Statens vegvesen driter seg ut i ny video hvor man igjen klandrer offeret @presserom

Statens vegvesen har laget en ny video i sin serie hvor hovedbudskapet er at kvinner som går i korte skjørt og tar seg den frihet å gå ut på byen, selv har ansvaret om de blir voldtatt. Eller klandrer syklende som er så frekke at de beveger seg ut i trafikken,  for at de blir påkjørt av bilister som kjører i blinde og bryter vikeplikt. Grunnholdningen er den samme: Offeret har skylden, og må passe seg for de store og sterke bøllene. Statens vegvesen laget denne videoen, som her har fått noen kommentarer fra @Delveien.

Statens vegvesen har lagt seg flate, og har trukket videoen fra nettet. Det holder ikke. De må rette opp skadene som har skjedd som følge av deres misvisende propaganda.

Når de maser slik om denne blindsonen, kjører de slik når de har en bil på sin høyre side?

Det er flere ting å merke seg i denne videoen:

Bilisten passerer altfor nær syklisten. Bilister skal holde tilstrekkelig avstand, iflg Statens vegvesen selv, 1,5 meter. Vi kan legge til at etter Statens vegvesens egne normaler, lages sykkelfelt altfor smale. Deres sykkelhåndbok sier at de skal være 1,5 til 1,8 meter brede. Det er for smalt. Skal sykkelfelt være forsvarlige, må de være minst 2,25 meter brede. Da kan syklisten ligge 0,75 m fra kanten, og ha 1,5 meter klaring innenfor sykkelfeltet. I sin video demonstrere Statens vegvesen hvordan det ikke skal gjøres.  Heldigvis har Oslo kommune valgt ikke å følge Statens vegvesens standard, men har laget sin egen “Oslostandard”, med blant annet bredere sykkelfelt. Det gir resultater. Flere sykler der standarden på sykkelfelt er hevet.

Bilisten kjører forbi en syklist i sykkelfelt, og svinger til høyre kort tid etter. Det er åpenbart en bilist med sviktende korttidsminne, når hun kan finne på å kjøre på den måten. Rødt kort!

Så er det vikeplikten: Trafikkreglene § 7 nr 3:

3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.”

Det finnes ikke fnugg av tvil: Statens vegvesens bilist har vikeplikt. Vi kan også ta med § 7 nr 1:

1. Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.”

Altså: Statens vegvesnes bilist skal ikke hindre syklisten, noe hun helt tydelig gjorde. Hun skulle ganske enkelt ha sluppet syklisten fram. Eller egentlig: Hun skulle ikke ha kjørt forbi kort tid før hun skal svinge til høyre. Vi kan trenge et skilt som det til høyre, som er fra billandet USA, også i Norge.

Så dette med blindsoner: Det er galskap at folk skal kunne kjøre livsfarlige drapsmaskiner i blinde. Det er sjåførenes ansvar, og ingen andres. De vet hva slags blindsone de har, og de må se seg for. Jeg tror ikke på fortellingen om blindsonen. Skjønt de største blindsonene synes å være inne i hodene til folkene hos Statens vegvesen og i Norges Lastebileierforbund. For noen år siden undersøkte den danske havarikommisjonen for vejtrafikk 25 påkjørsler av syklister i “blindsone”. Deres konklusjon var at i samtlige 25 tilfeller kunne sjåføren ha sett syklisten, men de så seg ikke godt nok for. Så jeg tror ikke på “blindsoner”, bare på uoppmerksomme sjåfører.

Man kunne ha fjernet dialog og tekst i Statens vegvesens video, og laget den om til et eksempel til skrekk og advarsel om hvordan bilister ikke skal opptre i trafikken. Og konklusjonen burde vært klokkeklar: Statens vegvesens sjåfør bør miste førerkortet ved å kjøre på den måten.

Statens vegvesens video gir uttrykk for en grunnholdning som er helt uakseptabel. De som har hatt ansvaret for slike “informasjonskampanjer” må få noe annet å gjøre, som å luke midtrabatter og makulere planer og vegnormaler som tiden har løpt fra for lenge siden.  Så får Statens vegvesen få tak i noen andre, som kan lage videokampanjer som adresserer de virkelige problemene:

Hvordan skal bilister oppfører seg overfor syklister i trafikken?

Kraftige påminnelser om at de ikke skal svinge foran en syklist, slik Statens vegvesens bilist gjorde.

Kraftige påminnelser om at vikepliktreglene også gjelder overfor syklister.

Kraftige påminnelser om hvordan man kjører forbi syklende, herunder at man skal ha tilstrekkelig avstand. Kjør forbi som man kjører forbi en bil. Vent til det er klart, skift kjørefelt og ikke sving inn igjen før man er helt forbi.

Så kan de ta tak i utbredte misforståelser som at det ikke er lov å sykle over et fotgjengerfelt. Det er lov, og det er slik man best krysser i et fotgjengerfelt som syklist. Videre at det like lov å sykle ved siden av hverandre som det er lov å kjøre med tomme bilseter ved siden av hverandre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • Knut Sande

  Veldig bra, Olav! Det er en gave for hele sykkelnorge at du skriver artikler som dette

 • Niels Petter Liset

  Hallo, Olav Torvund. Jeg ville gjerne kommentere det du skriver her. Jeg er selv både syklist og bilist, og vil selv si at jeg vanligvis er svært opptatt av å være hensynfull mot syklister i trafikken (siden jeg mener det er ganske åpenbart hvem som er den svake part i forholdet mellom bil og syklist …).

  Men, når det er sagt, så må jeg si at min intuisjon om hva som er lurt å gjøre, eller hva som er farlig å gjøre, strider ganske kraftig mot det du skriver her, nemlig det du skriver om å kjøre forbi med sykkel på høyresiden av biler.

  Hvis det er sykkelfelt, så er jeg helt enig med deg, ikke noe problem, den saken er opp og avgjort.

  Men når det *ikke* er sykkelfelt, altså når man sykler “vanlig” i veien, da vil jeg si, basert på egner erfaringer, at det å kjøre forbi biler på høyre side med sykkel svært ofte skaper veldig farlige situasjoner.

  For det første: Er det lovlig? Det står jo tydelig i veitrafikkloven at hovedregelen er at forbikjøring skal skje til venstre.

  Om det er lovlig eller ikke er jeg altså ikke sikker på, men det jeg mener er det viktigste, er at de fleste bilister bare passer på forbikjøring på venstresiden (når man kjører på vei med ett felt), og at forbikjøringer til høyre ofte kommer veldig overraskende på dem. Ikke fordi det ikke *kan* se på høyresiden, jfr. det du skriver om blindsone, men fordi man/de er vant til å at forbikjøring bare skjer på venstresiden.

  Jeg forsøker altså alltid å kjøre forbi på venstre side, fordi min erfaring er at bilister da ser meg lettere. Inni hodet mitt, etter ganske mange år som bilist og syklist, er det noen situasjoner som roper fare, og en slik situasjon er å kjøre forbi en bil som kjører veldig sakte på høyresiden, evnt. blinker for å svinge til høyre. Jeg har kanskje *rett* til å fyke forbi, men jeg *vet* at bilisten ofte er veldig opptatt av å se der han/hun skal svinge inn, ikke om jeg kommer forbi på høyresiden, så da svinger jeg heller forbi bilen på venstresiden enn å bli meid ned på høyresiden.

  Jeg mener dette er naturlig, en måte å være hensynsfull i trafikken overfor bilister, og å unngå fare for meg selv – men jeg vil altså gjerne høre hva du tenker om dette. Jeg er enig med det i at på noen punkter må man stille “hardt mot hardt”, dvs. ikke vike på prinsippene, men etter min mening er dette ikke et slikt punkt, da bidrar man bare til farlige situasjoner.

 • OlavTorvund

  Det er lov å sykle forbi på høyre side. Det står eksplisitt i trafikkreglene § 18 nr 1 https://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§18

  Man skal selvsagt opptre hensynsfullt, og det er dumt ikke å tenke på egen sikkerhet. Men det er noe annet enn å kjøre kampanjer rettet mot potensielle offere.