Krenkende muslimer

Det er og det skal være lov å tykke bl.a. tegninger av Muhammed. Selv om man kan og bør ha respekt for andres religion, skal ingen religion kunne tvinge andre til å etterleve deres religiøse påbud og forbud. Om det alltid er klokt å provosere, kan man alltid diskutere. Og det er selvfølgelig lov å uttrykke det man mener om at medier publiserer bilder som noen oppfatter som krenkende og provoserende. Men det er ingen tvil om at det er tillatt å provosere. Og “kloklig tilbakehold” kan litt for lett gli over i selvsensur.

Men når Mohyeldeen Mohammad påstår at enhver muslim gjennom sin religion er påtvunget å mene at homofile fortjener å dø en grusom død ved steining, da er det han og hans likesinnede som fremstiller Islam som ond og barbarisk.

Religionskritikk er og skal være tillatt. Folk som Mohyeldeen Mohammad fremstiller sin religion som barbarisk og profeten som kommer med slike påbud som en ond despot. Da bør ikke han og de som har invitert ham hit bli særlig overrasket over at andre kritiserer religionens og profetens ondskap, og at man bruker religionens symboler i denne kritikken. De kan oppleve denne kritikken som så krenkende de bare vil, men de har selv bedt om den.

Jeg sier ikke at Islam er en ond religion. Jeg kan ikke nok om religionen til å hevde noe slik. Men Mohyeldeen Mohammad fremstiller den som ond. Han, hans tilhengere og de som har invitert denne personen, kan ikke beklage seg over at de blir tatt på alvor i sin fremstilling av religionen. De kan og skal kritiseres for sine barbariske synspunkter.

I Norge verdsettes ytringsfriheten høyt, og barbarer som Mohyeldeen Mohammed har også sin ytringsfrihet. Men ytringsfriheten har tross alt sine grenser. Vi tolererer svært mye i kritikk rettet mot institusjoner, inkludert religioner. Men vil tolererer ikke like mye når det retter seg mot personer. Vi har i Norge bestemmelsen  om diskriminerende og hatefulle ytringer i Strl § 135a. Denne lyder (min uthevinger):

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Jeg synes ikke det kan være særlig tvil om at  Mohyeldeen Mohammed fremmer hat, forfølgelse og rinegakt overfor noen på grunn av deres homofile legning. Den som er hentet inn for å være talsmann for de krenkede gjør seg selv til den verste krenkeren.

I Hvit valgallianse/Jack Erik Kjuus-saken,  Rt 1997 s. 1821, ble programposter i “partiets” program om tvangssterilisering av ikke-hvite og tvangsbort av barn i “blandingsforhold” ansett som utsagn som gjelder “ekstreme integritetskrenkelser og innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd”. Å hevde at noen fortjener å dø på grunn av sin seksuelle legning må være en like sterk integritetskrenkelse.

I den mye kritiserte Boot-Boys / Terje Sjølie-dommen,  Rt 2002 s. 1618, begrunnet flertallet frifinnelsen med bl.a. følgende:

“I sin alminnelighet kan tilslutning til nazistisk ideologi ikke uten videre antas å omfatte aksept av masseutryddelse eller andre systematiske og alvorlige voldshandlinger overfor jøder eller andre grupper.”

I Mohyeldeen Mohammeds tilfelle er det ikke spørsmål om tilslutning til en ideologi, men en aksept av “systematiske og alvorlige voldshandlinger overfor … andre grupper”.  Så det som gjorde at Terje Sjølie ble frifunnet vil ikke frifinne Mohyeldeen Mohammed.

Landsforeningen for lesbiske og homofile har anmeldt Mohyeldeen Mohammed. Skal bestemmelsen ha noen verdi, må det være i en sak som denne. Å hevde at noen fortjener å dø fordi de er homofile er som å si at folk fortjener å dø fordi de er muslimer, jøder eller svensker.

Heldigvis har  Islamsk Råd og initiativtaker demonstrasjonen, Yousef Assidiq (Per Bartho Hansen) tatt avstand fra uttalelsene.

Print Friendly
 • Bra noen sier det meget bra!

 • Kent Reichborn-Kjennerud

  Vi har flere shariastudenter på “universitet” i Medina. Blant annet et bystyremedlem.

  http://madeenah.wordpress.com/2009/08/10/madinah-university-list-2009-2010/

  Arshad Mubarak Ali er representant for arbeiderpartiet og bystyremedlem i Stavanger, som sin far!
  I sin tid foreslo far og sønn sammen med en tredje muslim å si nei til alkohol i Stavnger sentrum, for på sikt gjøre Stavanger til en alkoholfri kommune.

  Hadde vært gøy og få han i tale, og høre om han tar avstand til pensumet sitt.
  Kan det være slik at en arbeiderpartipolitiker går inn for steining av homoseksuelle? Et betimelig spørsmål all den tid Arshad Mubarak Ali er klassekammerat med Mohyeldeen Muhammad Ibrahim Bilal.
  Pussig at han ikke kommer på banen selv, for han må vel skjønne at journalister vil snuse opp dette.

 • Hypotetisk spørsmål: Ville Bibelen og Koranen vært rammet av Straffelovens forbud mot “diskriminerende eller hatefull ytring [mot noens] homofile legning, leveform eller orientering” om de hadde vært skrevet i dag? Kunne Gud/Allah/Paulus/Muhammed vært dømt for diskriminerende ytringer om de hadde stilt seg bak lovpåbudene om homofili som de har nedfelt i Koranen og Bibelen?

  “Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem” 3.Mos 20:13

  “The Prophet said: If you find anyone doing as Lot's people did [dvs homoseksuelle handlinger], kill the one who does it, and the one to whom it is done.” Mohammed, gjennom Hadith-tradisjonen fra Abdullah ibn Abbas. Bok 38:4447

 • OlavTorvund

  Det står mye “interessant” i gamle skrifter. Det er mye man skal dø for. Noen ofres. Man kan ha flere koner. Hvis en religiøs gærning hadde sagt slik i dag hadde han nok ligget tynt an. (Og mange hadde vel vært tatt hånd om av psykiatrien før deres tanker kom offentligheten for øret.) Problemet er de som ikke forstår at dette ble sagt i en annen tid.

 • GUD

  Jeg har i mine tidligere bestselgende bokutgivelser tatt til orde for bla. misogyni, homofobi, slaveri, etnisk rensning, dødsstraff, diktatur, militarisme og barnemishandling, samt kommet med hatefulle ytringer mot enkelte etniske grupper. Jeg har innsett at dette var feil, ettersom ytringene ble fremsatt i en annen tid.
  Jeg er nå sosialdemokrat og tar avstand fra mine tidligere synspunkter, og vil legge til rette for at mine synspunkter til enhver tid ikke er i strid vedtak fra EMK, Stortinget eller domsstolene. Amen

 • Pingback: Olav Torvunds undervisningsblogg » Blog Archive » Trusler()