Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynsegoder av betydning som ikke skattlegges er parkering betalt av arbeidsgiver. Gratis mat i kantinen skattlegges, aviser skattlegges, telefon skattlegges (med mulighet for noen skattefrie minimum, som ikke er store), betalt kollektivtransport skattlegges og firmabiler blir selvfølgelig beskattet. Men parkeringsplass betalt av arbeidsgiver, det er skattefritt. Det er et frynsegode som kan ha virkelig stor verdi. Jeg vet ikke hva man må betale for leie av en parkeringsplass sentralt i våre store byer, ut over at vi betalte 2.200 kr pr måned for den garasjen vi leide på Frogner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et forsiktig anslag. Det vil si en fordel verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redusere bilbruken og få folk til heller å bruke kollektivtransport og sykkel. Da er det meningsløst å gi en skattefordel som stimulerer til handlinger som går i stikk motsatt retning. Hvis man skal bruke skattesystemet aktivt på dette området, så må det være for å stimulere til bruk av kollektivtransport og sykkel. Man kan gjerne tilstrebe nøytralitet i skattesystemet, men det kan i alle fall ikke være slik at det oppfordre til handlinger man ønsker å begrense.

For fem år siden skrev Aftenposten at 120.000 har parkering betalt av arbeidsgiver i Oslo. Den gang regnet de med at arbeidsgiverne i Oslo betalte 1 mrd for parkeringsplasser i Oslo. Når regjeringen foreslår å øke matmomsen fra 14 til 15% i statsbudsjettet for 2012, så er det beregnet å gi staten 1,3 mrd i økte inntekter. Prisene på parkering har sikkert steget en del i løpet av fem år. Så om man hadde fjernet skattefordelen slik at man måtte betale skatt av dette beløpet, hadde det ikke vært urealistisk å regne med at bare skatteinntektene fra parkering i Oslo ville kunne dekke halvparten av det man mener å kunne ta inn ved å øke matmomsen. Men poenget med å fjerne skattefordelen på dette frynsegodet er ikke å få inn penger. Hensikten må være å gjøre det mindre attraktivt å velge bil når man skal på jobb, og dermed redusere biltrafikken.

Noen vil sikkert beholde plassen selv om de må skatte av den. For enkelte kommer vel arbeidsgiver til å betale skatten. Men vi må ha lov til å tro at mange vil velge annen transport enn bil.

Inntil vi kvittet oss med bilen for et par måneder siden, leide vi garasje på Frogner. Det var en garasje i kjelleren i en boligblokk. Jeg har ikke noe nøyaktig oversikt over hvem som leide garasjeplass der. Men mitt klare inntrykk er at flertallet ikke er folk som bor  i området, men som arbeider her. Mitt inntrykk er at andelen arbeidsplassparkering har økt på bekostning av beboerparkering. Om man ser den samme tendensen andre steder, vet jeg ikke. Men jeg holder det for sannsynlig.

Om man skulle få redusert antallet parkeringsplasser som disponeres av bedrifter for deres ansatte, da reduseres biltrafikken. Men i tillegg vil det frigjøres parkeringsplasser for folk som bor i området. I dag er prisene for parkering vanvittig høye. Man betaler mer pr kvadratmeter for garasje enn hva man betaler for bolig. En redusert etterspørsel fra betalingsvillige bedrifter bør kunne føre til en viss reduksjon i garasjeprisene. Da bør det bli litt enklere å gjennomføre et annet tiltak som er nødvendig for å gjøre byen mer levelig: Å rydde opp i gateparkeringen. Det vil være en win-win løsning.

Jeg synes jeg allerede hører hylekor 1: Vi betaler alt for mye skatt i detta landet fra før. Javel. Man kan omfordele skatten uten å øke den. Det vil f.eks. være bedre å beholde matmomsen uendret, og heller fjerne skattefordelen ved jobbparkering.

Hylekor 2: Bilister betaler nok som det er. Det kan det vel være delte meninger om. Men dette handler uansett ikke om bilbeskatning, men om beskatning av arbeidsreiser når disse dekkes av arbeidsgiver.  I dag vil man måtte betale skatt om arbeidsgiver dekker månedskort for kollektivtransport eller andre reisekostnader. Man må også betale skatt om arbeidsgiver dekker kostnadene ved bruk av bil til og fra jobb, mens parkering er et skattefritt frynsegode.

Hylekor 3: Mange er avhengige av å bruke bil til og fra jobb. Jeg tror mange som hevder å ha et slikt behov reelt sett ikke har det, men det er en annen diskusjon. Det er uansett ikke et argument for å gi de som velger bil en skattemessig fordel fremfor de som velger andre transportmidler. Det vil da eventuelt bli et spørsmål om fradrag for nødvendige transportutgifter. Om man skulle gi fradrag for parkering (som igjen er en annen diskusjon), så må det være basert på den enkelte arbeidstakers behov for å bruke bil, ikke på om arbeidsgiver tilfeldigvis velger å bruke penger på parkering eller ikke.

Skal man først gi skattefradrag for parkering, så må reglene være like enten man får kostnader til parkering dekket av arbeidsgiver eller man må betale dem selv. Det er en helt tilfeldig fordel som gis til en gruppe bilister fordi de tilfeldigvis arbeider et sted hvor arbeidsgiver stiller parkeringsplass gratis til disposisjon. Skal bilister likebehandles tilsier det også at skattefordelen for jobbparkering fjernes, og at dette håndteres på en annen måte.

Om jeg har forstått det rett har vanskeligheter med å kontrollere dette vært en viktig grunn til at man ikke har fjernet skattefordelen. Det er vanskelig å akseptere denne begrunnelsen. Jeg har ikke noen klar løsning på hvordan det skal gjennomføres. Men når man kan skattlegge, og dermed kontrollere hvem som får gratis mat i kantinen, avisabonnementer osv, da kan det ikke være vanskeligere å kontrollere parkering. Dessuten blir dette beskattet i Sverige, om jeg har forstått det rett. Jeg nekter å akseptere at svenskene skal være så mye smartere enn oss. Får de det til bør det være mulig hos oss også.

Reglene må selvfølgelig bli ganske firkantede. Millimeterrettferdighet blir alt for dyrt. Når skattetakst for bolig kan fastsettes ut fra prisnivået i det postnummer man hører til, må man kunne gjøre noe tilsvarende for verdien av en parkeringsplass.

Når mange konkurrerer om et begrenset antall plasser bør det være mulig med en forholdsmessig reduksjon. Hvis 500 kan benytte til sammen 200 parkeringsplasser, da kan man skattlegges for 40% av verdien  av en parkeringsplass. Mange som i praksis ikke benytter parkeringsmuligheten vil vel da si den fra seg, og det må være helt OK.

Da jeg hadde bil kunne jeg parkere på Universitetets parkeringsplass både i Sentrum og på Blindern. Det var en mulighet som var kjekk å ha, men som jeg i praksis nesten aldri benyttet meg av. Hvis jeg skulle bli skattlagt for en slik fordel, ville jeg selvfølgelig ha levert inn min parkeringstillatelse. Det ville ha blitt mye billigere å betale for å parkere i et parkeringshus de få gangene jeg faktisk bruker bil enn å bli beskattet for en mulighet jeg ikke benytter meg av.

Utenfor byene er det kanskje plass nok. Hvis det er plass nok til at alle kan parkere på offentlig tilgjengelige parkeringsplasser, da vil det ikke være noen grunn for arbeidsgivere til å stille parkeringsplasser til disposisjon bare for sine ansatte. Er parkeringen tilgjengelig for alle, da vil det ikke være en fordel vunnet ved arbeid, og følgelig ikke noe som skal beskattes. Men i det øyeblikk parkering er forbeholdt ansatte og disse må ha en særskilt tillatelse for å benytte plassene, da er det en fordel som bør beskattes.

<Edit:>Her har det blitt mange uinteressante kommentarer. Men jeg kan konstatere at ingen synes å være i stand til å gi noen begrunnelse for at akkurat dette frynsegodet skal behandles på andre måter enn andre goder betalt av arbeidsgiver.  Det overrasker vel heller ikke, for det finnes ikke noen gode grunner til dette. Kommentarer av typen “vi betaler nok skatt” er helt initeressante. Skal skatten reduseres bør det ikke skje ved å gi skattefordel til de som kjører bil. Da bør man ganske enkelt redusere skatten. Men det er en helt annen diskusjon. </edit>

Print Friendly
 • Anonymous

  All annen transport til og fra jobb er er vel også en forutsetning? Hvis arbeidsgiver betaler for det er det skattbar inntekt. Bare gratis parkering er unntatt.

 • Anonymous

  Jeg har verken valgt ditt bosted eller ditt arbeidssted, og tvinger det ikke til noe som helst.

 • Anonymous

  Jeg visste ikke at jeg var kapitalist.

 • Anonymous

  Når parkeringsplass har betydelig økonomisk verdi og arbeidsgiver betaler for den, da får man en fordel.

 • Anonymous

  Kirken har ikke noe med dette å gjøre, med mindre du er prest og får betalt parkering.

 • Anonymous

  Ser ikke poenget.

 • Anonymous

  Bompenger fungerer godt for å redusere biltrafikk inn til byen i Oslo, som den gjør i f.eks. London og Stockholm. Men i Oslo er bompengene for lave. Det burde ikke koste mindre å passere bomringen enn det koster å reise kollektivt.

 • Anonymous

  Men man leier ikke kontorplass av arbeidsgiver, derfor faller det argumentet. Slik systemet er betaler hver og en av oss reisekostnadene når vi skal til og fra jobb, og får et visst skattefradrag for dette. Betales det av arbeidsgiver, regnes det som inntekt. Bortsett fra hvis arbeidsgiver betaler parkering. Betaler du for parkering selv får du ikke fradrag for dette.

 • Anonymous

  Skal man først gi noen form for skattefradrag for parkering, så bør det likestilles. Det skal ikke spille noen rolle skattemessig om du betaler det selv eller om arbeidsgiver betaler, slik det er i dag. Men jeg ville ikke ha gitt fradrag for parkering.

  Kanskje kunne man åpen for at arbeidsgiver betaler for månedskort. I alle fall bedre enn å betale for parkering. Men jeg er mest for et nøytralt system hvor ikke en transportform skattemessig favoriseres fremfor andre.

  Det viktigste i denne sammenhengen er miljø. Byene kveles av biler. Om vinteren er luften både i Bergen og Oslo forurenset langt over grenseverdiene. Da bør ikke skattesystemet stimulere til bilkjøring. Et hovedpoeng med å fjerne skattefordelen er å redusere biltrafikken, ikke å få inn mer skatt. Man må gjerne redusere skatt på andre området slik at det totale skattetrykket blir akkurat likt.

 • Anonymous

  Som alle kloke mennesker, så vet jeg at det er veldig mye jeg ikke vet.

 • Anonymous

  Man kan ikke få både i pose og sekk. Den som velger å bo lagt fra byen og arbeide i byen sparer boligkostnader, men får andre ulemper. Og man må bare innse at det å kjøre bil inn til jobben for de fleste ikke vil være en mulighet. Det er ganske enkelt ikke plass til alle bilene.

 • Anonymous

  Tuller du? Det er i alle fall et veldig forvrent sitat du kommer med.

 • Anonymous

  Kombinasjon sykkel/kollektivtransport kan fungere utmerket. Populært i London, særlig med sykler som denne http://blogg.torvund.net/2011/10/26/brompton-sykkel-et-stykke-engelsk-ingeniorkunst/

 • Anonymous

  Jeg tror ikke at folk får mindre arbeidslyst av ikke å kjøre bil til jobben.

 • Anonymous

  I så fall er du atypisk. Og kanskje kan du parkere et sted og reise kolletivt inn?

 • Anonymous

  Usaklig utskjelling, på grensen til å bli strøket. Fortjener ikke svar ut over dette.

 • Anonymous

  Det er ikke mange som begynner på jobb før 06.30, og de vil alltid finnes muligheter for å håndtere de situasjoner hvor det ikke er noe reelt alternativ. Ellers virker det bare dumt å skrive med store bokstaver.

 • Anonymous

  Det ble et dårlig svar fordi det var svar på et idiotisk innlegg.

 • Anonymous

  Det må gjøres mer attraktivt å reise kollektivt, mindre attraktivt å kjøre bil. Ser du virkelig ikke at de to tingene henger sammen?

 • N.N.

  Takk for svar. Det var greit å få et velformulert svar. Da er det helt greit å være uenig med deg.

 • Anonymous

  Hvis du betaler 625 kr for en plass så er det greit nok. Hvis det sparer deg for 1t18min hver vei, så er det vel verdt såpass? Hvis arbeidsgiver betaler enn plass for deg verdt 625 kr, så bør de 625 kr regnes som inntekt. Det er ikke vanskelig. Men jeg tror parkering i sentrum er dyrere enn på Frogner, selv om jeg ikke har undersøkt markedet.

 • Anonymous

  Vrøvl.

 • Anonymous

  I dag så vil det være skattepliktig inntekt om arbeidstgiver betaler annen transport. Hvorfor skal bruk av bil særbehandles med en slik fordel?

 • Anonymous

  Utgifter til reise til og fra jobb betaler folk selv, og får et visst skattefradrag beregnet etter hvor lang reisevei man har (kan ikke deltaljene). Hvis arbeidsgiver betaler reiseutgiftene vil dette være en fordel vunnet ved arbeid, og det beskattes som innekt. Det eneste som holdes utenfor er parkering betalt av arbeidsgiver. Hvis du kan parkere uten å betale for det et sted hvor det er mangel på parkeringsplasser, da får du en fordel.

 • Anonymous

  Det koster langt mer at folk kjører bil enn at de bruker kollektivtransport.

 • Anonymous

  Det henger sammen. Gjør det mindre attraktivt å velge bil, mer attraktivt å velge noe annet. Selvfølgelig må også kollektivtilbudet og sykkelveinettet bli bedre.

 • Anonymous

  Vrøvl.

 • Anonymous

  Hvorfor skal man gi mer skattefradrag for dette enn for annen transport?

 • Anonymous

  Det er helt greit å være uenig.

 • rch

  Du burde tenke mer før du skriver blogginnlegg.

  Du lurer fælt på hvorfor parkeringsplass på jobben ikke beskattes, mens man må betale skatt av f.eks. mobiltelefon, kollektivtrafikk og bredbånd betalt  av arbeidsgiver.

  Grunnen er at månedskort, mobiltelefon, bredbånd og firmabil er et gode utenom jobben fordi disse brukes på fritiden. Så det er noe man ellers ville betalt av sin skattbare lønn. Så selv om man faktisk bruker bredbånd en gang i blant til hjemmekontor så ligger det en antagelse om at arbeidstaker har en betydelig privat bruk og det blir derfor fordelsbeskattet. Men her finnes det faktisk unntak: Hvis man kan vise til at mobiltelefonen er en ren jobbtelefon så slipper man skatt.

  Parkeringsplass på jobb er ikke et fritidsgode, det er med god grunn antatt at den bare brukes i jobbsammenheng. Så det er da en prinsipiell forskjell mellom å kunne parkere på jobben og de frynsegodene du nevner.

  Så kan du bare synes at det er kjempeurettferdig at de som kjører bil kan parkere på jobb uten å betale ekstra for det, men det stiller i samme kategori som at du synes at det er kjempeurettferdig at din kollega har mye større og finere kontor enn deg. Imidlertid er dette noe som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett og ikke nok et område som skattemyndighetene trenger å legge seg opp i.

  Men du skal ha for forsøket på på å rasjonalisere bilist-antipatien din.

 • rch

  Det ligger forøvrig implisitt i Torvunds argumentasjon at sykling er gratis for arbeidsgiver, men det er det altså ikke.

  Arbeidsgiver må bekoste sykkelstativ/skur. I tillegg må arbeidsgiver bekoste garderobe og dusjfasiliteter slik at middeladrende menn med tvangstanker kan dusje av seg svettelukta.

  For de som går til jobb eller betaler sin egen bussbillett så bør den Torvundske respons være at syklistene beskattes for disse godene.

 • Anonymous

  Det er i alle fall den eneste fordelen man får som har så stor verdi. Tullprat om at arbeidsgiver betaler kontor, dopapir osv er usaklig vrøvl som bare må overses.

 • Anonymous

  Hvis hovedregelen hadde vært at arbeidsgiver skattefritt kunne betale for reiser til og fra jobb, så kunne man eventuelt ha diskutert hva slags transport som kunne aksepteres og hva som ikke kunne aksepteres. Men systemet er at arbeidstaker betaler dette selv, og får et skjematisk fradrag pr km. Eneste unntaket er parkering betalt av arbeidsgiver, som i dag er skattefritt. Må man betale dette selv, gis det ikke fradrag for parering. Ingen rimelighet i dette.

 • Tor_37

  Så du synes de er greit at de som bor på landet skal betale mer, fordi de ikke hadde råd til å bosette seg i Oslo?
  Slik går det nemlig an å tolke det du sier her.
  Byene skal beboes av folk som innehar over x i årslønn?
  Og de som pendler, skal straffes ekstra fordi de må inn til Oslo for å gjøre drittjobbene som rikfolka ikke gidder å ta. Måtte gud forby at de fikk parkere helt gratis.
  De som pendler betaler nada til din kommune, de burde blø ekstra for dette, hva med en årsavgift pr kommunegrense? med asfaltslitasje tillegg pr meter?
  Hvorfor nøye seg med det, kanskje kan man legge på søppelavgiften også, om du kaster mer enn 5 kg søppel pr uke, så koster det f.eks 500 kr mer pr kg over de 5 man har lov til? Her er det faktisk mye penger å hente da vi produserer enormt mye søppel pga overforbruket vi har.
  Eier man over 1 stk kjøretøy i tettbebygd strøk, burde man betale tredoble avgifter av disse, fordi man bor så sentralt at slikt ikke er nødvendig å eie? (sykler inkludert.)

 • Anonymous

  Du tillegger meg masse som jeg ikke har sagt, derfor gidder jeg ikke kommentere det nærmere.

 • Sturle

  Utrolig mye vrøvl her. All ære til Olav Torvund som faktisk tar seg tid til å kommentere alle innleggene på en saklig måte. Helt enig med Torvund om at man burde fjerne skattefordelen ved jobbparkering.

 • Thomas N

  Jeg synes det er forferdelig synd at indoktrineringen har kommet så langt at selv vanlige folk i tillegg til politikere ikke ser andre løsninger enn å avgiftsbelegge og beskatte “alt” mer og mer fremfor å kanskje legge tilrette og gi avgiftslette til mere miljøvennlige tiltak. Hadde man da for eksempel gitt meg en gulrot i større reisefradrag, eller mindre egenandel på skattefradrag på kollektivtransport. Da kunne dette konkurrere prismessig mot å kjøre egen bil til jobben, så ville jeg kanskje vise større vilje til å gjøre dette. Jeg har faktisk muligheten til å velge, men det er ikke god økonomi for meg å velge kollektivt. Hadde også den kollektive transporten het noe annet enn NSB så kunne man hatt tillit til at man kommer på jobben i tide også, men det er jo en helt annen diskusjon.
  Det finnes ett ordtak som heter: “man fanger flere fluer med honning enn med eddik”, og dette er noe man faktisk bør tenke på fremfor å straffebeskatte og avgiftsbelegge hele tiden. Å ty til slike løsninger for hver eneste samfunnsutfordring er særdeles gammeldags og lite nyskapende. Det vitner om mangel på kreativitet og kompetanse, og slike mennesker bør ikke styre dette landet.

 • Anonymous

  Jeg synes det er liten grunn til å gi skattefordel ved bilbruk. Hvis man skal lokke fluer bør man kanskje ty til honning, men skal man holde dem borte får man heller ty til eddik. Om bilen blir litt surere og lokker færre fluer så er det utmerket.

 • Anonymous

  Jeg aksepterer systemet med at man selv betaler arbeidsreise og får et sjablonmessig skattefradrag basert på avstand. I det systemet hører det ikke hjemme at noen utgifter skattefritt kan dekkes av arbeidsgiver. Skattefordel for kollektivtransport er etter min mening ikke veien å gå, med mindre hele systemet endres. Bedre å fjerne skattefordelen ved parkering og behandle det på lik linje med andre reisekostnader dekket av arbeidsgiver.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » #Klimameldingen – vil den bety noe for syklister?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?()