Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

I 35 år har Oslos politikere lovet et hovedsykkelveinett. I løpet av disse 35 årene har man bare klart å bygge 110 av de planlagte 180 km. Planen har gjennom dette vist seg som et ubrukelig instrument. Samtidig har den blitt en sovepute for ikke å legge til rette for sykkel i gater som ikke inngår i dette særdeles grovmaskede nettet. Det er på tide å vrake hele planen og finne mer effektive grep for å legge til rette for sykkel. Syklister er en like selvfølgelig del av trafikken som fotgjengere. Ingen veiprosjekter bør gjennomføres uten at det legges til rette for sykkel, uten at man ser hen til en gammel plan for et “hovedsykkelveinett”.

I 35 år har Oslo snakket om å bygge ut et hovedsykkelveinett og i like mange år har Oslos politikere og planleggere holdt syklistene for narr. På 35 år har man ikke klart å gjennomføre det som i utgangspunktet er en 80-tallsplan (det skulle vært ferdig i 1985).

Regjeringen har nettopp fått en voldsom kritikk for blant annet manglende gjennomføringsevne. Man kan vel ikke si at Oslo heller har vist særlig gjennomføringsevne. Det er selvsagt langt mer alvorlig når terrorberedskapen svikter fundamentalt og at mange liv kanskje kunne ha vært reddet, enn at fremkommeligheten for syklister i Oslo er dårlig. Men det fundamentale problemet er det samme: Politikere som lover i hytt og pine, treffer vedtak som ikke følges opp og gjennomføres — som noen ganger neppe har vært ment å skulle gjennomføres. Det styggeste eksempelet fra Oslos sykkelpolitikk må vel være da daværende samferdselsbyråd Peter N Myhre lovet at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Ingen ting tyder på at han gjorde noe som helst for å oppfylle det løftet.

Oslo venter på Godot. Det er på tide å innse at at planen om et “hovedsykkelveinett” har vært totalt forfeilet som strategi for å gjøre Oslo til en sykkelby — om det har vært det politikerne virkelig har ønsket. Av det som skulle bli 180 km sykkelvei — et veldig lite ambisiøst mål — har man i løpet av 35 år klart å bygge ca 110 km. Vi er ikke særlig imponert.

Spør man Oslopolitikere om sykkelsatsing, så får vi det samme svaret: Vi venter på Godot. Og mens man venter på noe som aldri blir realisert, har planen blitt en unnskyldning for ikke å gjøre noe for å legge til rette for sykkel på alle de steder som ikke er tegnet inn i planen for hovedsykkelveinettet — og det er tross alt de fleste.

Stockholms byarkitekt, Karolina Kayzer, var i Oslo for å fortelle hvordan Stockholm skal bli en sykkelby. Selv om vi ikke liker å innrømme det: Sverige ligger langt foran Norge, om enn ikke like langt foran som Danmark. Norge er sinken i klassen og Oslo er en versting. Karolina Kayzer sier bl.a. dette, som Oslos politikere, Statens vegvesen og ikke minst Bymiljøetatens folk bør si til seg selv minst fem ganger hver morgen:

“Det handler om å sette fotfolk og syklister på toppen av hierarkiet. Stockholm ble bygget for at bilene skulle komme lett frem. Nå snur vi på det. Fotgjengerne skal på topp, deretter syklister. Så kollektivbrukere. Og til sist, bilistene.”

Karolina Kayzer sier også noe som bør smerte såvel Oslopolitikerne som rikspolitikerne:

“… når vi har bestemt oss for noe i Stockholm, går det ganske bra å nå målene.”

Er det noe som er helt åpenbart hos oss, så er det at politikerne og deres fagetater ikke er i stand til å nå målene.

I Oslo settes syklistene konsekvent sist. I praksis betyr det som regel at de ikke kommer med i det hele tatt. Politikere og planleggere kan si hva de vil. Men tomme ord er og forblir tomme ord.

Vi ser hva som skjer i praksis:

 • Syklistene ble “glemt” på Jernbanetorget.
 • Utbyggingen av Carl Berners plass er en skandale. Selve krysset er ille nok, men det verste er Trondheimsveien videre oppover fra Carl Berner. Noen skriverbordsmennesker har visst tenkt at syklister enten ikke skal den veien, eller at de skal sykle en stor omvei.
 • Man bygger ut Bogstadveien uten noen tilrettelegging for syklister og uten noen alternative sykkelruter. (Jeg vet at Oslo har skiltet en sykkelrute, men når man prioriterer parkering i gatene fremfor sykkel, bør skiltene skrus ned og gaten strykes fra sykkelkartet. Det er en hån mot syklister å gjøre slikt som Oslo kommune har gjort her og andre steder).
 • Det er ikke plass til syklister på Stortorvet kunne vi lese, til tross for at det nylig er vedtatt en gatebruksplan som sier at det skal gå en hovesykkeltrasé nettopp her.
 • Det blir ingen tilrettelegging for syklister i Nylandsveien, som legges på nytt.
 • Over sporområdene på Oslo S er det lagt en bro fra ingensteds til ingensteds. Bilistene har selvsagt fått nye påkjøringsveier. Når det gjelder sykkel er det ikke en gang planer.
 • I Hans Nielsen Hauges gt legger man gaten på nytt uten å legge til rette for sykkel.
 • Man laget “miljøgater” i Thor Olsens gt og Arendals gt uten tilrettelegging for syklister. Det er like mye gjennomkjøring som før, men bilene har fått penere parkeringsplasser. Dessuten har man plantet et tre eller to. Det er Oslos miljøsatsing. Ja, “miljøgatene” er bløff, Stian Berger Røsland. Dere har ytterligere undergravd respekten for politikere og tømt ordet “miljøgate” for ethvert reelt innhold.
 • For å topp det hele vil Bymiljøetaten fjerne sykkelfelt i Markveien.

Vi kan gå litt lenger bakover i historien.

 • Festningstunnelen ble åpnet i 1990. 22 år etter har man fortsatt ikke laget en god sykkelforbindelse på den tilsvarende strekningen, etter at det meste av biltrafikken forsvant.
 • Ekebergtunnelen ble åpnet i 1995 og Svartdalstunnelen i 2000. 12 år etter at biltrafikken mellom sentrum/E18 og Ryen ble lagt i rør har man fortsatt ikke laget noen god sykkelforbindelse mellom sentrum og Ryen.

Listen kunne vært gjort mye lenger. Men det er mer enn nok til å vise at verken planleggere eller politikere i Oslo viser reell interesse for syklistene. Det er prat, prat og enda mer prat, mens bilene vinner når man gjør reelle prioriteringer.

Planen for hovedsykkelveinettet er i praksis ikke en plan for handling, men en unnskyldning for ikke å gjøre noe i alle de gatene som ikke er ment å inngå i et hovedsykkelveinett. Med trange skylapper stirrer man seg blind på “planen for et hovedsykkelveinett”, og “glemmer” syklistene i alle andre sammenhenger.

I løpet av 35 år har Oslos politikere ikke klart å gjennomføre en ganske beskjeden plan. Det er 3-4 mulige forklaringer på dette:

 • Byen har i 35 år vært styrt av udugelige politikere som ikke er i stand til å gjennomføre vedtatte planer, eller
 • politikerne har strødd rundt seg med tomme løfter som de ikke har hatt noen planer om å gjennomføre. Det er slikt som i andre sammenhenger i beste fall kalles løgn og villedende markedsføring, i verste fall bedrageri.
 • Kanskje er det kombinasjonen av Plan- og byggingsetaten og Bymiljøetaten som har vist seg å være ute av stand til å kunne gjennomføre vedtatte planer?
 • Eller det planen i seg selv som har vist seg å være et ubrukelig verktøy.

Jeg er for så vidt tilbøyelig til å svare bekreftende på samtlige spørsmål. Men uansett hvordan man vekter svaralternativene, så er hovedkonklusjonen at den strategi man til å har fulgt, om å skulle lage et hovedsykkelveinett, har feilet fullstendig.

Er det noen som er overrasket over at politikerforakt er utbredt?

 • Vi skal selvfølgelig ha hovedsykkelveier og de må ha en lagt høyere standard enn noe av det vi har i dag. Der det er 4-feltsvei for biler skal det være eksepressveier for syklister av tilsvarende kvalitet — i praksis to sykkelfelt i hver retning, klart adskilt fra fotgjengere. Er det problemer med å få plass, så får man ta plass fra bilistene. Det er ingen naturlov at bilistene skal ha førsteprioritet og beholde all den plass de har klart å okkupere, selv om det synes å være en slags grunnlov i Oslos planlegging.
 • Langs andre hovedårer skal det være godt tilrettelagte sykkelveier eller sykkelfelt. Det må være et langt tettere nett enn det som ligger innen i hovedsykkelveinetet Godot.
 • Det må være gode lokalveier, blant annet for å legge til rette for at barn skal kunne sykle til skolen.

Det må bli slutt på de stadige sykkelskandalene i Oslos planlegging, hvor syklistene hele tiden blir “glemt”. Her er noen prinsipper til, som politikere og planleggere kan gjenta som en del av sitt morgenrituale:

 • Tilrettelegging for syklister er like selvsagt som tilrettelegging for fotgjengere.
 • Ingen ny vei skal bygges og ingen eksisterende vei skal opprustes uten at det også legges til rette for syklister!
 • Det skal ikke være gateparkering i noen sykkelgater beregnet for gjennomsykling.

Det er masse plass i Oslo. Problemet er ikke mangel på plass, problemet er mangel på prioritering — som i praksis betyr feilprioritering. Når så mye av gatearealet er okkupert til parkering blir det lite plass igjen til bl.a. syklister og kollektivtrafikk. Fremkommelighet for folk er langt viktigere enn fremkommelighet for biler. Privatbil er den desidert med plasskrevende transportform vi har.

Når det er arealkonflikter må bilen vike. Er det ikke plass nok i gatene til alle, da er det bilene som må bort. Inntil politikerne erkjenner dette, vil de fortsette å vente på Godot. Én buss kan erstatte en kilometer bilkø, en trikk kan erstatte to. I tillegg frigjør man alt det arealet som exbilistene brukte til parkering. Sykkel tar langt mindre plass enn bil (men mer enn buss og trikk), og er samtidig meget bra for miljøet og folkehelsen.

Biler har motor, de kan godt ledes ut på omveier. Det er ingen grunn til at bilistene skal kunne kjøre korteste vei. Det bør være forbeholdt kollektivtransport og syklister.

Bilistene må selvsagt betale for å parkere. Min grove frihåndsberegning antyder at Oslo subsidierer byenes bilister med 1-2 mrd pr år gjennom gratis parkering.  Det er mellom 25 og 50% av budsjettet for Oslopakke 3, grovt regnet. Det er åpenbart ikke fornuftig ressursbruk.

Politikerne må erkjenne at de har feilet. Unnskyldninger er uinteressante. Realiteten er at viljen har manglet. Man har villet dele ut akkurat så mange smuler til syklistene som må til for at det ikke skal bli for mye bråk. Reell vilje til å legge forholdene til rette for sykkel har manglet i samtlige politiske grupperinger som har hatt makt i Oslo siden 1977.

Vi kan ta med to av de seks punktene som 22. juli-kommisjonen har i sin oppsummering:

Evnen til å gjen­nom­føre det man har bestemt seg for, og til å bruke pla­nene man har utvik­let, har vært for svak.

Ledel­sens evne og vilje til å klar­gjøre ansvar, etab­lere mål og treffe til­tak for å oppnå resul­ta­ter har vært utilstrekkelig.

Dette gjelder like mye for den politiske ledelsen i Oslo, i alle fall når det gjelder deres “satsing” på sykkel.

De som er i opposisjon i Oslo er i posisjon på nasjonalt nivå. Den såkalt “rød-grønne” regjeringen, som ikke inneholder noe mer grønt enn Seterpartiets logo og SVs retorikk, og tidligere regjeringer har feilet like mye på nasjonalt plan som skiftende byråd har feilet i Oslo. De partiene som er i opposisjon i Oslo må vise at de vil noe der de sitter med makten, om de skal ha noen troverdighet i Oslopolitikken. Så langt har de ikke stort å vise for seg.

Skal et prosjekt lykkes må det forankres på toppen. Derfor er det du, Stian Berger Røsland, som må ta tak i Oslos sykkelpolitikk og følge den opp.

Print Friendly
 • Bra blogg, Olav!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

 • Hei Olav
  Fantastisk innlegg – jeg har bodd i Oslo i flere perioder fra 2001 til nå, og har undret meg over den totale mangelen på forbedringer for hverdagsyklister. Kommer fra København, så er kanskje litt for godt vant fra før, men jeg tenker at det er mange ting som slett ikke stemmer i den måte som Oslo Kommune håndterer syklisme på. Bare ved å sykle gatelangs og oppdage alle de små forhindringer og lite gjennomtenkte løsninger på interaksjonen mellom syklister og andre trafikanter, blir det helt, helt, tydelig at de ansvarlige politikerne er fullstendig uinteresserte i å gjøre hverdagsykling til den smarte, enkelte og vennlige transportform, den faktisk har all mulighet for å være. Jeg tror du har rett i at det handler om manglende gjennomføringsvilje – og kanskje evne – og jeg tror også, at en del av planverket som regulerer hvordan sykkelvei mv. skal bygges kan få en del av skylden (men har er jeg ikke ekspert). Men det viktigste i mine øyne er de manglende visjoner og konkrete planer for hvordan dette skal skje. Og jeg fatter ikke hvorfor det mangler – som du selv skriver er det bare og løfte blikket til nabolandene og videre nedover kontinentet – har kan oslo-politikere helt sikkert finne svar på hvorfor det som storby er den smarte løsningen å satse massivt på sykling.

  Jeg tillater å linke til Københavns Kommunes cykelstrategi: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/~/media/478635E07B314A2DB62C431D80A6F6E8.ashx

  Til slutt et kort spørsmål: hvilke arenaer finnes der, hvor man kan møte ansvarlige politikere og presentere dem for slike synspunkter? Jeg vil gjerne bidra!

 • oppgitt

  hva skal man med bedre sykkelveinett når kamikaze sykkelistene ofrer liv og lemmer midt i veien med motoriserte fremkomstmidler uansett. selvom det er sykkelfelt eller 15 meter med fortau skal jo de trikot pellene på død og liv menge seg med biler og mc fordi det har blitt en slags trend og du er ikke sykkelfrelst før du sykler i veibanen. normale oppegående mennesker vet at det er er tryggere å ferdes på fortauet. det første jeg lærte som barn var at det var farlig å leke i veien, synd at ikke alle fikk samme oppdragelse, og det er også en synd at om man kjører på en slik sta idiot blir man dømt for uaktsomt drap når man heller burde vært vitne i en selvmordsak. (nei jeg hater ikke sykkelister, jeg synes bare det er barnslig å stå på retten sin som trafikant når det går så forbanna sakte som det gjør, er nesten like irriterende som utrimma mopeder, men de har jo skjønt at man ikke skal blokere veien og viker til siden)

 • OlavTorvund

  Dette bare tull. Syklister er kjørende. Lev med det. Som syklister har vi full rett til å bruke kjørebanen, bortsett fra på motorveier og der det er skiltet sykkelforbud. Lev med det. Fortau er for fotgjentere, ikke for syklister.

  Det finnes ingen kamikazesyklister. Syklister velger sykkelfelt og sykkelveier der disse er egnet. Det er bare folk som aldri sykler som innbiller seg at folk ikke sykler på sykkelveier. Men mange er dårlige og egner seg ikke for transportsyklister.

  Som sagt. Det du skriver er fordomsfull og uvitende idioti.

 • Sozna

  “Syklister velger sykkelfelt og sykkelveier der disse er egnet” Dette er hvertfall tull! Ta deg en tur til Sandnes/Stavanger og se på de flotte syklistene vi har her du! Vi er heldige og har sykkelstier og -veier som følger hovedveiene våre, men disse blir fremdeles ikke brukt av syklistene, de legger seg heller i vegbanen og forstyrrer flyten av trafikken. Hvorfor skal mine og andre sine skattepenger bli brukt på sykkelvei og -sti når dette ikke blir brukt av de som det er ment for? Hvorfor skal jeg bli irritert, sur og forbannet påvei til jobb eller andre plasser?
  Jeg synes det er latterligt at så mye ressurser har blitt brukt (i Rogaland) på utbygging av sykkelstier og -veier ut at disse blir brukt!

 • Kurt Friestad

  Normale oppegående mennesker skriver ikke sånn idioti som du gjør, Det er fullt tillatt og mye tryggere å sykle på veien. Du må tenke på at det går små barn f. eks på gang- og sykkelsti og på fortau. Mange sykkelstier er overgrodd med greiner da de som eier hekkene lar de vokse utover og gjør derfor sykkel- og gangstiene veldig smale. Kommunene svikter og sin oppgave med å klippe ned sine busker og greier.
  Mange bilister bruker også sykkelstier og fortau som parkeringsplass og gjør det vanskelig å passere. Hvis du tenker etter så ser du at det er mer kamikazekjøring med bil. Det er vel unødvendig å nevne alle dødsulykkene pga høy hastighet, promillekjøring, utforkjøringer, teksting og snakking i mobil, manglende blinklys og så videre. Det er enkelte bilister som er farlige.

 • OlavTorvund

  I så fall er det unntaket som bekrefter regelen. Uansett tar jeg ikke slike påstander fra bilister for god fisk. Det er alt for mange bilister som ikke skjønner hva som kreves av en god sykkelvei. Hvis det er riktig at sykkelveier ikke blir brukt, vil jeg høre fra syklister hvorfor de ikke bruker dem.

  Det brukes forsvinnende lite penger på sykkelveier i Norge. Jeg synes det er et langt større problem at mine skattepenger går til å subsidere bilistenes parkeringsplasser, subsidier som utgjør det mangedobbelte av hva som brukes på sykkelveier.

 • OlavTorvund

  Hva er fysikk her? At noen bilister er store egoister ikke er i stand til å ta hensyn? Heldigvis gjelder det ikke de fleste. De fleste bilister tar hensyn, akkurat som de fleste syklister.

 • Sozna

  Akuratt slik du ikke tar slike påstander fra bilister for god fisk så tar jeg ikke slike påstander fra syklister for god fisk.
  Jeg kan informere deg om at jeg har syklet til jobb flere ganger, grunnen til at jeg ikke gjør dette hver dag er rett og slett forpliktelser etter arbeidstid samt at været her i regionen ikker tillater meg å sykle hver dag (vil ikke ende opp syk når jeg gjør noe som er sunt for en). Jeg bruker sykkelveier når jeg først sykler til jobb, hvorfor andre ikke gjør dette kan jeg ikke svare på. Men, jeg snakket med en annen syklist (en som sykler hver dag) og hans grunn til å ikke bruke sykkelveier var pga at han har rett til å ferdes på motorveg noe jeg syntes var en mildt sagt meget provoserende og latterlig grunn.

  Når du sier at dine skattepenger går med til å subsidiere bilistenes parkeringsplasser så skjønner jeg ikke helt hva du mener. De fleste parkeringsplassene må en bilist betale for å kunne bruke, ergo de finaniserer mye av dette selv. Sant nok at en (liten) del kommer fra staten når disse skal bygges, men dette er penger som er hentet inn fra avgifter bilistene betaler for å kunne bruke bilen sin og de avgiftene som er lagt på drivstoffprisene vi har i landet. Samt at de parkeringsplassene som er driftet av private parkeringsselskaper er kjøpt og betalt (eventuelt leid) av disse selskapene og bilistene betaler (en blodpris) også her for å bruke disse.

 • h-Var

  Hva var dette for idioti? På fortau skal man bevege seg i gangfart, det er forbeholdt fotgjengere, på sykkel er man kjørende og man kjører på VEIEN! Kjøring på fortau er til fare for fotgjengere. Om det går så “forbanna sakte” må det da være en smal sak å kjøre forbi. Ingen syklister prøver å bruke mer plass enn nødvendig, men for sin egen sikkerhet følger man oppfordringen fra NAF om å kjøre så langt ut i veien at man tvinger bilister til å foreta en skikkelig forbikjøring, for bak rattet finner man mindre vett og folkeskikk jo større og dyrere bilen er. Sykling langs rushtidsbelastede gater i de større byene forteller sitt om hvem som tar opp plassen og hvem som ikke burde få lov til å hyle og skrike at den andre parten er i veien. I køene ser man stort sett en person pr. bil, det er altså en enkelt person som opptar 10 kvadratmeter plass… Tør du da fortelle meg som bruker maks 2 kvadratmeter at jeg tar mye plass og er i veien??

 • Kurt Friestad

  Da må du være blind Sozna. Jeg bor selv i Sandnes og ser at mange bruker sykkelstiene f. eks lang RV 44. Det går og en sykkelsti gjennom Sandnes sentrum. Denne er laget av rød sten og er bare hump i hump. Slutt å ergre deg om du blir heftet ett sekund og to når du kjører bil. Vær glad for hver eneste en som sykler, det betyr mindre kø på veien. Når det gjelder flyten av trafikken blir den heller forstyrret av folk som ringer eller tekster. Har opplevd mange ganger at folk driver og fikler med mobilen og glemmer å kjøre, spesielt på motorveien.

 • OlavTorvund

  Hvor mye koster all den gategrunnen som kommunene stiller gratis til disposisjon for at folk skal parkere bilene? Et grovt anslag tilsier at Oslo subsidierer bilistene med et sted mellom 1 og 2 mrd pr år på denne måten. I tillegg kommer skattefordelen med å ha parkering betalt av arbeidsgiver, som også må regnes som offentlig subsidiering.

  Men ellers har dette faktisk ganske lite å gjøre med hovedsykkelveinettet i Oslo.

 • Sozna

  Jeg kan ikke si noe om kostnaden for denne “gratis” gategrunnen. Det jeg med sikkerthet kan si er at det er overpriset til pokker i vold slik som alt annet som heter eiendom i dette landet.
  Jeg har ingen tro på at noen stiller gratis gategrunn til disposisjon for noen som helst utenom de plassene hvor du kan parkere gratis (les: kommunalt) fra 15 min til 2 timer eller mer. Hvis du står lenger enn annvist på skiltet så får du bot ergo ikke gratis. Og det at noen mennesker får betalt parkering av arbeidsgiver (ikke alle som får dette) er vel ikke en skattefordel? Du får ikke mer igjen på skatten hvis arbeidsgiveren din betaler for parkeringsplassen din? Og det kan hvertfall ikke regnes som offentlige subsidier! Det er ikke offentligheten som betaler for disse parkeringsplassene men nettopp arbeidsgiveren.

 • OlavTorvund

  Det er masse gratis parkeringsplasser, i alle fall i Oslo, selv om man ikke finner dem midt i sentrum. Det er ikke noen kommkunal oppgave å skaffe folk gratis parkering. Det er ingen grunn til at de som vil ha parkering ikke skal betale markedspris for parkeringsplassen. Når den stilles gratis til disposisjon er det en subsidiering av de som nyter godt av fordelen, og kommunen går glipp av betydelige inntekter.

  Når et frynsegode er skattefritt, må man kunne regne skattefordelen som en subsidiering.

 • OlavTorvund

  Hvis det virkelig er motorvei, da er det ikke lov å sykle der. Forøvrig ligger det hver morgen og hver ettermiddag masse biler i kø som forsinker meg og andre syklister.

  Selvfølgelig må du over i motsatt kjørefelt når du skal kjøre forbi.

 • Crash54

  Jeg bruker alle fremkomstmidler i Oslo, både buss, trikk, bil, tog og sykkel. For å komme raskt fram i trafikken, så er sykkel helt suverent. Da parkerer jeg bilen et egnet sted, og sykler resten. Når du sykler i Oslo så blir du dessverre tvunget til å bli kreativ. Jeg sykler ofte fra Tøyenbadet og ned til Havnelageret. Det er svært utfordrende å komme seg ovet sykkel og gangbru fra Grønland (Skatt Øst) og over til Operaen. Gangbrua ender i en gedigen byggeplass. Der snirkler jeg meg først ned en trang passasje, deretter gjennom en byggeplass over et stengt kjørefelt, løfter sykkelen over betongsperrer til neste kjørefelt. Venter til det er klart, inn i rundkjøring for deretter å atter vente til det er mulig å krysse over to kjørefelt for å komme inn på sykkelsti, forbi Operaen og kraftig innsnevring for deretter å vente på grønt lys i gangfelt over til Havnelageret. Obs! Jeg stopper og venter på alle biler på veien dit. Et annet valg er å følge veien over Grønland til Byporten, men da må jeg krangle med busser og trikker på Oslo S eller eventuelt kjøre mot kjøreretningen i gaten over. Det er helt utrolig at det ikke legges bedre til rette for sykler i Oslo. Og det er faktisk manglende muligheter som skaper konfrontasjon med bilister. Selv har jeg lært mye som bilist i forhold til dette og jeg slipper alltid syklister fram som bilist uansett. Jeg tror at de største syklisthaterne blant oss dessverre også er de som absolutt ikke evner å sette seg inn i andres situasjon.

 • OlavTorvund

  Sykkel er klart det raskeste om man vil forflytte seg i byen. Men tilretteleggingen er dårlig, ikke minst ved Oslo S. Jeg synes det er en skandale at man ikke legger til rette for sykkel nå Nylandsveien over sporområdene bygges på nytt. Ellers hindres fremkommeligheten av parkerte biler. Det hadde vært mer enn nok plass og god fremkommelighet dersom man hadde redusert gateparkeringen. Som syklist tenker jeg da at når bilistene allerede har okkupert halvparten av gategrunnen til parkering, da har de ingen grunn til å klage om syklsiter bruker en del av det som er igjen.

 • ripss

  Same shit in Telemark.

 • Kurt Friestad

  Du er blind når det gjelder syklister og så er du redd for å slakke litt av på gasspedalen. Det er mer enn nok bilister som er til hinder for andre trafikanter pga mobilbruk f. eks. Og så er det en del eldre folk som kjører langt under fartsgrensene. Jeg antar at det er fordi at de er langsommere i tankegangen og tar hensyn til det forståelig nok. Når det er sagt så er det nok mange eldre som ikke burde kjøre bil. Min datter ble påkjørt bakfra i Sandnes for noen uker siden. Hun hadde stoppet for å slippe en fotgjenger over, men bilisten bak, en kvinne på 85 år, hadde ikke planer om å stoppe. Hun kjørte i min datters bil og over rabatten og traff en annen bil i fronten. Denne bilen hadde også stoppet for samme fotgjengeren.
  Når du skriver om å ferdes på disse sykkelstiene langsa RV 44 så kan du ikke forvente at det skal være kø av sykler på dem. Det er tross alt mange flere som kjøre bil enn som sykler. Og når det gjelder fobikjøring så tar det lenger tid å kjøre forbi en bil enn en syklist. Det er du vel klar over.

  Og når det gjelder bilister som holder seg stort sett der de skal. Ja da har du vel ikke sett lastebiler og personbiler som bruker sykkelstiene til parkeringsplass.

 • LarsMo

  Jeg foreslår en liten retting:
  «Jeg tror at de største haterne blant oss dessverre også er de som absolutt ikke evner å sette seg inn i andres situasjon.»

 • Pål

  Personlig så sykler jeg fra Hommersåk i Sandnes til Mariero i Stavanger (25km) nesten hver dag, og da bruker jeg sykkelstien fra Hommersåk til Sandnes (ca 10km), fordi denne sykkelstien går “på landet”, og det er så og si ingen fotgjengere på den. I Sandnes er det stort sett sykkelfelt, som er den beste løsningen, bortsett fra at det enkelte steder bare slutter rett i en fortauskant. Da svinger jeg ut i veien, siden det er 40-sone der, og jeg sykler mellom 30 og 40 alt etter vindretning. Når en kommer nærmere Stavanger slutter sykkelfeltet, og det er et stykke uten tilrettelegging, før det kommer en sykkelsti, som jeg svinger inn på et stykke etter den starter, da det første stykket er veldig lite hensiktsmessig rutet i forhold til veien.Det er til tider litt skummelt med denne sykkelstien, pga. noen buss-stopp der folk står midt på sykkelstien, og det er en slakk nedoverbakke der syklistene kommer FORT.

  Sykkelstiene rundt Mariero er ikke så veldig godt egnet når en skal sørover, siden den på høyre side av veien plutselig slutter, uten at det er noen mulighet til å bytte til den på venstre side av veien. Noe som er like greit siden denne slutter midt i en bakke, med en 90-graders sving inn i en trapp(!)… Ellers så har våre venner med gravemaskiner gravd opp en god del av sykkelstiene i området, og de forter seg ikke akkurat med å asfaltere dem på ny. Da velger vi med smale dekk å sykle i veien.

 • OlavTorvund

  Det ante meg at en del av disse sykkelveiene ikke er så gode som bilister vil ha det til. Forøvrig bodde min farmor og farfar i Hommersåk, så jeg har reist strekningen Hommersåk – Sandnes – Stavanger en del ganger. Men det har nok vært med buss eller bil. Jeg har aldri syklet den strekningen.

 • OlavTorvund

  Heldigvis er de fleste bilister både hyggelige og hensynsfulle, akkurat som de fleste syklister. Men det finnes unntak i begge grupper.

 • OlavTorvund

  Det forundrer meg at det er de som selv er så opptatt av ikke å bli forsinket noen sekunder av en syklist, som gjerne vil forsinke alle syklister ved å jage dem inn på fortauet. Men det er enkelte som lider under den vrangforestilling at de blir viktigere og mer verdt hvis de må pakke seg inn i en stor, forurensende blikkboks for å forflytte seg, sammenlignet med oss som forflytter oss for egen maskin.

 • Vikan begynne med ,syklister krever å få det ene og det andre men betaler dere noen avgift, NEI dere er noen jæ… snyltere så vi kan si det sånn betal årsavgift som går til sykkelveier så kan de bygge dem, vi må ikke glemme at det koster mye penger å bygge disse sykkelveiene så bomstasjoner rundt om hele byen er da selvfølgelig helt naturlig, så engang til betal først.

 • OlavTorvund

  Dette er bare tull, og typisk for det man hører fra uvitende og fordomsfulle bilister. Det er for så vidt riktig at syklister ikke forurenser, og derfor ikke betaler miljøavgift. Mange syklister har også bil, og betaler da bilavgifter som andre. Uansett får ikke kommunen fem øre av det som betales i bilavgifter. At blister må betale for å kjøre inn i de større byene og ødelegge mijøet der, er helt OK. De burd ebetale mer. Og de bør selvsagt betale for å parkere på offentlig grunn.

 • Kurt Friestad

  @Pål: Helt riktig det du skriver Pål. Det verste er alle busstoppene der folk ikke gidder flytte seg og bare ser stygt på deg. På Postveien i Sandnes er det noen som bruker sykkelstien og litt av fortauet til parkering. Jeg har mistanke om at mange bilister ser på bilen og seg selv som en slags hellig ting.som ingenting må komme i veien for. Når det er sagt så er det selvsagt mange, for ikke å si de fleste bilister, som samspiller i trafikken, men det er selvsagt alltid noen småkonger som tror de eier veien og er ikke klar over at de sitter i en drepermaskin.
  Vi som bor her i Sandnesområdet husker den galne bilisten som bråbremset slik at treningssyklister for rett inn i følgebilen. Han mistet heldigvis førerkortet sitt. Det var en sint småkonge.

 • sverre_b

  Det koster ekstremt LITE å bygge sykkelveier. Motorvei koster ca 150millioner/km sykkelvei ca 10mill/km. D.v.s. en faktor 15 i forskjell. Syklister betaler såvidt meg bekjent også skatt som er det som brukes for å finansier det aller meste av veibygging i norge. Bompengeprosjekter er stort sett kun delvis brukerfinansiert og er nesten alltid motorveier (D.v.s. lukket for syklister)

  Du møter bare deg selv i døren med å komme med slike påstander.

 • Transportsyklist

  Hvis jeg forstår innlegget ditt riktig, er en mulig kvintessens at modus operandi for Oslo kommune når det gjelder tilrettelegging for sykkel består i å lage fine presentasjoner hvert 5. år, en sjelden gang åpne 500 meter lange gang- og sykkelstier som ender i en fortauskant og et fortau og ut over det ikke gjøre noen ting. Ingen ryggmarksrefleks på de små og enkle ting som å legge til rette i planleggingsfase, rydde stiene, skilte, osv.

  Her kommer nok et eksempel på modus operandi hvor syklister ikke eksisterer.
  Gang- og sykkelstien i Sørkedalsveien mellom Njårdhallen og Huseby er stengt uten varsel, visstnok pga arbeidet med den nye ambassaden (som jeg for øvrig ikke har noe i mot). Det blir enda morsommere/tragisk når vi tar en kikk på skiltet som er satt opp. ”Gang og sykkelsti opphører. Bruk fortau på andre siden av gaten.” Man sykler da ikke på fortauet, og regulerende myndighet skal i hvert fall ikke legge opp til at det skal sykles på fortauet. Mange husker nok fadesen til Oslo kommune i Sognsveien der de anla et bredt fortau og skiltet det som gang- og sykkelsti.

  Her kan man også ta med en lite stikk til Oslo-politiet. Løsningen i Sørkedalsveien er inspisert og godkjent av de. De godkjenner altså at det forventes at syklister i begge retninger med potensiale for stor fart og fotgjengere skal møtes på 1,6 meters bredde. Dette er helt i tråd med tidligere historier om at politiet overhodet ikke har interesse av å legge til rette for og trygge sykling. ”Biler først”, er vel motto.

  Slik det er nå i Sørkedalsveien kan jeg ikke anbefale syklister å bruke fortauet. For syklister som kommer ned fra Huseby vil jeg på det sterkeste fraråde å bruke fortauet. Det vil garantert skape farlige situasjoner og syklistene ender opp i sin vanlige situasjon som bølle og paria som bilister og fotgjengere kan kjefte på fordi de er så uansvarlige, uansett om vi bruker fortau eller vegbanen. For Oslo kommune er jo ikke det noe problem.

  Hvis Oslo kommune (og politiet) hadde hatt en ordentlig ryggmarksrefleks om å tilrettelegge for sykkel, ville de forlangt at arbeidet skulle utføres på en slik måte at gang- og sykkelstien ikke måtte stenges. Det ville kanskje kostet noen kroner ekstra for utbygger, men slik er det.
  Og om Oslo kommune (og politiet) hadde hatt et snev av ryggmarksrefleks så er det en rekke andre enkle tiltak å sette i verk: Redusert hastighet i Sørkedalsveien til 30 km/t i anleggsperiode. Minimert anleggsperiode (de 5 månedene som det visstnok er snakk om inneholder garantert mye slakk). Innsnevring av kjørebanen for å lage sykkelfelt på vei nedover og utvide fortau på andre siden. Og til sist, det enkleste av de alle – kantklipping langs fortauet for å i hvert fall sikre den bredden som er mulig.

  Jeg har begynt å gi opp troen på at det kommer til å skje noen endring i Oslo. Mens jeg skriver på dette ser jeg at på grunn av overskridelser i prosjektet for ny tunnel Sinsen – Økern blir det ikke laget noen ny ”miljø-gate” over tunnelen. Uten at jeg kan dokumentere det nå, ser jeg for meg at det betyr at det ikke vil gjøres noen ting med hovedsykkelveien på Økern. Det blir som i dag, over en fortauskant, inn på fortau, rundt en hårnålssving, osv.

 • P_Dalen

  Ang. stengning av g/s-vei Sørkedalsveien: http://tinyurl.com/cvftpyo

  Det er ikke lenge siden Bymiljøetaten skrøt av at de hadde satt opp enda en tåpelig sykkelteller ved g/s-veien her. Da var visst g/s-veien veldig viktig, og etaten omtalte den som “en av Oslos travleste sykkelveier”: http://tinyurl.com/ce9nsqp

  Nå skal et stort antall syklister, bl.a. jobbsyklister til og fra Røa, Fossum, Eiksmarka, Østerås, Bærums Verk og Lommedalen, liksom presses sammen med gående på et smalt fortau på den andre siden av veien. Latterlig. Alle voksne syklister bør her bruke veibanen! Og ta godt for dere av kjørefeltet, slik at farlige forbikjøringer unngås.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!()

 • Pingback: Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Fjern all gateparkering | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby | Olav Torvunds blogg()