Lite imponert av E18-rapport

NRK Øst­lands­sen­din­gen har et opp­slag om at kø på E18 vest for Oslo kos­ter nærings­li­vet 2 mrd pr år. Det er basert på rap­por­ten “Nærings­li­vets kost­na­der ved for­sin­kelse i Vest­kor­ri­do­ren” utar­bei­det av Pöyry for Asker kom­mune (og sik­ker solgt inn i media av et eller annet PR-byrå). Rap­por­ten er på bare 35 sider, så det tar ikke så lang tid å lese den.

Rap­por­ten impo­ne­rer ikke, for å si det for­sik­tig. Kan­skje er kost­na­dene ved for­sin­kelse rik­tig bereg­net. Men det er intet i rap­por­ten som under­byg­ger at en ny E18 er løs­nin­gen på pro­ble­mene. Logik­ken er at vi vil få økt tra­fikk, og løs­nin­gen er a priori ny vei.

Rap­por­ten er basert på at antall biler pr døgn i Oslo­re­gio­nen vil øke fra 1,6 mill i 2010 til 2,2 mill i 2030, altså en økning i bil­tra­fik­ken på nes­ten 40%. De bereg­ner øknin­gen i antall kol­lek­tiv­rei­ser fra 750.000 til 1 mill, altså 33%.

Det poli­tiske sva­ret på denne utford­rin­gen er åpen­bart ikke å legge til rette for denne øknin­gen i bil­tra­fikk. Sva­ret må være en tung sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel for å hindre denne øknin­gen i bil­tra­fikk. Når det gjel­der tunge inves­te­rin­ger betyr det først og fremst ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo­om­rå­det, en tun­nel som bør ha fire spor; ny T-banetunnel; en utbyg­ging av Inter City-triangelet og at den Rin­ge­riks­tun­ne­len som Stor­tin­get ved­tok i 1991 fak­tisk blir byg­get. Det burde også være ganske åpen­bart at fer­dig­stil­lelse av Kolsås­ba­nen og byg­ging av en For­nebu­bane er langt vik­ti­gere enn ny vei. Man må slutte å drive en sam­ferd­sels­po­li­tikk som favo­ri­se­rer bil­bruk frem­for annen trans­port. I til­legg må det sat­ses mye mer enn i dag på til­rette­leg­ging for syk­kel. Men her står det mer på poli­tisk vilje til å prio­ri­tere areal til syk­kel frem­for til bil, enn på pen­ger. Man kan få 1.000 km syk­kel­vei for det en del­strek­ning av “Vest­kor­ri­do­ren” (Slep­en­den — Lys­aker) vil koste, om Aften­pos­ten ope­re­rer med kor­rekte tall.

Når man leker seg med tall kan vi også minne om at Helse­di­rek­to­ra­tet nett­opp gikk ut med at 15 min dag­lig mosjon vil spare sam­fun­net for 50 mrd årlig. De sier rik­tig­nok at man bør gå 15 minut­ter pr dag, men 15 minut­ter på syk­kel gjør selv­sagt samme nyt­ten. Så ny E18 vil i følge Pöyry spare sam­fun­net for 4% av hva man kan få igjen for bl.a. økt sat­sing på syk­kel. Mer vei­ut­byg­ging er i dette per­spek­ti­vet sann­syn­lig­vis kontraproduktivt.

Han [helse­di­rek­tø­ren] mener disse opp­lys­nin­gene bør få vei­myn­dig­he­tene til å prio­ri­tere gående og syk­lende høy­ere enn i dag, selv om det skulle gå på bekost­ning av biltrafikken.”

Det er ikke vans­ke­lig å være enig med helse­di­rek­tø­ren i dette.

Som van­lig bru­ker bil– og veilob­byen miljø som et argu­ment for å selge inn sine syns­punk­ter. Kø gir høy­ere driv­stoffor­bruk og der­med økte utslipp av CO2 og NOx, og ny vei som angi­ve­lig skal redu­sere kø skal da redu­sere disse utslip­pene. Men vi vet at mer vei gir mer tra­fikk og der­med mer utslipp. Veg­ve­se­net bom­mer på sine tra­fikk­be­reg­nin­ger. Det blir all­tid langt mer tra­fikk enn man hadde reg­net med. En nær­lig­gende for­kla­ring er at man gjør som Pöyry i sin rap­port og ser bort fra at veg­ut­byg­ging i seg selv fører til at flere vel­ger bil og der­med til økt tra­fikk. Man har ikke sjans til å bli kvitt køene. Vei­byg­ging er ikke et miljø­til­tak. Utslip­pene fra bil­tra­fik­ken er alle­rede langt over det til­latte, og må ned. Dette over­ses glatt i rapporten.

Økt kapa­si­tet på E18 vest for Oslo vil føre til økt kapa­si­tet fram til Oslos bygrense. Det lig­ger også et pre­miss i rap­por­ten om at trai­ler­tra­fikk vest­fra med gods som even­tu­elt skal over på tog skal kjø­res gjen­nom Oslo til Alna­bru, for så å bli omlas­tet her. Hvor­dan man skal få den økte tra­fik­ken videre gjen­nom Oslo, sier rap­por­ten ikke noe om. En sterk økning i bil­tra­fik­ken inn til og gjen­nom Oslo vil vi ganske enkelt ikke ha. Ny vei som fører mer tra­fikk inn til bygren­sen er ikke et aksep­ta­belt tiltak.

Om rap­por­ten kan gi grunn­lag for noe, så er det for at man må ta et kraft­tak for å få både per­son­tra­fikk og gods vekk fra vei og over på mer miljø­venn­lig og mindre areal­kre­vende trans­port­for­mer. Det betyr først og fremst skinne­gå­ende trans­port, samt syk­kel for per­son­trans­port over kor­tere avstand. Man må også bygge ut andre ste­der slik at en mindre andel av det gods som trans­por­te­res må gjen­nom Oslo.

Print Friendly