Bilen, byen og VG.

VG har tirsdag en leder med tittelen “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bilfri by. Dette er en slik leder vil vil komme til å le overbærende av om 5-10 år, om vi skulle komme over den. Det er omtrent som om vi i dag skulle finne en leder fra våren 2004, hvor man omtaler den fanatiske helsefundamentalisten Dagfinn Høybråtens meningsløse og totalt urealistiske forslag om at det ikke lenger skulle være tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Vi ble forespeilet død og fordervelse, et totalt dødt uteliv og konkursras i serveringsbransjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vanskelig å forstå at man kunne finne på noe så meningsløst å la folk få lov til å plage andre med sin røyk på slike steder. Nå har bilen på mange måter overtatt røykens rolle.

Om ikke alt for mange år kommer man til å undre seg over at man kunne finne på å tillate at byene ble ødelagt av bilisme, og at verdifulle gatearealer ble brukt til å hensette biler.

Lederen viser også at enten har ikke VG tatt seg bryet med å sette seg inn i MDGs program, eller så trodde de ikke at de mente det som sto i programmet, siden de kommer med det nå.

Egentlig behøvde ikke VG å ha skrevet denne lederartikkelen. Gjennom alt det de har skrevet om “bilfri by” har det vært så tydelig at dette liker de ikke, slik de har spadd opp et stort sutrekor av folk som mener de vil bli rammet av dette. VG har også startet heksejakten på MDG, og forsøker å grave opp så mye usaklig dritt som mulig om folk i partiet. Det er kampanjejournalistikk som stinker.

VG avslører kunnskapsløshet på mange plan. Hva med idiotiske påstander som dette:

“Vedtaket om å nekte folk å ta bilen til Oslo S, eller for å ta med familien på kino i sentrum er bare tåpelig symbolpolitikk. “

Har noen sagt at det ikke skal være mulig å kjøre til Oslo S? Det ligger på grensen til Ring 1. Det er VG som har tolket alt i verste mening, har laget sitt eget spøkelse, for så å argumentere mot det.

VG er åpenbart særdeles dårlig orientert om byens kinotilbud og om kollektivtransport. Om vi ikke regner Cinemateket blant de familiekinoer som VG mener det ikke lenger blir mulig  å ta med familien til, ligger bare to innenfor Ring 1. Det er Saga og Klingenberg. Disse ligger i kort avstand fra kollektivknutepunktet Nasjonalteateret, som man lett når med tog, T-bane, trikk og buss. De som ikke klarer å komme seg hit uten bil, kan heller sitte hjemme og se på TV. VGs lederskribent er åpenbart like dårlig kjent i byen som tidligere bymiljøbyråd Jøran Kallmyr, som også var ute av stand til å forstå at man kunne komme seg på kino og teater på annen måte enn med bil. Han sa til Aftenposten 21. juni 2011, som begrunnelse for å ville åpne for mer biltrafikk i byen:

Vi vil ha en levende by, og folk må for ekse­mpel kunne komme seg til kino og tea­ter på kveldstid.”

At den byråden som er ansvarlig for samferdsel, herunder kollektivtrafikk, ikke forsto at man kunne reise kollektivt til kino og teater, er enda verre enn at en lederskribent i VG ikke forstår det.

Men tilbake til kinoene. De to kinoene Saga og Klingenberg ligger faktisk enda kortere fra parkeringshus i Vika, som har innkjørsel fra Ring 1. Et bilfritt sentrum innenfor Ring 1 vil ikke hindre noen i å komme til disse kinoene, heller ikke med bil.

VG er åpenbart ukjent med kinoer som Felix, Victoria, Gimle, Frogner, Colosseum og Ringen, som alle ligger utenfor Ring 1. Lederen i VG er åpenbart basert på det gamle journalistiske prinsippet “Don’t confuse me with facts!”.

Jeg kommer ikke på noen tilfeller hvor bilistene har blitt ønsket tilbake etter at et område først har blitt bilfritt. At de selv ønsker å kjøre der, er en annen sak. Vi ser over alt at byene blomstrer når bilene forsvinner og det blir trivelig å oppholde seg der. Bilene skremmer bort folk.

Men at en avis som ikke engang synes å klare å finne ut hvor i byen det er kinoer, skal klare å finne ut hvordan utviklingen er ute i verden, det vil være å kreve altfor mye. Mange byer arbeider målrettet for å redusere biltrafikken. De har kanskje ikke valgt et slagord som “bilfri by”. Men realiteten er den samme. Om lederskribenten i VG er i stand til å lese engelsk, anbefales denne artikkelen i The Guardian.

VG elsker åpenbart biler i byen. Når de ikke vil ha bilfritt sentrum,  regner jeg med at de mener det var et alvorlig feilgrep å fjerne biltrafikken i Karl Johans gt mellom Egertorget og Oslo S, og at de ønsker bilene tilbake dit.

Karl_Johan biler 02Jeg regner også med at VG vil ha bilene tilbake til Rådhusplassen, for å skape liv der.

Rådhusplassen_biler_04En liten reality sjekk, innen kort gang- og sykkelavstand fra VG-huset, så kort at til og med en bilavhengig lederskribent bør orke den. Sammenlign Møllergt

WIMG_6293_DxOog Torggt.

WIMG_6332_DxOHvor er det liv? Hvor blomstrer handelen? Kan forskjellene skyldes at den ene er tilgjengelig med bil, den andre ikke?

Man får legge denne lederen på en obsliste, og hente den fram igjen om noen år.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • Debattanten

  “Heksejakten” mot MDG kommer som følge av at de fører en urealistisk symbolpolitikk, ikke en politikk som har en realistisk virkning. At et så minimalt parti skal kreve så mye makt i byrådet (f.eks. boikott av E18, noe Oslo byråd ikke har noe med) og at partiets førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, ikke evner å svare for seg og stikker av fra debatter når hun blir konfrontert med kritiske, men legitime spørsmål gjør at “heksejakten” blir mer aktuell da man i større grad er interessert i å finne ut hva målet deres egentlig er. Når førstekandidaten tar taxi fra NRK til sentrum når man like enkelt kunne benyttet seg av kollektivtransporten vitner det igjen om at dette er symbolpolitikk med utgangspunktet “gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør”. At taxi, og med dette underforstått bil, er praktisk er jo selve hovedgrunnlaget for at folk velger å kjøre privatbil fremfor å reise kollektivt, da blir det rimelig naivt å skulle omvende folket når man ikke lever etter den forespeilede visjonen selv.

  MDG har stort fokus på miljø, men later til å totalt ha glemt at det finnes langt fler områder innen politikken et parti må ta stilling til. Mener du virkelig at det “viktigste” partiet i Oslo er de som gjør mest for å fjerne bilene fra sentrum? Mener du virkelig ikke som professor i rettsvitenskap at det er andre temaer i Oslo som er langt viktigere og som burde stå i søkelyset i stedet?

 • OlavTorvund

  MDG har så langt ikke rukket å føre noen politikk i det hele tatt. Men de har sagt en del om hva de vil. Bilfritt, eller tilnærmet bilfritt sentrum er forøvrig noe som MDG, Arbeiderpartiet, SV og til dels Venstre alle gikk til valg på.

  Å henge seg opp i taxituren fra NRK er tåpelig pissprat.

 • Debattanten

  Partiprogrammet til MDG baserer seg i altfor stor grad på en såpass liten del av politikken at det er merksnodig at de har fått såpass mye med stemmer. Det blir spennende å se om de har noe for seg på de viktigere sakene, om det er bilfritt innenfor er ikke spesielt viktig all den tid de som kjører der som oftest har en grunn til det. Det finnes ingen som kjører innenfor Ring 1 for moro skyld, som du selv har påpekt er det et krevende område å ferdes i med bil. Det vil ikke ha noen særlig miljøgevinst å stenge Ring 1 for allmenn trafikk heller all den tid det kun vil flytte kjøremønsteret til folk.

  Jeg er langt på vei enig med at å henge seg opp i taxituren slik norske medier har gjort er overdrevet, men dersom man ønsker å sette et godt eksempel så bør man leve etter sin egen politikk. Dersom det var “praktisk” for Lan Marie Nguyen Berg å ta taxi, hvorfor er det ikke et gyldig argument i denne debatten at det er “praktisk” å ta privatbilen ned til sentrum? En taxi er kun en vanlig personbil med et skilt på taket.

 • OlavTorvund

  Om du synes det er merksnodig at MDG har fått stemmer, er totalt uinteressant. I et demokratisk samfunn aksepterer man valgresultatet, enten man liker det eller ikke.

 • OlavTorvund

  Det er ikke så dumt å sette seg inn i sakene før man kommenterer. I Arbeiderpartiets program for valgperioden 2015-2019 står det bl.a.:

  “Gjøre den indre bykjer­nen til­nær­met bil­fri, med unn­tak for nød­ven­dig trans­port som trans­port av for­flyt­nings­hem­mede, vare­trans­port og kol­lek­tiv­tra­fikk”

  Videre:

  “Sørge for at det måkes, strøs og ryd­des bedre i Oslos gater, inklu­dert for­tau, gang– og sykkelveier”

  Jeg tror det har stått noe tilsvarende for tidligere perioder også, men det har jeg ikke sjekket nå.

  Et mer levende senturm, tilnærmet fritt for privabiler, kommer til å bli en suksess. De som protesterer mot dette nå, protesterte også mot bilfri Karl Johans gt, bilfri Torggt og bilfri Folketeaterpassasje. Ingen ønsker bilene tilbake når man først har fått dem ut av byen, akkurat som ingen ønsker røykerne tilbake på serveringssteder. Forutsatt at dette gjennomføres raskt, kommer sprsmålet før valget i 2019 å være hvem som kan ta æren for dette, ikke hvem som har skylden. Jeg representerer ikke på noen måte MDG, og stemte heller ikke på dem ved siste valg. Men jeg liker mye av det de står for. At så mye av det som i dag er kontroversielt i dag, men som folk kommer til å være veldig glade for om få år knyttes til MDG, kommer til å bli en stor fordel for dem.