Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg tenker ikke på bilistene som har stått en time eller så ekstra i kø. De var advart og burde ha holdt seg borte. Noe av problemet er at bilistene har fått alt for mye plass i Bjørvika. Man har brukt noen milliarder på tunnel til bilistene. Få dem ned i de sorte hullene, og la overflaten være forbeholdt folk.

Jeg har langt mer sympati med de som satt i busser som sto fast i trafikken. Kolllektivtrafikken er alt for lite pioritert i trafikken. Flere kollektivfelt, bilene ut av trikkeskinnene og el-bilene ut av kollektivfeltene!

Det som virkelig er en skandale er at man i 2014 kan finne på å bygge et helt nytt veianlegg på et sted hvor det er massevis av plass, uten å legge ordentlig til rette for syklister. Det er slik at man får håpe de som hadde det overordnede ansvaret for dette prosjektet har hatt ansvar for sitt siste prosjekt. Hoder som tenker så gammeldags er ubrukelige. De bør pensjoneres eller tas ut av virksomhet på annen måte, uansett fysisk alder.

Første gang jeg så på planene for Bjørvika konkluderte jeg med at man her planla en ny sykkelskandale. Det vi nå ser, viser at jeg hadde rett.

Jeg starter med å gå knapt tre år tilbake i tid. 28. august 2011 var det “åpen dag” i Bjørvika. Blant annet skulle Statens vegvesen informere om trafikkløsninger. Jeg gikk til Statens vegvesens brakke, hvor tre informasjonsmennesker skulle fortelle om veiløsningene. Jeg spurte hvordan sykkelløsningene ville bli. Ingen kunne si noe som helst om hva som var planlagt. Dette skrev jeg i min kommentar etter den dagen:

“Det sier mye om Veg­ve­se­net og dets prio­ri­te­rin­ger, og det som sies er ikke bra. Det er fort­satt et Sta­tens bil­veg­ve­sen. Syk­kel tas fort­satt ikke seriøst. Det bør være like selv­sagt med kon­krete pla­ner for syk­kel som for annen tra­fikk. Syk­kel­veier må plan­leg­ges som en inte­grert del av tra­fikk­løs­nin­gen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slen­ger på til slutt.”

Og jeg avsluttet med denne konklusjonen:

“Veg­ve­se­net har fort­satt langt igjen før de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor. Alle deres pro­sjek­ter må føl­ges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv fin­ner fram til gode sykkelløsninger.”

En av de som skulle informere fikk min epostadresse, og lovet at de skulle sende mer informasjon. Jeg hørte aldri noe mer. Et par måneder etterpå sendte jeg en forespørsel på epost. Den ble sendt både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direkte til den som i følge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vika ; svein.roed@vegvesen.no.  Jeg fikk aldri noe svar på det heller.

Syklistenes landsforening avd Oslo har hatt noen møter med Statens vegvesen om Bjørvika. Om jeg husker rett, sa de på det siste møtet i slutten av mars, at sykkelfelt skulle være på plass den dagen Dronning Eufemias gate skulle åpne i mai. Så skal det åpnes noe mer i juni. Rød asfalt kommer ikke før i 2015.

Det stusselige som man har klart å finne plass til for syklister i planene, men som man ikke evner å gjennomføre, er sykkelfelt med bredde på 1,5 meter! Dessuten avbrytes de hele tiden av bussholdeplasser. 1,5 meter — det er alt for smalt. Her burde det vært minst 2,5 meter, fysisk adskilt fra kjørefeltet og ført utenom bussholdeplasser. Det hadde ikke vært noe vanskelig om man hadde villet og tatt syklister på alvor. Men Bjørvika er nok et eksempel på at Statens vegvesen ikke tar syklister på alvor, og at de ikke vil, heller ikke der det er enkelt å få det til.

Hva ser vi: Ikke noe sykkelfelt var merket opp da gaten åpnet. Det er satt opp skilt, men de er stort sett pakket inn i plast. Hva har kortsluttet i hodene til de som har funnet på dette? Skal bilistene få tid til å venne seg til at det ikke er syklister i veien, før man merker opp sykkelfelt? Det er så dumt at det er tragisk. Selvsagt skal slikt være merket opp fra åpningsdagen. Det er bare å finne fram malingen og dra ut for å merke opp veien, Statens vegvesen. Det er ingen grunn til å vente til juni!

WIMG_0647_DxONoe av veimerkingen er direkte farlig, og er preget av at de som har tenkt den ut — i den grad man kan mistenke dem for å ha tenkt — utelukkende har tenkt på biler. I vestgående retning blir det plutselig to kjørefelt for trafikk som skal svinge opp Nylandsveien, som begge skjærer inn foran det sykkelfeltet som vi får tro kommer er. Har Statens vegvesen som mål å drepe flere syklister, når man kan lage slike trafikkfarlige løsninger? Når regner dere med å få første offer? Dette står til stryk. Gjør dette om umiddelbart! Selvsagt skal det være trygge løsninger for syklister i nye veier, det skal ikke lages dødsfeller!

WIMG_0658_DxOSlik beskriver Statens vegvesen Dronning Eurfmias gt i prosjektbeskrivelsen:

“Dronning Eufemias gate blir den nye hovedgaten gjennom Bjørvika; en 43,2 meter bred og 700 meter lang aveny som vil inneholde trikketrasé, kjørefelt, kollektivfelt og sykkelfelt i begge retninger samt to fortau. Sistnevnte blir 9,5 meter brede på nordsiden (solsiden) og 6,2 meter på sørsiden.”

43,2 meter bred! Man planlegger fortau på henholdsvis 9,5 og 6,2 meters bredde. Det er 15,7 meter fortau, og så klarer man bare å avsette til sammen tre meter til syklister? Det holder ikke. Det er pinlig og skammelig, og en hån mot Oslos syklister, Statens vegvesen!

I Områdeplan for Oslo S fra 2010  kan vi lese følgende på s. 77:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­ til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­n og å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Den gangen innså man at det ikke var behov for en motorveilignende vei mellom Tøyenparken og Operaen. Slik ser det ut i fine planer og festtaler. Når det kommer til praktisk politikk vinner bilen igjen. Det er ingen tilrettelegging for syklister i Nylandsveien, og man har fortatt prioritert en motorveilignende vei mellom Tøyenparken og Operaen. Det var visst viktig å opprettholde motorveistrukturen her likevel. Det er i seg selv en skandale i skandalen. Vi får trøste oss med at syklister har lov til å bruke kollektivfelt, og legge oss der!

WIMG_0657_DxO

I siviliserte land er planlegging for syklister en integrert del av slike prosjekter helt fra start. Slik har det ikke vært her. I Reguleringsplan for Bispevika Nord og Sør , Trafikale konsekvenser, får vi med klare ord at slik tenker man ikke i Oslo. Her står det på s. 30:

“Gang-og sykkeltrafikkstrømmene har liten betydning for utforming av gatenettet.Tradisjonelle fortau med fri gangbredde 2,5 –3 meter vil være tilstrekkelig kapasitetsmessigfor å avvikle gangtrafikken”

Sagt på en annen måte: Når man legger de grunnleggende planene tenkes det kun bil, bil, bil og bil. Syklister og fotgjengere bryr vi også ikke noe om. Resultatet av dette ser vi i Bjørvika. At syklister ikke er langt fremme i bevisstheten i Plan- og bygningsetaten, er ganske tydelig i deres informasjonsblad ByplanOslo. Det er ikke mye man ser til syklister eller planer for syklister der.

Veien gjennom Bjørvika er syklistenes E18. Det er skammelig at Statens vegvesen fortsatt ikke har fått på plass en sykkelvei fra Aker Brygge til Bjørvika, som på papiret har vært topprioritert i mange år. Og man fortsetter skandalen i Bjørvika.

Det er åpenbart at man gjennom Bjørvika skulle ha laget Oslos første sykkelekspressvei. Fysisk adskilt fra annen trafikk, og (minst) fem meter bred. Det er plass om man vil, men Statens vegvesen vil åpenbart ikke lage gode løsninger for syklister.

Det er dyrt og dumt å gjøre slik dere har gjort her, Statens vegvesen. Det dere har laget er ikke fremtidsrettet. Det blir mye dyrere å måtte bygge dette om senere, enn å lage det ordentlig fra start.

De som har ansvaret for dette prosjektet har ikke noe å feire. De bør bøye seg i skam over å ha skulset bort en god mulighet. De har laget  et skrikende eksempel på hvordan det ikke skal gjøre.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • MikaelN

  Takk for en grundig oppsummering av sykkelsituasjonen i Bjørvika. Synes bildet i følgende artikkel også illustrerer i hvilken grad ikke bare planleggerne men også journalistene som skriver om resultatet fullstendig overser syklistenes rettigheter: http://www.osloby.no/nyheter/Bjorvika-Regn-med-forsinkelser-i-tre-uker-til-7566830.html. Legg merke til hvordan både bildeteksten og resten av artikkelen på mesterlig vis unngår å nevne syklisten, som kanskje er det mest spennende elementet i fotografiet rent bildefaglig sett…

  Et spørsmål: I bunnen av blogginnleggene dine om sykling er det en oppfordring til å melde seg inn i SLF. Jeg er selvfølgelig enig i SLF sitt formål, men opplever at de er lite tilstede i media, og for forsiktige i sin kommunikasjon av alle absurditetene i sykkelhverdagen og inkonsistensen i sykkelpolitikken. Er de for redd for å tråkke noen på tærne? Jeg mener at det er godt dokumentert, blant annet på herværende blogg, at syklingens kår i Oslo og Norge er alt for dårlig, og at forbedringene går alt for sakte, og at det derfor er på sin plass å være mye mer høylydt enn det SLF ser ut til å være.

  Jeg ser har du blitt styremedlem i SLF. Hvis du lover å bringe energien fra denne bloggen inn i SLF skal jeg love å melde meg inn. Og jeg tror at et tydeligere SLF vil appellere til mange flere.

 • David Dawson ?

  Bra, Olav! Takk for at du hudfletter de ansvarlige. Etter Hegdehauveien /Bogstadveien er jeg dessverre ikke overrasket lenger. Vi venter et eller annet bortforklaring fra Statens Bilvegvesen snarest.

 • Richard Liodden Sanders

  Word!

 • astronewth

  Slutter meg til den generelle støtten her i kommentarfeltet. Visste ikke at du var blitt styremedlem i SLF – gratulerer med vervet, som får meg til å føle at min kontingent i enda større grad er “money well spent”. 🙂

 • Oslosykkel

  “Hvis vi merker opp et sykkelfelt vil det gi syklistene en trygghetsfølelse de dessverre ikke bør ha”. Det er sagt og skrevet mye dumt om tilrettelegging for syklister, men DETTE er drøyt: http://www.syklistene.no/2014/05/bjorvika-og-deg/

 • OlavTorvund

  Det er vanskelig å se noen som helst grunn til at bilistene skal ha to felt der. I alle fall er det langt mindre viktig enn å gi god sikkerhet og fremkommelighet for syklister i hovedsykkelveinettet. Om det ikke er straffbart, så er det i alle fall sterkt uønsket med bilkjøring i byen.

 • leifw

  Joda, point taken, og for egen del har jeg innrettet meg deretter med sykkel, scouter og bolig i havnebassenget! Men det betyr ikke at en trafikkplanlegging i Bjørvika med 4 felts ulik bil/buss trafikk som skal gjennom 1 -felts “nåløye” som er lysregulert på toppen, vil medføre bilkø til evig tid. Det er altså ikke bare dårlig planlegging av sykkelbaner (bpde for olabukse- og kondomdress-syklister) som står til stryk, men evnen til å forstå at struping i forholdet 4:1 er likeså dumt og arrogant overfor trafikanter !

 • Jens Thuland

  Jeg ser på bildet ditt av lyskrysset at de har lagt inn “lyspiler” i lysstolpen. Dette må vel være feil? Jeg antar her at det foreløpig _ikke_markerte_sykkelfeltet_ ikke plutselig skal fordufte.

 • Pål Magnus Lykkja

  Jeg tror det er viktig er å se sykkelutviklingen i sammenheng med andre trender innen byutvikling og forbrukermønstre. “The sharing economy has come on so quickly
  and powerfully that regulators and economists are still grappling to
  understand its impact.” http://www.wired.com/2014/04/trust-in-the-share-economy/?mbid=nl_wired_05062014

  Det å eie ting var kanskje viktig og sentralt i livsstilen til tidligere generasjoner, omtrent som at det er kult å være tjukk i utviklingsland, men for dagens generasjoner så er taper bilmekkinga til fordel for mobiltelefoner og dataspill. “Bilprodusentene er bekymret for at unge i større grad bruker
  mobiltelefoner, nettbrett og andre digitale apparater som et uttrykk for
  personlig stil. Å lære seg programmering og å spille dataspill i stedet
  for å mekke på biler, ser ut til å bli mer og mer vanlig, sier Metz.”
  http://www.aftenposten.no/okonomi/Bilbruken-i-Norge-stagnerer-etter-tiar-med-rask-vekst-7550791.html#.U3sSTyhqNfg

  Bileierskap er utrolig dyrt, og biler blir fortere gamle i dag enn tidligere på grunn av den raske teknologiske utviklingen. Samtidig så blir alternativene til bil såpass attraktive, for eksempel komfortable tog, busser, trikker, el-sykler så gode, at det må bli en radikal endring i løpet av de nærmeste årene. Man bygger for fortiden tydeligvis. I Frankrike så bygde man opp et enormt kanalsystem som ble ferdig 1830, samme året som jernbanen slo igjennom og gjorde kanalsystemene til “kjekt å ha”, men ikke noe mere.

 • Tor-Arne Foss

  God beskrivelse av Bjørvika, like håpløst som altfor mange andre steder. Men, “ønsker du bedre forhold for syklende” står det i reklamen for SLF. Men hva driver de med mon tro? På alle de håpløse sykkelveiløsningene ser det ikke ut som de har vært med å laget gode løsninger.
  I årevis har artikler på artikler stått i avisene om usammenhengende sykkelfelt/veier, men hva så? Er det noen der ute som lytter og tar det til seg? NEI.
  Sykkelfelt som slutter lenge før kryss/rundkjøringer og som slutter i en fortauskant kommer til å bestå.
  I f eks Gøteborg og Barcelona er sykkelfelt sammenhengende, sammenhengende, sammenhengende. Hvor for går ikke det an her?

 • Oslo

  Statens vegvesen ønsker *ikke* syklister i Dronning Eufemias gate. Helt utrolig!
  Ikke nok med at bilistene nok en gang settes høyere enn både forgjengere og syklister, men nå ønsker de oss ikke velkomne en gang…

  – Trafikken i Dronning Eufemia har ikke satt seg ennå, bilistene har ikke lært seg det nye kjøremønsteret og oppfører seg uforutsigbart. Dermed blir det såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en e-post til Syklistenes Landsforening (SLF).
  http://www.osloby.no/nyheter/Syklister-er-uonsket-i-Oslos-nye-paradegate-7578664.html

 • Pingback: Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Trærne i Bjørvika – hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører? | Olav Torvunds blogg()