Fra 1. juli kan man i Frankrike sykle mot enveiskjøring

Vi kjen­ner debat­ten fra Norge: Skal syk­lis­ter kunne sykle mot enveis­kjø­ring? I Frank­rike vil det fra 1. juli være til­latt å sykle mot enveis­kjø­ring i gater med farts­grense 30 km/t og lavere — hvil­ket i prak­sis vil si de fleste gater inne i byer og i bolig­strøk. Det har i flere år vært gjort for­søk med dette i flere byer og i enkelte gater, alt i følge Midi Libre.

I Stras­bourg har man for­søkt dette i 300 mindre gater, og man har for­søkt til­sva­rende i Illkirch-Graffenstaden, en kom­mune nær Stras­bourg med 25.000 inn­byg­gere. I løpet av fem år har det ikke vært rap­por­tert en eneste ulykke med syk­lis­ter som syk­ler mot enveis­kjø­ring i disse kommunene.

Erfa­rin­gen er at når syk­lis­ten kom­mer mot bilen vil bilis­ten helt natur­lig redu­sere far­ten. Enveis­kjø­ring er ikke laget for syk­lis­ter, men for å få flyt i bil­tra­fik­ken der det er for mange biler. Risi­koen for syk­lis­ter er større når bilene kom­mer bak­fra i større fart enn når man møter dem i enveis­kjørte gater.

Det min­ner meg om Mun­ke­dams­veien i Oslo mel­lom Skille­bekk (Dram­men­veien) og Park­veien. For en del år siden var den enveis­kjørt. Så ble den omre­gu­lert slik at det nå er tra­fikk i begge ret­nin­ger. Om jeg har for­stått det rett ble dette gjort for å redu­sere far­ten — gaten er egent­lig litt for smal for toveis­tra­fikk. Og det har vir­ket. De franske erfa­rin­gene er altså at det å til­late syk­ling mot enveis­kjø­ring har samme effekt.

I Oslo har man “til­rette­lagt for syk­lis­ter” på måter som leder syk­lis­tene inn i far­lige tra­fikk­fel­ler hvor eneste mulig­het å redde seg ut er å sykle ulov­lig mot enveiskjøring.

Man vil i Frank­rike også bedre for­hol­dene for syk­lis­ter som syk­ler mot bilis­te­nes kjøre­ret­ning, men det vil være til­latt uav­hen­gig av om slikt er gjort eller ikke.

I Bor­deaux og Stras­bourg har man gjort for­søk med å til­late syk­ling på rødt lys. Det omta­les som å lega­li­sere en gam­mel prak­sis med at man betrak­ter et rødt lys som et sig­nal om vike­plikt, men ikke som et for­bud mot å krysse der­som det er klart. Jeg må vel inn­rømme at det er omtrent sånn jeg også ser på røde lys når jeg syk­ler. Hvis jeg har opp­fat­tet det rett ven­ter man at ogås dette vil bli gjen­nom­ført på nasjo­nal basis i løpet av noen år.

I Norge har visst­nok veg­ve­se­net åpnet for at kom­mu­ner skal kunne åpne for syk­ling mot enveis­kjø­ring, og det skal være gjort i Trond­heim, Dram­men, Tøns­berg og Skedsmo. Men det er ikke så lett å finne infor­ma­sjon om dette. Sta­tens Veg­ve­sen har laget seks hoved­ka­te­go­rier for inn­gang til infor­ma­sjon på sine nett­si­der: Nabo til veg, Søker fører­kort, Pri­vat­bi­list, Yrkes­sjå­før, Entre­prnør og Presse. To vik­tige grup­per er ute­latt: Syk­lis­ter og fot­gjen­gere. Det sier vel i seg selv mer enn nok om hvor­dan man ten­ker og hva man prio­ri­te­rer i Sta­tens veg­ve­sen. Søking ga ikke noen godt resul­tat for mitt ved­kom­mende, så jeg må her basere meg på spredt lesing av andre kil­der uten noen ordent­lig bekreftelse.

Poli­tiet er skep­tisk, kunne Skedsmo kom­mune melde da de inn­førte ord­nin­gen i 2009. Og det har vi hørt før. Jeg har ikke under­søkt dette grun­dig, men for meg frem­står poli­tiet som syk­kel­fi­ent­lig og som en skik­ke­lig syk­kel­brems. Kan­skje burde poli­tiet bruke litt tid på å stu­dere hva man har gjort i ordent­lige syk­kel­byer frem­for å aksjo­nere mot syk­lis­ter som for­sø­ker å ta seg fram som best de kan i den syk­kel­fi­ent­lige byen Oslo.

Det fin­nes knapt noe som er sam­funns­mes­sig mer lønn­somt enn utbyg­ging av gang– og syk­kel­veier heter det i en rap­port fra Trans­port­øko­no­misk insti­tutt. Syk­ling til og fra jobb gir en bety­de­lig helse­ge­vinst, og noen mener det bør pre­mie­res med kor­tere arbeids­tid. Selv er jeg skep­tisk til akku­rat det, men det er idioti at det eneste trans­port­mes­sige frynse­gode vi kan få skatte­fritt sti­mu­le­rer det man øsn­ker å begrense: Bruk av pri­vat­bil ved å kunne tilby gra­tis, skatte­fri par­ke­ring. Det burde være ele­men­tært at man sti­mu­le­rer det man vil fremme, ikke det man vil for­bindre. Men først og fremst hand­ler det om å legge for­hol­dene til rette for at folk skal velge syk­kel som transportmiddel.

Vi har en stats­mi­nis­ter som liker å for­telle at han er glad i å sykle. Lede­ren i Stor­tin­gets trans­port­ko­mité, Knut Arild Hareide, er en ivrig syk­list. Han mener syk­lis­ter er en paria­kaste og at politi­tet feil­prio­ri­te­rer når de bøte­leg­ger syk­lis­ter (helt enig). Lede­ren i finans­ko­mi­teen, Tor­geir Micael­sen, er en ivrig syk­list. Det samme er lede­ren i Oslo arbei­der­parti, Jan Bøh­ler. Det fin­nes sik­kert flere syk­lende poli­ti­kere. Selv fra FrP kom­mer spørs­mål i Stor­tin­get om det ikke er for dyrt å ta med syk­kel på tog. Like­vel skjer det lite eller ingen ting når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­ler i Norge.

Norsk syk­kel­po­li­tikk, om det i det hele tatt fin­nes noe som kan for­tjene en slik beteg­nelse, er 33 år med svik og og poli­tiske løfte­brudd. Det er i dag færre kilo­me­ter syk­kel­vei pr inn­byg­ger enn det var for 10 år siden. I Oslo har vi et syk­kel­fi­ent­lig byråd som sabo­te­rer syk­kel­ved­tak truf­fet av bysty­ret. Om det vir­ke­lig er et utslag av falske poli­tiske løf­ter som man aldri har hatt vilje til å gjen­nom­føre, eller om det bare er gene­rell udu­ge­lig­het hos ansvar­lige poli­ti­kere er ikke lett å si. Og jeg vet ærlig talt hel­ler ikke hva som vil være verst. Norge er en sinke i Europa. Mens man selv i bil­lan­det USA dob­ler man sat­sin­gen på syk­kel­veier sit­ter norske poli­ti­kere fort­satt fast i resul­tat­løst prat. Er det noen som er for­und­ret over at vi ikke har til­lit til våre politikere?

Print Friendly
 • http://smuss.org Thlom

  Angå­ende syk­ling på rødt lys. I Neder­land mener jeg på at de har tatt steg for å senke vente­ti­den på rødt lys. De fant ut at om syk­lis­ter må stå og vente i mer enn ca 20–30 sekun­der så vil de sykle uav­hen­gig om det er rødt eller grønt.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg må inn­rømme at jeg fra tid til annen syk­ler på rødt når det er helt klart, akku­rat som jeg går på rødt. (Men jeg ser jevn­lig folk som syk­ler og i enda større grad går på rødt til­syne­la­tende uten å se seg for — det gjør ikke jeg.) Det hen­der nok hel­ler ikke så rent sjel­den at jeg syk­ler på rødt ved fot­gjen­ger­felt hvis det ikke er fot­gjen­gere der — f.eks. fordi de alle­red har pas­sert den delen av veien hvor jeg syk­ler, eller de ikke gadd å vente, og ikke over på rødt.

  Rent gene­relt ver­ken går eller syk­ler jeg på rødt når det er små barn i nær­he­ten — med mindre de har tåpe­lige for­eldre som går på rødt med barna. Man har ikke trent opp evnen til å bedømme fart og avstand før i 12-årsalderen. Så inn­til da bør rege­len være enkel: Ikke gå på rødt. Men det var et sidespor.

  Jeg er ikke opp­da­tert på sta­tus. Men det har i alle fall vært slik at man i en del kryss har følere i veien som regist­re­rer tra­fikk. Noen ste­der har det i perio­der med lite tra­fikk vært rødt lys i alle ret­nin­ger som default, fordi det går for­tere å skifte fra rødt til grønt hvis man ikke først må skifte fra grønt rødt for annen tra­fikk. Slike sys­te­mer har hatt en lei tendens til ikke å regist­rere en syk­kel. Da har man hatt val­get mel­lom å leke fot­gjen­ger og trykke på knap­pen for å få “grønn mann” eller sykle på rødt. Men jeg kan ikke huske noen situa­sjo­ner hvor det har vært et pro­blem i de senere år, så de er kan­skje forbedret.

  Men er det tra­fikk, da må man selv­føl­ge­lig vente.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Bård Hoksrud, sykler og bilbøller()

 • Pingback: Sykling Frogner — Oslo sentrum | Olav Torvunds blogg()