Ikke forbudt å sykle på “rød mann”.

Under overskriften “Straffer sykkelsyndere og varsler flere kontroller” skriver Asker og Bærum budstikke om kontroll av syklister. De skriver:

“En travel syklist tråkker til over lyskrysset ved Jar stasjon i morgenrushet – til tross for at signalet lyser knall rødt.”

Saken illustreres med et par syklister som krysser på “rød mann”.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka
Foto: Karl Braanaas, Budstikka

Artikkelen fortsetter:

“Litt lenger ned i Bærumsveien står politiet og følger med – til sykkelsynderens store overraskelse og frustrasjon. Pendleren må pent finne seg i å høre politibetjentene slå fast at lyssignalene også gjelder for syklister. Og prisen for å sykle på rødt lys er 900 kroner.”

Disse foreleggene bør man som syklist ikke godta. For politiet tar feil, som politiet så ofte gjør. At journalister ikke vet slikt, det er ikke mer enn vi må regne med. Når de på en korrekt måte gjengir det politiet sier, da har de gjort det de som journalister skal gjøre. Men at politiet ikke vet, har kontroller og skriver ut forelegg på sviktende grunnlag, det er ikke tilgivelig.

Norge er et av de relativt få land hvor det ikke er forbudt å gå på rødt lys. Det innebærer også at et rødt fotgjengersignal ikke innebærer et forbudt mot å krysse. Begrunnelsen kommer nedenfor.

La oss først rydde en utbredt misforståelse av veien: Det er tillatt å sykle over et fotgjengerfelt. Det heter i trafikkreglene § 18 nr 3:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt [min uth] er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

At annen trafikk bare har vikeplikt for gående i gangfelt, og at en som sykler ikke er gående, er en annen sak. Går man av sykkelen og triller den, er man gående, og da har annen trafikk (inkludert syklister) vikeplikt. Så det enkle og praktiske rådet når man som syklist skal krysse et fotgjengerfelt, er dette: Hvis det er klart, sykler man over. Er det tett biltrafikk, går man av og går over — slik at bilistene har vikeplikt. Men bilister har ikke påkjørsrett om noe sykler over et fotgjengerfelt.

Når det gjelder “rød mann”, gjelder dette, etter trafikkreglene § 3 nr 1, tredje ledd:

“Særskilt trafikklyssignal for trafikk i felt for kollektivtrafikk, syklende eller gående, gjelder bare for trafikk i det aktuelle feltet, og gjelder foran annet trafikklyssignal.”

Krysser man i fotgjengerfelt med “fotgjengerlys”, gjelder fotgjengerlyset. Syklister har også lov til å bruke kollektivfelt. Hvis det er egne signal for kollektivtrafikken, er det disse lysene som gjelder for syklister i kollektivfeltet, men det går jeg ikke nærmere inn på.

Skal vi finne ut hva fotgjengerlys og “rød mann” betyr, må vi gå til skiltforskriften § 24.

Om signal (skilt) 1086 Fotgjengersignal, står det:

“Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.
Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.”

Altså: Ved “rød mann” må man ikke

“begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare [min uth]“.

Hvis det ikke er til hinder for kjørende eller ikke innebærer fare, da er det ikke forbudt å krysse på “rød mann”. Dette gjelder for alle som krysser i feltet (og som har lov til å krysse i gangfeltet, som syklister). Altså, det er ikke forbudt for syklister å krysse i fotgjengerfelt på “rød mann”, akkurat som det ikke er forbudt for gående å krysse på “rød mann”.

Vi får også ta med bestemmelsen om hovedsignal, signal (skilt) 1080:

“Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.”

Det er ikke tillatt (for kjørende) å passere signal eller stopplinje ved rødt lys. Men det er tillat for gående å krysse også slike lys, så om man går av sykkelen og triller den forbi lyset, da er det tillatt.

Bildet på toppen viser en særdeles dårlig lysregulering. Hvilket lys skal man som syklist holde seg til der? I mangel av eget trafikklys for sykkelveien, burde det vært det grønne hovedlyset for trafikk rett fram som gjelder, også i sykkelveien. Men som man ser: Det kommer i konflikt med grønn pil til venstre. Det er et typisk eksempel på at de som har laget lysreguleringen ikke har tenkt på syklister. De bør på omskolering og lysreguleringen bør endres.

De syklister som får et forelegg for å ha krysset på “rød mann” bør ikke vedta dette. For de har ikke gjort noe ulovlig.

<edit> Politiet i Asker og Bærum har svart på dette spørsmålet. Dette er deres uttalelse:

“Artikkelen i Budstikka er til en viss grad misvisende.

 1. Politiet er enige analysene våre som sier at det ikke er straffbart å sykle på “rød mann”, med mindre denne handlingen er til hinder for andre trafikanter slik at § 3 kommer til anvendelse.
 2. Vedkommende som ble ilagt forelegg syklet gjennom krysset i veibanen på rødt lys, så har er det ingen tvil om at handlingen er straffbar

Politiet i Asker og Bærum vil om noen uker gjennomføre nye atferdskontroller, denne gang innbefatter det kontroll av lys på syklene.”

Vi kan konstatere at vi er enige i hovedsaken. Budstikkas artikkel, og ikke minst deres illustrasjon, er misvisende. Jeg forsvarer ikke og har ikke forsvart sykling på rødt lys. At han får et forelegg for å sykle på rødt lys i veibanen, det har jeg ingen innvendinger mot.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • Vidar Vadseth

  Blandar du ikkje begrepa gangfelt og fotgjengarfelt her? Gangfelt kryssar ikkje vegbana slik som fotgjengarfeltet gjer.

 • OlavTorvund

  Nei. Det er “gangfelt” som brukes i trafikkreglene og i skiltforskriften, om det som i dagligtale kalles “fotgjengerfelt”.

 • Asbjørn Gabrielsen

  Under en kjøretur på vått vinterføre gjennom Stokmarknes (i Vesterålen), kom plutselig et barn, ca 15 år gl, feiende ned en liten bakke og krysset E10 der det var merket forgjengerfel, rett foran bilen. Veien for sykkel og fotgjengere var strødd med sand, mens E10 var dekket av saltholdig sørpe. Barnet trodde vel at i fotgjengerfeltet har man alle rettigheter – også på sykkel, og hen tenkte vel at når biler har vikeplikt for trafikkanter i fotgjengerfeltet, så har de bare med å stoppe. Selv i fartsgrense 50 var det ikke lett å få stoppet på de 2 m jeg hadde å gå på, men ungen rushet akkurat foran støtfangren på bilen, med en halvmeters klaring.

 • Ove Tønnessen

  “Hvis det ikke er til hin­der for kjø­rende eller ikke inn­e­bæ­rer fare, da er det ikke for­budt å krysse på “rød mann”. Dette gjel­der for alle som krys­ser i fel­tet (og som har lov til å krysse i gang­fel­tet, som syk­lis­ter)”. Her halter logikken din Olav. “Retten” til å gå mot rødt fotgjengersignal gjelder kun gående. En syklist er ikke gående med mindre vedkommende leier sykkelen.

 • OlavTorvund

  Reglene sier ikke noen om noen rett for noen. Det betingede forbudet gjelder bare for gående. Egentlig kan alle andre gi blaffen i lyset, for det gjelder ikke for dem.

 • Grethe Holmstrøm

  Hva med dette, som står i Syklistenes Landsforbund sin egne Trafikkregler for syklister: “Som syklende kan du ikke krysse pa? «rød mann», selv om dette skjer uten a? hindre andre kjørende eller uten at det innebærer fare” ?

 • OlavTorvund

  Det er en forståelse jeg ikke er enig i. Jeg holder meg til trafikkreglene og skiltforskriften, og det som står der.

 • OlavTorvund

  Jeg holder meg til det som står i trafikkreglene og skiltforskriften. Hva Vegdirektoratet måtte mene, er ganske uinteressant så lenge det ikek er forankret i det gjeldende regelverket.

 • OlavTorvund

  Nei, syklister kan ikke gjøre hva de vil. Sykler de i kjørefeltet, må de stoppe på rødt lys. Men de kan krysse i gangfelt på rød mann. Man kan også trille sykkelen i kjørefeltet på rødt lys. På fortauet gjelder ikke trafikklysene.

 • Ove Tønnessen

  Ingenting av det du beskriver står i regelverket. Det er bare din tolkning av det. Vegdirektoratet er de som forvalter og utarbeider forskriftene. De bør vite hva de snakker om.

 • OlavTorvund

  Det står ingen ting i regelverket om at det er forbudt å sykle på rød mann. Det står ikke noe om at det er forbudt å krysse på rød mann i det hele tatt, så lenge det ikke er til hinder for annen trafikk eller medfører fare. Jeg stoler på min egen vurdering av regelverket. Jeg tror mer på det som står (og ikke står) i reglene, enn hva Vegdirektoratet mener. Vi har trosfrihet i dette landet, og du kan tro på hva og hvem du vil.

 • Ove Tønnessen

  For å krysse på rød mann må du være gående. Syklister er ikke gående med mindre de leier sykkelen. Det fremgår av min tidligere kommentar og av trafikkreglene.

 • Ken Jonassen

  Dette er hva Syklistenes Landsforening skriver på sine sider:

  Trafikkregler for syklister (2010) – Oppdatering oktober 2014. Det er en feil i dette heftet. Første setning i andre avsnitt under overskriften «Stopp ved trafikklyssignal» vill bli fjernet i neste utgave:…
  Det er lov å sykle på «rød mann» når det ikke medfører fare eller er til hinder for kjørende på veien eller gående i gangfeltet. Som syklende har man vikeplikt for alle andre.
  http://www.syklistene.no/om-oss/publikasjoner/

 • Ken Jonassen

  Slik jeg forstår det, så er grønn og rød mann gjeldende for fotgjengere og ikke syklister, derfor har det intet å si om det er rød eller grønn mann når en syklist kommer til ett lysregulert fotgjengerfelt. Det som har noe å si er at man som syklist har vikeplikt for all trafikk i veibanen når man ønsker å krysse en vei fra f.eks fortauet. Så prinsippet blir det samme enten man sykler over veien på fotgjengerfeltet på rød mann, eller man sykler over veien rett ved siden av det samme fotgjengerfeltet. (Se trafikkreglene §7.4, andre ledd.)

 • OlavTorvund

  Du får begrunne dette ut fra hva som står i reglene da. Det er ikke noe poeng å bare gjenta en ubegrunnet påstand.

 • Ove Tønnessen

  Det har jeg gjort tidligere. Det er bare gående som kan krysse en gate/vei på rød mann. En syklist er ikke gående med mindre vedkommende leier sykkelen. Du påstår at fordi lyset er et fotgjengersignal behøver ikke andre å bry seg om det overhodet. En merkelig tolkning som heller ikke har støtte i Vegdirektoratet. De er ikke noen hvem som helst. Det er faktisk de som forvalter og utarbeider forskriftene. De bør vite dette bedre enn både deg og meg.

 • OlavTorvund

  Nei. Det har du ikke gjort. Det som står i reglene er at det under visse forutsetninger ikke er tillatt for gående å begynne å krysse. Det står ikke noe om syklister eller andre. Altså ikke noe forbud for andre. Folkene i Vegdirektoratet imponerer ikke. Veldig mye dårlig regelhåndverk i Trafikkreglene og Skiltforskriftene. Jeg holder meg til det som står i reglene, ikke hva et direktorat måtte mene om spørsmålet.

 • Ove Tønnessen

  Du tolker reglene som fanden tolker Bibelen. Vi blir nok ikke enige. Inntil videre stoler jeg mer på de som har utarbeidet forskriftene enn en tilfeldig syklist.

 • OlavTorvund

  Som jeg vel har sagt før, så har vi trosfrihet er i landet, så du kan tro på hva og hvem du vil.

  Nå er jeg professor i jus, og kan faktisk lese et regelverk. Så noen helt tilfeldig syklist er jeg ikke. Og jeg stoler mer på mine egne vurderinger enn på noen anonyme byråkrater i Vegdirektoratet.

  Med dette er strek satt for denne diskusjonen.

 • Ken Jonassen
 • ha ga

  artikkelen over, trafikkreglene og juristens utredninger, viser at man ikke forstår at en sykkelist, fotgjenger motorsykkelist personbilist og lastebilfører er underlagt helt forskjellige fysiske lover og forhold i trafikken, dette går på bremselengde, manuvreringsevne, utsyn over omgivelsene, plassbehov osv. på steder derman ferdes sammen med annen type trafikk vil man raskt komme livsfare både som sykkelist, bilist eller fotgjener med holdingene: dette sier loven og dette har jeg rett til, da virkligheten styres av andre forhold.

 • OlavTorvund

  Jeg ser ikke poenget i dette. Dette er en konstatering av at det ikke er forbudt å sykle på “rød mann”. Det er ikke en oppfordring til å sykle slik, men det er en oppfordring til å ikke godta å bli bøtlagt om man gjør det, slik artikkelen i Budstikka kunne gi inntrykk av at noen hadde blitt. De som kjører lastebil har, i motsetning til folk som sykler, skremmende dårlig utsyn. Og de representerer stor fare for andre i trafikken, også i motsetning til folk som sykler. Og det heter syklist, ikke sykkelist.

 • Pingback: FrP-politiker langer ut mot syklister | Olav Torvunds blogg()