MOMS-fritak for el-biler?? Absurd!

Jeg har verken vært spesielt opptatt av el-biler eller av moms. Det er vel derfor jeg har oversett at el-biler har vært fritatt for moms helt fra 2000. Dette er meningsløst. Skulle man bruke momsen til å stimulere noe, hadde det vært bedre å stimulere f.eks. sunn mat.

Det kan nok forsvares at el-biler har redusert bilavgift, i alle fall at de ikke har noen CO2-avgift. Men at den ved innkjøp skal fritas for den avgift vi ellers betaler for nødvendighetsartikler, det er meningsløst. Det er vanskelig å se dette som annet enn skjult subsidiering av forsøket på å få til el-bilproduksjon i Norge. Noen lobbyister har snakket varmt for el-biler og miljø, og noen investorer og ordførere har snakket enda varmere for arbeidsplasser (og sikkert en lysende fremtid for Norge som el-bilprodusent).

Nå som både Think og Buddy er historie og det er slutt på norsk produksjon av plastbøtter med elektromotor og fire hjul, er det ingen grunn til å opprettholde momsfritaket (som det aldri har vært noen god grunn til å innføre). Det er vel sannsynlig at også momsfritaket vil være historie fra neste statsbudsjett. I følge Dagbladet vil ikke regjeringen lenger frede de skattefordeler som el-biler har, noe det heller ikke er noen grunn til.

Under en viss tvil har jeg klikket “Liker” på Facebook-siden “Fjern MOMS’en på sykler”. Jeg siker under en viss tvil, fordi jeg ikke er enig med formålet. Jeg ser ikke noen grunn til å innføre et momsfritak for sykler, like lite som jeg synes det bør være momsfritak på sko (det er sunt og miljøvennlig å gå), på ski, barnevogner, osv.

Når jeg likevel klikket på “Liker” er det fordi det var via denne siden jeg ble oppmerksom på de absurde reglene, og det vil være fint om flere blir oppmerksom på dem. Og de peker på noen av de absurde utslagene dette får. Sykkel og joggesko bør ikke avgiftsmessig stilles dårligere enn el-biler. Men svaret må være å fjerne avgiftsfritaket for el-biler, ikke å putte mer inn under en håpløs ordning.

Få, om noen vil ha dagens el-biler som sin bil nr 1. De fleste el-biler er antageligvis bil nr 2 eller 3. Det er i praksis bare folk som tjener godt som kan holde seg med en ekstra bil for bybruk. For næringsdrivende betyr det ikke noe. De trekker uansett fra utgående moms i sitt momsregnskap. Er det ingen moms å betale er det ingen moms å trekke fra, slik at man i praksis betaler det samme uansett. Momsfritaket er derfor først og fremst en subsidiering av velstående privatpersoner, i tillegg til at det var en subsidiering av de som forsøkte å starte el-bilproduksjon i Norge.

Skal man prioritere miljø er sykkel langt bedre enn el-bil. I et globalt perspektivt bør vi ikke glemme at det meste av den strømmen som el-biler bruker vil komme fra kull-, olje-, gass- eller atomkraft (det siste er antagelig det mest miljøvennlige). Jeg er på tynn is her. Men det kan vel ikke være særlig tvil om at det er et stort energitap på veien hvis man først skal produsere elektrisitet med fossilt brensel, sende strømmen ut i ledningsnettet, og så lade opp batteriene som skal gi energi til motoren i en el-bil. Det totale energiforbruket, og dermed CO2-utslippet, er antageligvis større enn om det fossile brenselet brukes direkte for å gi bilen fremdrift.

Hvis Jens Stoltenberg hadde kommet seg til månen, og det hadde vært CO2-rensing i gass-, olje- og kullkraftverk, hadde det kanskje vært et poeng. Man kan også flytte forurensningen ut fra overfylte byer til områder hvor det ikke merkes så mye til den. Men man flytter bare problemet, man løser det ikke. At det kan gi en netto miljøgevinst, tviler jeg på. Lille Norge produserer det meste av sin elektrisitet fra miljøvennlig vannkraft, og dermed kan vi tilsynelatende få en miljøgevinst. Men importerer vi kullkraft fra andre land fordi vi selv ikke produserer nok vannkraft, er det vanskelig å se noen miljøgevinst samlet sett.

Sykkel er ikke fritatt form moms. Helt absurd blir dette når man sammenligner el-sykkel og el-moped. En el-sykkel kan ha en elektrisk hjelpemotor på inntil 250W. Den skal ikke ha elektrisk hovedfremdrift. Motoren skal bare virke så lenge man også trår selv. Det er et utmerket alternativ for de som kunne tenke seg å sykle, men som synes at noen av motbakkene blir for tunge. Er motoren sterkere enn 250W og det ikke lenger er nødvendig å trå selv for fremdriften, da er det el-moped, eventuelt el-motorsykkel. De er fritatt for moms etter dagens regler. Få sterkere motor og sørg for at man ikke behøver å trå selv, så er det momsfritt, er dagens budskap gjennom avgiftssystemet. Det er moms på pedaltråkk.

Man må gjerne diskutere nivået på momsen og om visse varegrupper skal ha redusert moms eller være helt fritatt for moms. Men å frita noen transportmidler for moms blir i praksis en umulig løsning. Hvorfor ikke gi momsfritak for gode spasersko som folk kan bruke til å gå fram og tilbake til jobb? For sykler? Ski? Sparkstøttinger? Snowboard? Skøyter? Rulleskøyter? Rulleski? Barnevogner? Kajakk? Og sikkert mye annet man trenger for å nyttiggjøre seg dette.

Å frita el-biler og el-motorsykler er så dumt at det ikke hadde falt meg inn at noe slikt kunne være mulig.

Jeg er også skeptisk til mange av de andre fordelene som el-biler har. En el-bil tar like mye plass som andre biler, i alle fall om vi inkluderer el-biler som faktisk er biler. Det er ikke plass nok til at alle kan velge slike plasskrevende transortløsninger, uansett hva slags motor bilen måtte ha. Men det er et litt annet tema.

De som har el-biler får sette pris på de fordelene de har hatt og fortsatt har, og nyte dem så lenge de kan. De som har trodd at slike fordeler skulle vare inn i evigheten har vært naive. Synd for dem.

Print Friendly
 • Bra blogg. På tide at noen fokuserer på elbilen som miljøbløff… Helt enig med det du skriver her.

 • Hans Håvard Kvisle

  Intet nytt at manglende kunnskap sørger for at fordommer oppstår. Her har vi en klassiker fra Torvund.

  0-satsen for mva er et presist virkemiddel for å stimulere til en teknologiendring i den motoriserte veitransporten. Det må ses i denne sammenhengen og ikke som en del av den generelle avgiftspolitikken i samfunnet. Det går faktisk an å velge virkemidler på denne måten. I hvertfall for politikere.

  Interessant at Torvund omtaler de norske elbilene som “plastbøtter med elektromotor og fire hjul”. Sånne dumme betegnelser skrives gjerne i sinne. Godt at han holder seg til å karakterisere kjøretøy – og ikke mennesker på en like fordomsfull måte.

  Trodde det var slik, men så ser jeg at han har bestemt seg hva slags type mennesker elbilistene er. Skal jeg da generalisere syklister utifra pøbelgjengen som skal kjappest mulig til Aker brygge og ikke tar hensyn til medtrafikanter? De samme som kjører Audi Q7 eller feite Mercer til “hytta” i helgene? Nei, kan vi ikke holde oss for god for slik og forstå at de fleste menneskegrupper er sammensatte. Også elbilistene.

  Jeg antar at Torvund mener at næringsdrivende kan trekke fra inngående mva i mva-regnskapet, ikke utgående? Sjøl om han tuller med disse begrepene, er det intet av mva som kan trekkes fra for kjøretøy som er registrert for persontranport.

  Det er umulig å lese ut av Dagbladoppslaget at regjeringa vil fjerne elbilgoder. Det er bare miljøorganisasjoner som forsøker å få oppmerksomhet. Selveste Sigbjørn har i Stortinget sagt at avg.politikken for elbil ikke vil endres i inneværende periode. Mer kan ikke en regjering love. Ønsket om fordeler inn i evigheten har jeg ikke. Bare så lenge at elbilen uten støtte kan fortrenge de forurensende bilene. Sånn ca til 2020. Det må nok Torvund leve med.

  For energiregnskapet skriver Torvund at han er på tynn is. Tryna på sykkelen, spør du meg. Legg inn at el-motoren er 3-5 ganger mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren og start spekulasjonene på nytt. Men i alle fall, jeg mener at elbil og satsing på fornybar energi skal gå hånd i hånd. Da er politikken helhetlig og resultatene blir best.

  Mva-fritaket er først og fremst for å gjøre elbil så konkurransedyktig i pris at vanlige folk kan bruke den. Til glede for alle som har lyst til å gå, sykle eller bo i byen uten å puste inne eksos eller plages av støy. Dette handler ikke kun om CO2, men for meg som bor i byen, mest om triveligere byer og bedre helse (som sykling definitivt gir!).

  Forøvrig er undertegnede, i motsetning til hva Torvund anser som sannsynlig, representant for en familie på fire som overlever i byen ved å ha en liten elbil som nøyer seg med halvparten av plassen til en vanlig bil (plastbøtter er små) – og 6-7 sykler. Skal jeg være enig med Torvund om en ting, så ville jeg gjerne hatt et incitament eller to som fremmer at jeg bør velge sykkel framfor elbil. Idag er det motsatt slik trafikkbildet er i byen. Sjøl i ei lita plastbøtte er jeg langt tryggere når SUVene suser rundt meg, enn jeg er på en sykkel.

  Nei Torvund, jeg setter stor pris på engasjementet ditt for sykkelen i byen. Men hvorfor du skal bruke kreftene på å kunnskapsløst hakke på elbilen, det skjønner jeg virkelig ikke. Gå heller for de store Bukkene Bruse – hvis du tør.

 • Henrik

  Bra innlegg. Jeg er oppriktig nysgjerrig på dette:

  ” Men det kan vel ikke være sær­lig tvil om at det er et stort energi­tap
  på veien hvis man først skal pro­du­sere elek­tri­si­tet med fos­silt
  bren­sel, sende strøm­men ut i led­nings­net­tet, og så lade opp
  bat­te­ri­ene som skal gi energi til moto­ren i en el-bil. Det totale
  energi­for­bru­ket, og der­med CO2–utslip­pet, er anta­ge­lig­vis større enn om det fos­sile bren­se­let bru­kes direkte for å gi bilen fremdrift.”

  Helt klart energitap. Men store kraftverk er vel langt mer effektive enn små bilmotorer, og elektriske motorer er ganske effektive. (Og kraftverk trenger ikke bruke bensin, hvordan er det med utslipp ved raffinering?) Så hvordan faller dette regnestykket ut til slutt? Noen som vet eller har et overslag?

  Ellers er det vel et poeng, som du også er inne på, at etterhvert må kraftproduksjonen bli mye renere, og da vil det være en fordel å ha “elektrifisert” bilparken.

 • Anonymous

  At en person som representerer en interesseorganisasjon for el-biler, og som kanskje har vært med på å lobbe fram avgiftsfritaket, skriver som dette, er ikke særlig overraskende.

  Denne saken reiser i alle fall tre spørsmål:

  1. Er mva-unntak et egnet virkemiddel for å fremme alle mulige gode tiltak i samfunnet?
  2. Hvis ja, er el-biler noe av det som bør unntas?
  3. Hvis el-biler skal unntas, hva annet bør da unntas dels fordi begrunnelsen kan være like god (eller dårlig), dels for å unngå uheldige konkurransevridninger.

  Til det første spørsmålet er mitt svar et klart nei. Noen sektorer er skjermet for mva, først og fremst deler av kultursektoren. Men finnes det andre eksempler som er sammenlignbare med mva-fritaket for el-biler? Kanskje, men jeg kjenner i alle fall ikke til dem. Vil man først bruke mva-systemet på den måten bør man frita økologisk dyrket mat og ganske mye annet, som er minst like viktig som el-biler.

  2. Hvis man ønsker å stimulere folk til å foreta miljøvennlige valg, da må man gi folk flere valgmuligheter. Da fritar man sykkel, joggesko, spasersko og en rekke andre transportmidler som i tillegg til å være miljøvennlige, også er gode for folkehelsen. Ensidig favorisering av el-bil i forhold til annen miljøvennlig transport kan ikke forsvares ut fra miljøhensyn. I et miljøperspektiv er det uinteressant om teknologien er ny eller gammel. Sko og sykkel er to velprøvde og miljøvennlige teknologier for transport, begge langt bedre enn el-biler. Det er ingen grunn til at disse avgiftsmessig skal diskriminieres hvis poenget er miljø.

  Hvis man ønsker å stimulere utvikling av nye teknologier gjør man det bedre gjennom støtte til forskning m.m. Norge er som kjent en sinke når det gjelder satsing på alternative energikilder.

  Om energiregnskap og en eventuelt miljøgevinst er jeg veldig åpen for mer informasjon. Som jeg skrev i mitt innlegg, så baserer jeg meg her mer på antagelser enn kunnskap. Men: I et energiregnskap må man også ta med den energien som kreves for å produsere elektrisisteten og transportere elektrisiteten, eventuelt energitap i lagringsteknologi (batterier) osv. At en el-motor er 3-5 ganger mer energieffektiv hjelper ikke så mye hvis bare 1/10 (tenk på et tall) av den energi man putter inn i elektrisitetsproduksjonen kommer fram til bilens elektromotor. Jeg aner ikke hvordan resultatet av et slikt energiregnskap vil bli. Men hele energikjeden må med, ikke bare siste ledd. Jeg vil også gjerne ha det i et globalt perspektiv, slik at man ikke kan forutsette at all strøm kommer fra vannkraft.

  At strøm kommer fra vannkraft holder uansett bare som argument dersom vi over tid produserer nok kraft. Hvis vi må importere stadig mer kullkraft fra andre land, blant annet for å lade opp en stadig økende park av el-biler, da holder ikke lenger vannkraftargumentet.

  Men el-bil vil uansett være bedre for lokal forurensning, f.eks. det man ser om vinteren i Oslo og Bergen.

  3. Skal man ha særordninger bør det likevel være slik at like tilfeller behandles likt. Egentlig blir dette litt reprise. Hva gjør at el-bil skal behanles mer fordelaktig enn annen miljøvennlig transport? Hvorfor behandles el-sykkel dårligere enn el-moped? Hvorfor fjernes ikke mva på sunn mat? Egentlig blir det bare en bekreftelse på at det er uheldig å bruke mva-systemet på denne måten.

  Hvem som kjører el-biler, vet jeg ikke noe om. Det hadde vært interessant om noen har data om dette. Jeg har vanskelig for å tro at mange vil velge Think eller Buddy som eneste bil hvis man først skal velge bil. Til plassargumentet kan man vel si at en SMART ikke er stort større enn en Think eller Buddy, og en elektrisk Peugeot 207 tar akkurat like stor plass som en bensindrevet Peugeot 207.

  Jeg følger ikke at det er en hakking på el-bilen å si at den ikke bør fordelsbehandles fremfor annen og minst like miljøvennlige transportmidler.

  Uansett offisiell begrunnelse, så tror jeg at den reelle begrunnelse for mva-fritaket har vært et ønske om å støtte norske industriarbeidsplasser. Miljøargumentet er ikke nok til å få ansvarlige politikere til å gå med på noe slikt. Men lover man industriarbeidsplasser, særlig i “distriktene”, da kan politikere finne på mye rart.

 • Anonymous

  Hvis noen kan komme med et ordentlig energiregnestykke, så er jeg interessert. Her antar og tror jeg, jeg vet ikke.

 • Hans Håvard Kvisle

  Se det ja, nå er vi litt mer saklige med hverandre. Da skal heller ikke jeg være flåsete. Fordi det siste innlegget ditt inviterer ikke til det.

  0-sats mva for elbiler er på det nærmeste unik. La oss si det er todelte årsaker til dette: forurensning fra biler er så alvorlig at noe radikalt må gjøres og joda litt av drømmen om norsk bilindustri var en drivkraft til at det var mulig å få til. Uten at jeg skal ta æren for dette, jeg var ikke i denne bransjen for 10-11 år siden. På den tida kjørte jeg en elbil som jeg hadde betalt mva for 🙂 Men at det norsk elbilindustri eventuelt forsvinner, fjerner ikke det første argumentet om at vi må gjøre noe med den forurensende biltrafikken.

  0-sats mva er særlig hensiktsmessig på kapitalprodukter der effekten er høy. Jeg mener, det teller ikke like mye på en tråsykkel til 4.000 kr som en bil til 250.000 kr hvis du skal få forbrukeren til å velge den mest miljøvennlige teknologien innenfor et segment.

  Ikke all mobilitet kan drives av pedalkraft. Vi må innse at det må være individuell, motorisert mobilitet. Elbilen kan begrense den negative miljøpåvirkningen av dette. Men bevares, flere vi får på føttene og pedalene, jo bedre er det. Når det gjelder miljøpåvirkning og samfunnskostnader fra ulike motoriserte transportmidler, finner du noe i arkivet her:
  http://elbil.no/elbilfakta/miljo

  Men det er tydelig, vi trenger mer oppdatering på fakta. Jeg har lest rapporter om det du etterspør og får summe meg til å sammenfatte disse på elbil.no. Men tenk deg en ting, tror du virkelig at det kreves mer energi og er et større tap på strømproduksjon og -distribusjon, enn energiforbruket ved utvinning, transport og raffinering av olje, samt transport av bensin/diesel ut i distribusjonsnettverket?

  Forøvrig har jeg sikra meg opprinnelsesgaranti på strømmen jeg bruker etter et EU-sertifisert system. Dvs jeg reserverer fornybar energi inn på nettet. Forhåpentligvis noe som kan stimulere til mer produksjon av dette. Derfor er det større sannsynlighet at panelovnen din har skitten kraft enn at elbilen min har det.

  Men min hoveddrivkraft for å kjøre elektrisk er ikke klima, men byfolks helse og velbehag. Jeg fatter ikke at biltrafikken får lov til å forurense på den måten den gjør. Derfor kjører jeg elbil.

  I alle fall, jeg synes det blir så teit når de forholdsvis miljøsnille alternativene hakker på hverandre. Mitt valg av livsstil er å sykle (særlig for helsa), gå en god del (helst i skauen) og kjøre elbil (som bør være minst og lettest mulig). Så irriterer jeg meg mest over dem som gjør dette vanskeligst for meg. Det er ikke du og andre syklister. Så nå skal jeg ikke være irritert.

 • Anonymous

  Jeg har ikke noe imot el-biler, men synes ikke avgiftssystemet bør brukes på denne måten. Jeg konstaterer at vi er uenige. Det er greit nok. Jeg har ingen problemer med folk ikke alltid er enig med meg.

  Jeg vet ikke hvordan energireregnskapet slår ut. Her (som ellers) er jeg mottagelig for fakta.

  Jeg er litt skeptisk til grønne sertifikater. Hvis du får strøm med opprinnelsesgaranti, men totalforbruket øker og dermed at andelen “skitten” strøm totalt sett øker, f.eks. til industri, så har vi vel ikke oppnådd så mye mer enn at du får litt bedre samvittighet. Og du kan ikke vite hvor akkurat din strøm kommer fra, bare at en andel stor nok til å dekke bl.a. ditt forbruk kommer fra rene kilder. Din sertifiserte strøm kan godt havne i mine panelovner, mens du får skitten strøm i din el-bil.

 • Ove Bengt Berg

  El-biler er en bløff og et blindspor i arbeidet for en miljøvennlig samferdselspolitikk. For det første, det skal energi til å produsere og drifte en elbil som alle andre biler. Forurensninga fra el-bilen er flytta ut fra omgivelsene der den blir brukt til der energien produseres. Når en ser bort fra at den krever et urimelig stort areal som alle andre biler. Bare støyen er den samme som fra andre biler (støy kommer fra dekk og luftmotstand). Dessuten så er el-biler et aktivt hinder for den miljøvennlige kollektivtransporten (eller offentlig kommunikasjon for de som har aversjon mot begrepet «kollektiv«). Mange kjøper elbil for å kunne kjøre i kollektivfeltene og slippe ubehaget med å reise sammen med andre (bortsett fra å fly da, det er en kollektiv reiseform som kollektivhaterne ellers liker). Jo flere el-biler det blir, jo mer blir busser hindra i kollektivfeltene. Og jo færre vil bruke buss, og kollektivfeltene kan bli nedlagt som i staten Philadelfia i USA, noe som nok mange er interessert i også. Spør Frps samferdselstalsmann Hoksrud. – Og momsfritaket er selvfølgelig fullstendig meningsløst. Hvorfor skal det da være moms på sykkel og kajakk – eller langrennsski når elbil er fritatt? Bare som et resultat av politisk press og bløff.

 • Svaret er enkelt: Teknologiutvikling.  “Plastbøttene” er ikke for annet enn entusiaster. Det finnes noenlunde vanlige elbiler, men de er langt fra å være brukbare til det mange av oss bruker bil til. MOMS-fritaket gjør at det er lurt å forsøke å lage kjøretøy som tilfredsstiller det vi vanlige bilbruker har som behov – uten forbrenningsmotor.

 • Anonymous

  Hovedpoenget er at man ikke bør bruke mva-systemet på denne måten, og at hvis man først skal gjøre det bør annen miljøvennlig transport få samme vilkår. Også for akademikere er det helt OK å basere seg på antakelser så lenge det er tydelige at det er nettopp dette man gjør.

 • Anonymous

  Dette er ikke helt sammenlignbart. Mva ble opprinnelig lagt på varer, ikke tjenester. Slik var det lenge. For relativt få år siden, jeg husker ikke helt hvilket år det var, ble det også innført moms på tjenester. For visse typer tjenester ble det innført en lav sats, deriblant persontransport.

 • Anonymous

  Jeg har aldri sett noe regnestykke på det. Men mange bruker sine sykler lenge og jeg vil tro at de er ganske enkle å resirkulere. Hovedbestanddelen er en ramme i aluminium eller stål, det må lett kunne resirkuleres. (Karbonsykler utgjør bare en liten del av det som selges.)

  Ellers kan man overføre avgiftsargumentasjonen til all produksjon som har positivt effekt. Man kunne f.eks. ha kuttet momsen på biologisk produsert mat, som også kan trenge ekstra støtte til markedet er på plass. Men det gjør man ikke. Uansett hva positivt man måtte si om el-biler, så holder jeg fast ved at det må ha vært drømmen om bilproduksjon i Norge som har fått politikerne (ikke minst Finansdepartementet) til å gå med på noe slikt. Miljøteknologi er påskuddet, men neppe den reelle begrunnelsen.

 • Magne Storebø

  I 1998 kjøpte eg min første elbil, og eg har vore interessert i dette med elbilen sitt forbruk.  På denne bakgrunn har eg gjort ein del målingar sjølv når eg har lada bilen.

  Det eg finn er at bilen min, ein Kewet, på blanda køyring bruker maks ca 2kW/t pr 10 km, forutsatt alminneleg trafikkframferd.  Men eg har også målt mindre, ned mot 1,5 kW/t pr 10 km i godt vær og med låg rullemotstand. 
  Men dette er ein liten og lett bil.

  Andre som har gjort tilsvarande målingar finn det same.
  Sjå denne lenka; http://www.elbil.no/kjope-elbil/lundetesten/298-personlig-rekkeviddetest-av-i-miev-og-think
  Nede på åttende avsnit er dette kommentert.

  Øyvind Lynde har også gjort testar på andre elbilar, dei finn du her; http://www.elbil.no/kjope-elbil/lundetesten

  Ein får sjølvsagt eit tap i nettet.  Det eg har plukka opp i andre debattar er at i det sentrale høgspentnettet er tapet ca 14%.
  Det eg meiner å hugsa frå dei samme debattane er at tapet i lokalnettet er ca 8%, men dette kan sjølvsat variera.  Desse må då summerast og leggast til alle eletriske aparat sitt forbruk dersom ein skal ta utgangspunkt produsert energimengde. 
  (Men energien er ikkje serleg nyttig dersom han blir låst inne på kraftstasjonen!)

  Det er sjølvsagt tap i ladar og batteri, men dette går inn i bilen sitt forbruk målt på nettuttaket.
  Så er der også eit forbruk når bilen og batteria blir produsert, men slik er det med alt som blir produsert.

  Oppsummert og overført til store tal, så ser reknestykke omlag slik ut.

  Ein kan køyra 500.000 bilar ca 10.000 km kvar på 1 TVH.

  I Noreg i dag så er det ca 2,5 mill bilar.  La oss anta at 2 mill er privatbilar.  La oss viare anta at alle kan køyra på straum.

  Då vil ein kunna køyra kvar bil i denne bilparken 10.000 km på 4 TVH. 

  (Etter sigene mindre enn det dei norske raffineria brukar til drift for å laga dei produkta dei sel, og det før ein einaste bil har køyrt ein einaste km.)

  10.000 km kvart år er grei lengde for ein alminneleg familiebil.

  Viare så er 4 TVH godt innanfor det som samfunnet enkelt kan spara på energieffektivisering.

  Slik eg ser det så handlar dette momsfritaket om teknologiomlegging og dersom me får til den så er framtia mykje meir bærekraftig enn dagens situasjon.

  T.o.m IEA er begynt å få kalde føtter, då er det kanskje på tide å gjera noko!!

  http://www.dn.no/energi/article2265333.ece

 • ThinkBig

  Elbil er ingen miljøbløff, Norge er en stor miljøbløff, tar en med norsk oljeeksport i CO2 regnskapet er Norge ansvarllig for mer enn 600 millioner tonn CO2 pr år eller 125 tonn pr inbygger. Norge tjener seg nå søkkrike på salg av råvarer som ved forbrenning skaper klima problemer som er alvorlige for alle mennesker i verden, og allerede nå er kritiske for noen av de fattigste landene i verden. Det er nærliggende å sammenligne oss med tobakkprodusenter; verden er avhengig av det vi har å selge, så hvorfor skal vi nå prøve å endre på det? 

  Men det gjorde nå noen i 2000 da de innførte mva fritak på elbil, sikkert for å redde Think og ikke verden, men det har fremskyndet utviklingen av elbiler. Elbiler er snart billigere, sterkere, raskere og får lengre rekkevidde enn andre biler. Da må kanskje Norge fjerne moms og avgifter på bensin og bensinbiler for at vi skal få solgt det eneste vi virkelig kan lage her i Norge?

  Momsfritaket på elbiler er historie så snart “vi” føler oss truet av den nye teknologien, da er det for sent. Norge hadde en sjanse til å ta vare på sin posisjon i front i utvikling av bærekraftig energi, dessverre er det toget gått. Uten noe dyptgripende finanskrise i Norge blir det ingen endringer, vi har det mer enn fett nok med olja! 

  Når resten av verden kommer seg opp av sin finanskrise, starter Norge sin krise, når vi ser at vår “energi” produksjon ikke lenger er konkurransedyktig.

 • Anonymous

  # å frita noen trans­port­mid­ler for moms blir i prak­sis en umu­lig løs­ning.

  Hallo? Fot i bakken og en benchmarking mot virkeligheten: Det *er* gjennomført i praksis. Det er fullstendig virkelighetsfjernt å kalle det for umulig “i praksis”, fordi det har vært gjennomført så lenge at dette i seg selv beviser at det i praksis er en fullt mulig løsning. 

  Det er heller ikke noe spesielt nytt som fenomen. Frem til for åtte år siden var personfrakt as such mva-fritt, så vidt jeg vet – og “noen transportmidler” som skinnetransporttjenester og lufttransporttjenester fikk beholde mva-fritaket sitt enda lenger. I praksis, altså (i tillegg til de jure). Fullt mulig.

  Om det er lurt eller ikke, er en helt annen sak. *Vil* man støtte denne næringen, så er det ikke noe problem å bruke en ordning som man allerede har, og som fungerer – “i praksis”, selv om noen ikke ser ut til å skjønne at det er mulig. Det er bare et spørsmål om det er rett prioritering.

  Og i den sammenhengen mener jeg at det er bedre å gjøre det med et eller annet virkemiddel som er forutsigbart for kjøper. Selv hvis man ser bort fra at *løpende* politiske goder er skrift i sand og løfter om kjærlighet, så er det en del av disse virkemidlene som var forutsatt å være midlertidige — man kan for eksempel ikke la alle el-bilene få bruke kollektivfeltene dersom det blir veldig mange el-biler. Kjøpesummen er et mye mer treffsikkert verktøy, for denne ordningen kan umiddelbart snurpes igjen når man har nådd den politiske målsetningen. Uavhengig av om denne er fornuftig eller ufornuftig. 

  (Og hvis jeg skal mene noe om det sistnevnte, så bør man i hvert fall stramme til nå når bilprodusentene begynner å snike inn bensindrevne elkraftverk i doningene for å treffe avgiftsregimet.)

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()