SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA

I dag står flagg­stan­gen naken, eller i alle fall er Wiki­pe­dia i svart. Man pro­te­ste­rer mot den fore­slåtte Stop Online Piracy Act, omtalt som SOPA.

Kort­ver­sjo­nen er at SOPA vil kunne pålegge ISPer i USA å blok­kere til­gang til nett­ste­der uten­for USA, som inn­e­hol­der noe som kren­ker ret­tig­he­tene til USAn­ske opp­havs­retts­ha­vere. Videre skal søke­mo­to­rer kunne påleg­ges å fjerne hen­vis­nin­ger til slike nett­ste­der fra sine søke­in­dek­ser. Beta­lings­tje­nes­ter kan påleg­ges å blok­kere beta­ling og tje­nes­ter som for­mid­ler annon­ser påleg­ges ikke å for­midle annon­ser til slike nettsteder.

I utgangs­punk­tet har jeg ikke vel­dig store pro­ble­mer med slike reg­ler. Jeg kan ikke se at det på noen alvor­lig måte truer vår ytrings– og infor­ma­sjons­fri­het om det blir vans­ke­li­gere å få til­gang til og gjøre bruk av ulov­lige tje­nes­ter som Pirate Bay. Vi har lenge hatt blok­ke­ring av nett­ste­der som for­mid­ler barne­por­no­grafi, uten at noen synes å ha rea­gert mot det. At man blok­ke­rer noto­riske opp­havs­retts­kren­kere, ste­der som sel­ger pirat­pro­duk­ter, osv, har jeg i utgangs­punk­tet ikke noen pro­ble­mer med.

At man vil blok­kere penge­over­fø­rin­ger til ulov­lig virk­som­het er hel­ler ikke noe nytt. Vi har lenge hatt reg­ler om hvit­vas­king av pen­ger, det er for­budt for norske ban­ker å over­føre pen­ger til beta­ling av spill hos uten­landske spill­sel­ska­per (at jeg ikke liker denne bestem­mel­sen, end­rer ikke det), og det er sik­ker også annet. Det er hel­ler ikke pro­ble­ma­tisk at man ikke kan støtte en ulov­lig virk­som­het gjen­nom å annon­sere der.

Pro­ble­met er pro­se­dy­ren for å foreta slike blok­ke­rin­ger og anven­delse av USAnsk lov­giv­ning på virk­som­het uten­for USA. Skal man blok­kere til­gang og even­tu­elt pen­ger til en virk­som­het, da må beslut­nings­pro­ses­sene være betryg­gende. Å foreta slike dras­tiske inn­grep basert på påstan­der fra en part, er full­sten­dig uakseptabel.

Man må også aksep­tere at andre land kan ha andre reg­ler og en annen stan­dard. Vi øns­ker ikke at preste­ty­ret i Iran skal kunne bestemme hva som skal kunne være til­gjen­ge­lig for norske inter­nett­bru­kere, levert fra norske nettje­nes­ter. Like lite øns­ker vi at gale USA­nere skal bestemme dette. I utgangs­punk­tet vil SOPA, slik det er fore­slått, gjelde USAn­ske bru­ke­res til­gang til nett­ste­der uten­for USA. Nett­ste­der under­lagt USAnsk rett kan sten­ges direkte, og man tren­ger ikke gå omveien om ISPer og søke­tje­nes­ter.  Men fordi vi i så stor grad er avhen­gige av USA-baserte tje­nes­ter, vil SOPA kunne ramme nett­bru­kere over hele verden.

Det fore­slås en form for “notice and take down” pro­se­dyre, som man i USA også har når det gjel­der påståtte kren­kel­ser etter Digi­tal Mil­len­nium Copy­right Act (DMCA).  Når noen mel­der at et nett­sted kren­ker deres opp­havs­rett, skal til­gan­gen til det blok­ke­res sna­rest og senest innen fem dager. Etter til­sva­rende pro­se­dyre skal nett­ste­det ut av søke­in­dek­ser, beta­lin­ger skal blok­ke­res, osv.

Man kan sende mot­mel­ding (coun­ter noti­fi­ca­tion), men da må man også si seg vil­lig til å møte for en USAnsk dom­stol for prø­ving av påstanden.

En ISP, søke­tje­neste, beta­lings­tje­neste eller annonse­for­mid­ler vil være beskyt­tet mot ansvar om de etter­kom­mer kra­vet, eller om de på egen­hånd blok­ke­rer. Med de van­vit­tig høye erstat­nings­sum­mene man risi­ke­rer å bli idømt i USA, vil nok ikke mange ta sjan­sen på det. Det kan nok også være fris­tende for noen å blok­kere til­gang til kon­kur­re­rende tje­nes­ter, under dekke av at de visst­nok kren­ker noens ret­tig­he­ter. Selv om noen dom­mere har for­nuft nok til å avvise den mest absurde gal­ska­pen, så er det nok gal­skap igjen på dette området.

USA anser seg selv som et ver­dens­po­liti. Ver­den skal inn­rette seg etter USAnsk lov. Ved den minste til­knyt­ning til USA anser USA seg for å ha juri­dik­sjon og at saken kan avgjø­res ut fra USAnsk lov. Av og til lurer jeg på om de vir­ke­lig mener det slik, eller om de bare er ute av stand til å for­stå at det er en ver­den uten­for USA som fun­ge­rer utmer­ket selv om mye er ulikt det man fin­ner i USA.

Topp­do­me­nene .com, .net og .org anser USA for å høre under deres juris­dik­sjon og være under­lagt USAnsk rett. FBI blok­ke­rer slike dome­ner som de mener virk­som­he­ten stri­der mot USAnsk lov. Et sel­skap som ikke har annen til­knyt­ning til USA enn at de har en .com nett­adresse og som dri­ver en virk­som­het som er helt lov­lig etter eget lands rett, risi­ke­rer å bli ute­stengt fra net­tet fordi en eller annen i USA påstår at deres virk­som­het kren­ker deres ret­tig­he­ter. Respekt for andre har aldri vært en av USAs sterke sider.

Skulle noen i USA mene at noe på mitt nett­sted kren­ker deres ret­tig­he­ter, er det ikke nød­ven­dig å gå omveien om ISP og søke­mo­to­rer. De kan bare blok­kere dome­net torvund.net. De tren­ger ikke SOPA for å gjør det, det er som nevnt noe de alle­rede gjør etter dagens reg­ler. Selv om alle filene lig­ger på en ser­ver i Norge (så vidt jeg vet) og det vil være enkelt å reetab­lere nett­ste­det under et annet domene, ville mar­keds­po­si­sjo­nen være tapt.

Mas­ter­Card, Visa og Pay­Pal blok­ke­rer fort­satt beta­ling til WikiLe­aks, åpen­bart etter press fra USAn­ske myn­dig­he­ter. I og med at dette er vir­som­he­ter som på topp­nivå er under­lagt USAnsk lov, kan virk­som­he­ter som dri­ver helt lov­lig i det land virk­som­he­ten dri­ves, risi­kere at penge­sum­men stru­pes. Man kan også risi­kere at alle trans­ak­sjo­ner i US dol­lar vil bli sper­ret, uan­sett hvilke tje­nes­ter som benyt­tes, fordi clea­rin­gen skjer i New York og er under­lagt USAnsk lov. Det er der­for man aldri må velge USD om man vil over­føre pen­ger til Cuba. Trans­ak­sjo­nene stop­pes i New York.

Vi gjør alle bruk av tje­nes­ter som Google, Wiki­Pe­dia, Face­book, Twit­ter osv, som alle er under­lagt USAnsk lov. Om disse skulle bli lobo­to­mert som følge av SOPA så vil det være et pro­blem, men kan­skje ville det være til å leve med for alle andre enn sel­ska­pene selv. Men for en virk­som­het kan det være øde­leg­gende om man ute­sten­ges fra f.eks. Goog­les søke­in­deks. Et enda større pro­blem vil det være hvis en nett­ba­sert tje­neste plut­se­lig fjer­nes fra net­tet ved at dome­net blok­ke­res, eller kve­les øko­no­misk ved at beta­lin­ger blokkeres.

USA har hatt sin stor­hets­tid. Deres posi­sjon er svek­ket. Fra å være et av ver­dens største kre­di­tor­land har det blitt et av de største debi­tor­lan­dene, og er helt avhen­gig av at bl.a. Kina fort­satt er vil­lig til å finan­siere USAs bud­sjett­un­der­skudd og stats­gjeld. De er fort­satt ver­dens ster­keste mili­tær­makt, men vil neppe ha råd til å opp­rett­holde sin mili­tære til­stede­væ­relse rundt i ver­den på samme nivå som til nå. Øko­no­misk og tek­no­lo­gisk er de fort­satt ledende, noe avhen­gig­he­ten av USAn­ske virk­som­he­ter viser. Men også her svek­kes de.

De vars­lede end­rin­gene i euro­pe­isk per­son­vern­lov­giv­ning er bl.a. en reak­sjon mot USAs krav om til­gang til all ver­dens per­son­opp­lys­nin­ger. USAs lov­giv­ning vil i prak­sis kunne komme til å stenge USAn­ske sel­ska­per ute fra det euro­pe­iske mar­ke­det fordi det ikke vil være mulig å etter­leve USAnsk lov uten å bryte euro­pe­isk lov. Her er jeg litt på tynn is, men jeg tror at også USA-eide sel­ska­per kan bli pålagt å levere ut infor­ma­sjon under deres anti­de­mom­kra­tiske “Patriot Act”, hvil­ket i prak­sis vil si at sel­ska­per med USAn­ske eiere ikke vil kunne etter­leve den vars­lede per­son­vern­lov­giv­nin­gen, selv om det er et europe­sisk sel­skap som er regist­rert i og dri­ver sin virk­som­het i Europa. Det kan bety at f.eks. Micro­soft og Google ikke vil kunne tilby sine cloud-tjenester til euro­pe­iske kunder.

.com, .net og .org kan bli utrygge dome­ner slik at virk­som­he­ter søker seg vekk fra disse (og lar f.eks. .com–adres­sen bare sende besø­kende videre til nett­ste­der under andre dome­ner). (Jeg vur­de­rer selv å gjøre noe slikt. Selv om jeg prø­ver å holde min opp­havs­retts­lige sti ren, så er jeg ikke helt kom­for­ta­bel med å være i .net–sfæ­ren.) Og vi tren­ger åpen­bart beta­lings­tje­nes­ter som ikke er USA-baserte.

Risi­koen ved å drive virk­som­het som på en eller annen måte er knyt­tet opp mot USA begyn­ner på enkelte områ­der å bli stor. USA er øko­no­misk og poli­tisk svek­ket er det ikke len­ger like vik­tig å være i USA som det var. Sti­gende grad av poli­tisk idioti, med lover som gjør at USA er noe man helst bør styre unna hvis man kan, kan bidra til at virk­som­he­ter søker seg til andre ste­der og at USAn­ske sel­ska­per taper markedsandeler.

På kort sikt vil en lov som SOPA (om den skulle bli ved­tatt)  sam­men med annen USAnsk lov­giv­ning, skade alle som gjør bruk av net­tet. Men den vil først og fremst skade USAn­ske virk­som­he­ter. Men det åpner busi­ness opport­u­nities for bl.a. euro­pe­iske sel­ska­per. Kan­skje vil det være et bidrag til at USA på litt sikt mis­ter noe av sitt alt for stramme grep om inter­nett og andre glo­bale tje­nes­ter. Det ville nok være bra for verden.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Print Friendly
 • Ano­ny­mous

  Wiki­pe­dia har et helt annet for­mål enn Pirate Bay, selv om det er umu­lig å kon­trol­lere at det ikke len­kes til ulov­lig inn­hold. Jeg pleier å bruke finn.no som eksem­pel: Det omset­tes ganske sik­kert tjuv­gods på finn.no, selv om de gjør det man med rime­lig­het kan kreve at de gjør for å hindre at det skjer. Men selv om de ikke kan klare å unngå det helt, vil ingen finne på å dømme dem for heleri.

  USA­nere har jeg adop­tert fra en av NRKs uten­riks­med­ar­bei­dere, jeg tror det er Joar Hoel Lar­sen. Han har bl.a. sagt at han synes det er ganske idio­tisk når folk i USA spør folk fra f.eks. Bra­sil om hvor­dan de synes det er å komme til Ame­rika. Men han får ikke lov av NRK til å si det annet enn i litt mer ufor­melle sam­men­hen­ger, slik som da han hadde kor­re­spon­dent­brev mens av var USA-korrespondent. Ellers må han si “amerikanere”.

 • Ano­ny­mous

  Det var flott å lese et litt mer sak­lig og for­seg­gjort inn­legg om SOPA/PIPA. Kan man håpe på et til­sva­rende inn­spill på hva ACTA innebærer?

 • Ano­ny­mous

  Jeg har ingen umid­del­bare pla­ner om å skrive noe om ACTA, men anbe­fa­ler det Gisle Hann­e­myr har skre­vet om dette http://hannemyr.com/no/ipr17.php

  Da jeg for en tid siden hørte en USAnsk advo­kat snakke om ACTA var hans vur­de­ring av at det ikke ville bli noe av ACTA. I følge ham stri­des man i USA om hvor­vidt ACTA er ehn hand­les­av­tale eller en konvensjon/traktat. Hvis det er en hand­les­av­tale er det noe som pre­si­den­ten kan inngå, en kon­ven­sjon må ved­tas i Kon­gres­sen for å rati­fi­se­res. Fort­satt i følge USA­ne­ren ville det ikke være fler­tall for ACTA (det er ikke fler­tall for noen kon­ven­sjo­ner). En slik strid vil Kon­gres­sen vinne, og der­med blir det ikke noe av ACTA. Jeg under­stre­ker at jeg nå bare refe­re­rer det ved­kom­mende sa i sin pre­sen­ta­sjon, og har ikke noe grunn­lag for å vur­dere dette nær­mere selv.