I Vini del Giro d’Italia 2012 — 19. etappe: Treviso — Alpe di Pampeago/Val di Fiemme

Gårs­da­gens etappe var en typisk “stille før stor­men” etappe. Et brudd med ryt­tere som er ufar­lige i sam­men­dra­get fikk gå, uten at hoved­fel­tet gjorde noe for­søk på å kjøre inn brud­det. Det største spen­nings­mo­men­tet før dagens etappe er hvilke ryt­tere som stil­ler til start når fel­tet igjen møter en hard fjell­e­tappe. Men jeg mer­ker meg at Mark Caven­dish i går kveld la ut en mel­ding på Twit­ter som tyder på at han har til hen­sikt å starte.

Arran­gø­rene har lagt ut denne twit­ter­kom­men­ta­ren til dagens etappe: “And tomor­row Passo Val­pa­rola, Passo Duran, For­cella Stau­lanza, Passo Giau…WOW!!! #giro”. Det får Øystein Sun­des “Ambassanova” til å surre i mitt hode, med lin­jen “En enkel passo doble pas­ser meg”. Det ville være nok for de fleste av oss.

De som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må nå begynne å vise seg fram for alvor.

Før vi går videre tar jeg også med en lenke til denne serien bil­der fra jord­skjel­vet sist søndag.

Vi skal fram til 19. etappe, som star­ter omtrent der gårs­da­gens etappe endte til skiste­det Alpe di Pampeago/Val di Fiemme. Det er nok en hard fjell­e­tappe, nå med mål­gang på den siste top­pen. Men den star­ter nede i lav­lan­det, så vi fin­ner litt vin i dag også.

Last ned større kart.

Vi star­ter i Veneto. Syk­lis­tene skal også i dag gjen­nom prosecco-området. Den som vil kan ta et glass prosecco som ape­ri­tif. Men vi åpner ikke de flas­kene her i dag.

Vi star­ter litt øst for dagens startby, Tre­viso, og går inn i områ­det Piave. Piave er et stort og flatt område i del­taet til elven Piave. Det er et frukt­bart område, og et av vin­pro­duk­sjo­nens para­dok­ser er at frukt­bare områ­der ikke er de beste for vin­dyr­king. Det gir stort utbytte, men ikke like mye smak. I dette områ­det gjør nett­opp frukt­bar­he­ten at det kre­ves en bety­de­lig inn­sats for å holde pro­duk­sjo­nen nede og kva­li­te­ten oppe.

Det er 12 ulike viner som pro­du­se­res innen­for Piave DOC. De fleste er end­rue­vi­ner, hvor det kre­ves at minst 95% er den angitte drue­ty­pen. Mer­lot er den mest van­lige druen.

I områ­det dyr­kes også druen Raboso, som er en lokal drue i Nord-Øst Ita­lia. I Ita­li­ensk vin skri­ver de at viner basert på denne druen er “de mor­somste”, og begrun­ner dette med at den skil­ler seg ut fra den grå masse av “kor­rekte viner” på grunn av dru­ens egen­art. Oz Clarke er mindre begeist­ret og beskri­ver den som en meget tan­nin­rik og svært syr­lig drue. Den gir, fort­satt i følge Oz Clarke, grove viner som mang­ler sjar­men til mange av de andre syr­lige vinene i denne regio­nen. Selv har jeg ikke smakt denne vinen, så jeg avstår fra å mene noe om den. Malanotte er en vin laget på Raboso, men hvor en del av dru­ene har vært tør­ket. Dette er den mest inter­es­sante vinen, i følge Ita­li­ensk vin.

Etter Piave krys­ser vi dagens etappe, og tar med oss Berganze i Vin­cenza, som lig­ger vest for tra­seen. Og der­med er vel balan­sen mel­lom øst og vest gjen­opp­ret­tet. Berganze har den tvil­somme ære av å være et av de første ste­der i Ita­lia hvor vin­lu­sen Phyl­lox­era ble opp­da­get. Phyl­lox­era var nær ved å utrydde euro­pe­iske vin­stok­ker. Nett­opp Phyl­lox­era sies å være en vik­tig årsak til at det har blitt plan­tet så mange inter­na­sjo­nale drue­sor­ter på bekost­ning av lokale sor­ter. Når det måtte plan­tes på nytt valgte mange disse sort­ene. Det dyr­kes i dag et stort antall druer i område, både lokale og inter­na­sjo­nale. Dette mang­fol­det gjør det vans­ke­lig å finne noe som vir­ke­lig er karak­te­ris­tisk for området.

Ita­li­ensk vin frem­he­ver pro­du­sen­ten Fausto Macu­lan. I følge denne boken lager de “rene og pene end­rue­vi­ner i en moderne og fruk­fo­ku­sert stil, noen av dem med lag­ring på bar­ri­ques”. Men de frem­he­ver først og fremst de søte vinene Bre­ganze Tor­co­lato og Aci­nino­bili. Jeg tol­ket i utgangs­punkt Berganze Tor­co­lato som en vin fra Berganze laget på druen Tor­co­lato. Men det var visst ikke slike denne gan­gen. Tor­co­lato synes å være beteg­nel­sen laget på flere typer druer. Det nev­nes Vespaiolo, samt mindre deler Gar­ganega og Tai Frui­lano. Uan­sett: Tor­co­lato omta­les som Ita­lias beste søte vin. Så dette er nok en liten skatt jeg ikke har opp­da­get før nå, og som jeg ennå ikke har ruk­ket å smake. Det må jeg få gjort noe med! Her er en omtale av Tor­co­lato fra Macu­lan. Aci­nino­bili er laget på spe­si­elt utvalgte druer som har vært utsatt for botry­tis (“edel­råte”). Ita­li­ensk vin nev­ner to andre pro­du­sen­ter av Tor­co­lato: Miotti og Can­tina Beato Bar­to­lomeo.

Så begyn­ner syk­lis­tene å klatre, og da er det stort sett slutt på vinen.

Boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs er en beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjente fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­niske beskri­vel­ser. Dette er en flott bok om man drøm­mer om å sykle noen av disse bak­kene, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjøre det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sitte i sofaen og se andre slite seg opp disse bakkene.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­tere seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Rosso Ita­lian wines 2012. I til­legg til disse vil jeg nevne noen bøker som dek­ker bestemte områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’Italia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­enske vinene i fire grup­per: Leder­trøyen, for­føl­gerne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Gam­bero Rosso Ita­lian Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er dette en en kjøps­guide for ita­li­enske viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å smake på i løpet av et år. Skal man ori­en­tere seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det denne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.


Over­sikt over l vini del Giro d’Italia 2012

Inn­led­ning
1. etappe: Dansk øl i Her­ning
2. Etappe: Danske bjerge og polarøl
3. etappe: 8-tall rundt Hor­sens
4. etappe: Verona — Soave og Val­po­li­cella i Romeo og Julies by
5. etappe: Vi prø­ver en oran­sje vin
6. etappe: Frisk hvit­vin og Bob Dylan
7. etappe: Der Afrika og Europa møtes
8. etappe: Rys­tende opp­le­vel­ser der Giroen snur
9. etappe: Vi set­ter kur­sen mot nord
10. etappe: Til den hel­lige Frans av Assisi
11. etappe: Tos­cana og Chi­anti
12. etappe: 17. mai i Cin­que Terre
13. etappe: Savona — Cer­vere Barolo
14. etappe: No ser et atter slike fjell og daler
15. etappe: Litt øl, til en for­and­ring?
16. etappe: Et stykke Øster­rike i Ita­lia?
17. etappe: Falzes/Pfalzen — Cortina d’Ampezzo
18. etappe: San Vito di Cadore — Vede­lago
19. etappe: Tre­viso — Alpe di Pampeago/Val di Fiemme
20. etappe: Caldes/Val di Sole — Passo dello Stel­vio
21. etappe: Tempo i Milano

l vini del Giro d’Italia 2013
l vini del Giro d’Italia 2012
l vini del Giro d’Italia 2011

Les vins du Tour de France 2012
Les vins du Tour de France 2011
Les vins du Tour de France 2010

Mat og vin

Hvor bratt er det? En for­be­re­delse til å se syk­kel på TV Se også Mar­tin Hoff: “Topp ti bratte bak­ker i Oslo og omegn”

Jeg har en stund lett etter et pro­gram som er egnet til å holde styr på en ikke alt for stor vin­sam­ling, men like­vel stor nok til at jeg ikke kla­rer å huske hva vi har. Det nett­ba­serte sys­te­met Cel­lar­T­racker har mye av det jeg har vært på jakt etter. Det er dette jeg for tiden bruker.

Hvis du gjerne vil huske hvilke viner du har druk­ket, er Vivino en app som er kjekk å ha. Du tar bilde av eti­ket­ten med din smart­te­le­fon, sys­te­met skan­ner denne for å iden­ti­fi­sere den (eller den iden­ti­fi­se­res manu­elt om den ikke lig­ger inne), og den regist­re­res blant dine viner. Den fin­nes både for And­roid og iPhone.

Print Friendly