Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!

Hvis Oslo sentrum skal bli et mer trivelig sted, da må biltrafikken ned. Det holder ikke å si at trafikkøkningen skal skje kollektivt og med sykkel. Biltrafikken må reduseres kraftig. Paris har vist at det går an. I løpet av en periode på 8 år ble biltrafikken redusert med 24%, og er antagelig ytterligere redusert siden. Men det kommer ikke av seg selv. Man må ville det og gjøre nødvendige tiltak for å få det til. Det er der det stopper i Norge og i Oslo.

Jeg er ikke av dem som tror på et helt bilfritt sentrum. En by er avhengig av varetransport. Og det må være mulig å komme til hotellene i sentrum med bil (helst taxi), og det bør i alle fall ikke være for langt å gå fra restauranter til der taxiene kan stoppe. Derimot tror jeg ikke på påstandene om at folk vil kjøre bil til sentrum for å handle. De som bruker bilen til handleturer reiser til steder som er tilrettelagt for bil, de krongler seg ikke inn i et sentrum hvor der er vanskelig å kjøre.

Men det som er menigsløst er at det tillates så mye gjennomkjøring i Oslo sentrum. I rushtiden er det f.eks. konstant bilkø over Fridtjof Nansens plass, fordi folk velger denne og Rådhusgaten fremfor Festningstunnelen eller Ring 1. Det bør de ikke kunne gjøre. ‘

Jeg passer kanskje inn i en klisjé som ganske hyppig gjest i Operaen og bosatt på Frogner. Det hender jeg tar tar taxi til eller fra Operaen. Taxisjåførene velger ofte å kjøre gjennom sentrum fremfor å kjøre festningstunnelen. Sentrumsruten er nok kortere, men neppe raskere. Dette burde de ikke få lov til. Taxiene bør også henvises til å kjøre festningstunnelen når de skal fra øst til vest eller omvendt.

Man kan i dag velge å kjøre fra Hausmannsgt tvers gjennom sentrum langs ruten Møllergt og Kongens gt. Det burde ikke være tillatt. Vi kunne ha tatt med flere eksempler.

Mange byer har en regulering basert på at det skal være mulig å kjøre inn i sentrum, men ikke gjennom. Hvis du kjører inn skal du måtte kjøre ut igjen omtrent samme veien som du kjørte inn. Slik bør det også være i Oslo sentum.

Byplanlegging er ikke mitt fag, så jeg vil ikke mer enn antyde noen mulige løsninger. Men ett er helt sikkert: All parkering på gateplan må bort slik at gateareal blir frigjort. Det er ikke så mange parkeringsplasser på gateplan, uten at jeg har noe tall. Jeg har enkelte ganger talt antalle plasser, og det er forbausende få i forhold til den plassen de tar. Dessverre styres byen av feige politikere som gjerne snakker om å begrense biltrafikken, men som ikke har baller til å gjøre det som er nødvendig for å få det til. Man skyver barnefamilier og handelstanden foran seg, men det er neppe de som fyller opp gatene i sentrum med biler.

Her er noen muligheter:

Rådhusområdet

Rådhusgaten bør stenges mellom Rådhusplassen og Akersgt. Her bør det bare være tillatt for syklister og fotgjengere, i tillegg til trikk. Denne gatestumpen er en rest fra da E18 gikk gjennom Rådhusgaten. Den burde ha vært stengt da Festningstunnelen ble åpent. Dette tiltaket ville i seg selv hindre gjennomkjøring via Rådhusgaten, og stengning beørører svært få andre enn de som bruker gaten som gjennomkjøringsgate. Det lille som er av virksomhet der burde være godt dekket om innkjøring for varelevering er tillatt i et begrenset tidsrom.

Steng Rosenkrantz gt mellom Stortingsgaten og Karl Johans gt. Akersgt stenges for gjennomkjøring, gjerne som en del av sikring av Stortinget. Videre må Nedre Vollgt stenges, gjerne i kvartalet mellom Stortingsgt og Tollbugt. Dermed vil området som avgrenses av Spikersuppa, Stortinget og Rådhusplassen være en trafikkmessig sone. Med dette forslaget vil det være mulig å komme til nesten alle steder med bil. Men de som skal hit må kjøre inn fra vest, og de må velge Ring 1 eller Festningstunnelen om de kommer fra andre kanter av byen.

Kvadraturen

Kvadraturen kan isoleres på tilsvarende måte ved at man ikke gjør det mulig å krysse Karl Johans gt med bil. I dag ødelegges gågateområdet av kryssende veier med biltrafikk. Man må da komme inn fra Bjørvika, eventuelt via av/påkjøringsrampen til Festningstunnelen ved Havnelageret. De som kjører inn i Kvadraturen med bil må ut samme vei omtrent samme vei som de kom inn. Her blir det et puslespill med kollektivruter og en helt nødvendig sykkelvei mellom Rådhusplassen og Bjørvika, og jeg har ikke lagt det puslespillet. Jeg vil derfor ikke være mer konkret om hvordan trafikken bør reguleres. Det gir en annen sone som man kan kjøre inn i, men ikke gjennom.

Mellom Karl Johans gt og Pilestredet

Kristian Augusts gt og Kristian IVs gate kan forbli enveiskjørt som nå, men slik at trafikken inn Kristian Augusts gt bare kan kjøre ut gjennom Kristian IVs gt. Om man bør stenge ved C J Hambros plass eller Professor Aschehougs plass, har jeg ikke noen klar mening om. I alle fall må Grensen stenges for alt annet enn trikk og myke trafikanter mellom Professor Aschougs plass og Akersgt, med begrenset mulighet for varelevering. Videre må Apotekergt stenges mellom Pilestredet og Munchs gt, slik at det ikke blir gjennomkjøring til Akersgt. Dermed vil det være etablert nok en trafikal øy hvor gjennomkjøring ikke er mulig. Man må kjøre inn fra og ut til Frederiks gate, men hvor så godt som alle steder som er tilgjengelig med bil, fortsatt vil være tilgjenglig med bil.

De som for tiden styrer planleggingen av Oslo synes å ha forelsket seg i konseptet “Shared space” — det høres visst finere ut på engelsk. Er det én gate i Oslo hvor det burde vært “shared space”, er det Karl Johans gt mellom Frederiks gate og Egertorget. Og da kan man like godt ta med Rosenkrantz gt mellom Karl Johans gt og Kristian IVs gate. Ideelt sett burde det ikke være biltrafikk i Karl Johans gt. Men med bl.a. Stortinget og to store hoteller som ligger til Karl Johans gt, er det urealistisk. Noe biltrafikk må man tillate, men det bør bli så lite som mulig. Selvfølgelig må gateparkeringen fjernes.

Akersgt og Grensen

Akersgt må stenges mellom Karl Johans gt og Grensen. Hvordan trafikken i dette området kan løses, avhenger av hvor sperringene i Grubbegt kommer til å bli stående. Hvis det blir mulig å kjøre fra Grensen til Høyesteretts plass, kan trafikken ledes rundt kvartalet tilbake til Akersgt. Grensen må da stenges mellom Grubbegt og Stortorvet.

Keysers gt må stenges mellom Munchs gt og Pilestredet. Det er meningsløst at det er gjennomkjøring mellom Akersgt og Pilestredet her. De som skal den veien får velge Hammersborgtunnelen.

Sentrum Øst

Når man er i ferd med å endelig skrinlegge Torggt som hovedsykkeltrasé, bør det legges en hovedrute for sykkel i Møllergt. (Jeg vet at politkerne fortsatt vil ha oss til å tro at Torggt vil bli en fin sykkelvei, men det blir den ikke i praksis med de planene som foreligger.) Det betyr i alle fall at alle parkeringsplasser må bort, men det vil fortsatt kunne være plass til noe biltrafikk. Dette vil være en trafikkmessig nøtt om Kongens gt stenges ved Karl Johans gt. Kanskje den bør stenges for annet enn varelevering mellom Pløens gt og Stortorvet, og så kan denne trafikken ledes ut via Biskop Gunnerus gt.

Jeg benytter også anledningen til å ri en gammel kjepphest: Thor Olsens gt må stenges mot Akersgt for andre enn syklister, og det må legges til rette for syklister i den gaten. Da kan det faktisk bli en “miljøgate”. Fredensborgveien/Thor Olsens gt vil gi en fin sykkelrute fra Maridalsveien til Akersgt og vider St Olav gt mot den delen av sentrum, og den bør forlenges østover gjennom Nordregt til Grünerløkka.

Oppsummering

En løsning etter disse hovedprinsippene vil bety at det fortsatt vil være mulig å kjøre bil til neste alle de steder hvor man i dag kan kjøre bil. Men det blir i praksis umulig å kjøre gjennom sentrum. Som sagt innledningsvis: Det bør heller ikke være mulig å kjøre gjennom sentrum med taxi.

Nå synes jeg at man godt kunne utvide gågateområdene i sentrum. Det kunne godt vært gågater i alle gater mellom Grensen/Kirkeristen og Prinsens gt. Men det er ingen forutsetning for mitt forslag.

En utfordring vil være alle bussene. Det er en av grunnene til at jeg ikke har vært så konkret i kvadraturen. Det må nok også være mulig for rutebuss, men bare rutebuss, å kjøre Nedre Vollgt mellom Stortingsgt og Tollbugt. I dag er det tillatt også for taxi å kjøre over Wessels plass. Det bør være forbeholdt trikk og buss i rute.

Det er også veldig god grunn til å sette et spørsmålstegn ved alle bussene som kjører gjennom sentrum. Det ville være bedre med kollektivknutepunkter rundt sentrum, med omstigning til trikk, T-bane eller tog. (Det er ganske mange som blir overrasket når jeg peker på at den raskeste måten om man skal reise mellom Skøyen og Nasjonalteateret eller Oslo S-området er med tog. Det har mange ikke tenkt på.) Skøyen og den nåværende bussterminalen er åpenbare steder. Det samme er Helsfyr/Bryn. Det bør vel også være et i området Økern/Sinsen/Storo, og kanskje et i nord-vest. Men dette vil kreve utbygging av trikk og bane, og vil uansett ligge en del år inn i fremtiden.

Det er sikkert mange som vil protestere mot et slikt forslag som jeg har skissert. Når sentrum stenges for gjennomkjøring vil det i første omgang bli mer kø i Festningstunnelen og langs Ring 1, og bilister vil klage. Her bør svaret være ganske enklet: La det bare bli kø. Sørg bare for at ikke trikker og busser blir stående i den køen. Mer vei gir mer biltrafikk, mindre vei reduserer trafikken. Kø gjør de mindre attraktivt å velge bil, og da vil også færre komme til å gjøre det.

Bilistene må tilpasse seg byen, det er ikke byen som skal måtte tilpasse seg bilistene.

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Du sier det jo selv: Det er alt for mange biler i Oslo. Hvis du skal levere varer i Oslo sentrum vil det være en fordel at bare de som faktisk har noe å gjøre i sentrum og har grunn til å bruke bil, er der. Det blir bedre for varelevering om det ikke er kø av biler som bruker sentrum til gjennomkjøring.

  Jeg har hjerne. Men jeg har ikke lenger bil. Etter å ha hatt bil i 36 år så jeg ikke lenger noe behov for å eie bil, så for et drøyt år siden solgte jeg bilen — og har ikke savnet den en dag siden. De gangene jeg trenger bil bruker jeg bil fra Bilkollektivet eller leier bil.

  Men jeg har kjørt mye bil, ikke minst i byer. Jeg har bl.a. kjørt taxi i Oslo i noen år og jeg har kjørt bil i ganske mange storbyer i Europa, USA og Canada.

 • OlavTorvund

  En grunn til at jeg kan ta meg råd til å bruke taxi er at jeg ikke lenger har bil selv. Har ikke bruk for bil. (Men jeg hadde nok råd til å bruke taxi mens vi hadde bil også.)

  Jeg har ikke sagt at det ikke er noen som har behov for å bruke bil. Om du har det, vil jeg ikke mene noe om. Men veldig mange som kjører bil har ikke noen god grunn til å velge vil, selv om de påstår det. De fleste bilturer er korte, og som regel unødvendige. De fleste (men ikke alle) har så kort vei til jobb at de helt greit kunne ha valgt sykkel fremfor bil, om de ikke vil reise kollektivt. For veldig mange går det fortere å sykle enn å kjøre bil. Og som jeg har komemntert før: Som regel sykler jeg til Operaen, som til de fleste andre steder som ikke ligger mer enn en drøy mil unna. Det hender jeg går til Operaen og det hender jeg tar taxi.

 • OlavTorvund

  Det er uansett meningsløst at kommunen skal subsidiere deg og andre bilister med gratis parkering, og at en veldig stor del av gatearealet brukes til parkering. Det hindrer fremkommelighet og gjør byen til et mindre trivelig sted å være.

  Syklister er kjørende. Lev med det. Folk blir ikke mer viktig bare fordi de setter seg inn i en stor, forurensende blikkboks. Vi har rett til å bruke veien. Fortau er for fotgjengere, og er ubrukelig for den som bruker sykkel som trasnportmiddel. Det er ikke syklistene som gjør fremkommeligheten dårlig i Oslo og i mange andre byer, de er bilene. Ikke minst alle de bilistene som har okkupert halve gatearealet til å hensette sine blikkbokser slik at andre ikke kommer fram.

 • OlavTorvund

  Det blir også stadig fler av oss som har råd til bil, men som ikke ser noe behov for å eie bil. Men fler av de som har bil vil velge å bruke den hvis man bygger ut veiene. Og fler av de som i dag ikke ser noen grunn til å ha bil kan velge å kjøpe bil.

 • TT

  Dette er et bra innlegg, men jeg mener det ikke tar høyde for minst to viktige faktorer: 1) overfylt kollektivtransport allerede 2) menneskers behov for å forflytte seg utenfor kollektivrutene.

  Hvis man bruker kollektivtransporten til og fra jobb i Oslo i dag, så merker man at det stort sett er helt fullt uansett hvor man skal. Bussene er fulle og t-banen er full.

  Det tror jeg er den sterkeste motivasjonsfaktoren til de som faktisk orker å bruke bilen ned til sentrum på en hverdag, og som heller tar kostnaden med å betale 300 kroner for parkering for en arbeidsdag.

  Punkt to er nevnt allerede – men for mange er det ikke mulig å klare seg gjennom en arbeidsdag uten bil. Enten ligger barnehagen i motsatt retning av jobb, eller så har man et møte som ikke er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Uansett vil det bestandig være noen som har et rettmessig behov for den friheten en bil gir, og som kollektivtransport ikke erstatter.

  Torvund argumenterer godt for en linje der det kollektive samfunnet vil nyte godt av en innstramming av den individuelle friheten. Tradisjonelt sett i verden så går det ikke så bra med de samfunnene som gjør gode ting for alle på bekostning av individene.

 • OlavTorvund

  Selvfølgelig må kollektivtilbudet og tilretteleggingen for sykkel bli mye bedre.

  Noen trenger bil i jobben eller til å frakte barn til og fra barnehage. Men det er et mindretall av alle de som kjører bil.

  Jeg er generelt tilhenger av individuell frihet. Men ikke for enhver pris. De byene som klarer seg bra er ikke de som har satset på bil og individuell frihet. Derfor ser man at byer som Paris, London, København, Amsterdam, Tokyo, New York, Chicago, San Francisco og Vancouver, for bare å nevne noen, omgjør arealer som har vært okkupert av bilister til annen og mer menneskevennlg bruk.

 • TT

  Ok, men da tror jeg at vi kan snakke litt om de faktiske utfordringene i Oslo. Jeg jobber i sentrum, og i 99 prosent av tilfellene bruker jeg kollektivtransport til og fra jobb. Det går helt fint, men det er busser som er fulle – og det tar stort sett litt lengre tid enn det som står i rutene.

  Jeg opplever det samme når jeg kjører bil. I 99 prosent av tilfellene så er verken trafikk eller andre trafikanter en utfordring. På samme måte som det er i de fleste store byer i verden – det går stort sett greit.

  Så har vi det slik i Oslo at det graves mye – og det graves i forskjellige kanter av byen, og akkurat nå langs rutene der flere av de travleste bussrutene går, og det er da frustrasjonen begynner. For det er klart at når flere sentrale veistrekninger er stengt, så blir det større belastning på de som er åpne. Til fortvilelse for bilister, syklister og busspassasjerer.

  Men – er det et stort, stort problem? Jeg synes ikke det. Om jeg står i kø i 20 minutter en dag, så lever jeg greit med det. Når jeg kjører den samme strekningen to dager senere til samme tidspunkt, så er det ikke kø i det hele tatt. For meg er det en del av den prisen man betaler for å bo såpass nært andre mennesker – og den prisen betaler jeg lett. Enten jeg tar buss eller kjører bil.

  Det som derimot er et problem er belastningen på veinettet inn mot Oslo. Hovedårene har en trafikk som langt overskrider den belastningen de er ment for – og det kommer til å bli verre, mye verre i årene som kommer. Jeg vil våge å påstå at innfartstrafikken er den største utfordringen for vår region, ikke bytrafikken. Og den trafikken er nøkkelen for å kunne ha de varene vi som by er avhengig av. Lurt nok er også vår by sentralen for videretransport av varer for hele landet – noe som gjør belastningen større enn den ville vært ellers.

 • OlavTorvund

  Bygger man ut innfarstveiene løser man ikke noe problem, man bare flytter det nærmere byen eller inn i byen. Politikerne har forsømt utbyggingen av kollektivtransport, det er det ingen tvil om.

  Den enkleste løsningen, og det som bør gjøres på kort sikt, er å rydde gatene slik at kollektivtrafikken faktisk kommer fram. Det er meningsløst at busser og trikker skal stå fast i den køen som privatbilene lager. På litt lenger sikt må tog og bane bygges ut. Særlig manglende jernbanekapasitet er den store utfordingen i dag. Det må bygges ny og fremtidsrettet jernbanetunnel og nye T-banetunnel. Dessverre velger politikerne nesten konsekvent feil, og bygger ut veier først. Innfatsveiene til Oslo er bygget ut betydelig de senere årene, men alle tunneler osv. Men det er gjort lite for å øke kollektivkapasiteten. Kollektivtrafikk må prioriteres og bygges ut først.

 • OlavTorvund

  Det er ikke helt slik. Jeg hadde gjerne sett at mer trafikk ble ledet utenom Oslo. Men det er et mye mer langsiktig prosjekt. Og om jeg husker rett (ingen garanti for at jeg gjør det), så er det en ganske liten del av trafikken som faktisk går gjennom Oslo-området, altså inn på den ene siden og ut på den andre. Det aller meste er trafikk til eller fra denne eregionen, og da blir nytten av omkjøringsveier begrenset.

  Det jeg foreslå her er ikke annet enn av om du f.eks. skal fra Vika til Bjørvika, da skal du kjøre Festningstunnelen eller Ring 1, ikke Fridtjof Nansens plass (Borggården ved rådhuset) og Rådhusgt, og tilsvarende. Det er mye av det man kan kalle lokal gjennokjøring som går tvers gjennom sentrum. Den trafikken må stoppes.

 • Rappkjefta du Olav, liker måten du argumenterer på 🙂

 • OlavTorvund

  🙂

 • Paul

  All infrastruktur til og igjennom Oslo er fullstendig utdatert. Det står nå bilkøer hver eneste dag fra Sandvika og inn til Oslo. Helt enig i at jernbanen må bygges kraftig ut på hele østlandet, men veiene til, fra og i Oslo må oppgraderes for å ta unna for den enorme trafikkveksten Oslo kommer til å oppleve i årene fremover. Oslo har for tiden sterkest befolkningsvekst av alle byer i Europa! Oslo er faktisk fullstendig avhengig av pendlerne, og bør derfor sørge for at disse kommer enkelt inn og ut av byen!

 • OlavTorvund

  Det er for mange biler i Oslo allerede. Det er ingen grunn til å legge til rette for at flere biler skal kunne kjøre inn mot Oslo. Kollektivtrafikken må bygges ut, ikke veikapasiteten.

  Det er mulig hvis man vil. Men da må vi ha politikere med vilje og mot, som bl.a. ikke lar seg skremme av de som refleksmessig reagerer negativt på alt som begrenser bilbruk (som regel uten å ha satt seg inn i saken). Slike politikere mangler vil dessverre.

 • Kickass

  Problemet er at hele det vestlige samfunnet er bygget på personlig mobilitet. Det er ikke fullt så utslagsgivende på landsbygda selv om de er avhengig av transport de også.
  FLYTT PÅ LANDET så får du et bedre liv, så kan de som må/ønsker det bo i byen. Foreløpig kreves det verken partibok eller vennetjenester for å få det til.

  Ønsker du ikke å delta i bysamfunnet så er det helt fritt å forlate det. De som ikke bor i byen lever billigere også, mye mindre skatt i form av bompenger, høye parkeringsavgifter, bøter etc. etc. Du slipper å bidra så mye til fellesskapet når du bor på landet. Nyt det, irriter deg mindre, – og få et bedre liv!

  Tror mange i byen også er dritt lei av innflyttere som folanger (ikke sikkert du er innflytter) å få landsens ro i byen. Kleppa straffet for en tid siden bybefolkningen med 70 sone fordi HUN ikke fikk SIN vilje om at de som hadde førerkort og vurderingsevne mht. fart skulle kjøre i 60 vinterstid, fordi HUN som aldri kjørte bil syntes det var en god idé.

  Norge er snart et land for kun for særinteresser hvor snart ingeting fungerer og hvor pressgrupper påtvinger befolkningen en detaljstyring og et bråkrati som er helt på jordet! Reis til dette jordet alle som øsnker seg dit!

 • OlavTorvund

  Jeg trives godt i byen, men det hadde vært enda bedre om det var færre biler og bedre tilrettelagt for sykling.

  Det var Oslo kommune, ikke Kleppa, som ville ha miljøfartsgrense.

  Utover det fortjener ikke dette noen kommentar.

 • OlavTorvund

  Jeg stiller meg noe spørrende til om du kan lese. Jeg har stort sett sagt av veiene må sperres. Bare skilting hjelper ikke. Men kanskje må det et og annet sted være bare skiltet gjennomkjøringsforbud for andre enn buss, slik at bussen kommer fram.

  Det er en dårlig løsning på veldig mange måter at så mange busser kjører gjennom sentrum. Men jeg skriver jo at en endring av dette ikke har noen nødvendig sammenheng med stenging av sentrum for gjennomkjøring.

 • Iflg mim far, som arbeidet og bodde i Japan for nærmere 40 år siden, krevde allerede da myndighetene i blant annet Tokyo at de som skulle eie bil i Tokyo måtte dokumentere eierskap til en parkeringsplass for å få tillatelse til å kjøpe denne bilen.

  Det kunne kanskje vært noe for Oslo, bor du i sentrum, eller innenfor bygrensa om så er, så må du fysisk eie en parkeringsplass for å kunne eie en bil. Høres en smule diktatorisk ut, men hvorfor ikke. SElv bor jeg ikke i Oslo, men har jobbet i Oslo i en årrekke, valgte etterhvert bort kollektivt rett og slett fordi påliteligheten til avgangene var for rævva dårlig. Rimelig snasnt å ta buss inn til Oslo, men hva f hjalp det når det ikke gikk buss hjem igjen som passa med arbeidstid. Når jeg da brukte ca like lang tid i kø i privatbil som i buss/tog var velget for meg rimelig enkelt….

 • Genialt utgangspunkt for diskusjon. Er du ikke fornøyd… bare finn på noe annet. Du skjønner ikke at byrommet er noe som faktisk skapes av folk som mener noe. Man kan påvirke sin egen livskvalitet.

 • Sjekk ut videoene på carfree.com
  Disse viser at det er mulig med bilfrie byer, men det må være vilje. Bilfritt kan også bety at biltrafikk er lagt under bakken (Varetransport og utrykkningskjøretøy). Vi har jo rikelig med kapital i Norge. Det vi mangler er vilje og ambisjoner.

 • Andreas Bjørklund

  Selv om det i snitt er 1 mill i omsetning per parkeringsplass i området rundt parkeringsplassene, så er det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom antallet parkeringsplasser og omsetningen. Den sammenhengen har, som Olav sier, aldri blitt dokumentert på noen fornuftig måte, og den er i alle fall ikke NØDVENDIG. Det kommer til å handles i Oslo Sentrum selv om det ikke er mye parkeringsplasser og gjennomkjøring.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Varetransport og syklister()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Svar til Guri Melby()

 • Pingback: Fjern all gateparkering | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Stenging av veier | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: 40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ? | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Shared space | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum | Olav Torvunds blogg()