Tag Archives: Giro d’Italia

I vini del Giro d’Italia 2016: Prolog i Apeldoorn

Årets giro starter med en 9,8 km lang prolog i Apeldoorn i Nederland.

Giro_2016_01Dette blir på en måte en reprise fra Tour de France 2015, som også startet i Nederland. Det betyr at vi må holde oss til nederlandsk øl i noen dager, før vi finner italiensk vin. Og det er ikke til å unngå at det blir mye gjentakelser om nederlandsk øl.

Jeg er ikke kjent med noen vinproduksjon i Nederland. Nederland er øl og genever. Nederlandsk ølproduksjon har lenge vært for dominert av store bedrifter som Heineken og Grolsch. Heineken er Europas største bryggerikonsern. Heineken ble utviklet til suksess av Alfred “Freddie” Heineken, kjent for utsagnet: “In the end, life is all about advertising.” Det er typisk at Heineken på sine nettsider fremhever at de i 2015 ble kåret til Marketer of the year. Selv er jeg mer opptatt av substansen, enn av markedsføringen.

HeinekenHeineken er ikke blant mine favorittøl, men det er ofte uungåelig ved at det litt for mange steder er det eneste ølet som serveres. Om jeg skal være ærlig: For meg er Heineken et øl jeg prøver å unngå.

Men et øl som burde være velkjent for alle sykkelinteresserte, og som vi kan nevne først er Amstel Gold. Amstel_GoldBryggeriet Amstel var en av Heinekens viktigste konkurrenter i Nederland. Det har navn etter elven Amstel, som renner ut ved Amsterdam. Amstel ble kjøpt av Heineken i 1968, så igjen: Heineken er for dominerende. Det meste av ølet som selges under navnet Amstel, brygges hos Heineken. Men man bruker en annen gjærtype enn den som brukes i det ølet som selges som Heineken. Amstel har noe mer smak enn Heineken, og Amstel Gold er en rikere og sterkere utgave av Amstel. Heineken velger gjerne å teste nye øltyper i markedet under navnet Amstel, for ikke å risikere noe med sitt verdifulle varemerke Heineken.

Amstel_HerfstbockAmstel Herfts­bock er et øl det er verdt å smake på. I European Beer Guide skriver de følgende om dette ølet:

“Surprisingly good – probably the best traditional bottom-fermented bock. It has exactly the right blance of bitterness and sweetness for the style. Easily Heineken’s best bottom-fermented beer. “

Jeg må innrømme at det gikk lang tid før det gikk opp for meg at Rabobank faktisk var en bank, og ikke “bare” et sykkellag. Kanskje er det også noen som bare tenker på Amstel Gold Race som et sykkelritt, og ikke på Amstel Gold som et øl.

GrolschGrolsch er et gammelt bryggeri. Det ble etablert i 1615, og der det nest største bryggeriet i Nederland, etter Heineken. Det holder til i Enschede, omrent 130 km øst for Utrecht. Deres hovedprodukt er et lyst, undergjæret lager (pils). I 2007 ble Groslch kjøpt av SABMiller. SABMiller ble etablert da det Sør-Afrikanske South African Brewery (SAB) kjøpte det USA-baserte Miller i 2002. Skal jeg ha en nederlandsk pils, velger jeg nok Grolsch fremfor Heineken.

Trenden med håndverksbaserte bryggerier, fra mikro og opp til noe større, har også nådd Nederland. Men mitt inntrykk er at dominansen fra industribryggeriene har gjort at denne trenden kom senere til Nederland enn til mange andre land.

Holder vi oss til The World Atlas of Beer fremhever forfatterne Nederlands tradisjon som handels- og sjøfartsnasjon. Det er symptomatisk at man har detaljerte fortegnelser over øl som har blitt skipet ut gjennom nederlandske havner. Vi vet at på 1400-tallet ble det skipet ut store mengder øl fra Leuven (nå i Belgia) og Bremen (Tyskland). Men vi vet lite om bryggingen, om hvordan ølet var og om drikkekultur.

I det protestantiske nord var drikking (av alkohol) sett på som synd og et tegn på menneskelig svakhet, mens det i det katolske sør ble sett på som Guds gave til menneskeheten for å hjelpe dem å overleve livets prøvelse. Her er det fristende å sitere Benjamin Franklins uttalselse:

“Beer is proof that god loves us and wants us to be happy.”

På 1970-tallet forsvant de små, uavhengige kommersielle bryggeriene i Nederland, som så mange andre steder. De få uavhengige bryggerier kopierte bare de store, industribryggeriene. 1975 var starten på ny interesse for øl i Nederland, men det var uavhengige cafeer som solgte uvanlig flaskeøl, i stor grad importert fra Belgia. I The World Atlas of Beer fremstilles nederlansk ølkultur, eller kanskje mangel på sådan, slik:

“To most Dutch people, beer is a ritually poured, blond, foam-topped drink made bye one of the two global corporations with a national connection. Curious beer drinkers still tend to drink Belgian.”

Denne boken er fra 2012, så ting kan ha utviklet seg siden den gang. Om utviklingen av mikrobryggerier, skriver de:

“In the 1980s, new microbreweries emerged that rejected the mainstream styles of the lager cooperations but also, sadly, ignored their technical standards. Yeast infections and other forms of spoiling became a routine hazard, as naive owners tried to save money by skimping on key production safeguards.

In recent years, a new vawe of entrepreneurial caft breweries has emerged, as good at mastering technique as they are at schocking the old order…

Dutch craft brewing has a long way to go to catch up with the rest of northern Europe, but at least its ship has now left the harbour.”

Slike bryggerier når sjelden ut over sitt lokale og regionale marked, og de blir i alle fall sjelden eksportert. De er derfor vanskelige å finne fram til hvis man ikke er på stedet.

Jeg tar også med to andre øl som får god omtale i The World Atlas of Beer : De Hemel Godelief fra Stadsbrouwerij De Hemel i Nijmegen. Og De Molen fra Hel & Verdomenis i Bodegraven.

Vi må også ta med ølet Det Prael Johnny, fra Amsterdam. Bryggeriet De Prael er sosialt entreprenrøskap, en bedrift som ansetter folk med psykiske problemer. De lager en rekke gode øl, om vi skal tro The World Atlas of Beer.

Alle som er glade i godt øl, bør sende noen varme tan­ker til Eng­land og til CAMRA: CAM­paign for Real Ale. Den ble star­tet av fire des­il­lu­sjo­nerte menn som en reak­sjon mot at engelske bryg­ge­rier på 1960– og 70-tallet fjer­net seg fra gamle bryg­geri­tra­di­sjo­ner, og gikk mer og mer over til indu­stri­ell pro­duk­sjon av karak­ter­løst øl. Bryg­ge­ri­ene kjøpte opp puber eller knyt­tet de til seg i kje­der. Noen hadde en besyn­der­lig tro på at folk umid­del­bart ville føle seg hjemme som i sin “local” hvis alle puber var like, så mange puber ble rede­ko­rert for å ha det samme utse­ende og det samme ølet uan­sett hvor man måtte være. Det er en slags 1852492929McDonald-filosofi anvendt på puber.

Når pubene mis­tet sin uav­hen­gig­het, mis­tet også de uav­hen­gige bryg­ge­ri­ene en vik­tig del av sitt mar­ked, og man var inne i en ond sir­kel. Det er omtrent som det norske mat­vare­mar­ke­det: Vi får bare det de store kje­dene vel­ger å ta inn, som gir et kje­de­lig kje­de­ut­valg (har du noen gang tenkt på hva ordet kje­de­lig kom­mer av?). CAMRA har gjort en stor inn­sats for bri­tisk kva­li­tetsøl. De har kjem­pet for lokale, uav­hen­gige puber som ser­ve­rer øl fra lokale, uav­hen­gige bryg­ge­rier. CAMRA har fått til mye og har ins­p­irert mange i andre land. De har gitt ut en rekke guide­bø­ker og andre bøker om godt øl. CAMRA var også en av ini­tia­tiv­ta­kerne til og sti­fterne av The Euro­pean Beer Con­su­mers Union (EBCU). Om den renessansen vi i dag ser for håndverksbrygget kvalitetsøl ville ha kommet uten CAMRA, vet vi ikke. Men det var de som startet bevegelsen.

CAMRA’s Book of Beer Knowledge: Essential Wisdom for the Discerning Drinker er en bok med fakta, anektoter etc om øl. Her er mye for den som vil starte en samtale om øl, eller holde samtalen gående.

184533633XFor den som vil lære mer om øl, har jeg gjerne anbefalt The World Atlas of Beer. Som nav­net anty­der, dek­ker den hele ver­den. Den fin­nes på norsk med tit­te­len “Den store ølbo­ken”. Jeg har holdt meg engelske utga­ven. Den norske utga­ven har jeg ikke lest, men inn­hol­det bør være det samme. Boken er flott illust­rert, slik at det er en fin bok å bla i, og den inn­e­hol­der mye inter­es­sant lesning. Boken er utgitt i Eng­land. Det er i Europa vi fin­ner de inter­es­sante øl-tradisjonene. Bøker utgitt i USA har en tendens til å gi usan­ske bryg­ge­rier større plass enn de for­tje­ner, i alle fall vur­dert i et inter­na­sjo­nalt per­spek­tiv. Den er skre­vet i sam­ar­beid mel­lom en engelsk for­fat­ter (Tim Webb) og en cana­disk for­fat­ter (Step­hen Beaumont), så de kla­rer å beholde et inter­na­sjo­nalt perspektiv.

Et hovedproblem med boken er at den ser ut til å være utsolgt fra forlaget. Den norske utgaven har så vidt jeg husker vært på Mamutsalg, så den er nok også utgående.

Det er annonsert en ny, utvidet utgave i oktober 2016. Det skjer mye på ølfronten. Det gir liten mening å jakte på dagens utgave, fra 2012, når det kommer en ny utgave om noen måneder.

0195367138 The Oxford Com­pa­nion to Beer et nyt­tig opp­slags­verk. Men det er nett­opp det: Et opp­slags­verk, byg­get opp som et lek­si­kon. Og selv om den heter “The Oxford Com­pa­nion …”, så er det en bok skre­vet i USA — noe som pre­ger de redak­sjo­nelle prioriteringene.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2016: Innledning

Så er det på’an igjen. I morgen starter Giro d’Italia. Årets giro starter med tre dager i Nederland, før sirkuset forflytter seg til Italia.

Kunnskap gir større utbytte. De som kan noe om kunst har større utbytte av å se på kunst, enn de som ikke kan noe. De som kan noe om musikk har større utbytte av å høre musikk enn de som ikke kan noe. Og de som kan noe om sykkel har større utbytte av å se på et sykkelritt enn de som bare synes det er mange timer med ingeting, før det hele avgjøres i en kort sluttspurt. Og de som kan noe om vin (og øl) av større utbytte av dette enn de som ikke kan noe. Jeg liker å vite. Jeg er ingen ekspert på dette, men jeg vil lære mer og jeg inviterer dere med i denne læringsprosessen. Skal man lære noe om italiensk vin, er det å følge Giro d’Italia like greit som en hvilken som helst annen tilnærming.

Giro_2016_00Timingen har alltid vært en utfordring med disse kommentarene. Jeg startet med å publisere dem to dager før de aktuelle etappene. Tanken var at de som ønsket å anskaffe litt drikke til etappen, skulle ha litt tid til å handle. Men det ble forvirrende, også for meg, hvor jeg i realiteten endte med å kommentere flere etapper samtidig. I 2015 publiserte dem samme dag. I dag har jeg valgt å publisere dem samme dag som etappen sykles.

Jeg har flere ganger i de årene jeg har holdt disse seriene gående, vært innom det store mangfoldet i italiensk vin. Jeg synes topografiske kart er langt mer interessante når man skal danne seg et bilde av land og landområder, enn veikart. Bilismens veier er av ganske ny dato. Politiske grenser har endret seg gjennom historiens altfor mange kriger. Fjell, daler og elver er langt mer stabile, selv om de også endrer seg — om enn langsomt. Dessuten betyr fjell, daler og elver langt mer for klima og jordsmonn, og dermed for forutsetningene for vinproduksjon.

Europe_geographique_grande_topgrafisk_Italy

Vi ser at Italia er skjermet mot nord av Alpene. Dette skjermer mot kalde vinder fra nord, særlig om vinteren. De går gjerne enten vest for Alpene, ned Rhônedalen, hvor de utgjør Mistralvinden. Eller de går på østsiden, ikke minst gjelder dette kalde vinder fra Sibir, som kommer ned over Balkan. Appenninene er Italias ryggrad. Denne skaper et skille, også klimatisk, mellom øst og vest. Og kommer man et stykke opp i fjellet, kan det være ganske kjølig, også helt syd i Italia.

Italia er langt. Torino og Milano, som er hovedbyene i Piemonte og Lombardia, ligger begge lenger nord enn Bordeaux. Drar vi opp i Alto Adige, er vi like langt nord som Beaujolais. Sicilia ligger på de samme breddegrader som Nord-Afrika. Lar vi Torino være roteringspunktet og snur Italia 180 grader, vil Sicilia havne omtrent på høyde med Hamburg. Det er store klimatiske forskjeller i Italia, og tilsvarende stor variasjon i de viner man finner i det landet.

De tre første dagene vil det bli nederlandsk øl, før vi kan åpne noen flasker italiensk vin.

I Norge er sykkelkulturen i fremmarsj. I Oslo er to flotte eksempler på dette de to sykkelcafeene Peloton i Torggt, og Rouleur i Ullevålsveien. Kanskje finnes det slike i andre norske byer også, men de kjenner jeg i så fall ikke. I tillegg til at det stadig dukker opp nye sykkelbutikker med sykler av typer som til nå har vært lite vanlig i Norge, flere sykkelverksteder og ikke minst at flere folk sykler.

Sykkelcafeer markerer selvfølgelig store sykkelritt. Peloton har Rosa Weekend fra 6. til 8. mai, med italienske roséviner (både stille og sprudlende), edizione limitate på pizzamenyen og italiensk disko. Rouleur markerer også Giroåpningen den samme helgen, uten at jeg kjenner noen detaljer om programmet. Jeg har ikke mulighet til å være noen av stedene den helgen. Men det blir helt sikkert god sykkelstemning begge steder. Det er først når de har syklet noen timer at sykkelritt for alvor begynner å bli spennende. Ta en tur på sykkelen først, og legg så after bike med Giro d’Italia til en av de to sykkelcafeene.

Noen bøker om vin, særlig italiensk vin

Jeg tar med noen bøker for den som gjerne vil vite litt mer.

9788248913405Hvis dine vinam­bi­sjo­ner er å bli litt flin­kere til å velge vin, og å ha litt større utbytte av å smake og drikke vin, da er min anbe­fa­ling Ing­vild Tenn­fjords bok “Skål!”. Det er ikke en bok for deg som vil bril­li­ere med vin­kunn­skap. Vil du bli vinsnobb, er dette ikke boken for deg. Men det er en vel­dig god, venn­lig og upre­ten­siøs inn­fø­ring i vinverden. Gå hit for nær­mere omtale av boken.

Siden dette handler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste norske refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines 2016

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave. Boken er delt inn etter distrikter.  Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2400 produsenter og mer enn 22.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en bok hvor man skal bla mye fram og tilbake.

Kjøp den fra Amazon UK.

1845336895En av klas­si­kerne, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” har nylig kom­met i en 7. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg ville komme på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det har skjedd mye i vin­ver­den fra 2007 (6. utg) til 2013 (7. utg). Så jeg vil ikke anbe­fale noen å kjøpe den gamle utga­ven i dag. Jeg hol­der meg her til den engelske utgaven. Boken dek­ker hele ver­den, selv­føl­ge­lig også Ita­lia. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flotte kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det denne du bør ha!

0198609906Jan­cis Robin­sons Jan­cis Robin­sons The Oxford Com­pa­nion to Wine er et vin­lek­si­kon hvor ten­ke­lige og uten­ke­lige temaer er orga­ni­sert alfa­be­tisk. Det er en stor og inn­holds­rik bok som har fått mange priser. The Oxford Com­pa­nion to Wine er en nyt­tig bok å ha i vin­bi­blio­te­ket, men det er ikke den første boken jeg ville ha kjøpt. Den er fin som opp­slags­verk, men ikke en bok man leser så mye i for å få over­sikt over vin­om­rå­der. Den har hel­ler ikke så mange kart og illust­ra­sjo­ner som de to foregående.

Skal man lage god mat eller godt drikke er man pris­gitt råva­ren. Det er ikke vanske1846144469lig å ødelegge gode råva­rer. Men skal man ha et topp­re­sul­tat, da må man ha gode råva­rer. De gode råva­rene skal kjen­nes igjen i det fer­dige resul­ta­tet. Når vi hol­der oss til vin, er råva­ren druer. Det er spen­nende og inter­es­sant å vite mer om dru­ene som vinene er laget av,  ikke minst i Ita­lia, hvor det fin­nes et utall av lokale druer. Den vik­tigste boken for de som vil vite mer om druer, er  Jan­cis Robin­sons Wine Gra­pes.

Native Grapes of Italy

0520272269For den som er mer nerdete generelt, og når det gjelder italiensk vin spesielt, tar jeg med Ian D'Agata "Native Wine Grapes of Italy". Her går han gjennom opprinnelig italienske vindruer som har blitt viktige i italiesk vinprodukjons. Det er en bok å over 600 sider, og jeg fikk den i hendene få dager før årets Giro startet. Så jeg har bare slått opp noen druer her og der, jeg har ikke lest den (skjønt det er uansett ikke en type bok man leser fra perm til perm).  

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Interessant vin i Giro d’Italia 2016

Sist mandag ble ruten for Giro d’Italia 2016 offentliggjort. Jeg har ikke fått sett på detaljene ennå, men det ser ut til at det kan være noen interessante viner å smake på langs neste års rute.

Neste års Giro starter med tre etapper i Nederland. Det betyr at det igjen blir noen dager med nederlandsk øl, før det hele fortsetter i Italia. Dag 4 er hviledag, og da skal hele sirkuset forflytte seg fra Nederland til Catanzaro i Syd-Italia. Vi er da i regionen Calabria, og første etappe går i denne regionen, som fortsatt ikke er den mest spennende vinregionen i Italia. Det fortsetter fra der forrige etappe endte, i Praia a Mare, og derfra går ruten litt inne i landet til Benevento. Vi vil da være i Campania, en region som vinmessig har utviklet seg mye i de senere år. Slutten av etappen går gjennom Avellinoområdet, som er vinmessig interessant. Her er vi også i et av de geologisk mest urolig områdene i Italia, et sted som har opplevd en rekke kraftige jordskjelv. Vi får håpe at jorden holder se i ro når Giroen passerer.

Den 6. etappen skal syklistene opp i Appenninene, og som alltid når de er fjell, er det vanskelig å finne vin. Men vi er ikke er i høyfjell som i Alpene, så noe bør det være mulig å finne. Vi er nå i Abruzzo, og 7. etappe starter i Sulmona i provinsen  l’Aquila. Mange vil nok særlig forbinde l’Aquila med det kraftige jordskjelvet i 2009.  Målgang er i Foligno i Umbria. Herfra fortsetter det til Arezzo i den østlige delen av Toscana.

Den 9. etappen blir et vinmessig høydepunkt. Det er en ca 40 km lang tempoetappe i Chianti Classico. Etter denne er det hviledag, slik at man kan komme til hektene etter all vinsmakingen.

10. etappe starter litt utenfor Firenze, og krysser fjellet over til Emilia-Romagna. Herfra fortsetter 11. etappe til Asolo i Veneto. Underveis kan vi få med mye god vin. 12 etappe, fortsatt i Veneto, byr nok mer på hverdagsvin. 13. etappe tar oss inn i Friuli – Venezia Giulia, en interessant vinregion som ikke er så veldig kjent. 14. etappe er en spektakulær fjelletappe og 15. etappe en bakketempo. Her kommer vi nok til å slite litt med å finne interessant vin.

Om 16, etappe kan man nesten stemme i “No ser eg atter slike fjell og daler”. I fjellene finner vi ikke mye vin. Men mye av etappen vil gå i dalene mellom fjellene, og da er vi i området Trentino Alto Adige, hvor det er mye spennende vin. 17. etappe er i Lombardia, hvor vi heller ikke skal tørste. 18. etappe er fortsatt i Lombardia, og tar oss til utkanten av Milano. Videre fortsetter det fra utkanten av Torino til Pinerolo, som krysser Piemonte. Herfra bærer det inn i de franske alper, hvor det igjen er vanskelig å finne vin. Også nest siste etappe er en alpeetappe, og dermed ganske vinfattig. Men avslutningen fra Cueno til Torino er en flott vinfinale gjennom Piemonte.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

I vini di giro d’Italia 2015 – 21. etappe Torino — Milano

Det er greit at også Alberto Contador også fremstår som menneske. Men han hadde vel alt under kontroll. Og for en avslutning det ble i går.

I dag er finalen fra Torino til Milano. Etappen er flat, så dette er et oppgjør for spurterne. Med mindre det skjer uhell, som vi får håpe at det ikke gjør, vil det ikke være mulig å vinne så mye tid at det får noen betydning for sammenlagtlisten.

T21_Milano_plan Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 21. etappe Torino — Milano

I vini di giro d’Italia 2015 – 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

Så ble det nok en spennende etappe. Fabio Aru viste at han fortsatt ville være å regne med, og ingen kang vel frata ham den hvite ungdomstrøyen. Ryder Hesjedal bekreftet at formen er stigende. Og Rigoberto Uran viste at det fortsatt er liv i ham. Alberto Contador var defensiv, og voktet den nærmeste utfordreren, Mikel Landa.

I dag er siste sjanse for alle som har ambisjoner om å bedre sin plassering i sammendraget. Alberto Contador bør gjøre som i går, og spille defensivt Men han er så uforutsigbar at det ikke er mulig å vite hva han kan finne på. Det er nok en knallhard etappe. Det er uansett en etappe som ikke ser så tung ut de første 150km, men som så har en knallhard avslutning.

T20_Sestriere_planVi starter i Vallé D’Aosta, en fjelldal i grenseområdet mellom Italia og Frankrike, hvor folk snakker et språk som er nærmere fransk enn italiensk.

Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

I vini di giro d’Italia 2015 – 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

Om man setter seg ned og tenker på hva det ville være fornuftig å gjøre for Albert Contador, så gjør han gjerne noe helt annet. Denne uforutsigbarheten er noe av det som gjør ham til en morsom rytter å følge med på. At det skulle være han som angrep, og ikke Astana, var det neppe mange som ventet. Og et takk for sist fra Montirolo. Og Phillipe Gilbert vant på en flott måte.

19. etappe starter småkupert, men avslutter med tre skikkelige klaringer, men finale på en topp. Hvis noen skal angripe Alberto Contador, må de gjøre det i dag eller i morgen. Siste etappe er helt flat, så det blir spurternes dag. Men slik det har sett ut til nå, er det lite som tyder på at Mikel Landa kan ta igjen mer enn fem minutter, eller Fabio Aru mer enn seks minutter på Contador. Kanskje blir det litt mer kamp om plassene litt lenger nede på listen. Ryder Hesjedal har vist stigende form, og kanskje vil han satse for å avansere fra den 9. plassen han har i dag. Det skal deles ut mange klatrepoeng i dag og i morgen, så kanskje vil vi se en en del fighter for å sikre seg poeng i den konkurransen. Moro blir det uansett.

T19_cervinia_plan Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

I vini di giro d’Italia 2015 – 18. etappe Melide — Verbania

Alberto Contador holdt posisjonen, og laget sørget for at han satt godt beskyttet langt fremme i hovedfeltet. I realiteten er det nå konkurransene om den røde poengtrøyen og den blå klatretrøyen som fortsatt er åpen, om det ikke noen skulle rammes av uhell.

Dagens etappe starter ganske flatt, men får en ganske solid klatring mot slutten. Her må vi regne med at Astana kommer til å bruke hele laget til å angripe Alberto Contador. Det blir nok ingen spurter som vinner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi starter i Sveits. Sveits er ikke akkurat mest kjent for vin. Men det produseres vin der også. I sin egenreklame sier de at det er middelhavsklima i Ticino, som er den kantonen vi nå er i. Vi er et stykke fra havet, så den påstanden vil jeg ta med en klype havsalt.

Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 18. etappe Melide — Verbania

I vini di giro d’Italia 2015 – 17. etappe Tirano — Lugano

Selv ikke en punktering på et uheldig tidspunkt var nok til at Fabio Aru klarte å ta noe innpå Contador. Når desuten beste hjelperytter på Astana fremstår som klart sterkere enn kapteinen, kan det bli spørsmål om hva slags taktikk de velger.

17. etappe er relativt flat. Kanskje kan et brudd av ganske ufarlige ryttere få gå inn denne gangen. Den går gjennom Valtellina til Comosjøen, går så nord og vest for Comosjøen, over til Loganosjøen og ender i Lugano, i Sveits. Jeg er neppe den eneste av oss jurister som først og fremst forbinder Lugano med Luganokonvensjonen, om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer, mellom EU og EFTA-landene. Men akkurat det skal jeg la ligge.

T17_Lugano_plan Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 17. etappe Tirano — Lugano

I vini di giro d’Italia 2015 – 16. etappe Pinzolo — Aprica

Richie Porte har trukket seg fra årets Giro. Han viste vel på søndag at en plan B, om å ta etappeseiere, heller ikke ville være særlig realistisk. Det vil nok være en del andre, som også konstaterer at nok er nok. Alberto Contador har en ledelse på 2.35 over Fabio Aru. Aru har ikke vist en slik styrke at han bør være noen trussel mot Contador, forutsatt at Contador slipper uhell. Med ambisjoner om å vinne både Giroen og Tour de France, bør vel Conatdor satse på å få en så billig reise som mulig til mål, uten å tenke på etappeseiere osv.

16. etappe. Nå er det inn i den italienske haikjeften, hvor det er fjell og fjell og fjell. Rytterne skal bl.a. over Mortirolo-passet. 12,4 km, 10,5% gjennomsnittlig stigning og maks 18%.

T16_Aprica_plan Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 16. etappe Pinzolo — Aprica

I vini di giro d’Italia 2015 – 15. etappe Marostica – Madonna di Campiglio

Alberto Contador har igjen festet grepet om den rosa trøyen. Det må et uhell til for at han skal gi fra seg en ledelse på 2.28 til Fabio Aru. Når vi må helt ned til 55. plass for å finne Richie Porte, mer enn fire minuter bak Alberto Contador, er han helt ute. Kanskje var det ikke mulig å mobilisere for fullt i en tempo, etter den motgangen han har hatt.

I dag er det en knallhard klatreetappe. Nå må de andre angripe Alberto Contador, mens han kan avvente utviklingen og svare på det som måtte komme.

T15_MadonnaDC_plan_ORIG Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 15. etappe Marostica – Madonna di Campiglio