. Og man kan for så vidt si at bare det at de skriver om eiendomsrett viser at dette har de ikke skjønt så mye av — noe jeg heller ikke hadde ventet av FrP.

  Når jeg ser på hva FrP selv skriver om sin kulturpolitikk, så står det følgende om hva FrP vil:

  “Kutte garantilønn og stipender, slik at kunstnere må leve av det de selv skaper.”

  Det du siterer står i et avsnitt hvor hovedinnholdet er at kulturen i større grad må være selvfinansiert og få mindre statsstøtte. Opphavsrett nevnes ikke. Så jeg synes det er et godt grunnlag for å si at dette er et uttrykk for at kulturbevilgningene skal kuttes, og ikke noe om folks rettigheter.

 • Arne

  Har du fortalt WIPO at den immaterielle eiendomsretten ikke har noe med opphavsrett å gjøre?

 • WIPO bruker ikke norsk. På engelsk bruker man “intellectual property” om det som i de nordiske land kalles “immaterielle rettigheter”. Det er bare folk som ikke har peiling som bruker “eiendomsrett” i denne sammenhengen på norsk.

 • Sindre

  Jeg mener at opphavsrett bør være enerett til å tjene penger på produktene, ikke en rett til å nekte deling av disse. Fildeling på dugnad begrenser seg selv. Tror at rettighetsbransjen hadde kommet bedre ut av dette ved å gjøre produktene lettere tilgjengelig og riktigere priset. Sikkert utfordrende for bransjen, men mye bedre for samfunnet enn alternativet.

 • Det går ikke an å tjene penger på det man skaper hvis andre fritt kan ta det og dele det ut gratis ti lalle og enhver. Det har alltid vært tillatt å dele med familie og venner. Men jeg ser absolutt ingen grunn til at man fritt skal kunne gjøre andres verk tilgjengelig for allmennheten uten opphavsmannens samtykke.

 • Sindre

  Jeg tror det fint går an å tjene penger hvis en lager distribusjonsløsninger som er bedre enn fildeling. Bransjen burde slå ned på folk som bruker andres produkter til egen vinning, ikke på fildere. Fildeling er tross alt ikke så fantastisk, det er stort sett de ,de mest kommersiellt vellykkede produktene man får tak i. Internett gir en stor mulighet til å øke salgsvolumet av åndsverk, hvis prisen er lav nok for markedet. Tror de fleste skjønner at det koster å produsere kvalitet , og dermed være villig til å betale for det, men slik det er nå har feks musikkbransjen ikke tatt grep og laget god internettdistribusjon til riktig pris, derfor bruker folk fildeling.
  Jeg mener at verdien av et godt åndsverk er mer enn den rent økonomiske, både for den som produserer og konsumerer, og at det derfor må regnes som positivt med mest mulig spredning. Så er det opp til forlagene å lage produkter som de som har råd til det velger å betale for.
  Hvis de tiltalte i piratebay saken blir dømt er det loven det er noe i veien med, noen burde sjekke datostemplingen på den.

 • Folkene bak Pirate Bay blir nok etter all sannsynlighet dømt. De har drevet kommersielt. Nå kan det se ut som om de selger ut for 60 mill. Sverige ville ha hatt store problemer om de skulle ha blitt en frihavn for pirater.

  Jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor hvem som helst skal kunne gjøre hva som helst tilgjengelig for hvem som helst, uten å bry seg om den som faktisk har laget det som tilbys. Jeg ser ikke noen rimelig grunn til at man skal kunne gjøre noe slikt, like lite som man fritt skal kunne dele ut andres sauer som er på sommerbeite i fjellet.

  At man synes prisene er for høye er ingen grunn. Jeg synes prisene på vin er for høye i Norge. Men det gir meg ikke noen rett til å “dele” det som er på polet. Jeg synes også at prisene på kollektivtransport er for høye, men det gir selvfølgelig ingen rett til å “dele” trikken ved at alle som synes det er for dyrt og tilbudet for dårlig sniker.

  Piratene er og blir kjeltringer.

 • På min website har jeg også idag skrevet under overskriften “Venstre og opphavsretten”.

  Her er et lite sitat:

  Et liberalt parti, som fremfor alt skal forsvare individets rettigheter, må forstå at opphavsretten faktisk er et viktig uttrykk for denne rettigheten. Er det noe som er direkte knyttet opp til personen og individet, så er det de åndsverk som ikke hadde eksistert uten denne personens skapende kraft.

  Alle vi som har slike opphavsretter fører en vanskelig kamp for å beskytte disse best mulig på en anstendig måte, og har utviklet mange forskjellige systemer for at dette skal kunne skje. Nå er mye av dette under angrep. Vi behøver politikerns hjelp til å møte de utfordringer som det digitale samfunn skaper når det gjelder opphavsretten.

  Venstre har ikke satt opphavsretten øverst på sin agenda i denne sammenhengen, men fri fildeling på nettet. Det overordnede politiske mål for Venstre blir da ikke å forsvare opphavsretten, men å arbeide for fri fildeling. Dette er opplever mange av oss som provoserende.

  For å få til denne fildelingen, vil Venstre kompensere kunstnerne på forskjellig måte. Dermed blir kunstnerne en salderingspost i forhold til det egentlige politiske målet, som er den frie fildeling. Både retorisk og saklig kommer Venstre dermed ut på feil side.

  Se mer på http://www.eyvindskeie.no

 • Pingback: Venstres fildelingsforslag truer opphavsretten – løgn? « Toralfsan()

 • Christian

  Å sammenligne elektronisk innhold, som hverken blir brukt opp eller forringet for andre ved bruk, med varer som blir brukt opp ved bruk, slik som vin, eller andre knappe goder, som plass på trikken (ihvertfall i rushen) blir helt galt, og det burde du skjønne.

 • Anonymous

  Det du sier er at f.eks. en roman eller musikk ikke har verdi fordi det lett kan kopieres. Det er en primitiv tankegang. Det som gir en roman verdi er det forfatteren har skapt med sine ord, ikke papiret som papirutgaven er trykket på.

 • Pingback: Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik | Olav Torvunds blogg()