Bil og sykkel i Aften — samferdselspolitikk i Oslo

Dagens Aften (18. august 2010) kan på for­si­den for­telle at bilene kve­ler Oslo. “Vil sette brem­sene på for renere luft”, heter det.  Sam­ti­dig kan de for­telle at sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr (FrP) ikke mener det er nød­ven­dig med spe­si­elle til­tak. Det over­ras­ker ikke at Jøran Kall­myr mener det. Vi kan spole tiden litt til­bake. 16. sep­tem­ber 2009 kunne vi lese føl­gende i Aften (så vidt jeg vet ikke i nett­ut­ga­ven, men på retriever):

Byråd Jøran Kall­myr er lei av å stampe i Oslo-trafikken. Nå instru­erer han Sam­ferd­sels­eta­ten om å prio­ri­tere bilis­tene ster­kere. (…) Sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr sit­ter i sin skin­nende Audi og stam­per i krys­set ved Olav Kyr­res plass. Bak ham må bilis­tene som skal til venstre ned Dram­mens­veien og opp Bygdøy allé dele fil, fordi avkjø­rings­fel­tet der Kall­myr står som første­mann er så kort.”

Tror noen at den man­nen noen gang kom­mer til å instru­ere eta­ten om at de skal fjerne slike sving­fi­ler for å gi plass til syk­kel­felt? Jeg tror det ikke, men mindre noen instru­erer ham til å gjøre det. Men bysty­ret har alle­rede ved­tatt at dette skulle ha skjedd innen utgan­gen av 2009, uten at det synes å ha hjul­pet. Ingen av de syk­kel­til­tak som etter bysty­rets ved­tak skulle ha vært gjen­nom­ført innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trums­om­rå­dene. (Len­ger ute har de skjedd noe.) Så armen må nok vris ganske hardt, og det skal føre til noe. Vi kan i samme artik­kel videre lese dette:

I et brev til Sam­ferd­sels­eta­ten instru­erer han nå eta­ten til å ta mer hen­syn til bilis­tene når nyan­legg planlegges.

«Jeg mener at arbei­det med å bedre frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i mange år», heter det i brevet.

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å strupe biltrafikken.”

Hel­dig­vis fikk han mot­bør, og så vidt jeg vet måtte han snu. Aps sam­ferd­sels­po­li­tiske tals­kvinne, Rina Mari­ann Han­sen sa dette.

Skal en byråd begynne å endre tra­fikk­møns­te­ret basert på syn­sing etter å ha kjørt litt rundt i byen?”

Poli­tikk etter inn­falls­me­to­den. Men det er ikke akku­rat første gang en FrP-politiker dri­ver med slikt.

“Man fin­ner gode løs­nin­ger for …  syk­lis­ter” sa sam­ferd­sels­by­rå­den. Noen ste­der fin­nes det nok, men ikke inne i byen. Og slett ikke ved Olav Kyr­res plass, det byrå­den tyde­lig­vis måtte vente litt len­ger enn han likte i sin skin­nende Audi.

Vi kunne nylig lese at oslo­folk kjø­per syk­ler som aldri før. Og byråds­le­de­ren vil ha fort­gang i syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen og lager en egen etat.

I dagens Aften sier SV-politikerne Mari­anne Bor­gen og Knut Even Lind­sjørn at de vil ha fart i syk­kel­pla­ner. At SV-politikere mener det, er vel ikke akku­rat noen bombe. De fore­slår et eget syk­kel­pro­sjekt, og byråd Jøran Kall­myr kan da røpe den hem­me­lig­het at et slikt syk­kel­pro­sjekt har han alle­rede etab­lert, men at det ennå ikke har vært offent­lig­gjort. Det sier altså han som for under et år siden mente at det alle­rede fan­tes gode løs­nin­ger for syk­lis­tene, og som instru­erte sin etat at de skulle ta mer hen­syn til bilistene.

Hvis min hukom­melse er rett, har Jøran Kall­myr også sagt ganske direkte at der det er kon­flikt mel­lom biler og syk­ler prio­ri­te­rer han bilen. Men dette har jeg ikke klart å finne igjen, så det er mulig jeg hus­ker feil.

Hans for­gjen­ger som sam­ferd­sels­by­råd, Peter N Myhre, sendte 21. april 2005 ut en presse­mel­ding og lot seg inter­vjue om at Oslo skulle bli Nor­ges beste syk­kelby. Jeg tror at dette utspil­let bare var spill for gal­le­riet, og at Peter N Myhre aldri hadde noen pla­ner om å følge det opp i prak­sis. Vi har sett hvor lite som har kom­met ut av det, og for egen del har jeg ikke noe mer til­lit til Jøran Kall­myr enn jeg hadde til Peter N Myhre.

Jeg har mer til­lit til at ini­tia­ti­vet fra byråds­le­der Stian Ber­ger Røs­land er mer ærlig ment. Man at sam­ferd­sels­by­rå­den annon­se­rer et syk­kel­pro­sjekt kort tid etter at byråds­le­de­ren annon­serte en syk­kel­etat, det gir grunn til en viss bekym­ring. Byråds­le­de­ren og fag­by­rå­den frem­står ikke som så godt sam­kjørte i sine sat­sin­ger. Og dess­verre har Stian Ber­ger Røs­land nis­sen Jøran Kall­myr med på las­set når han skal satse på syk­kel. Så dette kan bli et spørs­mål om hvor sterkt byråds­le­de­ren kla­rer å over­styre og tvinge fag­by­rå­den. Jeg har ikke noen sær­lig tro på at så mye kom­mer til å skje så lenge FrP sit­ter i byrå­det, i alle fall ikke med mindre Høyre sør­ger for å “frita” FrP for ansva­ret for byens samferdsel.

Til­bake til bilen. FrP er mot beboer­par­ke­ring. De synes visst ikke det er gjest­fritt nok i for­hold til de som så gjerne vil ha med seg bilen når de besø­ker byen. Jeg leste eva­lu­e­rings­rap­por­ten for prøve­pro­sjek­tet, og den er langt mer posi­tiv enn det man kan få inn­trykk av om man får infor­ma­sjo­nen silt gjen­nom poli­tisk spill. Jeg synes det er ufor­ståe­lig at noen kan gå imot noe som så mange er for­nøyd med. Men FrP er par­tiet for fri fart og fri flyt av biler, og restrik­sjo­ner på bil­bruk er vel omtrent det eneste som står igjen om FrP fort­satt står for “sterk begrens­ning i offen­tige inn­grep”. Og FrPs poli­tikk har ikke akku­rat vært kunn­skaps­ba­sert, noe Jøran Kall­myr så klart demon­strerte da han ville endre byens sam­ferd­sels­po­li­tikk etter å ha måt­tet vente litt for lenge i et vei­kryss, der han sto i sin skin­nende Audi.

Ellers er det to til­tak som ikke nev­nes, og det kan skyl­des at dette er på stat­lige hen­der: Jern­bane­ut­byg­ging og skatt­leg­ging av parkering.

Under et arran­ge­ment i regi av Syk­lis­te­nes lands­for­ening før val­get 2009 ble repre­sen­tan­ter for ulike par­tier spurt blant annet om hva de mente om rush­tids­av­gift. Venst­res Ola Elve­stuen vred seg på en måte bort fra pro­ble­met ved å si at dette måtte avgjø­res lokalt, slik at Venstre på riks­plan ikke hadde noe syn på dette (det var stor­tings­valg i 2009). Men sam­ti­dig sa han noe som det er vans­ke­lig å være uenig i: Man kan ikke inn­føre sterke restrik­sjo­ner på bruk av bil før det fin­nes et annet alter­na­tiv for de som i dag kjø­rer bil. Bedre syk­kel­veier kan kan­skje hjelpe litt, men neppe så mye i for­hold til bil­bruk. Kapa­si­te­ten på kol­lek­tiv­trans­port er stort sett sprengt, og toget er den vir­ke­lig store flaske­hal­sen. Toget har i dag større belegg enn de har kapa­si­tet til, og den utbed­rin­gen som nå gjen­nom­fø­res i Oslo­tun­ne­len vil bare i beskje­den grad øke den kapa­si­te­ten. Her sit­ter sta­ten med nøk­ke­len, og de synes å bruke den til å holde døra låst mot reell økning av kapa­si­te­ten (ny tun­nel og fort­gang i byg­ging av nye dob­bel– og quadruppelspor).

Så må man avvikle at noe som direkte mot­vir­ker øns­ket utvik­ling er et av de få frynse­go­der man kan få skatte­fritt: Gra­tis par­ke­ring på arbeids­plas­sen. Tid­li­gere har jeg vært skep­tisk, bl.a. fordi jeg er redd det kan bli nok en ny byskatt inn­ført av en beskat­nings­glad og byfi­ent­lig regje­ring. Men jeg ser ikke noen vei utenom, så får man finne bruk­bare måter å gjen­nom­føre det på. Det vil dels kunne føre til mindre bil­tra­fikk inn til byen når bilis­tene må betale for par­ke­ring, enten direkte eller indi­rekte gjen­nom beskat­ning av frynse­go­det. Skjer dette bør det også føre til at en del gara­sje– og par­ke­rings­plas­ser som dis­po­ne­res av fir­maer til for­del for deres ansatte, fri­gjø­res til bebo­ere. Jeg har inn­trykk av at fler­tal­let av plas­sene der jeg selv leier gara­sje er leid ut til fir­maer og ikke bebo­ere i området.

Noe må gjøres.

  • Syk­kel­veier må byg­ges ut.
  • Beboer­par­ke­ring på inn­fø­res for hele indre by, kan­skje også i en del andre områder.
  • Det må bli fort­gang i jern­bane­ut­byg­gin­gen og plan­leg­ging av ny Oslo-tunnel må starte.
  • FrP må ut av byrå­det, eller i alle fall “fri­tas” for ansva­ret for samferdselspolitikken.
  • Gra­tis par­ke­ring må beskat­tes som andre frynsegoder.
Print Friendly