Vegvesenet svarer ikke

30. oktober sendte et spørsmål til Vegvesenet om planer for sykkelveier i Bjørvika. Jeg sendte dette både til hovedadressen firmapost-ost@vegvesen.no og direkte til den som i følge Vegvesentes nettsider er prosjektleder for Bjørvika ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg sendte også forespørselen til Oslo kommune på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fortsatt har ingen svart. Det jeg skrev var følgende:

“Jeg konstaterer at man nå skal i gang med å rive Bispelokket og lage ny Nylandsvei. Tegningen og beskrivelsen på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/Bygatene/Nylandsveien gjør meg dypt bekymret. I beskrivelsen er det ikke nevnt noe om sykler, og på tegningen er det ikke tegnet inn noen form for sykkelvei. Er dette virkelig alvorlig ment i 2011-2012? At man skal ha en fire-felts bilvei fra Tøyenparken til Operaen, uten noen form for tilrettelegging for sykler?

Jeg besøkte deres informasjonssenter under «Åpen dag» 28. august i den hensikt å få vite mer om hva slags konkrete planer som finnes for sykkelveiutbygging i Bjørvika, http://blogg.torvund.net/2011/08/28/apen-dag-i-bjorvika-for-darlig-presserom . Som jeg har skrevet om før, så var ingen av de tre informasjonsmedarbeiderne som var der i stand til å si noe om dette. Det er i seg selv dypt bekymringsfullt, for det viser at Vegvesenet ikke har tenkt særlig mye på sykkelforholdene og ikke på noen måte har det framme i bevisstheten.

De planene som ligger ute på nettet gir generelt inntrykk av at syklister ikke er tatt på alvor i planleggingen av veiutbyggingen i Bjørvika, og at det planlegges generelt dårlige sykkelløsninger med alt for liten kapasitet. http://blogg.torvund.net/2011/06/28/planlegges-det-ny-sykkelskandale-i-bjorv

Dronning Eufemias gt vil f.eks. helt åpenbart bli den viktigste øst/vest forbindelsen for syklister i Oslo, og et sykkelfelt som avbrytes av bussholdeplasser er at for dårlig. Det er åpenbart at når man her bygger nytt bør Oslos første sykkelekspressvei komme her. Den må være adskilt fra bil- og gangtrafikk, og selvfølgelig ikke avbrytes av bussholdeplasser. Den må ha minst to sykkelfelt i hver retning, helst tre. Alt annet vil være en byggeskandale.

Det vil også være en skandale om Nylandsveien bygges som en fire-felts bilevei uten tilrettelegging for syklister. Det er åpenbart at dette vil bli en hovedtrase også for syklister. Det går ganske enkelt ikke an å se bort fra dette i 2011/2012.

Generelle løfter om «gode forhold for syklister» tror vi dessverre ikke noe på. Vegvesenet skrev det i prosjektbeskrivelsen for Carl Berners plass også, og vi har sett resultatet. Vegvesenet har ingen troverdighet i slike saker. Vi må ha konkrete planer, ikke vage løfter. Derfor ber jeg generelt om

1 å få oppdaterte planer for sykkelveiutbyggingen i Bjørvika generelt

2. Svar på følgende: Er de planene som ligger ute på nettet korrekte, slik at man faktisk planlegger Nylandsveien uten noen form for tilrettelegging for syklister?”

Det er dessverre ikke noen overraskelse av Vegvesenet ikke svarer. Det er regelen, ikke unntaket at den etaten ikke nedverdiger seg til å svare på henvendelser fra publikum. Jeg har bedt dem om informasjon flere ganger, men har bare fått svar én gang. Det var etter at Samferdselsdepartementet etterlyste svaret da jeg purret både Vegdirektoratet og departementet.

Print Friendly
 • Dronning Efemias gate er ikke planlagt å være «ekspressvei» for syklister. Det skal bli en travel bygate med kombinert trafikk, gående, sykkel, buss, trikk og biler. Når det gjelder Rv4 Nylandsveien er den ikke en del av Bjørvikaprosjektet, utenom selve Bispelokket, hvor kjørebanene kun kuttes og senkes ned. Veien er ikke, har aldri vært, egnet verken for gående eller syklister, men aller mist for gående. Likevel er det fortau, som trolig kan benyttes av syklende, om ikke kjørebanen duger. Veien får mindre trafikk enn den har hatt, etter at Norenga bru står ferdig, den forøvrig med egen gang/sykkelvei. Dermed vil jeg tro det blir noe bedre plass til syklister i kjørebanen på Nylandsveien i fremtiden. Forstår jeg planene rett, og det er planer for hovedsykkelruter i Oslo, og disse skal ledes utenom Nylandsveien, både på østsiden (Nordenga bru) og vestsiden mot/gjennom sentrum.

  Jeg tror derfor at engasjementet omkring bedre sykkelvei fra Tøyenparken og nordenfor ned mot Bjørvika bør rettes inn mot selve sykkelruteplanen for Oslo. I Bjørvika er tegnet inn sykkelveier både øst/vest og nord/syd, innenfor planområdet. Det finnes det tegninger over.

  Jeg tror også det er et sprik i forventngene om sykkelekspressveier og hvor få hindre nye sykkelveier skal ha. Det er ting som tyder på at frekommeluighet og trygghet for syklister er viktigere enn hastighet og komfort. Det er en generell sak om syklistenes kår, ikke spesielt om Bjørvika. Husk også at Bjørvika fase 2 ikke primært dreier seg om effektiv transport og trafikk, men om byutvikling mot et fremtidig sentrumsområde.

  Personlig har jeg stor sans for fine ekspressveier for sykkel, men vil tro de mest har noe for seg som innfartsårer fra forstads- og drabantbyområdene mot sentrum. Man kunne sikkert omdefinert Nylandsveien til dette, men det vil kunne ha konsekenser som ikke er utredet, hva jeg vet. Jeg er nå heller ikke så sikker på om Nylandsveien vil være en så opplagt og naturlig sykkelrute, men det vil tiden vise. Ikke noe av Bjørvikaprosjektet hindrer en fremtidig endring av Nylandsveiens funksjon, om man så vil og finner nødvendig.

 • Anonymous

  Hva som er den del av hvilken plan er på en måte ikke så veldig interessant. Man har en fullstendig omlegging av trafikken i et område. Man har brukt en haug av milliarder på tunneler for bilene. Men de som planlegger dette synes ikke å ta sykkel seriøst.

  I et nytt prosjekt som dette er det en selvfølge at man også legger til rette for sykkel. Og syklistene trenger en god øst/vest forbindelse. Når man bygger ut et nytt område der gjennomgangstrafikken har vært er det åpenbart at det er der man bør lage en slik hovedforbindelse. Hvorfor man ikke har gjort det, er uinteressant. Det viser uansett klart at de som har at ansvaret for dette prosjektet ikke har tatt sykkel seriøst. Når de ikke innser det og gjør nødvendige grep for å gjøre det bedre, så viser de at de fortsatt ikke tar sykkel seriøst.

 • Anonymous

  Mine største innvendinger mot Bjørvika-planen, om vi holder Nylandsveien utenfor, er at det er så vanskelig å finne ut hva man planlegger for syklister. Det er lite informasjon på nettet. Det er mange forhold som har fått egne overskrifter om mye, men jeg har i alle fall ikke klart å finne noe om forhold for syklister. Det nevnes litt her og der, men fokuseres ikke. Vegvesenet har lagt ut et kart over planlagte traseer på http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728 , men jeg i alle fall ikke vært i stand til å finne mye om hovrdan disse løsningene konkret skal utformes, som jeg har kommentert her http://blogg.torvund.net/2011/06/28/planlegges-det-ny-sykkelskandale-i-bjorvika-byraadsleren-jkallmyr-folkefredriksen/ Det som fremkommer i publiserte planer er ganske uklart, og i alle fall på bildene har man tegnet inn busstopp som avbryter sykkelfeltet. Er det virkelig en del av planen? Da jeg forsøkte å få mer informasjon kunne ingen hos Vegvesenet svare på hva slags planer de har http://blogg.torvund.net/2011/08/28/apen-dag-i-bjorvika-for-darlig-presserom-sykkelpolitikk/ .

  At man ikke har gjort en god øst/vest-forbindelse for syklister til en del av planen for Bjørvika er en fundamental svakhet i hele planen. Man kan ikke møte kritikk mot planen ved å si at det ikke er en del av planen. Hvis Oslo kommune og Statens vegvesen hadde tatt sykkel på alvor, da hadde man hatt det å få en god øst/vest forbindelse for syklister som en viktig del av planen. Man er opptatt av gjennomgangstrafikk for andre, men ikke sykkel. At det ikke er en del av planen bare bekrefter at de som har ansvaret ikke har tatt sykkel på tilstrekkelig alvor. Sett i sammenheng med alle de andre veiprosjekter i Oslo hvor man ignorerer syklister, som Bogstadveien, Jernbanetorget, Carl Berner og det som er lagt fram for Stortorvet gir dette grunn til alvorlig bekymring.

  Jeg vil ha konkret, ganske detaljert og forpliktende informasjon med overskriften “Sykkelveier i Bjørvika”. Når ingen til nå har villet eller vært i stand til å gi slik informasjon, da blir min konklusjon at det som har kommet fram om planene ikke holer mål. Om det er planene i seg selv eller informasjonen om dem som ikke holder mål, det har jeg ikke grunnlag for å vurdere.

  At det “kanskje kommer” en sykkelvei “hvis” et annet sted er like luftig som det hovedsykkelveinettet vi har blitt lovet i 34 år. Det er “pie in the sky”, som vi ikke kan basere oss på. Når man ikke griper mulighetene når de er der, da viser det at det ikke tas på alvor.

  Om Nylandsveien kommer i spill uavhengig av Bjørvika, da er det desto viktigere å få press på dette slik at gode sykkelløsninger blir en selvsagt del av en slik plan.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien @presserom()

 • “Det er politiske prosesser som bestemmer HVA som skal løses av oppgaver.
  Det er strategisk. Her er det prioriteringer og dragkamp, samt kamp om
  holdninger. Ren politikk.”

  Dette er enten svært formalistisk eller svært naivt.

  Det er noen som legger premissene for politikernes valg. Det kan være den økonomiske administrasjonen, det kan være faginstanser.

  I tillegg, i de tilfellene politikerne gjør valg som økonomi og/eller faginstansene misliker, saboteres slike vedtak ofte. Økonomi/faginstansenes foretrukne løsning dukker gjerne opp igjen til politikerne, enten de ser det eller ikke, “adlyder.”

 • Du kritiserer systemet og politikerne vi har. Det er glimrende i og for seg, og jeg forstår den type kritikk uten nødvendigvis å være enig i den hele veien. Mitt utgangspunkt her er mer pragmatisk, altså snakker om hvordan nå fram innenfor systemet og med den “type” politikere vi har og har valgt.

  Men om jeg var politiker i denne sammenheng vill jeg klart lagt vekt på både økonomi og faginstanser for å danne en bakgrunn for hva jeg skulle mene eller stemme for/mot. Om du mener faginstanser eller økonomer fører folk eller politikere bak lyset blir den opp til deg å påvise det.

  Min “svært naive” eller “formalistiske” holding, slik du beskriver den, er helt bevisst, akkurat som din mer konspirative holdning også er et valg du har gjort. Jeg tror på at min holdning i det lange løp fører til noe bedre. Din holdning gir deg nok fort det å ha rett, men uten noen gang å få rett. Slik er det med pragmatisme og idealisme.

  Konkretiser kritikken og påvis feil, og jeg støtter den meget gjerne.

 • Bra svart, ut fra at jeg nå skjønner godt hva din kritikk går ut på, samt at jeg opplever at du også leser og lytter til hva jeg har skrevet. Men jeg tror ennå sykkelvei øst/vest gjennom Dr. Eufemiasgate blir bra og fin for syklister flest. Takk for fin og saklig  meningsutveksling i denne saken (det er jo så mye rølp på nettet/blogger at jeg gjerne ville nevne det).

 • Anonymous

  En sykkelvei gjennom Dronning Eufemias gate kan blir bra, det kommer an på hvordan den blir utformet. Problemet er at jeg ikke har sett noe konkret om hvordan sykkelveien skal bli. Hvor bred blir den? Henger den sammen eller blir den avbrudt av busstopp? osv

 • Pingback: Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger | Olav Torvunds blogg()