Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tidligere skrevet om “miljøgaten” i Thor Olsens gt. Jeg sendte også følgende forespørsel til Samferdselsetaten den 17. april:

“Jeg har sett at man har arbeidet i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resultatet, og det er ganske enkelt ikke til å tro: Man kaller det ”miljøgate”, og det man har er kjørefelt, parkering og litt bredere fortau. Absolutt null tilrettelegging for syklister. Det finnes i dag ingen sykkelforbindelse mellom Grünerløkka m.m. og denne delen av sentrum.

Mitt spørsmål er, som jeg krever svar på: Hva er begrunnelsen for at man ikke har lagt til rette for sykkel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på slike planleggingsskandaler i Oslo, og skal vi noen gang kunne ta Samferdselsetaten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på svaret, vil jeg gi en liten honnør for at de faktisk svarer, da det slett ikke er en selvfølge at man fåpr svar på slike henvendelser (selv om de har plikt til å svare). Oslo kommune skriver følgende:

“Det har gjennom flere år vært et ønske fra beboere og bydelene om tiltak for forbedringer i Thor Olsens gate, Fredensborgveien og Rostedsgate. I 1995 foreslo Oslo Veivesen stenging av Thor Olsens gate mot Ullevålsveien for å redusere gjennomgangstrafikken. Bystyret besluttet å ikke stenge veien, men påla Veivesenet (Samferdselsetaten) å gjøre andre tiltak for å bedre miljøforholdene og trafikksikkerheten i gatene. Samferdselsetaten startet dermed planprosessen med å oppruste gatene til miljøgate med formål om å redusere støy, hastighet og ulykkesrisiko samt bedre forholdene for fotgjengere og beboere i området. Trafikksikkerheten i Thor Olsens gate vil øke etter oppgraderingen fordi smalere veibane og bredere fortau medfører lavere hastighet og gir kortere krysningslengder for fotgjengere. Ved at hastigheten reduseres vil også trafikkstøyen avta. Parkeringslommene bidrar til et mer ryddig trafikkbilde og bruk av brostein i lommene gir en visuell avgrensing av veibanen. I tillegg til trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av oppgraderingen vil gaten nå fremstå som mer estetisk og attraktiv for beboerne i området.

Når det gjelder tiltak for sykkel i Thor Olsens gate, er gaten for trang til at vi får plass til både egne traseer både for bil, sykkel og fotgjengere. Når hastigheten i gaten er 30 km/t er det vurdert som tilstrekkelig jmf sykkelhåndboken at syklistene kan sykle i veibanen med bilistene.”

Jeg merker meg at fagetaten (Oslo Veivesen) foreslo det som jeg mener burde ha vært løsningen, men at politikerne i bystyret sa nei.En tilrettelegging for beboere m.m. som inkluderer gjennomgangstrafikk av biler, det innebærer at bystyret ofret både beboerne og syklistene på bilistens alter.

Nå var det for 16 år siden, og det burde være mulig å håpe på at resultatet i dag ville ha blitt et annet. Og det er ikke for sent å gjøre om på dette.

Jeg aksepterer ikke uten videre at gaten er for trang for trang til at det kan være egne traseer for sykler. Sannheten er heller at det ikke er nok plass igjen så lenge det prioriteres å gi så mye plass til biler. Man har som vanlig prioritert parkering fremfor sykkel. En “miljøgate” bør ikke invitere til gjennomkjøring med bil. Da kunne man ha tillatt stans for av- og pålessing uten at det er nødvendig med egne lommer for slikt. Man ville da ha hindret trafikken, men man ville stort sett ha hindret trafikk som uansett ikke burde ha vært i en “miljøgate”. Det hadde forutsatt at sykkelfelt er fysisk adskilt fra kjørefelt. Ellers ville resultatet ha blitt at bilistene ville ha brukt et sykkelfelt for å stanse. En strek i asfalten respekteres dessverre ikke.

Henvisningen til Sykkelhåndboken er mangelfull. Det står i dennes avsnitt B 1.2:

“Ved lave hastigheter er hastighetsforskjellen mellom sykkel og bil liten. Det kan derfor tillates blanding. Gatebredden er viktig. Ved store ÅDT-verdier og en trafikkhastighet på 30 km/t bør det vurderes om sykkelfelt kan være en bedre løsning. Dette fordi det kan være riktig å markere at det eksempelvis er snakk om en viktig hovedrute for sykkeltrafikk. Det er viktig å merke seg at det vanligvis vil kreves omfattende fysiske tiltak for å oppnå en trafikkhastighet på 30 km/t.”

Jeg vet ikke akkurat hvor stor trafikken i Thor Olsens gt er. Men trafikken kan ikke karakteriseres som liten. Dessuten er den, i mangel av alternativer, i praksis en viktig hovedrute for sykkeltrafikk. Dette er noe de ansvarlige i Oslo synes å ha en lei tendens til å glemme. Det er neppe i samsvar med Sykkelhåndboken.

Jeg holder fast ved at Thor Olsens gt bør stenges. Det er et skrikende behov for en bedre øst/vest-forbindelse for syklister bl.a. her. Behovet for veien som forbindelse for biler er langt mindre. Både Waldemar Thranes gt og Hammersborgtunnelen er tilrettelagt for biler. En vei mellom disse som bare leder trafikk inn i en del av byen hvor gjennomgangstrafikk ikke er ønsket, og som legger til rette for at biler bruker en boliggate til gjennomkjøring, det har vi ikke behov for.

Uansett må vi kreve en langt mer offensiv sykkelpolitikk enn bystyrets vedtak fra 1995 er et uttrykk for.

[Sykkelstrekninger i Oslo]

Print Friendly
 • P_Dalen

  Du skriver: “Det hadde for­ut­satt at syk­kel­felt er fysisk adskilt fra kjøre­felt. Ellers ville resul­ta­tet ha blitt at bilis­tene ville ha brukt et syk­kel­felt for å stanse. En strek i asfal­ten respek­te­res dess­verre ikke.” 

  Men det er da sykkelFELT (atskilt ved oppmerking) vi vil ha, ikke sykkelVEI (adskilt på annen måte)?
  Sykkelfeltet er jo den eneste formen for sykkeltilrettelegging som gir oss rimelige og konsistente vikepliktsregler!

 • Anonymous

  Jeg ser det poenget. Det må gjøres noe med vikepliktreglene også. Men sykkelfelt blir alt for ofte brukt av biler som “skal bare”.

 • asdf

  Det kan virke som om du er veldig ivrig på å fjerne parkeringsplasser der du selv sykler og der andre folk bor(de som faktisk trenger parkeringsplassene.)

  Hva med å gå foran og legge kruttet inn på å fjerne alt av gateparkering i ditt bosteds umiddelbare nærhet? Eller virker en håpløs og konfliktskapende kamp mot (svært) ressursterke naboer som liker å kunne parkere i gata samt en påfølgende årelang periode med støyende veiarbeid litt lite attraktivt? Det er tross alt ikke snakk om Grønland eller andre områder i periferien som for deg ikke har en annen funksjon enn sykkeltrasé for deg og dine.

 • Anonymous

  Det er faktisk en god del gater i denne byen hvor det ikke er gateparkering. Men det er typisk noe man gjør for å gi plass til biler. Når det er spørsmål om sykler, tviholder man på parkeringsplasser.

  Jeg bor sentrumsnært og jeg har bil. Så jeg kjenner veldig godt problemene med å parkere i nærheten av sentrum. Men man må gjøre noen valg. I gater som inngår i et hovedsykkelveinett bør det ikke være gateparkering. Det gjelder selvfølgelig like mye i min egen bydel som i andre.

  Man må treffe tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre bil inn til sentrum. Beboerparkering og skattlegging av parkering som frynsegode er to slike tiltak som begge vil bidra til å redusere parkeringen i sentrum, og dermed også kunne frigjøre parkeringsplasser for folk som bor der.

  Men man må nok også innse at egen bil passer dårlig inn i en urban livsstil hvor man bor i sentrum. Og de som velger å bosette seg utenfor sentrum må på samme måte innse at man ikke kan kjøre bil til sentrum og tro at man kan parkere gratis eller billig. I alle fall for mange som bor sentralt vil kombinasjonen bilkollektiv+leiebil+taxi i tillegg til kollektivtransport, sykkel og spasersko dekke transportbehovet på en utmerket måte, og til en mye lavere pris enn privatbil. Det er bare et spørsmål om tid før jeg slev kvitter meg med bilen for å gå over til dette. (Jeg må bare få rotet meg til å selge den.)

  I sentrum innenfor Ring 1 mener jeg det ikke bør være gateparkering. Parkerte biler forurenser bymiljøet. Ellers er det ikke noe mål i seg selv å gjøre det vanskelig for folk som bor i byen å parkere. Men noen ganger må man foreta prioriteringer, og kan kan ikke fortsette med å la bilen få førsteprioritet hver gang.

 • Anonymous

   I går ble jeg nesten påkjørt av en bilist som ville unngå fartsdumpen som var i kjørefeltet, så han vrengte inn i sykkelfeltet der jeg var.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass()

 • Olivier

  Jeg bor i Thor Olsens gate. Det har blitt verre enn før. Bilene respekterer ikke grensefart i det hele tatt og det har blitt farlig å krysse veien. Jeg har blitt nesten påkjørt med mitt barn mens jeg krysset. 
  Skiltene er for dårlig. Ingen ser, ingen bryr seg. Hva skjer her om noe blir påkjørt?

 • Olivier

  Jeg bor i Thor Olsens gate. Det har blitt verre enn før. Bilene respekterer ikke grensefart i det hele tatt og det har blitt farlig å krysse veien. Jeg har blitt nesten påkjørt med mitt barn mens jeg krysset. 
  Skiltene er for dårlig. Ingen ser, ingen bryr seg. Hva skjer her om noe blir påkjørt?

 • Olivier

  Jeg bor i Thor Olsens gate. Det har blitt verre enn før. Bilene respekterer ikke grensefart i det hele tatt og det har blitt farlig å krysse veien. Jeg har blitt nesten påkjørt med mitt barn mens jeg krysset. 
  Skiltene er for dårlig. Ingen ser, ingen bryr seg. Hva skjer her om noe blir påkjørt?

 • Anonymous

  Jeg kan ikke akkurat si at det er overraskende.

 • Anonymous

  Jeg kan ikke akkurat si at det er overraskende.

 • Anonymous

  Jeg kan ikke akkurat si at det er overraskende.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby. Tanker etter møte med politikere()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?()

 • Kyrre

  Hei, er du kommet noe lenger i arbeidet ditt?
  Bor i krysset rostedsgate/ fredensborgveien.
  Vi plages av en del støy, til tider er det tungtransport som kjører gjenom området vårt..

 • OlavTorvund

  Jeg slutter ikke å påpeke det meningsløse i å tillate gjennomkjøring her. Men jeg har for så vidt ikke gjort noe annet, og vet ikke om noen planer for å endre noe. Det vil være fint om beoberne også sørger for å minne kommunen om at det ikke bør være gjennomkjøring her.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!()

 • Pingback: Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering? | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Aldri mer Bjørvika! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Hvor mange har syklet over Jerusalem bro? | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: “Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere | Olav Torvunds blogg()

 • SimonBerdal

  Hei Olav. Jeg snublet over denne tråden ved en tilfeldighet. Flyttet nylig inn i Thor Olsens Gate 8, og ser problemene du nevner. Tanken om å gå til anskaffelse av bil har jeg gitt opp – til det er det for dyrt og uforutsigbart med parkering i området (uansett altfor få plasser). Jeg liker ideen om at veien blir stengt for biltrafikk – men med noen unntak: Det bør selvfølgelig være mulig for flyttebilder, håndverkere etc. å kjøre og parkere der, det samme gjelder folk som bor i Fredensborg bydel, samt besøkende. Håndheving blir derimot et mer komplisert spørsmål. Kanskje en bom med kode. Og ang. sykkelsti – det hadde vært enkelt å løse ved å gjøre veien enveiskjørt.

 • OlavTorvund

  Flertallet av beboerne i sentrum og de sentrumsnære bydelene har ikke bil, så du er i godt selskap i så måte.

  Jeg tar til orde for å stenge veien for gjennomkjøring, ikke å stenge den helt. Det kan løses på flere måter.

 • Pingback: I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak | Olav Torvunds blogg()