Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alexander Ottesen , Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Det er nå ca 37 år siden Oslo første gang vedtok å bygge et hovedsykkelveinett. Det er ca 29 år siden det skulle vært ferdig etter de opprinnelige planene. Fortsatt har vi det ikke. Hva er den viktigste grunnen til at vi fortsatt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den viktigste grunnen heter Oslo Høyre.

Fra 1986 til i dag har det, men unntak av de fem årene fra 1992 til 1997, vært Høyredominerte byråd i Oslo. Så det meste som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høyre som har ansvaret for. Oslo fikk byrådsmodellen i 1986, et år etter at hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig. Men Høyre dominerte Oslopolitikken og hadde ordføreren også i hele perioden fra hovedsykkelveinettet ble vedtatt til det ble parlamentarisk styre med byråd i Oslo.

Slaget om Theresegate illustrerer hvordan Høyre svikter og hvorfor planer ikke gjennomføres.

Det er åpenbart at dersom det skal bli bedre forhold for kollektivtrafikk og syklister, da kreves det at man frigjør plass til dette formålet. Det er bare en måte å finne det arealet: Bilene må ryddes bort fra en del den plassen de har okkupert. Det nytter ikke å sitte stille og håpe at det skal dukke opp nye og ubrukte arealer som kan brukes til andre formål enn bil.

Her svikter Høyre, og de har sviktet i alle fall siden 1977. Man liker gjerne å snakke om kollektivtransport, sykkel m.m i festtaler. Men når det kommer til praktisk politikk, da er det bil som gjelder. De feiger ut når bilister protesterer. Oslo Høyre mangler mot, som Jan-Arild Snoen har påpekt i sin Oz-analyse. De mangler også vilje, men manglende vilje og manglende mot er bare to sider av samme sak.

Vi har fått dette tydelig illustrert i Theresegt. Seks dager tok det før Oslo Høyre feiget ut, og gikk inn for at det igjen skulle være lov på parkere der. Snakk om pingler og manglende stayer-evne. Så skulle det da heller ikke gå lang tid før to trikker igjen sto fast pga parkerte biler. Men hva betyr vel noen trikker med et par hundre passasjerer mot én person som vil parkere sin bil, kanskje fordi han “skal bare”  gå inn i en butikk, for Oslo Høyre?

Theresesgt har på en avslørende måte illustrert Høyres knefall for butikker som hevder at de må ha kunder i bil, og for beboere som lever i den villfarelse at det er en menneskerett å kunne parkere, fortrinnsvis gratis, på fellesarealet. Vanligvis kommer ikke sakene så langt at man faktisk gjennomfører noe. Dermed blir det heller ikke spektakulære tilbaketog hvor Høyre flykter med halen mellom bena, og derfor får de heller ikke særlig mye oppmerksomhet. Protestene kommer tidligere, Høyre bøyer av og fremmer ikke forslag som kan skape reaksjoner. Slik sørger de for at ikke noe blir gjort.

Jeg har ikke tatt meg tid til å nøste opp dokumentasjon av hvorfor det aldri har blitt noe av sykkeltraseen mellom Middelthuns gt (Frogner stadion/Kirkeveien) og Slottsparken. Men jeg har fulgt med på det som har skjedd, eller egentlig i det som ikke har skjedd her, og tar sjansen på å referere etter hukommelsen.

WIMG_6253_DxOHver gang det har vært snakk om å gjøre noe, har parkeringsfolket kommet med sine protester. Og byrådet har feiget ut ved første tut, og aldri gjort forsøk på å gjennomføre noe som helst. Slik vinner de som er interessert i status quo, hvilket vil si bilistene som får holde fram med sin okkupasjon av fellesarealer.

Men det er ikke bare Theresegate og manglende tilrettelegging mellom Majorstuen og sentrum.

Alle vet at dersom man fjerner en parkeringsplass i Oslos gater, vil noen protestere. Folk med bil vil ikke gi slipp på goder til har tilranet seg. Det vil også være noen butikker som ser det som en selvfølge at de skal kunne basere seg på at deres kunder kan bruke fellesarealene til parkering mens de er inne og handler.

Man vet at parkering for beboere kunne ha vært forbedret om det hadde vært innført beboerparkering slik at man hadde fått bort fremmedparkeringen i sentrumsnære bydeler. Det kunne også ha fjernet tilhengere, russebusser som overvintrer på gaten utenfor sesongen, osv.

De som vil parkere på fellesarealet bør betale for å kunne bruke fellesarealet på denne måten, også om man bor i bydelen. Utgangspunktet bør være markedspris for parkeringsplasser. Men det Høyre-ledede byrådet prioriterer det som er viktig. Derfor stiller man gategrunn gratis til disposisjon for folk som vil parkere bilene sine, mens markedspris er det selvfølgelige utgangspunktet for kommunale boliger. Parkering er som kjent viktigere enn boliger, i alle fall for det politiske flertallet i Oslo, derfor velger kommunen å subsidiere parkering.

Vi kunne gått inn i Oslopakke 3, og sett på hvordan man bygger for bil og hvordan man har jukset med tall for å gi det en miljøvennlig innpakning. Det er et politisk bedrag når motorveiutbygging  fremstilles som kollektivtiltak. Men ved å gjøre det får man opp andelen som de påstår går til kollektivtiltak.

Det Høyre-ledede byrådet valgte å gå mot egen fagetat, og ikke å komme med innvendinger mot en gigantoman motorveiutbygging vest for Oslo. Alle som vil vite, vet at mer motorvei fører til mer biltrafikk. Byrådet i Oslo vil gjerne tro at mer motorvei inn mot byen ikke også fører til flere biler inn mot byen. De kunne like gjerne ha vedtatt at byrådet i Oslo tror på Julenissen. Det er en merkelig form for logikk at det ikke skal være mulig å bedre forholdene for kollektivtrafikk og syklister uten at man samtidig bygger mange fler kjørefelt inn til Oslo for privatbilister.

Oslo Høyre har gått mot køprising, selv om det er et av de tiltak man vet virker for å redusere biltrafikken. Høyre feiger ut ved det første tut i bilhornet. De overså glatt Statens vegvesens uttalelse om dette i Hovedrapporten om E18-ubyggingen,  hvor det står på s. 28:

“Uønsket trafikkvekst og økte køproblemer kan motvirkes ved tidsdifferensiert prising av bilreiser – ved endrede takster i dagenssystem og/eller med flere betalingssnitt. Et system med flerebetalingssnitt med lavere takster vil gi bedre samsvar mellombetaling og reiselengde og kan stimulere til å velge andrealternativer på kortere reiser.

Potensial for å begrense biltrafikken og redusere køene med
endret trafikantbetaling bør utredes i videre arbeid med E18.”

Høyre står i praksis for en tut og kjør-politikk, hvor bilen i praksis prioriteres når den kommer i konflikt med andre interesser.

Gebyrene ved feilparkering bør også økes. Særlig bør de økes kraftig når man parkerer der det er “all stans forbudt”, som f.eks. i et sykkelfelt, og når man parkerer slik at man hindrer trikken i å komme fram. Men at Bård Hoksrud har større tro på å mane til bilisters omtanke og fornuft enn til økte gebyrsatser, bør Oslo Høyre tross alt ikke lastes for. Men konklusjonen er at verken Oslo Høyre eller Bård Hoksrud har noen tro på markedet når det gjelder å regulere bilisters adferd.

Vi har i de 37 årene politikerne har sveket syklistene fått høre mange unnskyldninger, den ene dummere enn den andre. Tidligere byrådsleder Erling Lae kom i 2007 med en idiotuttalelse om at trange gateløp fra før 1880 gjorde det vanskelig å finne plass til syklister. Måten han sa det på kunne tyde på at han faktisk mente at gateløp fra før 1880 var bygget for biler, hvilket er det reneste vås. Tilsvarende har senere blitt gjentatt både av Ola Elvestuen og av Guri Melby.

Vi får også høre om hvor vanskelig reguleringssakene er. Det er også bare et spørsmål om vilje, eller i dette tilfellet mangel på vilje. Et politisk flertall får gjennom de reguleringssaker de vil få gjennom. Men de har ikke villet få gjennom det som har vært nødvendig for å kunne realisere planene om et hovedsykkelveinett. Man har gitt opp før man i det hele tatt har prøvd.

Det har vært mange store samferdselsprosjekter og andre utbygginger i Oslo siden hovedsykkelveiplanen i Oslo ble vedtatt i 1977, som har vært langt mer krevende enn utbygging av et hovedsykkelveinett. Men har viljen vært der, har man fått det til, og stort sett har man “glemt” syklister hver gang. Den viktigste grunnen til at hovedsykkelveinettet ikke er ferdig for lenge siden, er at Oslo Høyre har manglet vilje til å gjøre det ferdig.

Dessverre er det slik at andre partier heller ikke har særlig mye å vise til. Det er lett å være høy og mørk i opposisjon. Da det var AP/SV-byråd i Oslo, med daværende SV-politiker Raymond Johansen som samferdselsbyråd, skjedde det heller ikke noen merkbare forbedringer for syklister i Oslo.

AP, SV og SP i regjering gjorde heller ikke noe av betydning for syklister. Daværende statsminister Jens Stoltenberg preseterte å si at det er for farlig å sykle i norske byer. Likevel tok den regjering han ledet ikke tak i problemet. Men vi kan ikke vente at samferdselsministere fra SP er opptatt av annet enn traktorer og fine veier for biler til områder hvor folk ikke bor. Byer er for SP uønskede steder som folk tvinges til å flytte til, ikke steder folk ønsker å bo. Da man man ikke regne med tiltak som skal bedre forholdene i byer fra den kanten.

Guri Melby har kommet som et friskt pust inn i Oslopolitikken. Det er begrenset hva man får gjort som juniorpartner i en byrådskoalisjon, særlig når man blir vingestekket av et budsjettsamarbeid med bremseklossen FrP, med den gretne gamle grinebiteren Carl I Hagen som gruppeleder. Men Guri Melby har i alle fall klart å vise vilje til å gjøre noe, hvilket har vært mangelvare tidligere. Guri Melby skal fortsatt få kritikk når det er på sin plass, men hun skal også få ros når det er fortjent.

Oslo Høyre har hovedansvaret for at planene ikke har blitt gjennomført. Men også de har jevnlig gjentatt løfter om at nå skal det blir fortgang, uten at det har skjedd noe av den grunn. Oslo Høyre har derfor en tung jobb foran seg om de skal kunne gjenvinne noen form for troverdighet på dette området. Skal de bygge opp troverdighet må det skje gjennom handling. Deres ord er ikke noe verdt. Med det de har vist i Theresegate, E18, rushtidsavgift m.m., sørger de bare for å rive troverdigheten ytterligere ned, i den grad det er noen troverdighet igjen som kan rives ned.

Oslo Høyre bør ta innover seg at flertallet av Oslos husholdninger ikke har bil. Andelen bilister er synkende. Stadig færre unge tar førerkort. Bilen har mistet sin status og tiltrekningskraft. Dette er en internasjonal trend, og Norge henger etter verden her også. Norske politikere er de siste dagers bilhellige, som nå klamrer seg til el-bilen i et forsøk på å sikre seg at de også i fremtiden skal kunne leke med biler. Som det har vært sagt: “The car is the cigarette of the future”.

For fremtidens velgere vil ikke bil være like viktig som den er for generasjonen 50+, særlig ikke i byene. Bilen vil i stigende grad bli oppfattet som et problem, ikke som et gode. En politikk for å redusere bilens skadevirkninger i byen vil være viktigere enn en politikk for å bevare de privilegier bileierne har tiltatt seg. Fortsatte bilistprivilegier er ikke en vinnersak for fremtiden. Hvis Oslo Høyres konservatisme skal bestå i å bevare bilistenes tilranede privilegier i Oslo, er den ikke mye verdt.

Man kan selvfølgelig håpe at Oslo Høyre kommer diltende etter med tiden. Men inntil de viser dette i praksis, må det være et mål å redusere Høyres innflytelse i Oslo.

Det er ikke bra når et parti får regjere for lenge, enten det er nasjonalt eller lokalt. Det var på tide at at AP/SV/SP-regjeringen ble kastet, slik at andre kunne komme inn og rydde i skapene. En H/FrP-regjering var nok det jeg minst ønsket meg, men vi får håpe at den ikke får sitte lenger enn til 2017. Av samme grunn vil det være bra for Oslo om Høyre må ut av byrådskontorene i 2015.

Enda viktigere er det å bli kvitt FrPs innflytelse i Oslopolitikken. Ved siste kommunevalg gjorde FrP det elendig i Oslo. Partiet ble halvert, fikk en oppslutning på 7,0% og mistet fem av de ni bystyreplassene de hadde i den forrige perioden. Valget viste med all mulig tydelighet at folk ikke ville ha Carl I Hagen. Ingen ønsker en avdanket politiker som er mer opptatt av å hevne sine personlig politiske nederlag enn av å gjøre noe for byen? Vi får håpe at generell regjeringsslitasje, samt at folk bli lei av Carl I Hagens destruktive politikk, gjør at FrP blir ytterligere redusert ved kommunevalget i 2015.

Print Friendly
 • Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  🙂

 • Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

  Tut og kjør, ja mulig en SV blogger, greit å ha sykkelstier, men det er bygget for milliarder av kroner i sykkelstier men bare et fåtall bruker sykkelstiene, hadde nå flere brukt sykkelstiene og ikke veien. Så de som trener på og langs våre veier skulle det vært påbutt med bil forran og bil bak. Noen ganger ser det ut for en kykklist eier hele veien og hele makten og vettet med, en bilist er det bare å vise fingen til ser det ut for.

 • OlavTorvund

  Det du skrive er stort sett bare tøv. Det har ikke vært brukt “milliarder” på sykkelstier (hva du nå mener med det). Sykkelfelt og sykkelveier som er brukbare blir brukt. Det finnes svært få sykkelveier i Norge. Som regel er det gang- og sykkelveier. Det er en veldig dårlig løsning og ikke bygget for å sykle særlig fortere enn 20 km/t. Sykler man fortere anbefaler Vegdirektoratet å sykle i kjørefeltet. Og syklister er i sin fulle rett når de bruker sykkelfelt.

 • Sykleper

  Mulig du ikke vet hva “Sykkelsti” er. Men det er uansett ikke brukt milliarder for å tilrettelegge for sykling. Det er nettopp det som er problemet. Det er brukt mye penger på gangveier, gang- og sykkelvei, og fortau som også kan brukes til sykling i følge Vegvesenet. Disse er ment på fotgjengere og loven(!) krever at det først og fremst tas hensyn til disse. Syklister har derfor både vikeplikt i alle retninger samt en streng fartsgrense. Dette er egnet for sakte sykling (for eksempel barn) men er totalt uegnet for de som bruker sykkel som framkomstmiddel.

  Sykkelfelt i veibanen er en veldig god løsning i veldig mange sammenhenger. Det er merkelig at det ikke lages mer av det, ettersom det er et effektiv lavkost tiltak for å løse konflikten mellom biler og syklister. Syklister bruker stort sett felt og tilrettelegginger for sykling når de faktisk er anvendelige. Problemet er at gang- og sykkelvei stort sett er upraktisk for syklende og i mange tilfeller direkte farlig, på grunn av måten det legges opp til kryssing av veibanen gjentatte ganger i løpet av reisen.

  På grunn av trafikkreglene og på grunn av sikkerhet er stort sett syklisten tjent med å ligge i veibanen. Da er han mer synlig i trafikkbildet og får selv også bedre oversikt. Bilister er ofte ikke forberedt på at syklister kommer langs såkalte “sykkelstier” (gang- og sykkelvei) og syklisten har ofte dårlig sikt. Blinde utkjørsler fra eiendommer og kryssende småveier er derfor svært ofte ulykkespunkt mellom syklister og bilister. Dette altså i tilfeller hvor syklisten bruker gang- og sykkelveien, slik som mange bilister ønsker. Hadde syklisten ligget i veibanen, hadde de sett hverandre tidligere. Faktisk er det langt færre ulykker mellom syklist og bilist når syklisten ligger i veibanen. Uansett: Sykkelfelt i veibanen er en bra løsning som tilfredsstiller behovene til begge parter.

  Vegvesenet mangler totalt kompetanse på dette området og politikerne mangler vilje. I mellomtiden må syklister og bilister lære seg å være litt mer ettergivende i trafikken, slik at vi alle kommer levende hjem til middag.

 • Tur_Ban

  Ja, og I tillegg er syklister også i sin fulle rett når de bruker kjørefeltet. 🙂

  Ved siden av de store kraftanstrengelsen er det også noen enkle tiltak kommunen kan gjøre for å forbedre sykkelforholdene, slik som å ha sykkelfelt bare i oppoverbakker der det er for smalt til å ha de i begge retninger. En del veier kunne også vært gjort enveiskjørt for biler, og man kunne satt opp flere bommer, slik at bare busser og tohjulinger kommer gjennom.

 • Jon Skaale
 • Veldig bra skrevet

 • truddelutt

  dette handler kun om sundt folkevett , husk at politikere er en av to yrkesgrupper som har betalt for å juge ,

 • Anders Blix

  En Høiremann er da vel mer verdt enn 100 trikkepassasjerer, er han ikke? Hva er dette trikkefolket i Thereses gate tror de egentlig er? Leger og sykepleier som skal til og fra jobb på to av landets største sykehus. Hah! Forskere og professorer som skal til/fra Norges største universitetet. Pøh! Det imponerer vel ikke en Høiremann. En Høiremann må da kunne få parkere hvor og når det passer ham!

  Iveien for trikken? Ja vel, hva så? Mener noen på ramme alvor at en Høiremann skal spasere flere 10-talls meter for å komme til butikken? Det er da helt urimelig.

 • Amir Ilyas

  Milliarder av kroner på sykkelstier i et vinterland fullt av bratte bakker. Ser ikke helt det logiske argumentet for prioritering.

 • OlavTorvund

  Det brukes ikke milliarder av kroner på tilrettelegging for syklister. Helsedirektoratet har nylig beregnet at Norge vil spare 239 mrd pr år om folk beveger seg, f.eks. sykler mer enn de gjør i dag. Så satsing på sykkel er en god samfunnsinvestering. De sykler i Nord-Sverige og Nord-Finland. Det er vinter der også, men bedre tilrettelegging. Stadig fler sykler om vinteren også i Oslo, til tross for dårlig tilrettelegging, bakker og dårlig vedlikehold.

 • tore

  Folk kan heller kjøre bil.

 • daniel kongle

  problemet er at de skal ha det gratis, skal blodsuge bilistene for å betale dette. det er urettferdig siden vi betaler for hele samfunnet fra før. gå inn i spleiselag dere syklister istedet, jeg vil se bilpengene mine bli brukt til BILvei

 • OlavTorvund

  Vi som sykler betaler skatt som alle andre. Det er ingen bilavgifter som betaler kommunale veier.

 • Espen

  Sykkelnett i Nederland og Danmark? Ja takk.

  I bratte snøfulle Norge? Nei takk, tar heller bilen.

 • OlavTorvund

  Har du prøvd å sykle?

 • Raimond Oseland

  Pingle 😉
  Kjøp en elsykkel i stedet.

 • OlavTorvund

  For egen del konkluderte jeg for ca 2,5 år siden med at jeg ikke lenger hadde behov for bil. Så etter å ha hatt bil i 36 år, er jeg ikke lenger bileier. Det sparer jeg mye på, både av penger og av frustrasjoner. Sykkel, gode sko til å gå med, sykkel, kollektiv (ikke særlig ofte), Bilkollektivet, leiebil og taxi dekker mitt transportbehov.

 • OlavTorvund

  Ei heller at salget av piggdekk til sykkel også har økt kraftig denne sesongen.

 • OlavTorvund

  Det var da sørgelig tåpelig. Vi som sykler betaler selvsagt moms på alt vi bruker, akkurat som de som sverger til bil (bortsett fra subsidierte el-bilister). Som ikke-røyker betaler jeg ikke tobakksavgift. Når jeg ikke bruker fosilt drivstoff betaler jeg heller ikke drivstoffavgift. Og selvfølgelig betaler jeg heller ikke andre bilavgifter. Men mange (de fleste syklister?) har også bil, og betaler dermed også alle bilavgifter.

 • OlavTorvund

  Jeg tror ikke jeg bryr meg særlig mye om hvorvidt jeg har respekt hos deg eller ikke. Det du skriver er ganske enkelt ikke sant.

 • OlavTorvund

  Det er det gode sykkelveier og sykkelfelt blir de brukt, selvfølgelig forutsatt at de er vedlikeholdt og ryddet for snø. Men mange bilister er ganske sneversynte på så mange måter, og ser ikke det som skjer ved siden av veien.

 • mister_sportsjournalist

  Hvilke subsidier er det på elbiler?

 • OlavTorvund

  Når man fritas for å betale det andre må betale, da er det subsidier: Momsfritak, svært lav (om noen) engangsavgift, årsavgift, fritatt for bompenger og gratis parkering. Gratis strøm på ladestasjoner. Ta også med rett til å bruke kollektivfelt. Ikke merkelig at el-biler har blitt populære i Norge.

 • daniel kongle

  nei, derfor veiene er så dårlige som de er…. de går jo til sykkelveier å nye beker i parker å idiotiske bussholdeplasser istedet… vi som kjører bil betaler stoooore mengder i tillegg til at vi betaler samme skatten som deg. enn om det ble avgifter på sykkel, som kun ble brukt til å betale for golfklubben til stortinget?

 • OlavTorvund

  Dette er bare tull. Bilene er et tapsprosjekt for samfunnet: Dyre veier som legger beslag på store arealer; utslipp, støy og andre miljøproblemer; helseproblemer fordi folk sitter alt for stille på sine brede bak. For kommunene er bilen bare en utgiftspost som ikke gir inntekter. Ta en faktasjektt før du kommenterer videre.

 • Lars Male Hartviksen

  Har lyst til å nevne i denne sammenheng at jeg og flere kolleger disponerer bil i tillegg og betaler bl.a. veiavgift og forsikring for bil. Merk: OGSÅ de dagene vi sykler!

  Grunnen til at vi sykler er forresten fordi det er vanskelig å finne parkeringsplasser i nærheten av jobben (til under 150 kr dagen som de skal ha i det store, tomme parkeringshuset) slik at de som må kjøre fordi de er dårlig til beins, eller bor for langt unna uten kollektivmuligheter skal kunne parkere. Så vi som kan, sykler faktisk for at bilistene skal ha det bedre. Bilister med holdning som DEG får dessverre også mindre kø, flere ledige parkeringsplasser og renere luft, men noen uheldige bivirkninger må man regne med.

 • OlavTorvund

  Det er bare et spill om ord. Staten frasier seg store inntekter som gjøre at el-bilistene slipper mye billigere unna enn meg. Det er subsidiering i min verden. Men det er ikke å veldig interessant hva slags merkelapp man setter på den økonomiske favorisering.

 • Roger D. Pettersen

  Er veldig enig i det meste av det du skriver, men synes kanskje du burde ha krydret det med en smule mer diplomati 😉 Har ikke trua på for mye polarisering og isfronting, hvis målet er å skape resultater. Er selv syklist og kollektivbruker.
  For øvrig har jeg kjempet i snart 9 år for å få tillatelse av Oslo kommune til å lansere et nytt øko-vennlig lavpriskonsept for taxi (Økotaxi). Men Venstre -og Høyre-Byrådet er dessverre imot innovasjon i drosjenæringen. Jeg mener at små og grønne miljøtaxier kan erstatte siste rest av behov for privatbil i Oslo. Men det forutsetter faste lave priser på taxi. En enkelt miljøtaxi kan erstatte bruken av 20 – 30 privatbiler. Når drosjetilbudet er godt og billig, vil det bli enda enklere for politikerne å innføre ulike restriksjoner mot bruk av privatbiler – sett i lys av at taxien er en “kollektiv privatbil” 🙂 Har også utviklet et taxikonsept for el-biler (PoolTaxi) og inviterte Byrådet til et samarbeid for å utvikle dette. Byrådet (den gang Elvestuen) avslo :/