Tag Archives: Giro d’Italia

Giro d’Italia 2015: Ikke den mest spennende rent vinmessig

I dag ble ruten for Giro d’Italia offent­lig­gjort. Hvis man ser på det rent sports­lige, ser det ut til at man har klart å lage en spen­nende rute. Men vur­de­rer vi det fra et vin­syns­punkt, blir ikke 2015 den mest spen­nende utgaven.

Jeg har ikke sett at detalj­kart for etap­pene er offent­lig­gjort ennå. Så dette er basert på over­sikts­kar­tet og omtale av start– og mål­byer for etappene.

Giro_2015_00Giroen i 2015 star­ter med fire etap­per langs kys­ten av Liguria. Det er det områ­det hvor Alpene møter havet. Det er bratte skrå­nin­ger som ikke gir de beste vin­mar­kene. Van­lig­vis er res­tau­ran­ter stolte av og mer enn vil­lige til å ser­vere lokal vin. Jeg var i San­remo for noen dager siden. Da jeg ba om en lokal hvit­vin, fikke vi en Char­don­nay fra Pie­monte. Men jeg fant hel­dig­vis en vin­hand­ler med litt større inter­esse for og utvalg av Ligurias viner, så noe har jeg fun­net fram til.

Første etappe er inter­es­sant på flere måter. Det er en kort lag­tempo, 17,6 km fra San Lorenzo til San­remo. Hele etap­pen går på en syk­kel­vei langs kys­ten, og det er visst første gang en etappe i et slikt ritt går fullt og helt på en syk­kel­vei. Det er et gam­melt jern­bane­spor langs kys­ten. Jern­bane­lin­jen ble ned­lagt for 15 år siden, og erstat­tet av en mer moderne jern­bane­linje som i stor grad går i tun­ne­ler. Av det gamle jern­bane­spo­ret har man laget det man bør lage når jern­bane­lin­jer leg­ges ned: Lage syk­kel­vei. Jern­bane­tra­seer er nær­mest ide­elle til slikt, frie for bratte bak­ker m.m. Dette er noe for den gamle tra­seen langs Farris­van­net når den nye lin­jen mel­lom Lar­vik og Pors­grunn bli fer­dig, for andre deler av Vest­fold­ba­nen, for jern­bane­lin­jen langs Mjøsa, osv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe tre neste etap­pene fort­set­ter østo­ver langs den liguriske kys­ten. Vin­om­rå­dene blir litt mer inter­es­sante len­ger mot øst, selv om det ikke er her man fin­ner den vinen Ita­lia er berømt for.

I årets utgave klarte man helt å unngå Tos­cana. I 2015 er man innom Tos­cana, men det kan se ut som om man sty­rer unna de mest inter­es­sante vin­om­rå­dene. Giroen fort­set­ter gjen­nom Lazio, Umbria til Cam­pa­nia, Len­ger syd enn til Cam­pa­nia kom­mer ikke syklsi­tene neste år. Cam­pa­nia er det mest inter­es­sante av disse vin­om­rå­ene. Her­fra for­flyt­tes sir­ku­set til Mar­che på østkys­ten, hvor man har en hvile­dag før giroen fort­set­ter mot nord. Vi kom­mer til Emilia-Romagna, som ikke er blant de mest inter­es­sante områ­dene i Ita­lia. Her har man lagt inn et inn­slag som kan bli spek­ta­ku­lært, med mål­gang på racer­ba­nen Imola. Selv for­bin­der jeg Imo­la­ba­nen først og fremst med at det var her den bra­si­li­anske formel-1 føre­ren Ayr­ton Senna omkom i 1994.

Det fort­set­ter til Veneto, hvor vi fin­ner mye god vin. Men siden jeg ennå ikke har sett detal­jene, vet jeg ikke hvilke viner det blir.

Her­fra går det inn i fjel­lene. Det blir spek­ta­ku­lær syk­ling, men det er vans­ke­lig å finne inter­es­sant vin inne i fjel­lene. Vi får se hva vi finner.

I hadde man en vin­mes­sig konge­etappe med en tempo­etappe fra Bar­ba­resco til Barolo. Den eneste etap­pen i Pie­monte i 2015 er avslut­nings­etap­pen fra Torino til Milano. Men denne går anta­ge­lig­vis nord for de mest inter­es­sante vinområdene.

Men det er bare å begynne å lete. Noe vin, og kan­skje noe annet inter­es­sant drikke skal vi klare å finne til Giro d’Italia 2015. 9. mai star­ter det.

Om drøyt to uker får vi vite hvor­dan Tour de France 2015 blir. Vi vet at de star­ter i Utrecht, fort­set­ter langs kys­ten av Neder­land, og går inn i Bel­gia ved Antwer­pen. Så det kom­mer til å starte med neder­landsk og bel­gisk øl. Men res­ten er så langt bare spekulasjoner.

I vini del Giro d’Italia 2015

 • I vini del Giro d’Italia

  Les Vins du Tour de France

  Mat og vin

  Jeg har valgt å samle en del om å kom­bi­nere mat og vin, i ste­det for å gjenta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

  Hvor bratt er det der de sykler?

  De fleste som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bak­kene som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over bratte bak­ker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre.

  Ønsker du bedre for­hold for syklende?

  Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale — Gemona del Friuli — Trieste

  Giro_2014_NE21Årets avslut­ning kan minne om den typiske Tour de France avslut­nin­gen: En flat etappe som avslut­tes med et antall run­der inne i byen, denne gang i Trieste. Sam­men­lagt­stil­lin­gen vil i prak­sis være avgjort. Bare uhell vil kunne føre til end­rin­ger her. Kan­skje vil det fort­satt være kamp om poeng­trøyen, det kom­mer an på hvilke spur­tere som har kom­met seg over alle fjel­lene. Og det vil selv­føl­ge­lig være kamp om etappeseieren.

  21. og siste etappe går fra Gemona del Fri­uli til Trieste.

  G12_Template_plan_soprVi er fort­satt i områ­det Friuli-Venezia Giulia. Men nå skal vi holde oss i den østlige og mest inter­es­sante delen av dette områ­det. Vi star­ter litt nord for den klas­si­fi­serte vinen, men det tar ikke lang tid før vi kan finne noe å drikke.

  Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale — Gemona del Fri­uli — Trieste

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago — Monte Zoncolan

  Giro_2014_NE20Så ble det som ven­tet: Et brudd med ufar­lige ryt­tere fikk gå inn, med rundt 15 minut­ter på hoved­fel­tet, hvor de som har ambi­sjo­ner om sam­men­lagt­seier satt.

  I dag skal ryt­terne ut i bakke­tempo. Det kunne være fris­tende å si at de skal ut på en liten him­mel­fart. Her kan det fort bli tids­for­skjel­ler, så mye kan endre seg her. Jeg vet ikke nok om hvilke ryt­tere som er ster­kest i denne spe­si­elle disi­pli­nen, så jeg vil ikke spe­ku­lere i hvem som er nær­mest til å vinne dette.

  Vi har kom­met fram til  20. etappe og nest­siste etappe, som går fra Maniago til Monte Zon­co­lan. Mot slut­ten av et ritt som Giro d’Italia ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran syk­lis­tene, som gjør at jeg i blog­gen ikke hen­ger med syk­lis­tene helt til mål. Jeg vil si at på denne etap­pen skal det hele avgjøres.

  Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago — Monte Zon­co­lan

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa — Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

  Giro_2014_NE19Så ble det som ven­tet dår­lig vær og dra­ma­tikk, og dess­uten en del rot på gårs­da­gens etappe. Det er ikke bra hvis feil­ak­tige beskje­der får betydning.

  Den etap­pen ryt­terne skal ut på i dag, 17. etappe, er ganske flat. Den star­ter ca 650 moh, og mål er 4–500 meter lavere. Så her går det mest ned­over. Det er tre fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger, men de byr nok ikke på noen utford­rin­ger. Kan­skje blir det en masse­spurt, men etap­pen er såpass kupert at et brudd uten far­lige kan­di­da­ter bør han en viss sjans til å gå inn. De som kjem­per om sam­men­lagt­sei­e­ren vil nok helst at dette skal bli en slags resti­tu­sjons­etappe etter gårs­da­gen, og før det de har i vente. Jeg hadde egent­lig tenkt at dette burde være en etappe som kunne passe for Edvald Boa­sson Hagen. Men nå som han er ute av rit­tet, er ikke det mer å tenke på. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa — Cima Grappa (Cre­spano del Grappa) (ITT)

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 18. etappe Belluno — Rif. Panarotta (Valsugana)

  Giro_2014_NE18På hvile­da­gen har det ikke skjedd noe spen­nende som jeg har fått med med. Taylor Phinny har bruk­ket benet og mis­ter Tour de France. Men han del­tar ikke i giroen, så det er ikke akku­rat noen giro­ny­het. Nå bærer det inn i fjel­let igjen.

  Ryt­terne skal løs på første mons­ter­etappe som blant annet skal ta dem over Passo della Stel­vio. Vi har også lagt bak oss en flat tappe, og har kom­met til nok en fjell­e­tappe. 18. etappe går fra Bell­uno til Rif. Pana­rotta (Val­su­gana).

  Giro_2014_18Vi star­ter i Veneto og skal igjen inn i Tren­tino — Alto Adige. Men vi er stort sett så langt nord og høyt oppe i fjel­lene, så her blir det vans­ke­lig å finne fin.

  Etter start går etap­pen opp til Passo San Pelle­grino. Jeg for­bin­der San Pelle­grino med vann, ikke vin. Men til tross for nav­net, det er ikke her­fra mine­ral­van­net San Pelle­grino kom­mer. Det pro­du­se­res i San Pelle­grino Terme, ved Bergamo. Man bør all­tid drikke rike­lig med vann ved siden av vinen. Man sluk­ker tørs­ten med vann og drik­ker vin for sma­kens skyld. I utgangs­punk­tet synes det er menings­løst å drikke impor­tert vann i Norge. Men San Pelle­grino, som er et natur­lig kull­syre­hol­dig mine­ral­vann med rela­tivt lite kull­syre, er blant de impor­terte mine­ral­vann det kan være verdt å kjøpe.

  Når det ikke er vin å finne i slike områ­der, får vi gå ut etter øl. Men også her må jeg kon­sta­tere at det er lite å hente — i alle fall har ikke jeg klart å finne noen bryg­ge­rier det er verdt å skrive om i dette området.

  Mot mål kom­mer vi inn igjen i Tren­tino, men da får jeg bare vise til­bake til det jeg skrev i går. Vinen har nok ikke end­ret seg stor siden det.

  I vini del Giro d’Italia 2014

  I vini del Giro d’Italia

  Les Vins du Tour de France

  Mat og vin

  Jeg har valgt å samle en del om å kom­bi­nere mat og vin, i ste­det for å gjenta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

  Hvor bratt er det der de sykler?

  De fleste som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bak­kene som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over bratte bak­ker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre.

  Ønsker du bedre for­hold for syklende?

  Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etappe: Sarnonico — Vittorio Veneto

  Giro_2014_NE17Så ble det vel omtrent som ven­tet: Sam­men­lagt­kan­di­da­tene vok­tet på hver­andre, og en som ikke repre­sen­terte noen trus­sel i sam­men­dra­get kunne gå for etappe­seier. I dag har ryt­terne sin siste og sik­kert meget vel­komne hviledag.

  Vi har kom­met til 17. etappe går fra Sar­no­nico til Vitt­orio Veneto. Dette er årets nest­siste flate etappe. For sam­men­lagt­kan­di­da­tene vil dette være en slags trans­port­etappe hvor man vil være opp­tatt av å vokte på hver­andre slik at ingen skal kunne ta noe tid på de andre. For disse og lagene deres er det vik­tig å ha kref­ter igjen til de siste fjel­lene. Det kan være en mulig­het for sprin­tere som har “over­levd” 16. etappe. Men det er en etappe som vir­ker såpass små­kupert at det også bør være mulig­he­ter for at et brudd skal kunne holde inn. Vi får igjen håpe at Edvald Boa­sson Hagen har dagen.

  Sam­men­lagt­kan­di­da­tene har nok lært fra 13. etappe i Tour de France 2006 at de ikke må være alt for avslap­pet i for­hold til til­syne­la­tende ufal­rige ryt­tere i brudd. Da fikk Óscar Pereiro Sío og Jens Voigt omtrent 30 minut­ters for­sprang, Óscar Pereiro Sío over­tok den gule leder­trøyen og endte som en over­ras­kende vin­ner av Touren det året. Men de vil vel ikke være vel­dig opp­tatt av å kjøre inn et brudd, så lenge de ikke får alt for mye tid. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etappe: Sar­no­nico — Vitt­orio Veneto

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

  Giro_2014_NE16Jeg håpet på Edvald i går. Men som en inn­sen­der til Euro­sport skrev på en twit­ter­mel­ding: Når ham må være hjelpe­ryt­ter også når han er i brudd, hvor­dan skal han da kunne vinne noe?

  Etter dagens etappe har ryt­terne en vel­for­tjent hvile­dag. Men vi har alle­rede lagt hvile­da­gen bak oss, og går løs på det som må kunne kal­les “hel­ve­tes­uka”, i alle fall for alle andre enn utpre­gede klat­rere. Vi har kom­met fram til 16. etappe, som går fra Ponte di Legno til Val Martello/Martelltal. Her får vi Giro d’Italia på sitt ver­ste eller sitt beste, alt etter­som hvor­dan man ser det. Her skal syk­lis­tene vir­ke­lig få kjørt seg i harde fjell, blant annet over klas­si­ke­ren Pas­sio dello Stel­vio.

  T16_ValMartello_planNå skal vi inn i fjel­lene. Spen­nende syk­ling, men her er det ikke lett å finne inter­es­sant vin.

  Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etappe: Valdengo — Plan di Montecampione

  Gir0_2014_15xN1Jeg hadde ikke ven­tet at Rigo­berto Uran skulle vinne tempo­etap­pen, lagt mindre at han skulle vinne med så mye at han kap­ret den rosa trøyen fra Cadel Evans. Etap­pen de skal sykle i dag ender nok enten med en masse­spurt eller med at et brudd kla­rer å holde til mål. Jeg tror ikke Rigo­berto Uran eller Cadel Evans kla­rer å ta noe tid på hver­andre på den etap­pen. Etter det gjen­står det seks fjell­e­tap­per, og det blir neppe lett å ta tid fra Rigo­berto Uran der. Når han slo Cadel Evans på en van­lig tempo, blir han neppe lett å slå i en bakke­tempo når den kom­mer. Paris-Roubaix kal­les for “hel­vete i nord”, men den beten­gel­sen kan også passe ganske godt på den avslut­tende delen av Giro d’Italia.

  Vi har kom­met fram til 15. etappe, som går fra Val­dengo til Plan di Montecampione.

  Giro_2014_1515. etappe star­ter omtrent der den 14. endte, i Pie­monte. Men vi kom­mer raskt over i Lombardia.

  Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etappe: Val­dengo — Plan di Mon­tecam­pione

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 14. etappe: Agliè — Oropa

  Gir0_2014_14xN1Det ble ikke noe ordent­lig Edvald-show på denne etap­pen hel­ler. I dag skal ryt­terne ut på en tempo­etappe, som nor­malt til­sier at Cadel Evans vil stramme gre­pet om den rosa ledertrøyen.

  Vi har kom­met til 14. etappe, som går fra Agliè til Oropa. På denne etap­pen set­ter ryt­terne kur­sen mot fjel­lene. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 14. etappe: Agliè — Oropa

  I vini del Giro d’Italia 2014 — 13. etappe: Fossano — Rivarolo Canavese

  Gir0_2014_13xN1Edvald Boa­sson Hagen viste igjen styrke, selv om det hel­ler ikke denne gan­gen holdt helt til mål. Jeg synes at pro­fi­len på avslut­nin­gen av den etap­pen de skal sykle i dag kan minne om 17. etappe i Tour de France 2011. For å gjen­opp­live gode syk­kel­min­ner, ta en titt på dette opp­ta­ket med high­light fra den etap­pen. Du behø­ver ikke se alle 45 minut­tene. For å få med det meste av moroa, gå fram til ca 18 minut­ter, og se derfra.

  https://www.youtube.com/watch?v=Sm-TNhnSWxo

  Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 13. etappe: Fos­sano — Rivarolo Canavese