Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skriver i dag at minst 23 personer har omkommet i trafikkulykker som skyldtes vegarbeid. De omtaler ulykken hvor fjerdeklassingen Thomas ble påkjørt av en betongbil og drept på gang- og sykkelveien da han syklet hjem fra SFO. Statens vegvesen innrømmer at ulykkene kunne ha vært unngått. Men de vil visst likevel ikke gjøre det som er nødvendig for å unngå dem. Seniorrådgiver Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen, Region sør sier til NRK:

“– Vi har tradisjonelt sikret gående og syklende dårligere enn bilene. Det er mer komplisert å sikre dem fordi vi ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelvei. “

Slikt gjør meg opprørt.Vegdirektoratet og vegvesenet (som vel bare er to hoder på det samme trollet) kan ikke bruke egen svikt som unnskylding for at de ikke gjør noe.

Stenger mang et kjørefelt, da lager man gjerne midlertidige løsninger, som her i Frederiks Gate da det ble arbeidet med fundamenteringen av Universitetsbygningene. Men som fotgjenger møter man i beste fall et skilt som sier “Vennligst bruk fortauet på motsatt side”. I St Olavs gt har det vært slik et par år nå, fordi noen som påstår å bygge et “Smarthotell” ikke er smarte nok til å unngå trafikkproblemer i anleggsperioden.

Det gjøres ikke noe for å varsle syklister. Det er bare en sperring som kommer brått på, et hull — eller bare en krysning som har blitt mye farligere uten at den blir varslet.

Jeg har ved flere anledninger tatt opp manglende skilting på sykkelveier. Men byråkratene i Vegdirektoratet har “vurdert saken” og kommet til at det ikke er behov for skilting på bl.a. sykkelveier. Det de kaller “vurdering” er ikke mer en litt småsludring rundt kaffemaskinen. Jeg har etterlyst dokumentasjon av deres “vurderinger”, og etter lang ventetid og diverse purringer innrømmet de til slutt at noen dokumentasjon ikke finnes. Det er ikke noen utredning, ikke noe fremleggsnotat, ikke noe møtereferat, ikke noe vedtak. Man har bare snakket sammen rundt kaffemaskinen. Det er en saksbehandling som står til stryk — i den grad det kan kalles saksbehandling i det hele tatt.

Byråkratene i Vegdirektoratet ser ikke behov for å unngå 23 drepte og et ukjent antall skadde. Særlig syklisters liv har åpenbart liten verdi for byråkratene i Vegdirektoratet. De ser heller ikke noe behov for å unngå drepte og skadde i situasjoner hvor ulykker bare skyldes manglende varsling under vanlige trafikkforhold, uten at det er knyttet til veiarbeid.

Den som kjører lastebil, som sykler på en sykkelvei der det er en ikke varslet bussholdeplass hvor folk går omtrent rett fra bussen og over i sykkelveien, og andre trafikanter skal selvsagt opptre aktsomt. Men hovedansvaret ligger hos de som ikke bryr seg om å tenke på sikkerhet for myke trafikanter, både ved vegarbeid og ved vanlig drift av gang- og sykkelveier. De som har ansvar for manglende sikring og varsling må stilles til ansvar når dette fører til ulykker. Betongbilsjåfør Asgeir Lundstrøm ble dømt for uaktsomt drap i den saken NRK viser til. De som skulle ha sørget for sikring på stedet, men ikke gjorde det, burde da ha vært tiltalt og dømt for medvirkning.

Hvis det er noe tak i samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar de tak i dette umiddelbart. Vi har ikke flere liv å miste. Vi kan ikke akseptere flere skadde bare fordi noen hodeløse byråkrater i Vegdirektoratet ikke ser noe behov for å unngå disse skadene. Det trengs ingen utredning for å gi veldig klare pålegg om sikring av alle anleggsplasser som berører myke trafikanter, og kreve manuell trafikkdirigering der det måtte være nødvendig. Det koster noe, men langt mindre enn et barns liv.

Det trengs noe utredning av hva slags skilting vi trenger og når det skal skiltes. Men Magnhild Meltveit Kleppa og Terje Moe Gustavsen må bare sette i gang. Og de må ikke høre på sine i alle fall på dette området udugelige byråkrater.

 

Print Friendly
 • Bysyklist

  Torvund: Min respekt for at du tar et oppgjør med de grå vanetenkerne i Vegdirektoratet. At åpenbart inkompetente mennesker får skalte og valte med en av våre viktigste hverdagsarenaer, er intet mindre enn opprørende.     

 • Dette er vel den viktigste saka du har tatt opp!

  Hvorfor er det en selvfølge at når det er behov for å plassere – for eksempel en diger kompressor – så plasseres den på fortauet og/eller sykkelvei? Hvorfor ikke i veibanen? Til og men i tilfeller der det ene kjørefeltet stenges pga arbeidet, plasseres utstyr som kunne stått foran eller etter i det like vel stengte kjørefeltet _på fortauet (osv.)!

  Hva med å begynne med et enkelt krav:

  Når et fortau stenges, så _skal_ det legges ut midlertidige gangfelt før og etter (der hvor fotgjengere og langsommere syklister krysser) sperringa? Pluss merkes som fotgjengerfelt.

  Ikke som erstatning for manuell dirigering, men som tillegg.

  Krav om å fjerne sperring av fortau(etc.) når arbeid ikke pågår.

  Innskjerping av at skilting om veiarbeid skal fjernes/tildekkes når arbeid ikke pågår/sperring ikke er til stede.

  (Det siste er et bilistkrav – man blir liksom litt mindre påpasselig når veiarbeid-skiltet har stått tre uker uten at noe gjøres.)

 • Tror du trekker litt raske konklusjoner her. Reportasjen handlet om en rapport som er gjort i vegvesenet der man analyserte dødsulykker ved anleggsområder i perioden 2005-2009 (tror jeg). Analysen viste en overrepresentasjon av myke trafikanter, dvs. gående og syklende. Rapporten er laget for at vegvesenet skal lære og en av konklusjonene i rapporten er at man må ta mer hensyn til gående og syklende ved arbeidsvarsling. Du har rett i at situasjonen i dag er en utrolig dårlig varsling ved arbeid på gang-/sykkelveger. Ofte er det bare en sperring og så må man finne vegen selv forbi arbeidsområde. Ofte må man ut i vegbanen og snike seg melom biler og anleggsmaskiner. Men forhåpentligvis vil den nye rapporten være med å endre på dette.

 • OlavTorvund

  Utgangpunktet for min kommentar var personen fra vegvesenet som sier at det er ekstra vanskelig å sikre fotgjengere og syklister fordi man ikke skilter på gang- og sykkelvei. Jeg har ved en rekke anledninger tatt opp problemet med manglende skilting på sykkelveier. Hovdproblemet er at mange sykkelskilt ikke finnes i Norge, og Vegdirektoratet har “vurdert” dette og ment at det ikke er nødvendig med slik skilting. Jeg mener ikke at manglende skilting er hovedårsak til denne type ulykker, men denne type ulykker kan være resultatet av manglende skilting. Så lenge skiltene ikke finnes kan an heller ikke skilte med dem. Men det ser ut til at det spørsmålet kan komme til å bli tatt opp i Stortinget på nytt. Kanskje slipper ikke samferdselsministeren like lett unna ved neste korsvei.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging @Presserom()

 • Pingback: Syklister og vikeplikt | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Bilkjøring i sykkelfelt @gurimelby @presserom | Olav Torvunds blogg()