(For) snill dom mot bilbølle

Skilt_sykkelfelt22. november 2013 avsa Oslo tingrett dom i sak 13-105592MED-OTIR/07, hvor en bilist var tiltalt for hensynsløs kjøring og drapstrusler overfor en syklist. Dommen er tilgjengelig her. Fornærmede i saken var syklisten som på Twitter og YouTube er kjent under navnet @delveien. Jeg velger å bruke dette navnet, og ikke hans virkelige navn. Den som vil se hva som faktisk skjedde og høre hva som ble sagt, kan se hele videoen på YouTube.

I dommen er hendelsesforløpet beskrevet slik:

“Fornærmede, @delveien, syklet på vei til jobb om morgenen onsdag 5. desember 2012 i Vitaminveien i Oslo. Han har forklart at hans sykkel er godt skodd for vinterføre, og at sykkelen var rikelig utstyrt med lys og refleks. Han hadde også sykkelhjelm påmontert kameraer som tok videobilder både fremover og bakover i sykkelens kjøreretning.

@delveien har forklart at han syklet i kjørefeltet i Vitaminveien fordi sykkelstien som gikk parallelt med veien var fylt med sne. Plutselig ble han forbikjørt av en bil som kun holdt en avstand på 30 – 40 cm til @delveiens sykkel da den passerte. @delveien ble irritert og slo hånden i taket på bilen. Deretter bremset bilen opp rett foran ham, og @delveien la seg ut og kjørte forbi bilen på venstre side. Bilen passerte @delveien igjen, og nå ble @delveien presset inn i en snøfonn i sykkelfeltet, og han valgte å kjøre opp på fortauet. Bilen fulgte også opp på fortauet og sperret dette, slik at @delveien måtte stanse sykkelen.

Tiltalte har forklart at han denne morgen kom kjørende nedover Vitaminveien i sin Mercedes, og at han passerte @delveien på sykkel med god klaring til sykkelen.”

[Min kommentar: Når syklisten kan slå hånden i taket på en passerende bil, da er det helt åpenbart at bilisten passerer uforsvarlig nær syklisten. Dessuten kan enhver se på videoen at bilisten definitivt hold for liten avstand.]

“Han hørte et slag i bilen, forstod at dette var syklisten, og han ble irritert. Derfor ville han stoppe syklisten, og han gjorde tegn til syklisten at han skulle kjøre inn på fortauet. Selv manøvrerte tiltalte bilen sin inn på fortauet slik at syklisten stoppet, og gikk ut av bilen. I følge tiltalte stod da syklisten og hånflirte og viste ham fingeren. Det oppstod munnhuggeri mellom de to. Det var i denne forbindelse tiltalte uttalte at han hadde lyst til å drepe @delveien, og at han rett og slett hadde lyst til å kjøre ham ned.”

Allerede det at bilføreren presset syklisten opp på fortauet og fortsatte biljakten der, burde tilsi at denne bilfører burde ha blitt gjort til fotgjenger øyeblikkelig.

“Etter en stund satte @delveien seg på sykkelen igjen og syklet videre bortover Vitaminveien og over i Kristoffer Aamots vei. Her ble @delveien tatt igjen av tiltaltes Mercedes, og som ifølge @delveien nok en gang passerte ham i helt uforsvarlig avstand. Han mente avstanden mellom bilen og sykkelen ikke var mer en 20 – 30 cm ved passeringen. @delveien har forklart at han langet ut et spark mot bilen som traff sidedøren bak.”

[Min kommentar: Det er ikke mulig for en syklist å sparke til en passerende bil hvis ikke bilisten passerer uforsvarlig nær. Gitt at tiltalte like før hadde sagt at han hadde lyst til å kjøre ned syklisten og drepe ham, hadde @delveien god grunn til å bli skremt og forbannet i denne situasjonen.]

“Bilen saktnet farten, men etter hvert nådde begge opp til Maridalsveien, og der kjørte de hver sin retning. @delveien har forklart i retten at han mente tiltalte  fra første stund ville straffe ham fordi sykkelen befant seg i kjørebanen – altså på bilens territorium. Tiltalte mente at sykkelen skulle kjøre på sykkelstien. @delveien mente at tiltalte var ute etter “å ta meg” og opplevde ham som kranglete. @delveien medga at han var jo forbannet han også. @delveien uttalte i retten at han ikke oppfattet tiltaltes trussel om drap som en bokstavelig trussel. Han mente at tiltaltes kjøring utgjorde den verste trusselen mot ham. Han var aller mest redd ved den siste forbikjøringen i Kristoffer Aamots gate, fordi tiltaltes bil passerte så nært sykkelen at det fikk ham til å tenke på de ordene som falt noen minutter tidligere om “å kjøre deg ned”.”

I sin vurdering av skyldspørsmålet om drapstrussel skriver retten:

“Posten gjelder overtredelse av straffeloven § 227 som gjelder fremsettelse av trusler om en alvorlig straffbar handling, fremsatt under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

I dette tilfelle er hele samtalen, eller munnhuggeriet, mellom tiltalte og @delveien i Vitaminveien tatt opp i lyd ved hjelp av videokameraene. Det starter med at partene er uenige om bilen passerte sykkelen for nært, og går deretter over på syklistens eventuelle plikt til å holde seg i sykkelfelt der slikt finnes. Krangelen rundt dette ligger på et svært banalt plan fra begge sider, det er nærmest som man føler seg hensatt til det intellektuelle konfliktnivå i en barnehage. Det er i denne forbindelse tiltalte uttaler “Jo. Nå fikk jeg veldig lyst til å drepe deg, det må jeg innrømme”. @delveien svarer “Ok”, og Jensen fortsetter med at “Jeg fikk rett og slett lyst til å kjøre deg ned. Det kommer til å skje en dag om du kjører sånn, da blir du truffet.”

Den som intellektuelt segg befinner seg på barnehagenivå er bilisten, som helt feilaktig mener at kjørefeltet er foreholdt folk i dyre biler, og dessuten synes å mene at han kan ta loven i egne hender. Der tar han fullstendig feil. Etter å ha opptrådt slik, skulle det bare mangle at han ikke fikk litt nødvendig voksenopplæring, selv om han klart viser at han lider av læringsvegring. Gitt bilistens opptreden synes jeg @delveien i forbausende grad klarer å beholde fatningen. Jeg hadde nok vær langt mer forbannet og mindre diplomatisk en slik situasjon.

“Retten stusser mildt sagt over tiltaltes utsagn til @delveien om at han nå fikk “veldig lyst til å drepe deg, det må jeg innrømme”. Hva slags tankeverden han da befant seg i er rett og slett uforståelig, selv når vi vet at en del bilister har lett for å tape hodet i en opphetet diskusjon i trafikken. Etter rettens syn virket det imidlertid ikke som @delveien har tatt dette utsagnet særlig alvorlig – han var jo selv inne i konflikten med dyptpløyende utsagn om at det var han som hadde rett.

Slik retten ser det må tiltalte frifinnes for post I i tiltalebeslutningen om fremsettelse av alvorlige trusler. Omstendighetene rundt utsagnene om drap som ble fremsatt av tiltalte var åpenbart av en slik karakter at utsagnet ikke var skikket til å fremkalle alvorlig frykt. Sett med rettens øyne er tiltaltes utsagn kun tåpelig hvis man legger til grunn at det er fremsatt av en presumtivt sivilisert mann. Dette kan ikke rammes av straffeloven § 227.”

Vi kan åpenbart legge til grunn at retten mente at tiltalte ikke var en siviilsert mann, og her er det ikke vanskelig å være enig med retten.

“Aktor har anført at selv om @delveien kanskje ikke ble så engstelig av det fremførte verbale utsagn om drap, må denne trussel sees i sammenheng med det faktum at tiltalte noen minutter senere passerte @delveien på sykkel i en avstand som var helt uforsvarlig. @delveien har selv forklart at han ble redd ved denne forbikjøringen, og at han da satt denne i sammenheng med trusselen noen minutter tidligere.

Retten kan ikke se at denne anførselen støtter opp om påtalemyndighetens syn om at @delveien, sett i lys av tiltaltes samlede opptreden, hadde grunn til å føle alvorlig frykt. For det første hadde @delveien igjen lagt seg midt i kjørebanen i Kristoffer Aamodts gate hvilket viste at han fortsatt ikke var redd for å holde på sin ” rett” som syklist til å ferdes i kjørebanen.”

[Enhver som ser videoen kan selv se at retten tar feil i sin bedømmelse av situasjonen her. @delveien syklet ikke “midt i kjørebanen”, men helt til høyre i kjørebanen i Kristoffer Aamodts vei. Her ser vi også en annen av Oslo kommune Statens vegvesens og politiets store forsømmelser i dette området (jeg er ikke sikker på hvem som har ansvaret): Parkering på innsiden av sykkelfeltet som bidrar til å gjøre dette sykkelfeltet ubrukelig, også når det ikke er fylt av snø. Bilene som står her skulle åpenbart vært tauet bort. Men de ansvarlige gir som vanlig f… i syklister, bortsett fra i festtaler.]

“For det andre er det et faktum at @delveien tildelte tiltaltes bil et spark i bakdøren da den passerte. Dette vitner heller ikke om en skrekkslagen syklist med alvorlig frykt.”

Så til sakens spørsmål II, om hensynsløs kjøring:

“Posten gjelder overtredelse av vegtrafikkloven § 3 første ledd om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være varsom og aktpågivende slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig forstyrret. Overtredelsen av dette
aktsomhetskravet er straffbart etter samme lov § 31 første ledd.

Retten finner det overhodet ikke tvilsom at tiltalte har opptrådt i strid med aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3. Retten finner der bevist at Jensen med sin bil passerte @delveien på sykkel uforsvarlig nært i Vitaminveien. Dette underbygges av at @delveien var i stand til å slå neven i taket på tiltaltes bil ved passering.

Deretter er tiltaltes manøvrering ved først å presse syklisten inn på sykkelstien og deretter opp på fortauet, for så og kjøre inn på fortauet selv, i den hensikt å hindre syklistens videre ferd, kvalifisert uforsvarlig [min uth]. Til slutt har tiltalte passert @delveien for andre gang i Kristoffer Aamots gate i en uforsvarlig nær avstand. Dette underbygges av at @delveien kunne sparke i bilens bakdør ved passering. Slik passering av en syklist er verken hensynsfull eller aktpågivende.”

Den som ser videoen kan se at et hovedproblem i hendelsesforløpet er at Oslo kommune forsømmer vintervedlikeholdet. Sykkelfeltene er ikke ryddet for snø, og dermed i praksis  ubrukelig. Videoen viser også tydelig at @delveien holder seg helt til høyre i kjørefeltet, tett på stripen som markerer det ubrukelige sykkelfeltet.

Om straffeutmålingen skriver retten:

“På bakgrunn av den kvalifisert hensynsløse kjøringen tiltalte utviste ved tre anledninger mot syklist @delveien den 5. desember 2012, slik denne er beskrevet ovenfor, er retten kommet til at boten fastsettes til kr 25 000. Ved fastsettelsen av botens størrelse har retten tatt hensyn til straffeloven § 27.”

Tar man hensyn til at tiltalte var arbeidsløs og levde på arbeidsløshetstrygd, er dette en høy bot. På den annen siden hadde tiltalte råd til å kjøre Mercedes.

“Tap av førerkort
Retten viser til at det forhold tiltalte her er domfelt for fant sted 5. desember 2012. Han har ikke på noe tidspunkt etter dette fått inndratt førerkortet. I lys av tapsforskriften (forskrift om tap av retten til å føre motorvogn m.v.) § 1-4 annet ledd er retten kommet til at tiltalte ikke skal tape sin førerrett nå.”

At tiltaltes verbale utsagn i seg selv ikke kunne regnes som en reell drapstrussel har jeg ingen problemer med. Men med en så kvalifisert hensynsløs kjøring burde han ha fått inndratt førerkortet for ganske lang tid. Selv om man kanskje ikke skulle ta drapstruslene helt bokstavelig, så fremstår tiltalte med all mulig tydelighet som en hensynsløs og farlig sjåfør. Retten konkluderer med at kjøringen er kvalifisert hensynsløs, noe som burde være mer enn tilstrekkelig til å inndra førerkortet. Slike folk bør lukes ut av trafikken og holdes ute av trafikken — lenge.

@delveien har lenge syklet med videokamera, og er vel en av pioneerene på dette området i Oslo. Han har dokumentert både hyggelige og mindre hyggelige opplevelser som syklist i Oslotrafikken. Hadde han ikke hatt videokamera som fanget hele hendelsesforløpet, ville dette ikke ha blitt noen sak. Politiet er ikke særlig opptatt av å ivareta syklister i trafikken. Men i denne saken reiste de i det minste tiltale.

Selv har jeg ennå ikke begynt å sykle med videokamera. Hjelmkamera står på min ønskeliste til jul. Oppfordringen må være at i alle fall når man kan dokumentere, da bør man også anmelde hensynsløse bilbøller.

Print Friendly
 • Morten How Lode

  At tiltalte på videoklippet uttaler at “dere syklister dunker i bila hele tida” tyder vel også på at det ikke er første gang han stryker forbi en syklist med alt for liten klaring. http://www.youtube.com/watch?v=MH9eDRsyIQ8#t=115

 • delveien

  I retten la jeg vekt på at trusler kan fremsettes i ord og/eller handling, I dette tilfellet var det begge deler, men handlingene, altså kjøringen, var mest truende.

  Retten har funnet at første og siste forbikjøring var “uforsvarlig nær”, og pressingen gjennom snøen og opp på fortauet var “kvalifisert uforsvarlig”.

  Likevel har retten funnet at disse handlingene ikke var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, heller ikke når de betraktes i sammenheng med de verbale utsagnene. Dette tyder på at retten ikke har vært i stand til å sette seg i syklistens sted, ei heller å vurdere objektivt risikoen for å bli drept eller lemlestet når man på glatt føre, uten noen beskyttelse, blir presset av et par tonn metall i bevegelse. Selvsagt er denne uforsvarlige kjøringen egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

  Jeg mener også at retten tar feil når den tar utgangspunkt i min personlige reaksjon på det som skjedde. Det retten skulle avgjøre, er om tiltaltes handlinger og ord objektivt sett var _egnet til_ å fremkalle alvorlig frykt.

 • delveien

  Hadde det vært litt mer tæl i aktor, hadde tiltalte blitt konfrontert med nettopp slike detaljer.

 • delveien

  Slik lød “krangelen” som ifølge dommeren “ligger på et svært banalt plan fra begge sider”.
  Bilist: Dø! Hva er det du driver med?

  Syklist: Hva er det du driver med, da?

  B: Jeg sykler forbi deg, jeg kjører forbi deg, tåler du ikke det?

  S: Du kjører forbi altfor nær.

  B: Nei!

  S: Jo, du gjør det.

  B: Du skal ligge i sykkelfeltet. Du ligger midt i veien!

  S: Nei. sykkelfel… ja, jeg sykler i veien, fordi at…

  B: Du skal ligge i sykkelfeltet!

  S: Ja, men det kan jeg ikke gjøre når det er masse snø der.

  B: Slutt å slå på bilene, til slutt så kommer du til å få deg en alvorlig en.

  S: Ja, men hør her…

  B: Dere syklister er gærne!

  S: Ja, det er greit. Det er dere også. Men det er dere som har mordvåpenet, det er
  dere som er farlige.

  B: Ja, derfor så bør dere være litt forsiktige.

  S: Ja, men hør her nå. Hør her nå.

  B: Jeg blir så irritert, jeg kjører denna veien hver dag, og dere syklister dunker
  i bila hele tida, dere trur dere er no’.

  S: Jammen, kan du tru… kan du forstå at du tar feil når du sier at jeg SKAL
  sykle i det sykkelfeltet? For der tar du feil.

  B: Men så lenge det er sykkelfelt der, som er lagd for at du skal sykle der…

  S: Kan du vise meg den regelen hvor det står at jeg skal sykle i det sykkelfeltet?

  B: Ja, men det bør være i din interesse å sykle i sykkelfeltet…

  S: Nei, det er…

  B: … i steden for å ligge i 70 kilometer midt i veien.

  S: Det er ikke i min interesse når sykkelfeltet ikke er måka, når det er fullt av snø der.

  B: Men det er ikke mitt problem.

  S: Jo, det er ditt problem. Det er der du tar feil.

  B: Da må du sykle som folk.

  S: Jeg sykler som folk.

  B: Nei, du gjør ikke det.

  S: Jo, jeg gjør det. Men du tar feil.

  B: Hadde du sykla som folk, så hadde du oppført deg ordentlig.

  S: Ja, men det gjør jeg også. Men det gjør ikke du.

  B: Jo, jeg gjør det.

  S: Nei, det gjør du absolutt ikke.

  B: Jo. Men… nå fikk jeg veldig lyst til å drepe deg, det må jeg innrømme.

  S: OK.

  B: Jeg fikk rett og slett lyst til å kjøre deg ned.

  S: Du fikk lyst til å drepe meg?

  B: Kjøre deg ned. Men vet du hva, det kommer til å skje en dag, hvis du oppfører deg sånn og sykler på den måten, …

  S: Veldig interessant.

  B: …så blir du truffet.

  S: Ok. Veldig interessant.

  B: Ja, det er veldig interessant.

  S: Kan du gjenta det, at du ønsker å drepe meg, eller?

  B: Jeg ønsker at du blir kjørt ned, ja.

  S: OK. Akkurat.

  B: Fortsett å kjør på den måten, så vet du hva som skjer.

  B: Kom igjen, memorér.

  S: Jeg trenger ikke det. Jeg trenger ikke memorere noen ting, jeg.

  B: Vet du hva?

  S: Bare søk opp skiltet ditt på Youtube i morra.

 • Tur_Ban

  Selv om dommen virker partisk i forhold til bilister generelt, så er det i hvert fall greit å tenke på at
  denne mannen – som er så skråsikker på at det er HAN som følger trafikkreglene – allikevel er
  den som må betale 25000 i bot for å ha brutt de.

  Betyr dette at vi kan fore politiet med videoopptak fra biler som passerer for nært (og som
  nærmest automatisk vil få bot på rundt 25000), eller er denne dommen bare et resultat
  av at saken samtidig hadde en mer alvorlig tiltale som også skulle vurderes?

 • OlavTorvund

  Man bør i alle fall anmelde, så får man se hva som skjer.

 • delveien

  Det er godt mulig at politiet var forutinntatt på syklistfiendtlig vis i de to sakene du nevner. Men i dette tilfellet var det ikke slik: Politiet siktet bilisten for trusler etter straffeloven §227 og nedla påstand om 21 dagers ubetinget fengsel. Retten derimot, frikjente tiltalte for trusler og dømte ham for uaktsom kjøring etter veitrafikkloven § 3.
  Jeg opplevde ikke noen som helst motarbeidelse, ikke engang skepsis, fra påtalemakten/politiet fordi jeg var syklist. Tvert imot ble jeg tatt fullt på alvor da jeg innleverte anmeldelse. Politiet uttrykte faktisk en viss begeistring for bevisene jeg leverte (videoopptakene). Videre var jeg godt fornøyd med at politiet tok ut en såpass streng siktelse.
  Riktignok var politiet trege. Det var vanskelig å få tak i rette vedkommende på telefon, jeg maste hver måned for å få dem til å sende saken videre til retten, og i mellomtiden ble det satt ny etterforsker på saken. Men jeg har ingen grunn til å tro at denne saken ble trenert spesielt.
  Aktor gjorde nok jobben sin i retten, men som tidligere nevnt hadde litt mer tæl og pågangsmot gjort seg. Jeg opplevde at tiltaltes forsvarer var mye mer pågående mot meg enn hva aktor var mot tiltalte.
  Det mest kuriøse under rettsmøtet var da dommeren – rettens administrator – flagget en viss syklistfiendtlig holdning. Under min forklaring kom han plutselig med en malplassert og usaklig kommentar om at det ikke var så lett å gå til fots over Rådhusplassen på grunn av disse syklistene som kom i full fart (den eksakte ordlyden husker jeg ikke).

 • delveien

  Skulle gjerne sett at 25000 i bot ble en “standard” for tett forbikjøring av syklist. Men husk at det her først var en tett forbikjøring, så en pressing inn i snøfonn og videre opp på fortauet, og ikke minst en ytterligere sneiing som avslutning på seansen. Og retten kan ikke ha unngått å merke seg at de muntlige truslene (selv om retten betegner dem som “bare tåpelige”) avslørte at kjøringen ikke bare var uaktsom, men ble gjort med vitende og vilje.
  Det faktum at jeg var i stand til å gi bilen et dunk med venstre ullvott, ble av retten ansett som å underbygge at bilisten kjørte forbi med uforsvarlig nær avstand. Det synes jeg er en interessant del av dommen.

 • delveien

  Kan også nevne at saken skulle vært for retten i september, men den ble utsatt fordi tiltalte skulle på ferie.

 • Martin P. Hoff

  Først forsøker han å kjøre han ned med bilen sin – så forteller bilisten han rett ut at han fikk lyst til å drepe han – og deretter setter han seg tilbake i drapsmaskinen sin / bilen? Og retten konkluderer med at syklisten ikke hadde grunn til “å føle alvorlig frykt”!??… Det blir litt som om jeg hadde møtt en jeger i marka som først skyter et hagleskudd forbi hodet mitt og sier han har lyst til å drepe meg før han lader hagla på nytt og setter den opp til skulderen.