Det planlegges sykkelkaos i Bogstadveien

Oslo kommune skal ruste opp Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Det skrives som vanlig vakkert om hvor fint dette skal bli. Under overskriften Universell utforming står det:

“Nye Bogstadveien blir universelt utformet med god tilgjengelighet for alle innenfor de offentlige arealene.”

Men som vanlig når slike prosjekt planlegges, holdes syklister utenfor det gode selskap. Det skal være god tilgjengelighet for alle — bortsett fra for syklister.  Syklister er utenfor planleggernes univers, og derfor ikke inkludert i “universell utforming”. Faktum er at i den informasjonen som ligger på nettet er sykkel eller syklist bare nevn én gang, og det er i omtalen av rundkjøringen i krysset med Parkveien — altså når man er ute av Bogstadveien/Hegdehaugsveien.

Parkeringsplasser og bredere fortau finner man plass til. Men ikke sykler. De ser åpenbart heller ingen grunn til å begrunne hvorfor man har utelatt sykkel fra planleggingen og det er selvsagt ikke sagt noe om hvor syklistene skal gjøre av seg. Kanskje de er redde for at folk som søker etter sykkelinformasjon på Oslo kommunes nettsider skulle oppdage prosjektet?

Jeg merker meg forøvrig at det er sykkelsabotøren Norconsult som er prosjekterende konsulent og oppdragsleder også her. Som nevnt i et tidligere innlegg er det de som har utarbeidet det håpløse forslaget om at det ikke skal være plass til sykler på Stortorvet, og det er de som sto for skandaleprosjektet Jernbanetorget. For syklister bør alarmen gå hver gang Norconsult tildeles et oppdrag i Oslo.

Vi vet hvordan dette kommer til å bli. Selv om Oslo gjør sitt ytterste for å hindre at folk skal velge sykkel f.eks. når man skal på en handletur, så kommer folk til å gjøre det. Med sin bakstreverske byplanlegging kan nok Oslo lykkes i å sørge for at Oslo bli hengende stadig lenger etter sykkelvennlige, og dermed mer siviliserte byer i Europa. Men man kan ikke stoppe utviklingen.

Som syklister kan vi sykle i kjørefelt, i kollektivfelt og på fortau. Det gjør vi. Selv mener jeg at syklister ikke har noe på fortau å gjøre. Med smalere kjørefelt vil jeg som syklist i større grad enn nå stenge biler og trikker på steder som Bogstadveien. Mange andre syklister gjør det samme. Andre er litt mer forsiktige. De velger fortauet, til sjenanse for fotgjengere.

Når man ikke legger til rette for bruk av sykkel blir resultatet kaos. Det er ikke regulert kjøreretning på fortau. Syklister som velger fortauet sykler i begge retninger. I kjørefeltet sykler man selvsagt med trafikken. Uansett bygger man for å skape konflikter mellom trafikkgrupper. Det er dårlig byplanlegging.

Som handlegate forfaller Bogstadveien. Kjedene overtar mer og mer. De butikkene som en gang gjorde Bogstadveien til en interessant handlegate forsvinner. Men handelstanden graver sin egen grav ved å kjempe for parkeringsplasser. Ingen kjører bil til Bogstaveien for å handle hos Hennes & Mauritz. De samme kjedene finnes på de fleste kjøpesentre og bilfolket drar uansett dit.

Med sine holdninger hvor handelstanden kjemper for parkeringsplasser og mot sykkelfelt, forteller de oss syklister at vi ikke er ønsket som kunder. Jeg kan i alle fall bekrefte at selv om det er kort vei fra meg til Bogstadveien, så kan jeg ikke se en eneste grunn til å sette meg på sykkelen for å dra til Bogstadveien for å handle. Det blir ikke mer fristende med en “opprusting” som skal gjøre forholdene for syklister enda dårligere enn de er i dag.

Om noen skulle tro at parkeringsplasser gjør at de kan ta bilen og parkere rett utenfor butikken i Bogstadveien (eller i Sentrum), forregner de seg grovt. De parkeringsplassene er uansett opptatt av noen andre. Kommer man med bil til Bogstadveien blir man kjørende rundt og rundt i en jakt på parkeringsplass. Man kan trygt regne med at det i fremtiden vil bli færre parkeringsplasser, også i sidegatene. Det vil ikke være akseptabelt at så mye gateareal hensettes til biler, til fortrengsel for blant annet syklister. I moderne byer må bilen vike, noe som også vil skje i Oslo.

Hvis en gate som Bogstadveien igjen skal bli attraktiv må den ha kvaliteter som kjøpesentrene ikke kan konkurrere med. Parkeringsplasser og biltrafikk svekker Bogstadveien, det styrker den ikke. Bogstadveien er utrivelig på grunn av alle bilene. Bredere fortau og smalere kjørefelt vil bedre Bogstadveien like mye som det har bedret “miljøgatene” Thor Olsens gate og på Sagene, hvilket vil si at det ikke forbedrer noe som helst. Den kommer til å forbli et trafikkhelvete. Syklister på de nye, fine fortauene gjør det ikke noe bedre.

I Bogstadveien må man også regne med en del transportsyklister. Det spiller ikke noen rolle hva man tenker bak skrivebord i Rådhuset og hos de syklofobe konsulentene hos Norconsult. Syklister velger den veien som er mest hensiktsmessig.

Fra Majorstuen til Sentrum er sykkelforholdene håpløse. Kommunen har laget en “Oslo-spesial”, som er sykkeltrasé ikke tilrettelagt for sykkel. Dette skal liksom utgjøre en del av Oslos hovedsykkelveinett. Ser man på kartet over hovedsykkelveinettet er denne delen tegnet som “ferdig”. Det er ingen planer om å gjøre noe her, i alle fall er ikke noe på denne delen nevnt blant sykellprosjekter under planlegging eller bygging.

Man har klart å velge den fra en syklists ståsted dummeste traséen mellom Majorstuen og Sentrum. Den går over Hegdehaugen, hvilket gjør at man har klart å legge den slik at syklistene må opp den eneste motbakken av betydning som finnes mellom Majorstuen og Sentrum. Sykler man fra Sentrum til Majorstuen betyr det at man legger til noen ekstra høydemetre på de motbakkene man uansett må sykle. Det er i seg selv grunn god nok til at man som syklist gjerne velger en annen vei.

Når det er null tilrettelegging, slik at man hele tiden må sykle forbi parkerte biler og dele kjørefeltet med biltrafikk, da er det vanskelig å se noen som helst grunn til å velge den traséen byråkratene har streket opp. Hegdehaugsveien og Bogstadveien har en bedre topografi. Med bredere fortau vil den være mer attraktiv for syklister som foretrekker fortauet.

Oslo kommune må slutte å tulle. Folk sykler og det kommer de til å gjøre stadig mer. Det er like selvsagt at det planlegges for syklister som for fotgjengere. Alle prosjekter hvor det ikke skjer må forkastes.

Manglende tilrettelegging for syklister betyr ikke at syklistene holder seg borte, i alle fall ikke så veldig mange av dem. Det eneste man oppnår er konflikter og kaos. Det er ikke spørsmål om hvorvidt det skal legges til rette for syklister, men om hvordan det skal legges til rette for syklister.

De som har planlagt Bogstadveien og Hedehaugsveien har beveget seg med rompa mot fremtiden og blikket stivt festet på fortidens løsninger, akkurat som de gjorde da de planla Carl Berners plass, Jernbanetorget, “miljøgatene” Thor Olsens gt og Arendalsgata, og som Norcosult har gjort da de utarbeidet planer for Stortorvet.

Det er synd at det planlegges slik. Det gir dårligere løsninger for alle. Løsningene er lite fremtidsrettet. Det vil derfor ikke gå alt for mange år før det hele må gjøres på nytt. Da blir totalregningen mye større enn om man hadde valgt å gjøre det ordentlig med en gang.

[Sykkelstrekninger i Oslo]

Print Friendly
 • Anonymous

  Samme gamle leksa. Dette sier vel det meste:

  “En av de viktigste målsetningene med oppgraderingen er derfor å gjøre den nye Bogstadveien tryggere for både fotgjengere, trikkepassasjerer og bilister.” 

  Vel og bra, men er det ikke noen som er glemt…?
  Skulle gjerne hørt hva Erik Høymoen og Ola Elvestuen har å si om dette.

 • Jeg sendte en e-post til kontaktpersonen i kommunen for universell utforming, og fikk dette svaret:
  “Universell utforming er i utgangspunktet tilpassing for myke trafikanter der gående, rullestolbrukere og så videre er fokusgruppen. Universell utforming innebærer for eksempel lave kanter og tilstrekkelig bredde for at rullestoler og barnevogner skal komme seg frem, ledelinjer og varselsfelt for bilde og svaksynte osv. Det er ikke vanlig å omtale syklister i denne sammenhengen da de i likhet med kollektivtrafikk, biltrafikk, varetransport osv. er kjørende. Samtidig er universell utforming for “alle” og derfor skal tiltakene som gjøres f.eks. for blinde ikke samtidig redusere fremkommeligheten for andre trafikantgrupper.”Så syklister er kjørende og ikke myke, så vi skal konkurrere med andre om plasssen i gata. Interessant også at det er forslag om universell utforming på Stortoget som fjerner sykkelveier når det ikke skal redusere fremkommelighet å få universell utforming.. 

 • Bergenser

  “For syk­lis­ter bør alar­men gå hver gang Nor­con­sult til­de­les et opp­drag i Oslo.” Og Bergen 🙁

 • Planleggeren

  Sykkel og trikk er en dårlig kombinasjon, det er vanskelig å sykle i gata når det er trikkeskinner, og holdeplassene gjør det vanskelig å komme forbi pga høy kantstein. Eneste måten dette kan løses er å legge sykkelvei på fortauene slik at man kunne sykle på baksiden av holdeplassområdet (slik som er vanlig i andre land, men som man i norge har vurdert at er for farlig). Problemet i bogstadveien er et enkelte steder er gatetverrsnittet bare 2 meter. Det betyr 6 meter til kjørebane/trikketrase og 2×3 meter fortau (som er minimum av hva det må være). Dvs at en helhetlig sykkelløsning med dedikerte areal for syklister ikke er mulig i bogstadveien/Hegdehaugsveien.

  Majorstuveien/Uranienborgveien er en god sykkeltrase, da det er lite lyskryss og lite kryssende fotgjengertrafikk. Høydeforskjellen er litt større enn i bogstadveien, men det tar likevel kortere tid å sykle her. Men jeg er helt enig at den burde hatt egne sykkelfelt, eller annen sykkeltilrettelegging slik at den ble oppfattet som en attraktiv trase for syklistene, til tross for høydeforskjellen. OG så burde det vært god sykkeltilrettelegging på tvers av bogstadveien, med den nye skiltplanen som foreligger blir det ikke lengre LOV til åsykle langs industrigaten, da den stenges for innkjøring fra Bogstadveien (poltiet i oslo nekter å bruke skilt 302 med underskilt sykkel tillatt).

 • Anonymous

  Det viktigste er at man er villig til å prioritere. I Norge er bilen hellig og sykkel tas ikke på alvor. Sykler kan man aller nådigst finne plass til hvis det ikke går på bekostning av bilene. Og siden bilene allerede har okkupert alt tilgjengelig plass er det ikke plass til ordentlige løsninger for. Det blir ikke noen skikk på dette før politikerne tør si høyt at areal til biler, både kjøreareal og parkering, må reduseres og biltrafikken må reduseres.

 • Anonymous

  En trasé hvor det ikke er tilrettelegging for sykkel er og vil alltid være en dårlig sykkelrute og er totalt ubrukelig som hovedsykkelvei. Man må fjerne gateparkering langs det som er ment å være hovedsykkelvei, men det har de styrende politikere ikke hatt vilje og/eller mot til å gjøre. De har som alltid prioritert bil foran sykkel. Når bilistene allerede har okkupert alt tilgjengelig areal og politkerne ikke vil/tør gjøre noe med det, blir det ingen løsning.

  Bogstadveien behøver ikke være en hovedsykkelvei, og man får akseptere at det ikke vil være mulig med optimal sykkelløsning hele veien. Men det er fullt mulig å få det til på store deler av strekningen. Det må legges til rette for at de som faktisk skal til et sted i Bogstadveien kan sykle dit. Som så alt for ofte synes “løsningen” å være at siden vi ikke får til det ideelle, er det bedre ikke å gjøre noen ting.

  Ellers er det et generelt problem at man i Norge synes å planlegge mer ut fra egne fordommer enn på det man faktisk har av erfaring i andre land.

  Det er også et fundamentalt problem at trikk og privatbiler ikke går sammen. Trikken bør ha egne traséer. Men jeg ser at dette blir vanskelig her.

  At politiet nok en gang er de som hindrer gode sykkelløsninger bør ikke overraske noen. Oslopolitiet er en av syklistenes verste fiender.

 • Er det ikke Majrostuveien – Uranienborgveien – Wergelandsveien som skal være sykkeltrase fra Majorstuen til Sentrum?
  http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/utbygging/anleggsarbeid/ferdigstilte_prosjekter/article193105-36628.html

  Den siste planen jeg har sett, inneholdt til og med færre parkeringsplasser i Wergelandsveien, for å gi bedre plass til sykkel…

 • Anonymous

  Kan du så peke på hvilken ene vei som skal være biltrasé? Og hvilken trasé skal fotgjengerne velge? Hvis du synes det er grunn til å være fornøyd med én vei hvor det er lagt til rette for å sykle, da bør det vel også være tilsrekkelig med én gate hvor det er lagt ril rette for å kjøre bil? Hva med Shums gate? Er det en passende biltrasé?

  Eller er du av de som mener at folk blir mye viktigere hvis de må frakte med seg en blikkboks på et tonn, og at de derfor må få langt flere veier?

  Skal Middelthuns gt – Majorstuveien – Uranienborveien – Wergelandsvn kunne fungere som hovesdsykkelvei må man fjerne parkeringsplassene langs hele strekningen. Det holder ikke å fjerne en liten håndfull plasser på et par hundre meter av den nederste strekningen.

  Og selv om man lager en hovedsykkelvei her, så skal det være tilrettelagt for å sykle andre steder også, bl.a. i Bogstadveien. Det er like selvsagt som at det er tilrettelagt for fotgjengere, og viktigere enn at det er tilrettelagt for bil. Biler har motor og kan kjøre en omvei.

 • Anonymous

  Bogstadveien er temmelig håpløs for bilister også. Hvorfor kan man ikke bare stenge Bogstadveien for biltrafikk? Det er all plassen bilene krever som er årsaken til problemet i gaten. Bilene har jo tilgang via sidegatene, så de trenger ikke kjøre i Bogstadveien også.

 • Anonymous

  Det kunne selvsagt vært en løsning.

 • Anonymous

  “betyr 6 meter til kjørebane/trikketrase og 2×3 meter fortau (som er minimum av hva det må være). Dvs at en helhetlig sykkelløsning med dedikerte areal for syklister ikke er mulig i Bogstadveien/Hegdehaugsveien. ”
  Her ser det for meg ut til at Planleggeren forutsetter følgende rangordning :
  1. prioritet: bil og trikk. 2. prioritet: fotgjengere. 3. prioritet: sykkel.

 • Anonymous

  Enig. Hvordan man skal prioritere vil variere. At biler prioriteres på E18 er greit nok. Det er ikke greit at de prioriteres i Bogstadveien.

  Trikken går der den går. Jeg synes generelt at det er en dårlig løsning at trikken kjører i gaten. Men jeg har ikke noen god løsning for Bogstadveien, ut over å fjerne bilene. Det kunne man selvsagt gjøre. Man kunne velge andre biltraseer. Det kunne vært mulig å kjøre til og krysse Bogstadveien fra sidegatene, som en mulighet. Det er sikkert fler. Uansett burde det viktigste grepet være å få bort bilene.

  Man bør ha et annet utgangspunkt for planlegging. Nå starter man med “Rolls Royce” for noen, så blir det dessverre ikke noe i igjen til andre. I stedet burde man ta utgangspunkt i at dette er den plassen vi har, dette er det vi må finne plass til, og så får man akseptere kompromisser og finne løsninger innen de rammer man har. I dag synes ryggmargsrefleksen å være at det ikke blir plass til syklister når alle andre har fått oppfylt sine ønsker.

  Det viser seg i praksis at de som man skulle tilgodeses slett ikke alltid får en løsning de er tjent med. Folk kommer til å sykle i Bogstadveien, uansett hva politikere og planleggere bestemmer. Mange syklister kommer til å velge de tre meter brede fortauene, til sjenanse for fotgjengere. Andre, blant annet jeg, vil heller sykle i gaten.

  Jeg liker ikke akkurat å bli jaget av trikken. Men for hver gang planleggere og politikere ignorerer syklister, som de har gjort i Bogstadveien, blir jeg litt mer fandenivoldsk. Som syklist er jeg kjørende. Legges det ikke til rette for syklister, så krever jeg min plass i kjørebanen. Gjør man forholdene enda dårligere ved å lage “miljøgater” med bredere fortau og smalere kjørebane uten noen tilrettelegging for sykkel, da får biler og trikker bare finne seg i å holde seg bak til de har muligheter til å kjøre forbi på ordentlig vis, eller det kommer en strekning for det faktisk er plass for syklister å vike til side og slippe fram de som kommer bak (det inkluderer ikke å sykle opp på fortauet). Noen bilister blir sure, trikken blir kanskje holdt igjen et minutt eller to, osv. Men slik blir resultatet når trafikkløsningene er dårlige.

 • Neida, jeg mener på ingen måte at biler er viktigere enn syklister, men jeg har til gode å se en vellykket kombinasjon av trikk og sykkel i samme gate. Derfor synes jeg det høres ut som en grei løsning å ikke tilrettelegge for sykkel i Bogstadveien, dersom det lages gode sykelløsninger i paralellgatene.

 • Anonymous

  Sykkel og trikk i samme gate er ingen god kombinasjon. Men jeg har sett og syklet i gater med sykkelfelt ved siden av trikkeskinner (i byer hvor trikkene har egne traseer, og ikke blir stående fast i bilkø). Men starter man med en forutsetning om at det skal  være minimum 3 m brede fortau på begge sider hele veien, da blir det vel vanskelig å finne plass. Det er litt vanskelig å forstå at så brede fortau skal være et absolutt krav når man i Bjørvika planlegger en kombinert gang- og sykkelvei med bredde 3,7 m som skal kunne håndtere trafikken i begge retninger (Håkon V gate).

  Bogstadveien vil nok ikke være en god løsning som hovedsykkelvei. Men hvorfor sier du ikke like godt at det er en grei løsning at det ikke legges til rette for biler når man allerede har så mange andre gater som er tilrettelagt for biler?

  Det hender faktisk at syklister skal til Bogstadveien eller en av gatene som krysser Bogstadveien. Det er ikke slik at alle som sykler skal fra Majorstua til sentrum eller omvendt. Det like selvfølgelig at syklister som skal til Bogstadveien skal kunne sykle på områder som er tilrettelagt for sykkel som at fotgjengere kan gå på fortau. Det er slik man planlegger i moderne, siviliserte byer hvor man har forstått at sykkel er et viktig transportmiddel.

 • Anonymous

  Hvorfor er 2x3m fortau minimum av hva det må være? I Haakon V gate i Bjørvika planlegger man kombinert gang- og sykkelvei med 3,7m bredde, og den skal håndtere trafikk i begge retninger. Da må det være mulig å få plass til både fotgjengere og sykler på 6 m.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslos dummeste forsøk på sykkelløsning?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvis det @byraadslederen sier hadde vært sant … ?@TellevikDahl()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Tåkedotten Ola Elvestuen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo saboterer vintersyklistene @Bymiljoetaten @Byraadslederen @Oslovenstre()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Varetransport og syklister()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo()

 • Pingback: På sykkel i Paris og Oslo | Olav Torvunds blogg()