Category Archives: Annen jus

Forbikjøring av syklister

Temaet her er forbikjøring av syklister som befinner seg i vanlig kjørefelt, og som blir forbikjørt av motorkjøretøy. I prinsippet gjelder det samme også ved forbikjøring på sykkelvei og gang- og sykkelvei, og ved forbikjøring med sykkel. Hovedutfordringen er likevel bilister som kjører forbi syklister.

Først er det grunn til å minne om grunnregelen for trafikk i vegtrafikkloven § 3.

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Denne gjelder for alle trafikkanter: Bilister, fotgjengere og selvfølgelig syklister.

Mer spesifikke bestemmelser om forbikjøring finner vi i trafikkreglene § 12.

Continue reading Forbikjøring av syklister

Print Friendly

Syklister og vikeplikt

Syklister er trafikkens pariakaste. Den gjennomgående holdningen i alle fall de siste 70 årene, synes å ha vært at sykkel representerer det umoderne, som bør erstattes av det moderne (dvs bil). Trafikkregler og veiutforming synes å ha vært utformet for å bidra til dette. Vi sto nederst på rangstigen da trafikkreglene ble utformet, og har stort sett vikeplikt for alt og alle. Når trafikkløsninger planlegges, står vi gjerne ikke en gang nederst på rangstigen. Vi står utenfor, og blir gang på gang “glemt”. Denne gangen tar jeg for meg vikepliktsreglene.

Syklister er kjørende. Det sies faktisk ikke uttrykkelig i trafikkreglene, men det fremgår klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “Andre kjørende enn syklende må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn …”. Som kjørende er vår plass i utgangspunktet i kjørebanen. Holder vi oss der, gjelder de allminnelige vikepliktsregler også for syklister: Sykler man i kjørebanen på en forkjørsvei har kryssende trafikk vikeplikt, uansett hvor de kommer fra.

Continue reading Syklister og vikeplikt

Print Friendly

Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inntrykk av at jeg synes det er greit å sykle på rødt lys.  Selv om man har sitatsjekk, så vet man ikke hva slags overskrift det får, og hvordan hele oppslaget blir.

Jeg synes ikke det er greit å sykle på rødt. Ordentlige syklister sykler ikke på rødt. Og ordentlige syklister bruker lys når de sykler i mørket. Jeg har tidligere redegjort for mitt syn på sykling på rødt lys her.

Men jeg er grundig lei av politiets mobbing av syklister, noe utgangspunktet for denne saken var nok et eksempel på. Syklister som bryter trafikkreglene, særlig ved å sykle på rødt lys, forårsaker ulykker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi stadig høre. Men det er ikke sant. I alle fall finnes det ikke noen dokumentasjon som underbygger politiets påstander.

Continue reading Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Print Friendly

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sveriges Televisjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at dersom man bruker hashtag #mittos14, gir man dem tillatelse til å publisere blant annet bilder. Slik har SVT formulert sine vilkår:

“För bilder skickade till SVT, eller delade enligt ovan för publicering, så är villkoren för nyttjande:

Att du själv måste ha de fullständiga rättigheterna till bilderna, det vill säga att det är du som är fotografen och bilderna inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat verk eller prestation skapad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bilderna (inom ramen för SVT:s verksamhet, det vill säga i tv-program, på svt.se samt via andra plattformar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjandet får beskära och bearbeta bilderna utan ditt särskilda tillstånd.

Att SVT:s nyttjanderätt är obegränsad i tiden.

Att du accepterar att du inte är berättigad till någon ersättning för rättighetsupplåtelse.”

Det er ikke særlig overraskende at dette har ført til mange reaksjoner. Jan Guillou skrev dette på Twitter:

“Skit också, tror jag av misstag har hashtaggat min senaste bok med #mittos14 och den är redan på väg till tryckeriet. Även taggat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Print Friendly

To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de siste dagene fått i alle fall tre dommer som gjelder påkjørsel av myke trafikanter (to syklister og en på rulleski). To personer, en syklist og rulleskiløperen, omkom i de ulykkene som var utgangspunktet for dommene.

En av sakene, dom avsagt i Nedre Telemark tingrett har jeg omtalt i en egen kommentar. Det er en av de mest håpløse dommer jeg har lest på dette området, hvor retten har sett bort fra “detaljer” som bilisters vikeplikt og skjøvet skylden over på offeret. Her skal jeg ta for meg de to andre dommene.

I den første dommen, avsagt av Fjordane tingrett 17. januar 2014 var en person på rulleski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilisten ble her frikjent. Den siste dommen, avsagt av Eiker, Modum og Sigdal tingrett 20. januar 2014, var en syklist blitt påkjørt og drept. Her ble bilisten dømt for uaktsomt drap.

Continue reading To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Print Friendly

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. januar 2014 avsa Nedre Telemark tingrett en dom hvor de frifant en bilist etter påkjørsel av syklist. Den er ganske skremmende lesning. Om det er dårlig arbeid fra politiet eller fra domstolen skal være usagt. Resultatet blir uansett helt galt.

Stedsangivelsen i dommen er ikke presis. Det står at bilisten kom kjørende ned Odins gate i Skien, i retning Odd stadion. Det fremgår videre at det var sykkelfelt på den aktuelle strekningen. Bildet  (fra Google Streeview) nedenfor er fra Odins gate, og gir et visst inntrykk av gaten. Men om det var akkurat her det skjedde, vet jeg ikke. Fartsgrensen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kommentarer har jeg gjort et nytt usnitt av gatebildet (fra Google Street View). Om jeg har forstått det rett, svingte bilisten inn på gang- og sykkelveien som tar av til høyre her. Som alle bør vite, er det ulovlig å kjøre bil på gang- og sykkelveier. Så bilisten burde ha vært bøtlagt for å kjøre her, i tillegg til å ha vært dømt for påkjørselen.

Continue reading Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

Print Friendly

Jon Bing til minne

Jon_KleivstuaJeg fikk i dag den triste meldingen at min gode venn og kollega Jon Bing døde i går, 69 år gammel.

Jeg møtte Jon første gang for drøyt 30 år siden, høsten 1981. Jeg ble da ansatt som vit.ass. på det som den gang het Institutt for privatretts avdeling for edb-spørsmål. Jeg kjente til ham fra før, og hadde lest en del av hans science fiction. Jeg møtte en vennlig, imøtekommende, raus og entusiastisk person.

Alle som har hatt Jon som underviser, vil huske ham som en engasjert, entusiastisk og inspirerende lærer. Selv snakket han gjerne om entusiasme som pedagogisk metode, og han praktiserte det selv.

Continue reading Jon Bing til minne

Print Friendly

Tilbake til universitetet

WIMG_1146_DxODet har vært morsomt å være advokat, og det har vært godt å gjøre noe annet enn det jeg hadde gjort i mange år. Men jeg fikk sist sommer en ganske kraftig påminnelse om at når man må innrømme, om enn noe motvillig, at man begynner å nærme seg 60, da er det ikke tiden for å forlate en fast og trygg jobb, for å bli selvstendig næringsdrivende.

Etter å ha tenkt litt, ble min konklusjon at jeg ville vende tilbake til universitetet. Når jeg først i realiteten hadde bestemt meg, flyttet jeg mentalt ganske raskt til universitetet. Jeg liker å se og bevege meg fremover. Hvilke prosjekter skal jeg nå gå i gang med? Da var det liten grunn til å drøye det lenger enn nødvendig. Heldigvis ble jeg møtt med velvilje både på Det juridiske fakultet og hos Bing Hodneland. Derfor vender jeg allerede nå tilbake til Universitetet.

Rådgivningsvirksomhet, tvisteløsning, kurs m.m.

Den danske tegneren Robert Storm Pettersen, kjent som Storm P, lar i en av sine tegninger en av sine gamle gubber si omtrent dette. “En akademiker, det er en som må lese seg til det andre vet”. Jeg synes det er meget godt sagt, og jeg vet noen akademikere som kan passe til den beskrivelsen. Jeg ønsker ikke å være en av dem.

Continue reading Tilbake til universitetet

Print Friendly

Hva er galt med å bruke konsulenter?

Et typisk medieoppslag om konsulentbruk er dette, fra nrk.no: “Helseforetakene brukte 912 millioner på konsulenter”.  Tallene gjelder helseforetakene Helse sør-øst, Helse vest, Helse Midt-Norge og Helse nord Kostnadene har vært 6,3 mrd siden 2005, kan vi lese. Ifølge nettsidene til Helse Sør-Øst, som er det største av helseforetakene, har de 75.000 ansatte og et budsjett i 2013 68 mrd. Helse vest har et budsjett på 23,6 mrd, Helse Midt-Norge ca 17 mrd (2012) og Helse Nord ca 14 mrd. Til sammen er det ca 125 mrd. Konsulentbruken er altså ca 0,75% av budsjettet. Men vinklet på den måten gir det ikke like store overskrifter som 912 millioner. Journalister er ofte tallblinde.

Vi får som vanlig ikke noen nærmere redegjørelse for hva man har brukt konsulenter til. Vi får tro at konsulentene faktisk har utført et arbeid som har vært nødvendig. Alternativet ville ha vært å ansette folk til å utføre disse oppgavene. I enkle tall koster en ansatt omtrent det dobbelte av hva vedkommende får i lønn. Om vi regner med at konsulentene utfører arbeid som krever god faglig kompetanse, er det ikke urimelig å regne med at de i alle fall ville hatt en lønn på ca 500.000, som gjerne vil gi en kostnad på ca 1 mill pr årsverk. Man ville altså kunne ha fått drøyt 900 årsverk for de pengene man har brukt på konsulenter.

Continue reading Hva er galt med å bruke konsulenter?

Print Friendly

(For) snill dom mot bilbølle

Skilt_sykkelfelt22. november 2013 avsa Oslo tingrett dom i sak 13-105592MED-OTIR/07, hvor en bilist var tiltalt for hensynsløs kjøring og drapstrusler overfor en syklist. Dommen er tilgjengelig her. Fornærmede i saken var syklisten som på Twitter og YouTube er kjent under navnet @delveien. Jeg velger å bruke dette navnet, og ikke hans virkelige navn. Den som vil se hva som faktisk skjedde og høre hva som ble sagt, kan se hele videoen på YouTube.

I dommen er hendelsesforløpet beskrevet slik:

“Fornærmede, @delveien, syklet på vei til jobb om morgenen onsdag 5. desember 2012 i Vitaminveien i Oslo. Han har forklart at hans sykkel er godt skodd for vinterføre, og at sykkelen var rikelig utstyrt med lys og refleks. Han hadde også sykkelhjelm påmontert kameraer som tok videobilder både fremover og bakover i sykkelens kjøreretning.

@delveien har forklart at han syklet i kjørefeltet i Vitaminveien fordi sykkelstien som gikk parallelt med veien var fylt med sne. Plutselig ble han forbikjørt av en bil som kun holdt en avstand på 30 – 40 cm til @delveiens sykkel da den passerte. @delveien ble irritert og slo hånden i taket på bilen. Deretter bremset bilen opp rett foran ham, og @delveien la seg ut og kjørte forbi bilen på venstre side. Bilen passerte @delveien igjen, og nå ble @delveien presset inn i en snøfonn i sykkelfeltet, og han valgte å kjøre opp på fortauet. Bilen fulgte også opp på fortauet og sperret dette, slik at @delveien måtte stanse sykkelen.

Tiltalte har forklart at han denne morgen kom kjørende nedover Vitaminveien i sin Mercedes, og at han passerte @delveien på sykkel med god klaring til sykkelen.” Continue reading (For) snill dom mot bilbølle

Print Friendly