Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?

El-bilsalget i Norge øker. I res­ten av ver­den står det stor sett stille på lavt nivå. Oslo har ambi­sjo­ner om å bli den ledende el-bilbyen (men fort­set­ter med tomme løf­ter til syk­lis­ter, og sta­dig nye utset­tel­ser av fris­ten for å fer­dig­stille det hoved­syk­kel­vei­net­tet som skulle ha vært fer­dig i 1985 — nit­tenåtti­fem).

Det er ikke sær­lig over­ras­kende når man ser hvor­dan det offent­lige sub­si­di­e­rer og gir for­de­ler til el-bilfolket. Det er åpen­bart at el-bilfolket har meget gode lob­by­is­ter, poli­ti­kerne drøm­mer fort­satt om å kunne leke med biler, og man hadde en gang en drøm om å pro­du­sere el-biler i Norge. Det er nok sær­lig det siste, tan­ken om indu­stri­ar­beids­plas­ser, som gjorde poli­ti­kerne til et lett bytte for el-billobbyister.

El-biler er fri­tatt for moms. Det samme er el-motorsykler og el-mopeder, men ikke el-sykler. Er det noen som er i stand til å se noen logikk her? Hadde man tenkt helse, miljø og areal­ut­nyt­telse hadde man valgt å sub­si­di­ere almin­ne­lige trå­syk­ler på denne måten. El-sykler, hvor man har hjelpe­mo­tor ved siden av pedal­kraft, er langt bedre enn f.eks. el-mopeder, om vi også ten­ker litt folke­helse. Men vi syk­lis­ter må selv­sagt betale moms.

Nå mener ikke jeg at syk­ler skal fri­tas for moms. Det er en form for sub­si­die­ring jeg ikke har sær­lig sans for. Dess­uten måtte man vel da sub­si­di­ere ski, jogge­sko og annet sports­ut­styr på samme måte. Men moms­fri­ta­ket på el-biler m.m. bør opp­he­ves så snart som mulig.

Ingen engangs­av­gift og lav års­av­gift. Nok en stat­lig sub­si­die­ring av el-bilfolket.

El-biler kan kjøre i kol­lek­tiv­felt. Dette er anta­ge­lig­vis den vik­tigste grun­nen til at mange som har råd til og mulig­het til å holde seg med to eller flere biler også har en el-bil i stal­len. Da alt som var regist­rert som buss kunne kjøre i kol­lek­tiv­felt kjøpte folk “børs­trak­tor” med klapp­se­ter som gjorde at bilene på papi­ret var mini­bus­ser, for å kunne snike i køen. Nå kjø­rer de el-bil. Aller helst skal det vel være en rådyr Tesla som like­vel blir rela­tivt rime­lig pga raust avgifts­fri­tak, ikke en moto­ri­sert plast­bøtte. Folk med pen­ger har all­tid likt å snike i køer.

El-biler beta­ler ikke bom­pen­ger. For de som har råd til bil nr 2 eller 3 betyr ikke bom­pen­gene så mye. Men det har en sym­bolsk verdi. Det gir all­tid en til­freds­stil­lelse i å omgå sys­te­met og få for­de­ler som andre ikke har. Det gir også mindre pen­ger i kassen.

Gra­tis par­ke­ring. El-biler par­ke­rer gra­tis på kom­muale avgifts­plas­ser, i alle fall i Oslo. Og man har egne par­ke­rings­plas­ser med lade­sta­sjo­ner. De som plan­leg­ger dette synes ikke å ha for­stått at en begren­set res­surs i alle byer er plass. Ansvar­lig byråd Ola Elve­stuen sa for en stund siden at Oslo har så mange og trange gater, og at det der­for er vans­ke­lig å anlegge syk­kel­veier. Det er tull. Først og fremt er det trangt i poli­ti­ker­nes hoder. Men om poli­ti­kerne nå lever i den troen at gatene er så trange, hvor­for bru­ker de da gate­areal til sterkt sub­si­di­ert par­ke­ring for el-bil? En bil tar like mye plass uan­sett hva slags motor den har.

Vi ser på areal­bru­ken i Oslo at poli­ti­kerne prio­ri­te­rer bil. De kan snakke så mye de vil om andre prio­ri­te­rin­ger, men det er og blir tomt prat. Selv i det poli­ti­kerne påstår er den del av et i prak­sis ikke-eksisterende hoved­syk­kel­vei­nett, prio­ri­te­rer poli­ti­kerne gate­par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­het for syklister.

Gra­tis strøm!!! Du leste rik­tig: Gra­tis strøm. El-biler har aldri vært det jeg har vært aller mest opp­tatt av, så jeg har ikke satt meg inn i alle de for­de­ler som el-bilfolket har. Men jeg har til nå tatt det som en selv­følge at de i det minste må betale driv­stof­fet selv. Men nei, det beta­les av oss skatte­be­ta­lere, i alle fall i Oslo. Dette kan vi lese på Bymiljø­eta­tens nett­si­der:

Bymiljø­eta­ten har etab­lert 400 par­ke­rings­plas­ser med mulig­het for lading, reser­vert for elbi­ler. Lade­sta­sjo­nene er låst med en nøk­kel. Nøk­kel og strøm er gratis.”

Les en gang til:

“… strøm er gratis”.

Strøm­men er selv­føl­ge­lig ikke gra­tis. Men de som bru­ker den slip­per å betale den selv. Det vi andre som må betale deres strøm.

Når vi skal se på en even­tu­ell miljø­ge­vinst kan det ikke bare for­ut­sette at folk går over fra bensin/diesel til el-bil. Med de for­de­lene som el-bilfolket har, er det all mulig grunn til å tro at en del vel­ger el-bil frem­for kol­lek­tiv­trans­port, mens van­lig bil ikke hadde vært et alternativ.

Jeg har begren­set tro på el-bilers vel­sig­nelse. Så lenge Norge har bil­lig og miljø­venn­lig vann­kraft kan det være en miljø­ge­vinst. Men gevins­ten for el-biler som lades med kull­kraft er nok høyst begren­set. Det kan bare være en even­tu­ell gevinst ved mulig­he­ten for ren­sing og enger­gi­ef­fek­ti­vi­tet ved sen­tral pro­duk­sjon av energi frem­for lokal pro­duk­sjon i for­bren­nings­mo­to­rer. Men da må man også ta med energi­ta­pet i led­nings­net­tet og ved at strøm skal lag­res i et bat­teri. Tar man også med miljø­kost­na­dene ved pro­duk­sjon og ikke minst destruk­sjon av bat­te­rier, er det langt fra åpen­bart at el-biler gir noen miljøg­ev­nist. Legg oppå det at mange kjø­per el-bil i til­legg til, ikke i ste­det for en bensin/diesel-bil. Da kom­mer også miljø­be­last­nin­gen ved pro­duk­sjon i til­legg til, og ikke i ste­det for pro­duk­sjon av andre biler. Det kan bli mindre lokal for­ures­ning. Men da er kol­lek­tiv­løs­nin­ger og syk­kel bedre.

Jeg har sendt en fore­spør­sel til Bymiljø­eta­ten med spørs­mål om hvor mye denne strøm­men kos­ter Oslos skatte­be­ta­lere. Men uan­sett sum er dette gal­skap. Som en slags auto­ma­ti­sert ironi hadde sva­ret som bek­fre­tet mot­tak denne set­nin­gen i grønn skrift:

Tenk på mil­jøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Hvis de vir­ke­lig hadde tenkt på mil­jøet i Bymiljø­eta­ten, da hadde det vært langt færre biler i byen, også el-biler. For­hol­dene for kol­lek­tiv­trans­port, syk­lis­ter og fot­gjen­gere hadde vært mye bedre. Set­nin­gen under­stre­ker at “miljø­til­ta­kene” blir tul­lete sym­bol­hand­lin­ger som ikke å skrive ut e-poster (hvem gjør det, uan­sett?), og “ikke kast papir på par­ke­rings­plas­sene”.

En pro­fy­lak­tisk bemerkning:

Jeg får ofte som svar spørs­mål om beta­ling av infra­struk­tur for syk­lis­ter. Jeg mener at det i hoved­sak er en offent­lig opp­gave å sørge for infra­struk­tur. Men par­ke­rings­plas­ser er ikke en del av infra­struk­tu­ren. Par­ke­ring får man betale selv, enten der er hjemme, på jobbe eller andre ste­der. Beta­ler arbeids­gi­ver par­ke­ring bør det være skatte­plik­tig som andre frynse­go­der. Det er menings­løst at f.eks. Oslo kom­mune sub­si­di­e­rer bilis­ter med store gra­tis­area­ler til par­ke­ring, en prio­ri­te­ring som også gir dår­li­gere frem­kom­me­lig­het for alle, også for bilis­ter. Men prio­ri­te­rin­gene er feil. Det bru­kes for mye på motor­vei­ut­byg­ging, sær­lig der motor­veien byg­ges paral­lelt med en for­sømt jern­bane­strek­ning (InterCity-triangelet er byg­get ut med fire-felts motor­veier len­ger før det er dob­belt­spo­ret jern­bane.) Jern­bane og til­rette­leg­ging for syk­kel er for­sømt. Ny motor­vei fra Slep­en­den til Lys­aker, ca 10 km, er kost­nads­be­reg­net til drøyt 10 mrd kro­ner. Det er kost­na­den for ca 1.000 km sykkelvei.

Til­bake til el-bilene. Sam­ferd­sels­po­li­ti­kerne må ha fått elek­tro­sjokk og synes fort­satt å være i koma — eller i alle fall å ha fått lam­met kri­tiske funk­sjo­ner i hjernen.

Innen jeg rakk å pub­li­sere dette, fikk jeg føl­gende svar fra Bymiljø­eta­ten (hon­nør for raskt svar!):

Hvert lade­punkt bru­ker i snitt strøm for ca. 3,8 kr/dag.

Strøm­men beta­les inn­til videre av Bymiljøetaten.

Ved for­rige anbuds­runde på inn­kjøp av lade­stol­per hadde vi en opsjon på en beta­lings­løs­ning, men denne har så langt ikke vært utløst da det ville kos­tet langt mer enn hva vi i dag beta­ler for strøm­ut­gif­tene. Det er imid­ler­tid ikke førin­ger fra Oslo kom­mune på at strøm skal være gra­tis for elbi­lis­ter, så det er fort­satt mulig det blir inn­ført hvis enk­lere og bil­li­gere løs­nin­ger for strøm­be­ta­ling kom­mer i frem­ti­den. Salg av strøm er også under­lagt kon­se­sjons­plikt i Norge, så Bymiljø­eta­ten eller Oslo kom­mune må i så fall få kon­se­sjon til å drive salg av strøm først.”

På akku­rat dette punk­tet var det altså ikke så galt som jeg fryk­tet. Men jeg lar inn­leg­get stå uend­ret likevel.

Print Friendly
  • http://profiles.google.com/nebukanezer Mar­tin P. Hoff

    Det er ganske inter­es­sent at på el-bilens mest tra­fik­kerte strek­ning — som er fra vil­la­ene i Asker til Aker Brygge — så er syk­kel­veien et uover­sikt­lig makk­verk. At køen på motor­veien, som har hatt den samme kapa­si­tet (4 felts) de siste 25 år, skal løses av at de som har råd til en eks­tra bil skal få kjøre i kol­lek­tiv­fel­tet er jo full­sten­dig bak mål når man ikke har gid­det å bruke litt mid­ler for å ruste opp sykkelveien!

    Fra Lys­aker til sen­trum er det over­kom­me­lig å sykle (med noen unn­tak), men mel­lom Asker og Lys­aker er det et sam­men­surium av dår­lig løs­nin­ger og bare det å finne fram er vans­ke­lig nok! Selv bor jeg på Sta­bekk og syk­ler med jevne mel­lom­rom ut mot Asker på mine tre­nings­tu­rer… og til tross for å ha syk­let strek­nin­gen et utall gan­ger blir jeg fort­satt like ove­r­as­ket over hvor sinnsykt dår­lige løs­nin­gene er utover her. Jeg kan neste garan­tere at de som syk­ler denne strek­nin­gen for første gang ikke vil finne fram.