Fjern all gateparkering

I 1999 gjorde Oslo kommune en stor feil. Da opphevet man datoparkeringen. Nå er ikke datoparkering et godt system, så jeg ønsker ikke det tilbake. Men over natten doblet man det gatearealet som bilistene kunne okkupere til parkering, og det ble tilsvarende mindre areal tilgjenelig for andre trafikkanter, f.eks. syklister. Dette er en feil som bør rettes opp. Ikke ved at man går tilbake til datoparkering, men ved at man frigjør gateareal ved å fjerne gateparkering.

I store deler av Oslo er halvparten av gatearealet, noen ganger mer, tatt i bruk til parkering, som regel gratis. Det er meningsløst å bruke fellesarealer til dette, og det er en massiv subsidiering av byens bilister. Vi kan vel regne med at hver parkerte bil legger beslag på ca 20 kvadratmeter. I Oslo var tomteprisen i 2012 et sted mellom 10.000 og 30.000 kroner pr kvadratmeter.  Prisen varierer etter hvor i byen man er, og de lærde strides om hva som er realistisk pris. Det betyr at bare tomteprisen for hver parkeringsplass er et sted mellom 200.000 og 600.000 kr. Det er meningsløst at dette stilles gratis til bilistenes disposisjon. Hvor mange parkeringsplasser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har oversikt over. Så det er ikke mulig å tallfeste Oslo kommunes subsidiering av Oslos bilister ved å la dem parkere på gaten.

Gateparkering gir fremkommelighetsproblemer. Parkerte biler hindrer trikken og annen kollektivtransport (de som parkerer slik at de hindrer trikken burde få et erstatningskrav for det som disse forsinkelsene koster, i tillegg til gebyr for selve feilparkeringen). Gateparkering hindrer ikke bare kollektivtransport når folk som ikke klarer å parkere en bil, setter bilen slik at den hindrer trikken. Slik parkering hindrer også kollektivtransporten hver gang en eller annen bilist skal kløne bilen inn eller ut av en parkeringluke, og trafikken stopper til bilisten er ferdig. De to bildene nedenfor, som viser passasjerer som må trå til og flytte en bil, og at trikken kommer forbi med et nødskrik, har jeg fått fra trikkefører og Osloentusiast Mads Wam Schneider.

Trikk_MWS_IMG_1374

IMG_0214

Gateparkering hindrer også fremkommelighet for andre bilister. Det bekymrer meg egentlig lite. God fremkommelighet for bilister i byen er ikke noe mål, tvert imot bør målet være dårligere fremkommelighet for bilister for å gjøre det mindre attraktivt å velge bil. Men så lenge Oslo ikke har egne traséer for trikken, slik at bilister i kø også hindrer kollektivtransport, da forplanter problemet seg slik at bilistene også på denne måten hindrer kollektivtransporten.

Gateparkeringen er et av de største hinderene for å legge til rette for sykling i store deler av byen. Guri Melby har hevdet at min universalløsning er å fjerne parkering. Hun skriver:

“Torvund har bitt seg merke i min uttalelse om at Oslos gater er trange. Det er ingen unnskyldning for ikke å legge til rette for syklister, men det er like fullt en realitet at det er krevende å finne tilstrekkelig plass til trikker, busser, biler, syklende og gående i sentrumsgatene, og det er en forklaring på hvorfor vi noen ganger må velge den nest beste løsningen for flere av trafikantgruppene. Torvund mener universalløsningen er å fjerne parkeringsplasser. I mange tilfeller har han rett.”

Vi har noen ganger fått høre tåpelige uttalelser fra flere oslopolitikere om at det er så mange trange gater, og at det derfor ikke er plass til å legge til rette for sykkel. Det er tøv. Oslo har mer enn nok av plass. Men det er en fundamental feilprioritering når ofte så mye som halvparten av gatearealet (noen ganger mer) brukes til parkering. Det er de parkerte bilene det ikke er plass til.

Sykkel_SkippergataNår problemet er mangel på plass, da må man rydde. De som har hatt ansvaret i denne byen har alt for lenge gitt bilistene alt for mye plass og har tillatt bilistene å okkupere blant annet gateareal og fortrenge andre. Her må det ryddes, og gamle feil må rettes opp. Gatene må frigjøres. Å fjerne gateparkering er ett viktig tiltak, men slett ikke det eneste. Man må stenge gater for biler (i alle fall forby gjennomkjøring), fjerne kjørefelt fra de veier som er rester etter den foreldede drømmen om bilbyen med motorveier, stenge sentrum og soner av byen for gjennomkjøring med bil, og sikkert mye mer.

Alle som har bil må også sørge for å ha et sted å parkere denne bilen, enten man bor i byen eller andre steder. Man kan ikke basere seg på at man kan okkupere en del av fellesarealet for å hensette bilen når den ikke er i bruk.

Parkering i byen koster. Jeg har bodd sentralt i byen i snart 30 år, og har hatt bil i de fleste av disse årene. I 14 år leide vi garasjeplass på Frogner, som bidro betydelig til å øke bilkostnadene. Men parkering koster også andre steder. Det koster fort noen hundretusen om man bygger garasje når man bygger hus.

Parkering er en kostnad man må regne med om man vil anskaffe bil, og man skal selvsagt betale den kostnaden selv. Det er ikke fellesskapet som skal betale for folks parkeringsplasser.

Jeg vil anta at det i dag er ganske mange som bor et stykke utenfor sentrum, som disponerer én parkeringsplass, men har to biler. Bil nr to parkeres da gjerne på fellesarealet. Det er ingen grunn til at det å ha flere biler skal subsidieres på denne måten. Derfor bør forbud mot gateparkering i utgangspunktet også gjelde i områder hvor beboerne vanligvis har garasje eller annen parkering. Et eksempel på idiotien så vi da foreldre på Ullern stanset syklister, mens veien var full av parkerte biler, sannsynligvis foreldrenes egne biler. Som et av bildene viser: Sin Porsche Carrera må man ha plass til, men ikke syklister. Jeg tviler på at bilistene holder fartsgrensen som påstås å være 15 km/t.

De som vil kjøre inn til byen, skal selvsagt også betale for å parkere der. Og de må lære å oppføre seg som byfolk, ikke som bønder i byen. Det vil si at bilene må inn i parkeringshusene, enten de er over eller under bakken. Stort sett er det plass i parkeringshusene. Da det ble foretatt tellinger i forbindelse med utarbeidelse av Områdeplan Oslo S, var det aldri mer enn 66% belegg i parkeringshusene i området rundt Oslo S. At mange ikke liker å parkere i parkeringshus er ingen grunn til å tillate gateparkering. Bytrafikk er ikke for amatører. Klarer man ikke å kjøre i byen, da får man la bilen stå. Det kan ikke være slik at i tillegg til å legge til rette for bilister, så skal det også legges til rette for at folk er dårlige sjåfører, slik lederen i Oslo Høyre Øystein Sun­de­lin vil. Han  vil gi større par­ke­rings­plas­ser til de som er dår­lige til å luke­par­kere. I Oslo er altså Høyre partiet for dårlige sjåfører.

Det er selvfølgelig ikke realistisk å fjerne all gateparkering over natten. Men man må kunne vedta som et ikke alt for langsiktig mål at gateparkering skal bort. Oslo kommune sendte nylig et forslag til kommuneplan for perioden fram til 2030 på høring. Det bør i denne sammenheng være et realistisk mål å si at gateparkering skal være fjernet innen 2030. (I praksis er det vel uansett ikke realistisk å fjerne slik parkering helt, men parkering i gaten må være unntaket, ikke hovedregelen som nå.)

Man må fjerne gateparkering gradvis. I utgangspunktet kan man vedta to viktige prinsipper, og starte med å fullføre dette:

 • Det skal ikke være gateparkering i noen gater med kollektivtrafikk.

 • Det skal ikke være gateparkering i noen gater som inngår i hovedsykkelveinettet.

Følg opp det som ble gjort i Thereses gate, og rett opp feilene man er i ferd med å gjøre i Bogstadveien. I en kommentar til kritikken mot manglende tilrettelegging for sykling i Bogstadveiene, skrev Guri MelbyTwitter:

“Det er ingen god løsning å kombinere sykkel og trikk, de bør gå i ulike gater.”

Jeg er ikke uenig i det. Men politikerne, også Guri Melby, må få den foreldede hovedsykkelveiplanen ut av hodene sine. I praksis virker den som et hinder for sykkeltilrettelegging. Man synes å leve i den troen i gater som ikke inngår i hovedsykkelveiplanen skal det ikke tilrettelegges for sykkel. Det er uholdbart. Det er like selvsagt at man skal legge til rette for syklister i alle gater, som det er å legge til rette for fotgjengere. Oslo har ikke noen “hovedfortausplan”. Et hovedsykkelveinett er for transportsyklister som ønsker å sykle raskest mulig f.eks. til og fra jobb. Men det skal også være lagt til rette for at man kan velge sykkelen om man skal på en liten handletur, f.eks. til Bogstadveien. De er en tilrettelegging for dette Bogstadveien og sidegatene trenger.

Men min utfordring til Guri Melby er denne: Det er greit nok at gjennomgangstrafikken på sykkel ikke bør gå gjennom en gate med trikk, akkurat som biltrafikken heller ikke bør gå i en slik gate. Men det finnes ingen alternativ rute som er tilrettelagt for syklister. På den strekningen som hevdes å være hovedsykkelvei mellom Slottsparken og Frogner Stadion, som kommunen er uforskammet nok til å merke som “ferdig” på sitt kart over hovedsykkelveinettet, er det null tilrettelegging for sykkel.

Et enkelt krav, Guri Melby:

Fjern all gateparkering i Uranienborgveien, og de deler av Professor Dahls gt m.m. som inngår i det dere påstår er en hovedsykkelvei. Sørg for at alle parkeringsplasser er fjernet FØR Bogstadveien gjenåpnes for trafikk. Det koster ikke stort, bare litt vilje og politisk mot. Dere får bråk fra alle de som mener at “min bil er viktigere enn fremkommelighet for andre”, men det må dere heve dere over.

Bildet under er fra denne strekningen. Det er en “Oslo spesial”: “Sykkelvei tilrettelagt for bilparkering”. Bildet på toppen er også fra noe av det som påstås å være en del av hovedsykkelveinettet, på Sinsen. Også der er parkering av biler prioritert foran syklister i “hovedsykkelveinettet”.

WIMG_6256_DxONår vi er i denne delen av byen, så burde det holde at det er en “hovedbilvei” inn mot sentrum. Det er meningsløst at Oslo skal ha så mange gater tilrettelagt for bilkjøring. Man har åpenbart bestemt at det skal være Bogstadveien. Da bør flest mulig biler fjernes i “hovedsykkelveien”. I tillegg bør Majorstuveien tilrettelegges for syklsiter. Gyldenløves gate er også en gate hvor gateparkeringen må bort og det må legges til rette for syklister (i praksis er det denne gaten mange syklister velger). Fjern gateparkering, og stopp gjennomkjøring ved å gjøre gaten enveiskjørt for bilister (men ikke syklister) i varierende retning. Legg også til rette for syklister i Shumsgt. Og få på plass nord-syd forbindelser som f.eks. Oscarsgt og Industrigt.

En periode på ca 15 år bør gi god tid til å bygge (fortrinnsvis underjordiske) parkeringsanlegg der det er marked for dette, og det gir folk , særlig de som bor i de sentrale deler av byen, tid til å tenke gjennom om bilen virkelig er verdt det den koster — når også parkering tas inn i regnestykket. Det var da vi så hva bilen virkelig koster, at vi bestemte oss for å bli kvitt bilen.

Med sykkel (også en varesykkel) er mitt daglige transportbehov godt dekket. Man kan legge til kollektivtransport, men det bruker jeg lite. Jeg velger stort sett å sykle eller gå når det ikke er for langt. Og jeg skulle gjerne ha brukt tog mer på lenger strekninger, om vi bare hadde hatt et moderne tognett i Norge. Jeg er medlem av Bilkollektivet, og er relativt god kunde hos Hertz bilutleie. I praksis betyr det at jeg alltid har tilgang til bil når jeg trenger det. Jeg bruker nok også mer taxi enn gjennomsnittspersonen.

Jo flere som velger å bli medlem av en bildelingsordning, jo bedre dekning vil slike ordninger få. I dag fungerer det veldig godt om man bor innenfor Ring 3 (Store ringvei) i Oslo. Bor man utenfor denne, er dekningen i dag ikke særlig god. Dekningen er også begrenset i andre byer. Men blir stadig bedre.

Vår bilbruk i dag koster i snitt omtrent 1/3 av det vi tidligere betalte i garasjeleie. Man kunne nok ha lagt inn en god del turer til hytta med kollektivbil eller leiebil, og likevel sluppet unna langt billigere enn om man kjøper egen bil. Det er nok mange som betaler veldig mye for bil fordi det er “kjekt å ha”.

Jeg kjøpte min første bil da jeg var 20 år gammel, og hadde bil i 36 år. De siste 2,5 år har jeg vært bilfri (i betydningen at vi ikke har hatt egen bil). Overgangen har vært overraskende lett. I løpet av denne tiden er det bare én gang jeg med sikkerhet kan si at jeg hadde valgt bilen fremfor sykkelen om bilen hadde stått tilgjengelig utenfor. Men latskapen hadde sikkert kommet til å seire flere ganger, så det hadde nok blitt mer bilkjøring om jeg fortsatt hadde hatt bil. En del av bilistpropagandaen er at bil gir frihet. Jeg opplever det som en frihet ikke å ha bil. Da slipper jeg parkeringsproblemer, jeg slipper å betale årsavgifter, forsikringer, skifte hjul i overganger mellom sommer- og vintersesong, service på bilen, osv. I tillegg til at vi sparer mye penger. Frihet fra bilen er helt OK.

Det er viktig at kommunen fører en politikk som tar sikte på å begrense behovet for bil. Mange anskaffer bil når de får barn og går inn i “barnetransportbransjen”. Jeg har selv vært der. I den tiden det var aktuelt for oss, var “full barnehagedekning” ikke mye mer enn en parole i 8. mars- og 1. maitogene. Det var bare å basere seg på dagmammaer, som ofte kunne bo på en helt annen kant av byen.

I denne perioden hadde vi ikke bare én, men to biler. Begge parkert i gatene på Frogner når de ikke var i bruk, og vi brukte gjerne hver vår bil til jobb, siden reisen til eller fra jobb gjerne måtte kombineres med henting eller bringing av barn. Jeg gjorde forsøk på å sykle, men det var vanskelig å finne sykkelruter som jeg ville bruke med barn på sykkelen. Da vi til slutt var så heldige at vi fikk barnehageplass innen gangavstand, ble i praksis den ene bilen parkert for godt.

God barnehagedekning der folk bor er viktig for å begrense folks behov for bil.

Fritidsaktiviteter. Kommunen må legge til rette for idrett og andre fritidsaktiviteter i nærheten av der hvor folk bor, slik at det ikke er nødvendig å kjøre barn fra den ene aktiviteten til det andre. Mange fritidsaktiviteter er organisert i tilknytning til skoler. Trygge skoleveier er i seg selv et viktig mål, men bidrar også til at det blir mindre behov for å bruke bil til slikt. Det bør være et selvsagt mål at det skal være trygt for alle barn å gå eller sykle til skolen. Dessverre sier ikke det tidligere nevnte forslag til Kommuneplan mot 2030 noe om trygge skoleveier hvor det er lagt til rette for at barn skal kunne sykle, selv om det ville være et godt virkemiddel for å nå mange av målene i planen.

Det burde være unødvendig å nevne at bedre tilrettelegging for sykling og kollektivtransport også reduserer folks behov for å ha eller bruke bil. Her slår man to fluer i en smekk: Fjerner man gateparkering blir fremkommeligheten for kollektivtransport bedre og det blir enklere å legge til rette for sykling. Just do it!

Et annet tiltak, som er utenfor Oslo kommunes kontroll, er at skattefordelen ved parkering betalt av arbeidsgiver må fjernes. Det er meningsløst at det eneste frynsegode av betydelig verdi som ikke beskattes, er et frynsegode som direkte oppmuntrer til en uønsket adferd. Jeg vil anta at ganske mange plasser i parkeringshus er leid av bedrifter, som stiller disse til disposisjon for sine ansatte. Fjernes skattefordelen vil dette bli mindre attraktivt, og det er grunn til å tro at mange parkeringsplasser vil frigjøres. Disse kan så leies av beboere eller brukes til korttidsparkering.

Gateparkering er et vesentlig hinder for en god byutvikling. Å fjerne gateparkering er billig. Det koste bare litt politisk mot, og det har som kjent vært mangelvare i denne byen. Oslo har dessuten lidd under og lider fortsatt under ettervirkningene av å ha hatt samferdelsebyråder fra FrP. Tidligere samferdsels/bymiljøbyråd Jøran Kallmyr presterte å si dette til Aftenposten 16. september 2009:

«Jeg mener at arbei­det med å bedre frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i mange år»,
(…)
– Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å strupe biltrafikken.”

Da er det ikke overraskende at det står dårlig til i byen. Ved siste kommunevalg ble FrP i Oslo halvvert. Vi får håpe at halvveringstiden for FrP ikke er så lang, og at de i alle fall kan bli så små at de mister all innflytelse etter valget 2015.

Det blir selvsagt bråk om man vil fjerne parkering. Mange vil være prinsipielt for, men vil ikke at det skal gjelde akkurat der de selv parkerer bilen.  Man vil nok se mye til NIMBY-syndromet.

Bilen er på vikende front, særlig i byer. Dette er en internasjonal trend. Bilen har mistet sin symbolverdi. Unge folk, i alle fall i litt større byer, bryr seg ikke om bil. Ikke har de råd til bil heller, med dagens boligpriser. I løpet av 15 år må man regne med at det å gå inn for at folk fritt skal kunne parkere i gatene vil være like dødfødt som et forslag i dag om at det igjen skal bli tillatt å røyke i møterom, på restauranter og caféer, osv. Det vil nok bare være de bakstreverske folkene i Feilskrittspartiet som vil finne på å kunne gå inn for noe slikt — om det partiet fortsatt skulle ha noen betydning om 15 år.

For politikere som sjelden er i stand til å tenke lenger fram enn til neste valg, er det viktig å minne om at allerede i dag har under halvparten av husstandene i Oslo egen bil. Jeg har ikke sett disse tallene brutt ned på bydeler. Men det bør ikke være alt for dristig å anta at andelen husholdninger uten bil er større i sentrum og de sentrumsnære bydelene enn den er i de ytre bydeler. Det vil si at i de områdene hvor gateparkering særlig er et alvorlig problem, har flertallet ikke bil. Selv om bilistene i disse bydelene kommer til å være høylydte i sine protester, bør man ikke glemme at for flertallet av velgerne er gateparkering et problem, ikke et gode.

Gateparkering betyr at man tar areal fra flertallet for å gi det til et mindretall.

Før bilister skal kaste seg over kommentarfeltet med det evindelige gnålet om hvor mye bilister betaler: Oslo kommune får ikke noe av de bilrelaterte avgiftene. De går til staten, og brukes ikke til å finansiere kommunale veier eller parkering. Så eventuelle kommentarer av den typen vil bare bli slettet.

[SLF]

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Hvis du med fornektelse mener at jeg ikke aksepterer all hets mot syklister, så fortsetter jeg å fornekte. Jeg kan heller ikke se at jeg noen gang har forsvart tulleoppførsel. Hvordan du kan få noe til å bli at “alle som hindrer meg på min sykkel skal overvinnes!” synes jeg du må forklare. Jeg synes det er total skivebom.

 • OlavTorvund

  Den som åpner en kommentar med “Olav dette er typisk kommunist prat.” har diskvalifisert seg selv, og fortjener ikke noe svar utover dette.

 • OlavTorvund

  Det er et spørsmål om hvordan man disponere den plassen som finnes og om prioriteringer. Det blir ikke mer plass i byen enn det er, og da må plassen omfordeles. Bilene tar alt for mye av tilgjengelig plass, det må det gjøres noe med.

 • Jan Øystein Wad

  Jeg beklager at jeg en stund trodde du hadde en mening med det du skrev om sykler,biler osv.Jeg håper du velger et tema du kan noe om neste gang du vil bruke yttringsfriheten din og ikke behøver og svare `jeg kan mene hva jeg vil` når du ikke har noe bedre svar.
  Lykke til 🙂

 • OlavTorvund

  Jeg har ikke sagt at det er farlig å sykle i Oslo. Men forholdene for syklister er dårlige. Dårlige forhold gjør at mange oppfatter det som farlig, og lar være å sykle fordi forholdene er dårlige. Jeg sykler stort sett sammen med bilene. Men mener at forholdene for syklister bør bli bedre. Skjønner du poenget litt bedre nå?

 • OlavTorvund

  Jeg har aldri forsvart uforsvarlig sykling, og er ikke ansvarlig for hva andre gjør i trafikken. Jeg reagerer også på at en del sykler på rødt lys, akkurat som jeg reagerer på alle bilistene som kjører på rødt lys. Jeg reagerer også på at alt for mange syklister sykler uten lys når et er mørkt.

  Men jeg har selv aldri opplevd at andre syklister har syklet på en slik måte at jeg blir skremt som syklist. Først og fremst setter de seg selv i fare.

  Bedre tilrettelegging vil gi flere syklister, og flere syklister gir en bedre sykkelkultur. Om jeg har oppfattet situasjonen rett, så var det for inntil ganske få år siden bare gærninger som syklet i New York, og tråklet seg mellom bilene. Etter at man begynte å lage ordentlige sykkelfelt, fysisk adskilt fra kjørefeltene, har det blitt mye bedre. Vi vil nok se det samme i Oslo også, om politikerne bare begynner å gjøre noe.

 • 0pp0rtunity

  Tror politikere må dra til Japan på studietur. Utrolig hva de klarer å få til der nede. http://3.bp.blogspot.com/-u7c0_X_xDw8/T73VLCgsOCI/AAAAAAAAALo/ne0cmGVyCFI/s1600/car-storage.jpg

 • OlavTorvund

  Men billig er nok ikke denne løsningen, og bilistene må nok betale selv. I Tokyo er det visstnok slik at man ikke får lov til å kjøpe bil hvis man ikke har et sted å parkere den.

 • Darriz

  Jasså, nå? har ikke felleskapet betalt veiene vi sykler på?

 • Niclas Møllefors

  Og hvis man ikke bor i byen,men er der pga jobb etc. for en dag eller to, så skal man kjøpe seg en sykkel å parkere utenfor byen? For vi vet vel alle att om man tar bort gateparkeringen så er det alltid fulle p hus!

 • Skrotum

  I dette forumet må man bli godtatt av deg, for at meldingene skal komme på trykk. Jeg har hatt 2 innlegg på hvor fint jeg kunne hatt det, hvis bare alt ble irettelagt for meg. Alt som jeg ikke liker, skulle blitt forbudt og alt som liker skulle blitt prioritert. Tenk hvor fint jeg hadde fått det. Disse har ikke kommet med. Traff det det litt for nærme? Det var jo veldig likt som det har klart å skrive her. Klart det hjelper med sensur. Men jeg har merket navnet ditt. Og det er ikke alle forumer som er så Nord-Koreanske som dette her.

 • OlavTorvund

  I den grad jeg bruker infrastrukturen, som samfunnet helt rettsmessig har bekostet (men som det er for lite av), ja. Og det var akkurat det jeg skrev, så hva var egentlig poenget her?

 • OlavTorvund

  Hvis man i løpet av en preiode på ca 15 år fjerne gateparkeringen, så er det kanskje nok plass i parkeringshusene til de som fortsatt vil kjøre bil til eller i byen?

 • OlavTorvund

  Jeg betrakter ikke dette som et “forum”, selv om det i alle fall i en periode er mulig å komme med kommentarer til innlegg. Hvis du vil ha noe som er tilrettelagt for deg, da lager du din egen blogg og skriver det du vil. Det er ikke vanskelig.

 • Kjetil7

  Jeg er av den oppfatning at bilistene skal betale for de kostnader som bilen påfører samfunnet. Derfor er jeg også bekymret når det introduseres biler som ikke betaler for seg. Jeg mener også at bilene er en uting i de tetteste bystrøk og de som velger å bo der bør også påføres en del ulemper med å ha bil som f.eks. vanskelige parkeringsforhold. Vi er blitt en stillesittende nasjon og fysisk aktivitet må fremmes spesielt blant de unge. Det bakvendte har vært at de som bor byen ofte har reist kollektivt eller syklet, men på sin fritid har brukt bilen mer enn de som bor på landet, det er liten forskjell i kjørelengde mellom bybilen og bilen som er på landet. Derfor må nok fritidsaktivitetene i byen i større grad foregå i byen som artikkelforfatteren også er inne på, Imidlertid er det mange mennesker som både har ubekvem arbeidstid og har jobber som er lagt til steder med dårlig kollektivtilbud. Jeg tror derfor at artikkelforfatteren er noe preget av sin stand og stilling, et fritt yrke med en arbeidsplass som ligger sentralt. Slik Oslo nå er blitt, næringsmessig, så vil nok artikkelforfatterens forslag fungere utmerket for store grupper. På det sentrale Østland har Norge nå fått et godt veisystem, et mål må derfor være at dette veisystemet ikke bør ytterligere utbygges av kapasitetshensyn. Jeg tenker da spesielt på dyre tunneler og doble motorveiløsninger.

 • Tobias

  Har bodd i mange år på Majorstuen og er eier av bil. Hvis man skal leie en parkeringsplass her blir det veldig dyrt. Det er allerede veldig vanskelig å få parkering på de offentlige plassene du hater sånn, så hva foreslår du, skal folk selge bilen og kjøpe sykkel? Ja, det er det du foreslår faktisk! Det er veldig mange som bor i Oslo, men jobber utenfor sentrum, skal de ta toget/t-banen da eller? Da må også vi øke kapasiteten i kollektivtrafikken enormt.

  Vi kan ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, vi Må regne med de eksisterende bileierne og ta de i betraktning. La oss bygge flere parkeringshus og heller øke parkeringskapasiteten før vi fjerner plasser som det knives om allerede.

 • Oluf Olufsen

  Dette må være noe av det aller dummeste jeg noensinne har lest.Man kan ikke fjerne all gateparkering i Oslo.Det vil skape et kaos uten sidestykke.
  Hvilken akademisk boble er det du lever i, Olav T?
  Det er mulig det passer med din livsstil å sykle til og fra jobb, men det er tistusener av andre mennesker som ikke har anledning til dette.Småbarnsforeldre, håndverkere etc.
  Bruk huet, dette er ideèr som ikke er i nærheten av å være realistiske.
  Liker du ikke trafikken i Oslo, så flytt til et sted på landet.Dette kan jeg ikke ta seriøst.

 • OlavTorvund

  Ja, parkering koster, Det er en av ukempene/kostnadene ved å bo på Majorstuen, eller på Frogner hvor jeg bor. Jeg foreslår ikke at noen skal selge bilen. Men jeg tror mange bør spørre seg selv om de virkelig trenger å ha egen bil, og om det er verdt det bilen koster. På Majorstuen har man god kollektivdekning og god bildekning fra Bilkollektivet.

  Jeg merker meg at de selskapene som driver parkeringshus stadig annonserer med at de har ledige plasser. Om de har det på Majorstuen, vet jeg ikke. Det koster, uten at jeg vet akkurat hvor mye de tar for å leie plass. Men parkering er den del av kostnadene ved å ha bil, uansett hvor man bor.

 • OlavTorvund

  Om man fjerner gateparkering, så vil det ikke skape kaos. Tvert om, det vil gjøre gatene mindre kaotiske. Det er mange småbarnsforeldre som sykler til jobb. Jeg ser heller ingen grunn til at ikke håndverkere kan sykle til jobb. Og hvorfor skal man kunne bruke fellesarealet til å parkere bilen på fellesskapets kostnad?

  Hvis du absolutt vil ha bil og ikke er villig til å betale det det koster å parkere bilen der du bor, da er det du som bør flytte til et sted hvor det er bedre tilgang til parkering.

 • OlavTorvund

  Jeg betaler skatt, og det er skattene som betaler det lille som finnes av sykkelveier i Norge. Og sykkelveier er billige. Du som skjeller ut folk for å komme med dumme forslag og være urealistisk: Forstår du ikke at det er forskjell på infrastruktur for transport og parkering?

 • Alexander Olsen

  Bilistene er de mest hardt skattede mennesken her i landet. Hadde alle avgiftene de betalte gått til samferdsel hadde vi ikke hat noen særlige problemer. Uansett skal politikerene fjerne parkeringsplasser må de komme med tiltak til fordel for bilistene ogs. De kan ikka bare ta uten å gi lenger. Hadde de f’esk tatt en malebil og merket opp alle gratis p plasser hadde det blitt plass til flere biler.
  Hvorfor barnefamiler skal ha det bedre en andre er meg også litt merkelig. I dagens Oslo er det vanskeligere å være enslig enn å være småbarnsfamile.
  Fremtiden vil nok inneholde en form for bil. Den vil neppe gå på fosilt brennstoff men vi må slutte å kjempe mot den og heller lage noe som fungerer.
  NB byer i anre land med samme folketall som Oslo har ikke problemer i samme skala. Vi må heve oss, gjøre ting bedre og aldri tro at noe er UMULIG.

 • hclagopus

  Hvis man kikker forbi den unødvendige krasse retorikken og den nærmest religiøse troen på det fremtidige sykkelsamfunnet, er det mye å være enig i her. Det er åpenbart at bil og trikk ikke burde gå i samme gater, at deler av sentrum burde vært bilfritt og ihvertfall endel av gateparkeringen burde innskrenkes for å få en bedre by. Alle som har spasert fra Majorstuen til sentrum på vinterstid har vel opplevd hvordan luften blir merkbart skitnere jo nærmere Karl Johan man kommer. Oslo er vel antakelig den eneste byen i Norge hvor man faktisk har et kollektivtilbud godt nok til at bil for det meste er unødvendig, så bilisters forrang fremfor andre trafikanter burde begrenses. Men jeg reagerer litt på premisset om at parkeringen er til hinder for syklister. Er det virkelig så vanskelig å sykle i Oslos gater? Nå er det riktignok snart tyve år siden jeg bodde der, men som student syklet jeg da problemfritt rundt i hele byen – bilistene var et langt mindre irritasjonsmoment enn sykkeltyvene.

 • OlavTorvund

  I Danmark har man beregnet at hver km kjørt med bil koster samfunnet 1,13 kr, mens hver km på sykkel sparer samfunnet for 1,22 kr. Danske bilavgifter er omtrent like høye som de norske, likevel er bilen et tapsprosjekt for samfunnet. Det er nok slik i Norge også, selv om jeg ikke har sett at noen har foretatt slike beregninger.

  Jeg vet ikke hvilke byer du sammenligner med. Det er mange byer på Oslos størrelse og større som har langt bedre tilrettelegging for syklister, bl.a. etter at man har fjernet parkering, stengt gater for biler, osv. Oslo kommer nok etter, men er som vanlig en sinke.

 • bzzlink

  Dette her var et knakandes godt innlegg. Jeg har vært bruker av bilkollektivet i 1 år, og kan anbefale det. Men, og det er et men, man må justere livsstilen sin til å ikke ha bil. Tilslutt fant jeg ut at jeg brukte for mye tid å bekymring på å ikke ha bil. Bestille i tide, jeg kan sykle til møtet imorgen, nei det sprutregner må ha bil alikevel. Tilslutt ble det for mye styr og jeg kjøpte meg bil igjen.

  Togreiser i Norge er også så dyrt at det ikke gir noen som helst slags mening. Er man 2 eller fler i bilen er det billigere å kjøre, selv etter alt bompenge dusteriet de driver med.

  Synd du ødelegger et flott innlegg i samfunnsdebatten med usakligheter i siste paragraf. Gjorde at jeg mistet all respekt for meningene dine.

 • OlavTorvund

  Ja, man må legge om livsstilen om man ikke har egen bil. Jeg har ikke store problemer med å sykle selv om det regner. Og man kan ta taxi til et møte.

  Tog: Med minipris på toget kommer man veldig langt for en rimelig penge. Men togtilbudet burde vært mye bedre.

 • OlavTorvund

  Kan du påvise ett sted hvor jeg “hardnakket hevder at bilrelaterte avgifter går direkte til bil, og ikke annet”? Det har jeg aldri sagt. Regnestykket ditt faller sammen ved at du bare ser på statsbudsjettet. Hva kommunene bruker på vei er ikke inkludert i dette. Heller ikke andre kostnader knyttet til bil, som mlijøkostnader, kostnader ved ulykker og ander helsekostnader er heller ikke tatt med.

  Jeg har heller ikke sagt at halvparten av gateparkeringen i Oslo skal fjernes i morgen. Jeg har sagt at det bør være et mål, og det bør være et mål i det nylig fremlagte forslaget til kommuneplan, som skal gjelde for tiden fram til 2030. Jeg har sagt at man bør starte med å fjerne all gateparkering i gater med kollektivtrafikk og gater som inngår i hovedsykkelveinettet. Det bør det være mulig å gjøre ganske raskt, selv om det blir litt hyl og skrik.

  I forslaget til kommuneplan er det lagt opp til en ganske stor satsing på kollektivtransport. Holder regjeringen sine løfter om å delfinansiere tunge kollektivsatsinger i byene, bør det være mulig å få til dette: Ny T-banetunnel, ny togtunnel og Fornebubanen. Det vil gi en betydelig kapasitetsøkning. Får man vekk bilene som hindrer buss og trikk, vil det kanskje være mulig å legge inn noen ekstra avganger pr dag uten at det trengs mer folk eller personell.

  Jeg har ikke sett noen samlede tall for parkering i Oslo. Men nesten alle parkeringsselskaper reklamerer med at de har plasser til leie. Så en del finnes nok. Og en del bør vel trekke den konklusjon at det blir for dyrt/vanskelig å ha bil hvis man vil bo i byen.

 • OlavTorvund

  Noe parkering er ikke til å unngå. Men utgangspunktet må da være at det kun er lov å parkere der det er skiltet parkering. Og håndverkere skal selvsagt også betale for å parkere. Jeg tviler også på at de fleste håndverkere reiser rundt fra sted til sted i løpet av dagen. De fleste arbeider på den samme plassen i noen tid, og da trenger de ikke nødvendigvis parkere bil der hver dag.

 • KLMKLM

  Din kunnskap om hva teknikere og håndverkere faktisk gjør i løpet av den dag, er nok veldig begrenset.Akkurat som mine kunnskaper om jus er begrenset.Hvilket er naturlig, du har ditt fag og jeg mitt.
  Hvis du holder deg til jus, og jeg til IT så er det nok mest fornuftig.
  Jeg vet vi har kranglet så busta fyker før, men jeg gidder ikke bruke energi på det.
  Vi kan sikkert bli enig om en enkelt sak:
  JA, det er for mange biler.Men ikke alle kan sykle.
  Hva er problemet?Jo, PLASS.
  Byene er rett og slett ikke laget for det 21.Århundre.
  Bygget man en by helt fra bunnen av i dag, kunne vi løst både dette og mange andre samferdselsmessige utfordringer.
  Da kunne det vært plass til alle.Det skal sågar sies, at det er enkelte gater i Oslo det det er svært dysfunksjonellt at det er gateparkering.Om løsningen er sykkkelfelt i stedet, er jeg ikke helt med på, men om veibredden økte, var det kanskje plass til begge.

 • taranaak

  HÆ??
  Den første Oslopakken var en stor bompengefinansiert utbygging av
  hovedveisystemet i Oslo, påbegynt i 1980-årene. Denne Oslopakken
  omfattet bl.a. tunnelanleggene Festningstunnelen, Granfostunnelen og
  Ekebergtunnelen, samt utbedring av ringveisystemet. 20 % av
  investeringsmidlene skulle brukes til kollektivtiltak. Bompengeordningen
  ble vedtatt av bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus i 1986, og
  bomringen som skaffet pengene, kom i drift i 1990. Mellom 1990 og 2001
  ble 11 milliarder kroner investert i nye veier i Oslo og Akershus.
  Sist jeg sjekket betaler ikke syklister bompenger….

 • OlavTorvund

  Man kan selvfølgelig rive byen og erstatte den med motorveier og parkeringsplasser, slik noen drømte om da biloptimismen var på sitt verste. Da flytter jeg. Det går ikke an å bygge seg ut av disse problemene.

 • OlavTorvund

  Og hvilke av disse veiene du nevner er kommunale veier? E18 og E6 blir ikke kommunale om de går gjennom Oslo. Ikke andre riksveier heller.

 • Kjetil Andersen

  Da har jeg faktisk en liten ide som vi begge sikkert hadde vært fornøyd med. Hva hvis det tilrettelegges for et større parkeringsareal utenfor Oslo, det kan gjerne være 4-5 mil utenfor sentrum. Ha en fornuftig pris på parkeringen, og et kollektivtilbud som går herfra. Jeg hadde ikke hatt noen problem med å la bilen stå utenfor sentrum, og dermed frigjort litt plass, for innad i Oslo greier jeg meg uten bil i ca 85% av dagene.

  Utbygging av jernbane vil aldri kunne erstatte bilveier, men de kan supplere hverandre. Bilen er viktig, både som et rent transporthjelpemiddel (både tidsbesparende i dagliglivet, men også for å frakte gods ++) men også som et ledd i den individuelle friheten, der man kan reise hvor man vil og når man vil.

 • OlavTorvund

  Innfartsparkering ved kollektivknutepunkter er viktig. Akkurat nå befinner jeg med litt utenfor Montpellier i Frankrike. Her har de satset på trikk/bybane, og har bygget ut fire linjer i løpet av de siste 10 årene. Om jeg har forstått det rett gjelder en periodebillett (jeg tror man må kjøpe halvårsbillett, ikke månedskort) for innfartsparkering, for kollektivtransport og for bysykkel. Det synes jeg er en utmerket kombinasjon.

  Tog kan nok ta en god del av den trafikken som i dag går på veien. Jeg er neppe den eneste som ville ha tatt tog oftere om tilbudet hadde vært bedre. Men i Norge satser man i praksis på å bygge motorveier akkurat på de strekningene man snakker om å bygge intercity-linjer for toget. Det går i feil rekkefølge. En moderne Vestfoldbane skulle ha vært på plass før man begynte å bygge motorvei.

 • KLMKLM

  Det går ikke an å bygge seg utav problemene uten videre kanskje, men det er ikke realistisk å erstatte alle bilene med sykler heller.
  Opp igjennom århundrene har jo byene måttet løse mange problemer pga økene befolkning.Fks vannforskyning eller kloakk, renovasjonsproblematikk med spredning av smittsomme sykdommer pga søppel som ligger overalt.
  Dette har jo teknologien i alle fall delevis greid å løse, det er vel kanskje en ny måte å komme seg frem på som er effektiv og rask, rimelig og pålitelig samtidig som man kan ha med seg ting.Ikke skal jeg utrope meg til å vite hva og hvordan, just saying.

 • OlavTorvund

  Det er da ingen som har sagt at alle biler skal erstattes av sykler. De fleste i Osloområdet vil i fremtiden, som i dag reise kollektiv — i alle fall til og fra jobb, skole, studier osv. Men vi vet at mange fler ville ha valgt sykkel om det hadde vært lagt bedre til rette for sykling. At flere sykler er bra for alle.

  Ellers er det interessant at du nevner tjenester som vannforsyning og søppel. Man har for lengst innsett at der er urasjonelt at alle stiller ved vannposten med hver sin bøtte. Kollektive løsninger er mye bedre. Det er det også for søppel, hvor den idividualiserte løsningen var at man slang det fra seg der det måtte (u)passe seg.

 • Darriz

  Poenget mitt er at bileiere har betalt mer for veien de bruker (og parkerer på) en vi som syklister gjør. Ergo har du ikke et fnugg av rettigheter til å “skuffe” unda bilene. Syns hva du vil, men folk har like mye rett til å bruke veien som vi syklister gjør! Ja, i en trangsynt drømmeverden som din , hvor det kun er DIN hverdag som betyr noe, hadde sikkert verden vært bedre for DEG! Men ikke alle lever i din drømmeverden… Sorry Mack, men din løsning på ditt problem faller desverre igjennom :p

 • OlavTorvund

  Jeg sykler for det meste på kommunale veier. Det er også der bilistene parkerer. De har ikke bilistene betalt noe mer for enn oss andre skattebetalere, og bilistene har bare betalt for dem gjennom sin inntektsskatt.

 • Darriz

  Ja, der sa du det selv, felleskapet betaler for din sykkelvei! Årsavgift, bensinavgifter, moms på nye biler, omregistreringsavgifter osv osv, ALLE avgifter relatert til bil havner i FELLESKASSA slik at vi til syvende og sist har fått bygget noen veier, og kan fylle de værste hulla med ny asfalt. Her i Trondheim har de tom satt opp en diger bomring hvor bilistene skal betale for kollektivtraffikk og sykkelveier. Lurer på hvor store beløp sykkelen din generer til felleskassa? Sykkeln min har generert maks noen skarve tusenlapper i mva da jeg kjøpte den. Så ikke kom her å påstå at bilistene ikke skal ha rett til å bruke veiene like mye som din sykkel. Når du legger det fram på denne måten, er det faktisk syklistene som er snyltere her….! Tror jeg går å finner meg en sykkelsti jeg :p

 • OlavTorvund

  Det finnes flere fellesskap. Bilistene betaler ikke noe mer enn andre til det fellesskapet som finansierer de veiene jeg vanligvis sykler på, og som bilister parkerer på. Dessuten er jeg en del av fellesskapet, og er med på å betale. Bomringer: Det er et effektivt tiltak for å begrense biltrafikk. Bilister ødelegger byen, og bompenger er i praksis det eneste de betaler til byen. Skulle bare mangle at ikke de pengene også går til tiltak som begrenser skadevirkningene. Som syklist sparer jeg samfunnet for kostnader som bilister påfører fellesskapet. Syklister betaler også moms. Mange syklister har også bil. Det vi som ikke har bil sparer på det, bruker vi stort sett på annet som også er momspliktig. Jeg betaler nok mer i moms enn en gjennomsnittsbilist.

 • Darriz

  Dette er som å diskutere med ekskona… gidder ikke mer… Håper du får en fin sykkeltur, for det skal jeg 🙂

 • OlavTorvund

  Har ingen ekskone. Men med deg som motpart måtte vel diskusjonene bli håpløse uansett.

 • KLMKLM

  Jeg begynner å bli enig med deg..
  Kanskje vil de aller fleste reise kollektivt om noen tiår, OM vi får innført et system eller teknologisk nyvinning som da gjør at det blir like tidseffektivt som å ta bilen.
  Uansett er det ingen fremtid i at alle skal ta bilen, byenes gater blir ikke bredere og det er tilsutt ikke plass til alle bilene.

 • KLMKLM

  Det værste er egentlig de stedene sykkelfeltene slutter og det kun er vanlig vei.Dette er steder jeg ofte ser at det kan bli knuffing om plassen, og jeg sikter ikke til å skylde på noen spesiell trafikantgruppe.
  Hadde i det minste sykkelveinettet vært en komplett gjennomført sak, men den gang ei…
  Klattevis og delt, akkurat som veinettet for øvrig.

 • KLMKLM

  Vet ikke om du tar til deg råd, men du skal likevel få et:
  Å kalle biler for “blikkbokser” er ikke saklig argumentasjon, og du er jo opptatt av at diskjusjonene på denne bloggen skal være saklige?
  Hører du at jeg fks kaller sykler for “blikkramme”?

 • OlavTorvund

  I byer er som regel både sykkel og kollektiv raskere enn bil.

 • OlavTorvund

  Du må gjerne kalle sykkel “blikkramme”. Men sykkel har ikke noe karsosseri, og det er gjerne dette som er blikkboksen.

 • Pingback: En trafikkforsker synser om syklister | Olav Torvunds blogg()