Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil

Oslo kom­mune har laget nye utga­ver av sine syk­kel­kart. Det er et kart for nord/vest og et for øst/sør. Begge kar­tene er i måle­stokk 1:24.000, med eget kart over sen­trum i større måle­stokk. Men jeg fin­ner ikke noen angi­velse av måle­stok­ken på sentrumskartet.

Jeg for­står ikke hvor­for man har valgt å dele dette på to kart, når de er så over­lap­pende som de fak­tisk er. Kar­tet for nord/vest dek­ker Oslo­om­rå­det fra Sand­vika i vest til bygren­sen i øst, og fra Mari­dals­van­net og Vestli i nord til Holm­lia i sør. For kar­tet sør/øst er vest­lige ytter­punk­ter ste­der som Tjuv­hol­men, Major­stuen, Ulle­vål og Sogns­vann. Det går anslags­vis 3 km len­ger øst enn nord/vest kar­tet, og når bort til Strøm­men. Innen­for det som dek­kes øst-vest går det også len­ger nord enn vest/nord-kartet (!). Det går også noen km len­ger sør, omtrent til Kol­botn. I og med at sør/øst-kartet ender så nær sen­trum i vest mens nord/vest dek­ker omtrent hele byen både i øst og vestt, vil jeg anta at det er nord/vest kar­tet de fleste vil ha bruk for.

Kar­tene deles ut gra­tis. Det er et flott til­tak fra Oslo kom­mune. Det at vi ikke synes at ter­ren­get er som det burde være, er ikke noen inn­ven­ding mot de som lager kart. Kar­tet må uan­sett vise hvor­dan ter­ren­get fak­tisk er.

Con­ti­nue read­ing Nye syk­kel­kart for Oslo — dess­verre med mange feil

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 19. etappe: Treviso — Alpe di Pampeago/Val di Fiemme

Gårs­da­gens etappe var en typisk “stille før stor­men” etappe. Et brudd med ryt­tere som er ufar­lige i sam­men­dra­get fikk gå, uten at hoved­fel­tet gjorde noe for­søk på å kjøre inn brud­det. Det største spen­nings­mo­men­tet før dagens etappe er hvilke ryt­tere som stil­ler til start når fel­tet igjen møter en hard fjell­e­tappe. Men jeg mer­ker meg at Mark Caven­dish i går kveld la ut en mel­ding på Twit­ter som tyder på at han har til hen­sikt å starte.

Arran­gø­rene har lagt ut denne twit­ter­kom­men­ta­ren til dagens etappe: “And tomor­row Passo Val­pa­rola, Passo Duran, For­cella Stau­lanza, Passo Giau…WOW!!! #giro”. Det får Øystein Sun­des “Ambassanova” til å surre i mitt hode, med lin­jen “En enkel passo doble pas­ser meg”. Det ville være nok for de fleste av oss.

De som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må nå begynne å vise seg fram for alvor.

Før vi går videre tar jeg også med en lenke til denne serien bil­der fra jord­skjel­vet sist søndag.

Vi skal fram til 19. etappe, som star­ter omtrent der gårs­da­gens etappe endte til skiste­det Alpe di Pampeago/Val di Fiemme. Det er nok en hard fjell­e­tappe, nå med mål­gang på den siste top­pen. Men den star­ter nede i lav­lan­det, så vi fin­ner litt vin i dag også.

Last ned større kart.

Vi star­ter i Veneto. Syk­lis­tene skal også i dag gjen­nom prosecco-området. Den som vil kan ta et glass prosecco som ape­ri­tif. Men vi åpner ikke de flas­kene her i dag.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 19. etappe: Tre­viso — Alpe di Pampeago/Val di Fiemme