Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Politikk er å treffe valg. Man kan ikke si ja til alt. Å prioritere betyr å si at noe er viktigere og derfor skal settes foran annet. Det betyr ikke å sette alt på topp, slik alt for mange politikere synes å tro når de “prioriterer” noe.

I Oslo er vi vant til å høre at politikere lover satsing på sykkel. De har lovet dette i 35 år. Tidligere samferdselsbyråd Peter N Myhre var i 2005 freidig nok til å love at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby, uten at det er mulig å se noe som tydet på at han aktet å gjennomføre det. Nåværende byrådsleder Stian Berger Røsland har også lovet mer satsing på sykkel. Hovedsykkelveinettet skal stå ferdig om 2-3 år, lovet han for to år siden. To år har gått, og jeg har sterk tvil om at noe hovedsykkelveinett bli stå ferdig om et år. Vi ser en bedring. Men det går langsomt — alt for langsomt.

Skal man komme noen vei i Oslo må politikerne vise mot og vilje til å ta tak i det som er hovedproblemet: Det meste av tilgjengelig areal er i dag okkupert av bilister til parkering, men politikernes velsignelse. Det nytter ikke å tro at det skal vokse fram nye arealer som kan disponeres til sykkelveier. Man må omdisponere areal, først og fremst arealer som i dag brukes til parkering. Før politikerne erkjenner dette og er villige til å gjennomføre litt vanskelige omprioriteringer, kommer det ikke til å bli noen vesentlig bedringer for syklister i Oslo.

Når man lover alt til alle blir gjerne beslutningsvegring resultatet. Det tjener de som har fordel av status quo, i dette tilfellet bilistene. Men det å ikke treffe et valg er også et valg. De reelle prioriteringene viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. I praksis sier Oslos politikere at gateparkering er viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister. Folk som blir subsidiert med parkeringsplass på offentlig grunn er viktigere enn folk som sykler. Vi får legge til at gateparkering også hindrer fremkommelighet for kollektivtransport, gjør varelevering vanskeligere og hindrer fremkommeligheten for bilister som faktisk skal fra et sted til et annet. Men jeg har fokus på syklister. Det er ikke syklister som skaper problemer for fremkommeligheten, det er alle de parkerte bilene.

Bildet nedenfor er fra en del av det som liksom skal være hovedsykkelrute fra Majorstuen til sentrum. Alle bilene er lovlig parkert, slik de er langs det meste av denne ruten. Det er ingen tilrettelegging for syklister. I det som er ment å skulle være hovedsykkelrute. Er det noen som er i tvil om politikere, etatsdirektører og andre som har ansvaret for at det er som det er, mener at parkeringsplasser er viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Etatsdirektøren i Bymiljøetaten, Hans Edvardsen, sier på Twitter at segregeringstankegangen av trafikk i et travelt bymiljø er ikke fremtidsrettet. Det er en omskriving av at han mener det ikke bør legges til rette for sykkel, noe som gir grunn til alvorlig bekymring. Det skal jeg komme tilbake til en annen gang. Men det som i alle fall ikke er fremtidsrettet er gateparkering. Vi etatsdirektøren utnytte plassen bedre, da fjerner han parkeringsplassene, ikke sykkelfeltene.

Det er selvfølgelig ikke slik at man kan rydde gatene for parkerte biler fra en dag til den neste. Men man må sette et mål, legge en strategi og være villig til å gjennomføre det som er nødvendig. Dette er noen nødvendige tiltak:

 • Det må innføres soneparkering med beboerparkering. De som får rett til slik parkering skal betale en reell leie for parkering, ikke bare en symbolsk, og dermed sterkt subsidiert sum.
 • Noen gater blinkes ut som de første som skal ryddes. Det er åpenbart at alle gater som er definert som sykkelruter, og særlig de som hevdes å være “hovedsykkelvei” må ryddes for parkerte biler.

Dette bør kunne gjennomføres ganske raskt, om det bare er politisk vilje. Så får vi akseptere at det vil ta mer tid med en fullstendig opprydding. Jeg har også merket meg at det trengs noen juridiske avklaringer på dette området. Under årsmøte i Syklistenes landsforening i Oslo 2012 sa lederen for sykklelprosjektet (som nå dessverre er flyttet til OL-prosjektet) Erik Øimoen at det kreves omregulering for å omgjøre gateparkering til sykkelfelt, og at det tar 1,5 år å behandle en slik sak. Jeg tror det er feil. Og jeg har merket meg at byråd Filip Rygg i Bergen sa til Bergensavisen 22. juni om planene for ny sykkelvei gjennom sentrum at de bare bruker trafikkareal og at de derfor ikke trenger regulering. Det er bare å gå i gang, sier byråd Rygg i Bergen. Det er åpenbart at en av dem tar feil, og jeg tror Bergen har rett denne gangen. Omregulering er ikke nødvendig. Men en avklaring hadde vært greit. Jeg har et visst inntrykk at at det også sitter noen jurister i Oslo som er mer opptatt av å finne problemer enn av å finne løsninger, og at det å si nei til sykkelløsninger er det tryggeste.

Man kan diskutere hvor mange biler det bør være plass til i Oslo. Men det som ikke bør være gjenstand for diskusjon er at parkerte biler skal bort fra gatene og under bakken. Kostnadene må betales av de som parkerer. Når det bygges nye parkeringsplasser i underjordiske anlegg må man fjerne minst et like stort antall parkeringsplasser på gaten.

Sentrum innenfor ring 1 bør ryddes helt for gateparkering. Dette bør også stenges for gjennomkjøring. Det må være mulig å komme inn i byen med bil, ikke minst til varetransport, handicaptransport osv. Men sentrum innenfor ring 1 må reguleres slik at den som har kjørt inn må ut igjen omtrent samme vei som han kom inn. De som skal til den andre siden av byen får velge ring 1 eller Festningstunnelen.

Politikere som går inn for å fjerne gateparkering må være forberedt på bråk. Bilfolket kommer til å protestere høylydt. Vi vil garantert får høre mange som er veldig for tilrettelegging for sykkel, bare ikke akkurat her hvor jeg parkerer. NIMBY — Not In My Back Yard — gjelder også her. Politikerne må stålsette seg og være villige til å ri stormen av fremfor å søke en feig politisk nødhavn i ikke-beslutninger.

En gang var det slik at røyking var tillatt med mindre det var merket “Røyking forbudt”. I dag er det ingen, eller i alle fall forsvinnende få som vil tilbake til det. Men fortsatt har vi den nokså absurde regelen om at det er lov å parkere alle steder hvor det ikke er skiltet parkeringsforbud. Denne regelen må snus. Det skal kun være lov å parkere der det er merket at det er tillatt. Da vil vi også slippe de tilfellene hvor bilister parkerer på de merkeligste steder fordi skiltingen er ufullstendig eller mangler midlertidig. Og vi slipper skilter som bare understreker idiotien i dagens regler (og en del bilisters hensynsløse egoisme) når man finner grunn til å sette opp skilt som sier at det ikke er lov å parkere på grøntanlegg.

Regelen må endres på nasjonalt plan. Men lokalt kan det gjennomføres ved at det innføres soneparkering. Det bør Oslo gjøre.

Røykerne og deres våpendragere i restaurantbransjen protesterte vilt og høylydt mot innføring av røykeloven i 1997 og innskjerpingen i 2004. Det ville bety døden for deres bransje, fikk vi høre. Bilistene og deres allierte i handelsstanden reagerer på samme måte mot fjerning av parkeringsplasser. Restauranter som hadde som forretningsidé å være røykerom fikk selvsagt problemer da det ikke lenger var tillatt å røyke. De som ikke tilpasser seg endrede rammevilkår dør. Det er kapitalismens brutale lov. Butikker som er plassert i sentrum og baserer seg på at kunder skal komme til døren med bil, vil dø. De vil dø uansett, det er bare spørsmål om når. Virksomheten er ikke fremtidsrettet. Slik er kapitalismen. Men samlet sett økte omsetningen i restaurantbransjen etter at restaurantgjester endelig kunne slippe å få måltidet ødelagt at andres røyk. Tilsvarende må vi regne med at omsetningen vil øke om sentrum ryddes for biler. Det er gågatene som er de mest attraktive handleområdene i sentrum. Også dette er et tema jeg har planer om å komme tilbake til en annen gang.

I dag er det ingen som vil tilbake til de tilstander det var da folk røykte over alt. Vi reagerer med vemmelse og snur i døren om vi kommer inn i et røkfylt rom. Etter noen få år med parkeringsfrie gater vil vi stille oss like uforstående til at vi kunne akseptere at alt arealet var tatt i bruk til parkering. Man kan mene mye om Dagfinn Høybråten og det han sto for politisk. Men det er nok mange med meg som i dag takker ham for at han hadde politisk mot til å gjennomføre innskjerpingen av røykeloven i 2004. De som måtte ha politisk mot til å rydde byen for parkerte biler vil om noen år bli takket på samme måte.

Staten må også gjøre sitt. Det må bli slutt på den ganske så tilfeldige subsidieringen gjennom skattereglene av bilister som får parkering dekket av arbeidsgiver. I 2006 fikk Aftenposten beregnet at 120.000 personer har slik parkering i Oslo. Ganske mange parkeringsplasser i parkeringsanlegg er leid ut til bedrifter som stiller disse til disposisjon for ansatte. Forsvinner skattefordelen er det grunn til å tro at mange av disse frigjøres og blir tilgjengelig for beboere og besøkende. Kanskje kan avtagende press også bidra til at prisene går noe ned.

Oslopolitikerne kan kaste et blikk mot Paris. Der vedtok man i 2001 å satse på sykkel og kollektivtransport. I 2010 var det bygget 440 km sykkelvei, og det skal øke til 700 km innen 2014. Biltrafikken var i løpet av åtte år redusert med 24%. Det er på et område som er på størrelse med Oslo innenfor Store ringvei, og hvor det bor 2,2 mill mennesker. Er det plass i Paris er det plass i Oslo. Hovedforskjellen mellom Paris og Oslo på dette området er at man i Paris også har vilje til å gjennomføre det man vedtar. I Oslo holder politikerne seg til prat og tomme løfter.

Det er den sosialistiske borgermesteren i Paris, Bertrand Delanoë, som har gått i bresjen for denne omleggingen av trafikken. Det borgerlige byrådet i Oslo bør merke seg at han i 2008 ble gjenvalgt med god margin. Det har ikke lyktes å mobilisere noen motstand mot denne samferdselspolitikken. 60% av de som definerer seg selv som konservative er også godt fornøyd med den politikken som føres på dette området. Selv om man må regne med bråk og risikerer tap av noen biliststemmer, er vi nok på vei dit hvor det er flest stemmer å tape på ikke å gjøre noe.

Skal man være litt kynisk, og det kan man tillate seg å være, så er det i stor grad folk fra nabokommunene som kjører bil inn til Oslo. Jeg mener å ha sett at 3/4 av reisene innen Oslo skjer kollektiv, mens 3/4 av reisene fra nabokommunene inn til Oslo skjer med bil. Jeg har ikke denne gangen tatt meg bryet med å lete opp tallene, så ta dem med en klype salt. Likevel: Oslopolitikerne vil være tjent med at vi som bor i Oslo opplever at vi får en bedre by å bo i. De som bor i nabokommunene har ikke stemmerett i Oslo. Oslopolitikerne har ikke noe å tape på at det blir vanskeligere for dem å kjøre inn til Oslo.

 

Print Friendly
 • Til Olav Bilbruk er neppe subsidiert, skulle gjerne sett det regnskapet.

 • Lasse

  Fortau er ikke bare for fotgjengere. Det er tillatt å sykle her også, men du er vel så fin og sær på det at du kan ikke sykle i gangfart? Du fliser avgårde i kondomdrakten din på rødt lys?

 • OlavTorvund

  Akkurat. Det at mange fotgjengere oppfører seg som sauer gjør at gang- og sykkelvei ofte ikke er et brukbart alternativ. Og fortau er for fotgjengere. Det er alt for mange syklister, og tilsynelatende enda fler bilister, som ikke skjønner at fortau ikke er laget for syklister.

 • OlavTorvund

  Hva slags idiot er du? Er du så sær og fin på det at du ikke kan kjøre bil i gangfart? Sett farstsperre på bilen til 15-20 km/t, eller hold kjeft om hva slags fart syklister holder. Vi som sykler f.eks. til jobb har ikke noe bedre tid enn andre. Vi vil også fram på en rask og effektiv måte. Få banket det inn i det rustne blikkbokshodet ditt.

 • OlavTorvund

  Du skrev selv i en tidligere kommentar at mange oppfører seg som sauer i trafikken. Det gjelder ikke minst fotgjengere i gang- og sykkelveier. Slike veier er ikke laget for folk som skal raskt fram på sykkel. Vegdirektoratets anbefaling er at folk som sykler fortere enn ca 20 km/t, og det gjør svært mange transportsyklister, bør bruke kjørefeltet. Bare aksepter realitetene. Syklister har akkurat like stor rett til å bruke veien som bilistene har, og det får bilistene bare innrette seg etter. Skal syklistene ut av kjørefeltet må det lages ordentlige sykkelveier hvor det ikke er fotgjengere, og som er egnet til rask sykling.

  Jeg kan trafikkreglene. Sannsynligvis bedre enn de fleste. Men jeg sykler ofte mot enveiskjøring. Der bedriver jeg sivil ulydighet. Trafikken er regulert bare med tanke på biltrafikk og reguleringen er ofte idiotisk for syklister. I valget mellom å sykle trygt eller lovlig velger jeg å sykle trygt. Det betyr f.eks. at jeg foretrekker å sykle mot enveiskjøing i gater hvor det er liten eller ingen trafikk, fremfor å sykle med kjøreretningen på en sterkt trafikkert vei uten tilrettelgging for syklister. I siviliserte sykkelland gjelder stort sett ikke enveiskjøring for syklister. Men Norge, eller i alle fall Oslo, lider under et politi som lar frykt og fordommer gå foran kunnskap.

 • sverre_b

  Du beskriver her utmerkede grunner til at fortau bør forbeholdes gående og syklier må være kjørende og dermed bruke veien. Så langt er jeg enig. Desverre er det mange aggressive bilister som presser syklister til å bruke fortau med sin kjøring.

  Når det gjelder trafikanter med musikk på øret er nok bilistene de verste. Bilene er sterkt lydisolerte og har gjerne en radio som fyller kupeen med distraksjon i det bilisten raser avgårde i stor fart og null oppmerksomhet.

 • Oyz

  Vel, i 2009 var det i Enland 1% syklister og 84% bilister (http://www.dft.gov.uk/statistics). Det vil si at en syklist skaper denne ulykken over 4 ganger oftere enn en bilist!

 • rctcpip

  > Mer en 1-3% sykler.

  Leser man Sintefs undersøkelse fra 2011 så kan man regne seg fram til at 3,7% sykler til jobb. Det regnes ut fra at 12% sykler hver dag og at 31% av disse reisene igjen er jobbreiser.

  Stikkprøvene ble gjort på fine dager i sommerhalvåret. Hvordan det ser ut i vinterhalvåret vet man ikke, men man kan regne med at det er betydelig lavere, sannsynligvis godt under 1%.

  Edit: Ja, der fant jeg noe om det i rapporten. Av de som sykler så brukte 98% sykkelen om sommeren og bare 7% om vinteren. Det var ikke spesifisert på gruppe dvs. jobbsyklister kontra andre type syklister, men utfra det tallet er det i alle fall nærliggende å anta av at de som sykler til jobb på fine sommerdager(3,7%) vil minst 90% av dem igjen parkere sykkelen for vinteren.

  http://www.sintef.no/upload/Teknologi_samfunn/6060/Rapporter%202011/A20116_Sykkelunders%C3%B8kelse%202011%20Osloomr%C3%A5det.pdf

 • bjarnetv

  Forby sykkel i urbane strøk. Sykkel fører til skader og ulykker og koster dermed samfunnet mye. Videre er det mangel på respekt for kollegaer når middelaldrende menn i midtlivskrise kommer til kontoret og stinker svette etter å ha forsøkt å vise hvor unge og spreke de er. Sykkel er et gammeldags fremkomstmiddel uten fremtid i en moderne verden.

 • Trondheimspolitikerne vedtok nylig å fjerne svært lønnsomme bilparkeringsplasser i sentrum (Bispegt, ved kinoen) for å gi plass til sykkelfelt. FrP foreslo å opprettholde bilparkeringen, og tapte 10 stemmer mot 1 i bygningsrådet. Her har Oslo noe å lære.

 • Blir veldig lei av å høre du si igjen og igjen at bilbruk subsidieres. Vet du egentlig hva det koster med bil og hva avgifter en må betale.
  De parkeringsplassene du snakker om er kjøpt og betalt MANGE ganger med alle avgiftene en drar inn på bil.
  Kanskje du heller skal bruke tiden din på å heller argumentere for å bruke alle bilavgiftene på noe vei relatert. Da hadde vi nemlig hatt fine veier og sikkert penger til sykkel og gangvei også. I tillegg hadde vi kunnet fjerne mesteparten av bompengene.
  I dag brukes ca 1/4 del av veiavgiftene på vei.
  Og dette med sykkel og gangfelt, sykler du i snitt over 15-20km/t (Racer sykkel) skal du bruke veien. Men denne farten klarer du sjeldent holde inne i byen med en MTB/hybrid sykkel, og da skal du etter min mening bruke sykkel og gangfelt (så lenge det er plass der). Men sykkel veiene har ofte omveier og de gidder ikke syklistene ta, og sykler heller midt i veien, selv om sykkelveien er ny asfaltert og tom for andre sykelister og folk. Slik er det hvertfall her jeg bor.
  Jeg er selv syklist og bileier, og jeg ser behovet for å opplyse både bilister og syklister om regler og folkevett i trafikken.

 • “Den som velger å bosette seg på landet må også ta med de ulempene det
  medfører. At noen bosetter seg et sted med dårlig kollektivtilbud betyr
  selvfølgelig ikke at de skal ha noen særrett til å ødelegge Oslo med
  biltrafikk.”

  Dette er den mest naive kommentaren jeg har sett på lenge, tydelig at du bor midt i Oslo og aldri har hatt behov for bil.
  Så det du her sier ar at det er mitt ansvar at det ikke er kollektivtransport. Og at jeg bør flytte.
  Se på Sverige der har de store parkeringsplasser utenfor byene og GRATIS buss inn til byen vert 15min, her har en politikere som tar ansvar. Her i landet prøver politikere og gjøre det så dyrt å kjøre bil at en ikke har råd, men selv om de klarer det kommer ikke bussen. En må ha alternativer !!!!!!

 • @Arcon:disqus
  vil bare sjekke om du vet at Norge er større en Oslo.
  Jeg har ikke valget mellom bil eller kollektiv, jeg kan kun velge bil.
  Synes du det er det riktig at jeg skal betale mer for å kjøre bli fordi politikerne ikke klare å legge tilrette for kollektivtransport i Oslo? (eller her som jeg bor for den del)

 • OlavTorvund

  Norge vil spare 50 mrd pr år om folk sykler mer, eller 10.000 pr innbygger har Helsedirektoratet beregnet. Sykkel lønner seg for samfunnet.

 • OlavTorvund

  Det er vel illustrerende nok at du vil underbygge dette med henvisning til et dokument som ikke eksisterer. Uansett: I de aller fleste ulykker som involverer sykkel og bil har bilisten skylden, oftest fordi bilisten ikke overholder sin vikeplikt. Det er bilister som dreper og skader andre, ikke syklister. I alle fall gjør bilister det mye oftere enn syklister.

 • OlavTorvund

  Dine evner som synsk imponerer ikke, så du bør slutte med å uttale deg skråsikkert om andre.

 • OlavTorvund

  Spørsmålet er ikke hva det koster deg å ha bil, men hva bilen koster samfunnet. Oslo kommune har ikke fått fem øre av det du betaler i avgifter til staten. Veiavgifter finnes ikke. Legg også inn kostnader ved trafikkskadde, miljøkost etc. Kanskje også kostnader ved for passiv livsstil?

  Du sykler åpenbart ikke mye. Det er ingen problemer å sykle fortere enn 15-20 km/t i byen, i alle fall så lenge man ikke hindres av biler som lager kø. På en landeveissykkel sykler man uten særlige problemer i 20-40 km/t. Bare glem dette med sykling på fortau og i “gangfelt”, hva du mener med det.

  Du har helt rett i at vi som sykler ikke liker å ta omveier. Bilene har motor. De kan sendes ut på omveier for å slippe syklistene fram korteste vei.

 • OlavTorvund

  Dette er vel noe av det dummeste til nå. Kom med fakta som sier noe om de ulykkene du påstår syklistene fører til, eller hold kjeft. Det er uinteressant å forholde seg til oppdiktede påstander.

 • OlavTorvund

  Kjør til nærmeste stasjon eller busstopp. Hvis du jobber i Oslo kan du sette fra deg bilen langt utenfor sentrum.

 • OlavTorvund

  Da er det kanskje å følge opp med en sjekk på om Tommy Rød vet at det innlegget han kommenterer handler om Oslo.

 • bjarnetv

  Olav Torvund er enda en arrogant, politisk korrekt fyr som skal redde verden ved tvang og som stempler de som ikke er enige med ham som idioter.
  Du snakker mye om å fjerne f.eks parkeringsplasser for å få plass til sykkel. Hva med å fjerne fortau? Er det nødvendig med brede fortau på begge sider av gaten?
  Hva med en vegavgift for syklister som kan finansiere bygging og vedlikehold av sykkelfeltene? Hva med syklister som ikke holder trafikkreglene eller ikke bruker sykkelfeltene fordi de ikke passer dem? Syklister er jo tross alt så miljøvennlige at de er hevet over loven.

  Syklister kan holde seg unna byen!

 • OlavTorvund

  Når noen kommer med helt grunnløse påstander om at sykkel fører til skader, og med et komplett idiotisk forslag om å forby sykling i urbane strøk, da er det all mulig grunn til å spørre hva slags idiot som kan si noe slikt. Arrogant, javel. Jeg kan nok bli litt arrogant når det som serveres er for dumt. Politisk korrekt? Det gir jeg i så fall f… i. Jeg mener det jeg mener og står for det jeg mener, uten å skjele til hva som måtte være “politisk korrket”. Derfor preller slike karakteristikker av. Det er sikkert arrogant det også.

  Er man noenlunde saklig, så ser man at parkerte biler tar mye plass. Som jeg skrev i innlegget hindrer de fremkommelighet for kollektivtransport, varetransport og andre bilister, samt for syklister. Men mitt fokus er syklister. Å snakke om å fjerne fortau er bare en videreføring av idiotien.

  Syklister bruker sykkelveier og sykkelfelt der disse er brukbare. Det ser alle som faktisk sykler slike steder. De som sier noe annet har ganske enkelt ikke peiling på hva de snakker om. Men mange gang- og sykkelveier er dårlige og uegnet for sykling, særlig hvis man vil sykle litt raskt. Syklister er kjørende og har full rett til å bruke kjørebanen. I mange situasjoner er det den beste løsningen, og da velger man det.

  Hva med bilister som ikke holder trafikkreglene, som stopper i sykkelfelt (hvor det er all stans forbudt)?

  Skal man bevege seg ned på ditt nivå er vel svaret at alle bilister kan holde seg unna byen. Men det ville vært et ganske meningsløst forslag.

 • sverre_b

  Utenfor oslo (byen) er utenfor oslo fylkeskommune. Det eneste kommunepolitikerne og administrasjonen kan gjøre med parkeringssituasjonen i akershus er å begrense innferdselstrafikken til brukerne i nabokommunene skriker høyt nok at de vil ha innferdselsparkering. Så lenge oslo gir fritt leide for biler kommer ikke nabokommunene til å foreta seg noe.

 • Du leser eller forstår veldig lite av det som sies her. Om Oslo kommune får inntekter eller ikke fra alle avgiftene som betales inn har vel lite med saken å gjøre.
  Poenget er det at hadde alle pengene vi betaler for å ha bil blitt brukt på vei relaterte ting hadde vi hatt mere en nok penger til bra veier og sykkelveier.

  “Du sykler åpenbart ikke mye. Det er ingen problemer å sykle fortere enn
  15-20 km/t i byen, i alle fall så lenge man ikke hindres av biler som
  lager kø. På en landeveissykkel sykler man uten særlige problemer i
  20-40 km/t. Bare glem dette med sykling på fortau og i “gangfelt”, hva
  du mener med det.”
  Igjen så leser du ikke/forstår ikke.
  Selv om du klarer å sykle over 15-20km/t så vil ikke dette si at du har en snitt fart på 15-20km/t
  Racer sykkel skal sykle på vegen, mtb/hybrid bør/skal sykle på sykkel/gangveg.
  Når jeg sykler på min racer sykkel så prøver jeg å være minst mulig til hinder for andre. Og er sykkel/gangveien ledig og i bra stand sykler jeg på den og det er den som regel da de fleste andre sykler i veien selv om sykkleveien går parallelt.

  Det betales inn 3- 4 ganger mer i avgifter en hva det koster samfunnet. Problemet er at disse avgiftene blir brukt alle andre plasser en på vei.

  Har hørt flere som har argumentert på samme måte som deg når det gjelder røking også, om hva det koster samfunnet osv. Også der er det flere uvitende mennesker som påstår at det koster samfunnet uendelig mye at noen røker. Men fakta er at for å dekke inn det samfunnsøkonomiske så trenger vi en avgift på 7kr pr sigarett pakke. Så denne belastningen på samfunnet er også betalt flere hundre ganger i form av avgifter. Bare for å nevne det så røker ikke jeg.

  En annen ting er jo hvorfor skal stat/kommune bygge flere sykkel veier når de som allerede finnes ikke blir bruk.

  Jeg er enig i at ting bør gjøres for å bedre fremkommeligheten for syklister og gående i byer, jeg bare synes det er fler her som har en litt for naiv og fanatisk fremstilling av problemet.
  Problemet med slike saker og dine påstander er at du ikke klarer å se på helheten, men kun blir fanatisk opptatt av en side av saken.
  Bilister betaler veiavgift for å få kjøre på veien, hva med en veiavgift for sykkel som går til å bygge sykkelveier ? (måtte bare sette inn et provoserende forslag 🙂
  Kanskje også ha fler kontroller i byene som tar syklister som bryter trafikkregler og bøtelegge disse på lik linje med bil og motorsykkel.

 • Da er det kanskje å følge opp med en sjekk på om Olav Torvund vet at det finnes folk som bor utenfor men så jobber i Oslo.

 • OlavTorvund

  Det er nok riktig at om alle bilrelaterte avgifter hadde blitt brukt til vei, så hadde det blitt mer penger til vei. Men det er alt for enkelt å tro at vei er den eneste kostnaden knyttet til bilbruk. I grove tall er statens kostnader til vei + kostnader ved trafikkulykker omtrent det samme som man tar inn i bilrelaterte avgifter (ca 50 mrd).

  Men i det regnestykket mangler fylkenes og kommunenes kostnader til veibygging og vedlikehold, og de har ingen inntekter fra bilavgifter. Andre helsekostnader enn de som gjelder ulykker er ikke med. Arealkostnader er ikke med. Miljøkostnader er ikke med. Vi er nok veldig langt over de 50 mrd som bilavgiftene utgjør før vi begynner å trekke inn litt vanskeligere kvantifiserbare kostnader som samfunnet påføres ved forsinkelser som skyldes at for mange velger bil og dermed lager køer, osv.

  Bilbruk koster samfunnet mye mer enn det samfunnet får inn i bilavgifter.

 • OlavTorvund

  Joda, og alt for mange av dem kjører bil inn til Oslo. Den kjøringen inn til Oslo må begrenses. Kjør til nærmeste kollektivknutepunkt.

 • En siste kommentar her:
  “I grove tall er statens kostnader til vei + kostnader ved trafikkulykker
  omtrent det samme som man tar inn i bilrelaterte avgifter (ca 50 mrd).”

  Men i dag er det vel ikke et eneste veiprosjekt som ikke blir finansiert over bompenger, hvertfall ikke bygging av ny vei. Og kostnader til vei er mye høyere en det burde vert pga manglende vedlikehold over flere ti år. Dette ser det ikke ut til at du har tatt hensyn til i budsjettet ditt.
  En kan ikke trekke inn utgifter ved forsinkelser pga køer, da må en jo også trekke fra vis det er køer som forårsakes av syklister,traktor,moped osv dette blir litt smålig og useriøst i en slik debatt.

  Men som sakt er jeg enig i at noe må gjøres, det jeg reagerte på er den ensidige fremstillingen din. En kan ikke automatisk legge all skyld på en side. Uansett hvor mye du brenner for en sak er det ALLTID viktig at du stiller kritiske spørsmål. Hadde vi hatt oppegående politikere så hadde alle nye veier blitt bygget med en veiskulder på min. 1,5m slik at en har plass til syklister, mopeder og andre saktegående kjøretøy. Igjen kan en bare se over grensen til Sverige, dette hadde og løyst problemet med å sette opp midtdeler der det måtte trenges i ettertid da det nå hadde vert plass.

 • OlavTorvund

  Bompenger er ikke inne i disse budsjettene, men kommer i tillegg. Mye kunne vært gjort annerledes. Men det er ikke noe argument for at bilister skal okkupere store deler av offentlig areal i Oslo til parkering og dermed hindre annen trafikk. Og det var det dette handlet om.

 • P_Dalen

  Tommy Rød: “Racer sykkel skal sykle på vegen, mtb/hybrid bør/skal sykle på sykkel/gangveg.”
  Det er fascinerende hvor mange private varianter som finnes av trafikkreglene. Er det ikke bedre om vi alle holder oss til det offisielle regelverket?

 • Etterstad

  Så du mener det er gammeldags å komme seg raskt og effektivt frem, uten å spy ut eksos? Der jeg bor går det både buss og T-bane, men skal jeg komme meg på jobb raskest mulig, er sykkel det beste alternativet. Og som en bonus er jeg våken når jeg kommer på jobb!

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvor er de trange gatene, Ola Elvestuen? @Oslovenstre @Byraadslederen()

 • Magnen

  Hva mener du? Det koster meg 60 kroner å ta buss til å fra jobb i Oslo. Å kjøre bil koster meg kun litt bensin. Hvem er det som betaler sa du?

 • OlavTorvund

  Har du fått bilen gratis? Betaler du ikke årsavgift? Kjører du uten forsikring? Har du aldri hatt service eller reparasjoner på bilen? Å kjøre bil koster langt mer enn bensinen.

 • Magnen

  Bilen har jeg allerde (og vil ha) så årsavgift og forsikring må jeg uansett betale..

 • OlavTorvund

  Man kan godt lukke øynene for kostnader. Men kostnadene er der uansett-

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Tåkedotten Ola Elvestuen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvordan kan Oslo bli en sykkelby?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Svar til Guri Melby()

 • Pingback: Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister @OsloHoyre @Byraadslederen @nikolaiastrup | Olav Torvunds blogg()