Tag Archives: Giro d’Italia

I vini del Giro d’Italia 2013 — 21. etappe: Finalen

Giro Giro_2013_00_21Så har vi kom­met til fina­len. I år er det ikke tempo, men en avslut­ning som lig­ner mer på det vi kjen­ner fra Tour de France: En helt flat fel­les­start som avslut­tes med flere run­der inne i mål­byen. Så vidt jeg har for­stått er det fem run­der. Når vi kom­mer til slut­ten, ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran ryt­terne. Jeg vil tro at det meste i rea­li­te­ten er avgjort når ryt­terne star­ter på fina­len — skjønt bonus­se­kun­der gjør at det kan være tid å hente også på avsnlutningsetappen.

Etter gårs­da­gens bakke­tempo ser det ut til at Vin­cenzo Nibali har kon­troll. Med over fire minut­ter til Cadel Evans og Rigo­berto Uran er det vans­ke­lig å se at han skal kunne tape dette. Kam­pen om poeng­trøyen er mer spen­nende. Nå har Mark Caven­dish 4 poengs ledelse på Evans og 10 på Nibali. Jeg tror det er teo­re­tisk mulig å ta 90 poeng på de tre siste etap­pene om man vin­ner både etap­pene og mel­lom­sprin­ter. I prak­sis er det mer ten­ke­lig at Mark Caven­dish kan vinne fina­len og få 25 poeng. Nibali eller Evans tar neppe poeng på denne etap­pen. Men de kan plukke en del poeng på de to gjen­stå­ende fjell­e­tap­pene, og der får ikke Caven­dish noe.

Når jeg syk­ler er jeg ganske for­nøyd om jeg hol­der 25–30 km/t på flat­mark. Jeg mer­ket meg at det er omtrent det sam­men som gjen­nom­snitts­far­ten som ryt­terne hadde på gårs­da­gens bakke­tempo. Det går ikke akku­rat sakte, hel­ler ikke nå det går opp­over og alle må gjøre hele job­ben selv.

Vi har kom­met til fina­len. 21. og siste etappe går fra Riese Pio X til Bres­cia. Etap­pen er helt flat, uten en eneste kate­go­ri­sert stigning.

Last ned større kart.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 20. etappe: Det avgjørende slaget

Giro Giro_2013_00_20Så klarte noen å dra fra i bak­kene, og Gio­vanni Vis­conti kunne inn­as­sere en ny seier. I sam­men­dra­get skjedde det ingen ting mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­tene. Men Cadel Evans tok inn to poeng på Mark Caven­dish i kam­pen om røde trøya. De kan vise seg å bli avgjø­rende. I fjor var Mark Caven­dish ett poeng fra å vinne denne.

Dagens etappe er en bakke­tempo. Det skal bli spen­nende å se hvor mange av sprin­terne og andre som ikke har stort å bidra med i de tre neste klatre­etap­pene som vel­ger å stå av nå.

Jeg kjen­ner ikke syk­lis­te­nes styr­ker og svak­he­ter godt nok til å vur­dere deres sjan­ser her. Her gjel­der det å kunne holde et jevnt, høyt tempo i mot­bakke. Eve­nen til rykk betyr neppe stort på en tempo­etappe. Sam­men­lagt­kan­di­da­tene vil kjøre det de mak­ter i håp om å ta tid fra hver­andre. Noen vil ha ambi­sjo­ner om å vinne etap­pen, eller i alle fall vise seg fram. Res­ten vil spare kref­ter og ikke satse på noe annet enn å komme innen­for tids­gren­sen. Men om jeg har for­stått det rett, deles det ut poeng også på denne etap­pen. Det er ikke usann­syn­lig at Cadel Evans vil være blant de 15 beste, og der­med ta noen poeng. Og enda mer sann­syn­lig er det at Mark Caven­dish ikke vil være blant de 15 beste, og ikke ta noen poeng i dag.

Vi har kom­met fram til det avgjø­rende sla­get. 20. etappe er en ny fjell­e­tappe. Siste etappe er en para­da­marsj som i Tour de France. Det skal rik­tig­nok deles ut noen bonus­se­kun­der på siste etappe. Men det blir neppe sam­men­lagt­kan­di­da­tene som inn­kas­se­rer disse. Den som har den rosa leder­trøyen etter 20. etappe vil vinne giroen.

Last ned større kart.

Vi er fort­satt i Alto Adige. Vi star­ter i den nord-vestlige delen, som vi var innom i går. Nå fort­set­ter vi gjen­nom dalen til de mer sen­trale deler av Alto Adige.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 19. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

Giro Giro_2013_00_19I går var jeg på reise hele etter­mid­da­gen og kvel­den og fikk ikke sett noe av giroen. Men jeg har i alle fall sett resul­ta­tene. Jeg har kon­sta­tert at det ikke ble noen end­rin­ger i sam­men­dra­get, og at Mark Caven­dish fort­satt hen­ger med. Den etap­pen de skal ut på i dag, er tem­me­lig flat. Det er noen mindre top­per mot slut­ten, og noen vil kan­skje prøve å riste av seg de mest utpre­gede sprin­terne der. Enten kla­rer et brudd å gå inn, eller så blir det en ny masse­spurt. Jeg blir ikke over­ras­ket om det blir nok en sier til Mark Cavendish.

Vi har lagt denne etap­pen bak oss, og har kom­met til den nest siste fjell­e­tap­pen. 19. etappe er fjell og fjell. Den går fra Ponte di Legno til Val Martello/Martelltal. Under­veis skal de over Pas­sio di Gavia og Passo dello Stel­vio før de ender Val Martello/Martelltal. Dette er nok en etappe som sprin­terne gruer seg til, om de i det hele tatt har tenkt å sykle den.

Last ned større kart.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 18. etappe: Bakketempo i Trentino

Giro Giro_2013_00_18Så er det på’an igjen. Ryt­terne skal ut på en ny etappe, og vær­mel­din­gen sier regn både ved start og i mål­byen. Men det er hel­dig­vis ikke meldt vel­dig mye regn (i alle fall var det ikke det sist jeg sjek­ket). Det er all­tid spen­nende å se hvem som star­ter og hvor mange som har valgt å stå av etter en hvile­dag. Kan­skje noen gjerne vil ha med seg mor­gen­da­gens flate eappe, som vi var innom i går, og gir seg før den etap­pen vi nå har kom­met til?

Vi skal fram til 18. etappe, som går fra Mori til Polsa. Dette kort bakke­tempo. Ryt­terne skal opp 1000 m i løpet av 19,4 km. Dette er intro­duk­sjo­nen til to vir­ke­lig harde fjell­e­tap­per de neste to dagene. Man kan unders på om det lig­ger spe­si­elle tan­ker bak å starte i Mori. Menento mori — husk at du skal dø — som har sin opp­rin­nelse i Roma. Jeg klip­per dette fra Wiki­pe­dia om bak­grun­nen for uttrykket:

Etter tra­di­sjo­nen stam­mer uttryk­ket fra en skikk i det gamle Roma. Når en gene­ral eller hær­fø­rer vendte hjem etter en bety­de­lig seier, ble han ofte av sena­tet inn­vil­get en tri­umf eller et tri­umf­tog; den høy­este æres­be­vis­ning som kunne bli noen romersk bor­ger til del. Han holdt da sitt inn­tog gjen­nom byen frem til Forum Roma­num, stå­ende i en strids­vogn, mens han mot­tok fol­kets hyl­lest. Tri­umf­to­get bestod ellers av hans trop­per, for­nemme krigs­fan­ger og krigs­bytte. På vog­nen, bak tri­um­fa­to­ren, stod en slave som hadde to opp­ga­ver: Å holde sei­ers­kran­sen av laur­bær over hodet hans, og til sta­dig­het å minne ham på at selv om han var sei­er­herre i dag, ven­tet en ny dag i mor­gen. Sla­ven gjorde dette ved å minne her­ren om at han var døde­lig, ved å hviske Memento mori i øret på ham: Husk, du skal dø (bok­sta­ve­lig: Jeg min­ner om at du skal dø). ”

Vete­ra­nen Jens Voigt har sagt at slike tempo­etap­per er en “semi-rest day” for de som ikke har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner eller ambi­sjo­ner om å vinne etap­pen. Men jeg er ikke så sik­ker på at det gjel­der når det bare går oppover.

Under tid­li­gere års giroer ville jeg ha sagt at det er nå sprin­terne plut­se­lig opp­da­ger at de har et vondt kne eller noe annet som gjør at de dess­verre ikke kunne sykle de siste fjell­e­tap­pene. Men i år har de valgt å avslutte med en flat fel­les­start i ste­det for tempo­etappe. I år har der­for sprin­terne noe å hente på den siste etap­pen, og vel­ger kan­skje å henge med videre. Kan­skje er det disse som kan trenge påmin­nel­sen “memento mori” før tre dager med fjell.

Last ned større kart.

Med en knapt 20 km lang bakke­tempo er det ikke mye vin å finne langs etap­pen. Men noe blir det. Vi er øst for den nord­lige enden av Gar­da­sjøen, i vin­om­rå­det Tren­tino — Alto Adige. Dette er egent­lig to områ­der, og vi er i Tren­tino. Det er flere over­lap­pende områ­der her.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 17. etappe: Caravaggio — Vicenza

Giro Giro_2013_00_17I dag skal ryt­terne ha en meget vel­for­tjent hvile– og var­me­dag. Jeg vil tro at ganske mange gjerne tar en pause fra kald og våt fjell­syk­ling akku­rat nå. Vi tar også med at Thor Hus­hovd også avslut­tet bra i sol­varme Cali­for­nia. Jeg håper at han nå syk­ler seg inn på BMC-laget i Tour de France.

15. etappe ga ingen end­rin­ger blant sam­men­lagt­kan­di­da­tene. Jeg synes Pro­cy­cling traff godt med sin over­skrift etter gårs­da­gens etappe: “Snø­vær frøs sam­men­lagt­lis­ten i Giro d’Italia”. Men at man skulle ende ved et min­nes­merke for Marco Pan­tani, kan jeg styre min begeist­ring for. Det er vel ingen som ikke tror at han var kraf­tig dopet da han vant Tour de France i 1998 og da han satte sine mange klatrerekorder.

Mark Caven­dish og de andre sprin­terne over­levde denne etap­pen også, og kom i mål innen­for tids­gren­sen. De ser nok fram til den etap­pen vi har kom­met fram til, og som de skal sykle ons­dag, etter en “medium moun­tain” på tirs­dag.  17. etappe går fra Cara­va­g­gio til Vin­cenza. Den er flat, og den går i lav­lan­det. Sist jeg sjek­ket lang­tids­var­se­let for Bergamo, som ikke er så langt fra start­byen, meldte Yr 18 gra­der og sol. Jeg synes ryt­terne for­tje­ner en slik dag nå.

Last ned større kart.

Vi star­ter i Lom­bar­dia og ender i Veneto.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etappe: Tilbake til Italia

Giro Giro_2013_00_16Nå har jeg hatt min hvile­dag. Ryt­terne skal ha sin i mor­gen. Gårs­da­gens etappe var nok en dag med dår­lig turist­re­klame for Ita­lia. Så får vi se hva det blir til i dag. Det siste jeg har sett før dette pub­li­se­res, er at etap­pen avslut­tes 4.250 meter tid­li­gere enn opp­rin­ne­lig plan, og ikke går helt til top­pen av Col du Gali­bier. Men det blir tøft nok likevel.

Vin­cenzo Nibali har styr­ket gre­pet om den rosa trøyen. Det sier også mye om styr­ken i Sky-laget at de hol­der tredje­plas­sen (med Rigo­berto Uran) selv om kap­tei­nen er ute av løpet og den kan­skje aller beste, Chris Froome, ikke deltar.

Bradely Wiggins og Ryder Hesje­dal er ute av Giro d’Italia. Det var ingen stor over­ras­kelse. Når så gode ryt­tere taper så mye som de har gjort også på rela­tivt lette etap­per, da er det noe galt.

Det var hel­ler ingen stor over­ras­kelse at Mark Caven­dish nok en gang stakk av med sei­e­ren på 13. etappe. Man må bare bli impo­nert over det han pres­te­rer. I HTC hadde han et lag som bare kjørte for ham, og ga han et per­fekt opp­trekk. Man kunne si at han vant fordi han hadde så godt lag. Så for­svant HTC-toget, men Mark Caven­dish fort­satte å vinne. Så måtte han starte spur­ten tid­lig, uten noen hjelpe­ryt­tere på en vel­dig lang etappe. Og han vin­ner da også. Når han vin­ner, skry­ter han uhem­met av laget, slik Rob­bie McEwen også all­tid gjorde. I fjor full­førte han Giro d’Italia. Det hadde ikke jeg ven­tet. Kan­skje full­fø­rer han i år også. Han sli­ter seg i alle fall opp fjel­lene. Han begyn­ner å bli voksen.

Vi går inn der ryt­terne hatt sin andre og siste hvile­dag. 16. etappe går fra Val­loire til Ivrea og tar oss til­bake til Italia.

Last ned større kart.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 15. etappe: Inn i franske fjell.

Giro Giro_2013_00_15Sett gjen­nom norske bril­ler er det Norge og Cali­for­nia som har gitt syk­kel­in­ter­es­serte mest å glede seg over. Alex­an­der Kristoff, Edvald Boa­sson Hagen og ung­gut­ten Sondre Holst Enger to de tre første plas­sene på gårs­da­gens etappe i Glava Tour of Nor­way.

Men aller mest gle­de­lig er det å se at Thor Hus­hovd vir­ke­lig er på vei til­bake. Han viste både kjøre­styrke og spur­t­egen­ska­per da han ble num­mer tre på gårs­da­gens etappe i Tour of Cali­for­nia. Tre dager på rad har han vært helt fremme. Nå kan vi vir­ke­lig begynne å se frem­over mot Tour de France med, for­hå­pent­lig­vis, rekord­mange nord­menn på start­stre­ken. Leg­ger man sjå­vi­nis­men til side, er Jens Voigt en av de syk­kel­ryt­terne jeg liker aller best. At han tar en frekk en og lyk­kes, er bare moro.

Fra sol­fylte Cali­for­nia skal vi til­bake til regn­tunge Ita­lia. Årets Giro d’Italia har ikke vært den beste turist­re­kla­men så langt. Et inn­trykk man sit­ter igjen med, er at det reg­ner mye og kraf­tig i Ita­lia. Det er ikke ofte man ser så mange syk­lis­ter i et ritt av dette kali­be­ret som syk­ler med lange buk­ser og lang­er­mede trøyer som man gjorde på gårs­da­gens etappe..

Det ble Mark Caven­dish igjen. Det ga neppe store odds å tippe det. Men det må være surt for de som har sit­tet i brudd å bli tatt igjen når det er omtrent 300 meter igjen til mål. Vi kan nok også vinke et defi­ni­tivt far­vel til Brad­ley Wiggins sjan­ser til å vinne giroen, eller å komme på pal­len. Når han taper 3:17 til sine kon­kur­ren­ter, inklu­sive Rigo­berto Uran, på en etappe som denne, er det vel mer et spørs­mål om han kom­mer til å fullføre.

I dag skal ryt­terne i gang med årets store kul­tur– og vin­e­tappe. Det er også en ganske flat etappe. Men den er lang, 254 km. Det går en del opp og ned mot slut­ten, så kan­skje vil noen prøve å riste av seg de mest utpre­gede sprin­terne før de kom­mer til spurten.

Vi har kom­met til nok en hard fjell­e­tappe. 15. etappe tar oss inn i Frank­rike, og opp på en av de klas­siske top­per fra Tour de France. Ryt­terne skal over Col du Télé­graphe før den avslut­tes på top­pen av Col du Gali­bier, 2642 meter over havet. Det er nes­ten 200 meter høy­ere enn Gald­hø­pig­gen (2469 m).

Når jeg skri­ver de siste opp­da­te­rin­ger på dette er jeg i Frank­rike. Jeg er glad for at mitt norske abon­ne­ment på Euro­sport­player også fun­ge­rer her, slik at jeg får til­gang til norsk Eurosport.

Last ned større kart.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 14. etappe: Lite vin, men gode sykkelminner!

Giro_2013_00_14Giro Fly i går ettermiddag/ kveld gjorde at jeg ikke fikk sett noe av gårs­da­gens etappe. Men jeg for­står av det jeg har lest i etter­tid at det var mye action, uten at det end­ret noe i sam­men­dra­get. I dag er det mest ned­over­bakke, så nå vil sprin­terne får en ny mulig­het. Jeg til tro det blir masse­spurt, og blir ikke over­ras­ket om Mark Caven­dish kan inn­kas­sere enda en etappeseier.

Vi har kom­met til 14. etappe og set­ter igjen kur­sen mot fjel­lene. Etap­pen går fra Cer­vere til Bar­do­necchica, og det er en ny etappe med avslut­ning på top­pen. Og det er en etappe som gir oss et påskudd til å mimre litt over norske sykkelprestasjoner.

Last ned større kart.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 13. etappe: Etappen som har alt

Giro Giro_2013_00_13Gårs­da­gens mest gle­de­lige syk­kel­ny­het, sett med norske øyne, kom fra Cali­for­nia: Thor Hus­hovd var med å spur­tet om etappe­sei­e­ren i Tour of Cali­for­nia. Han holdt ikke helt inn, og måtte ta til takke med sjette plass. Men det var godt å se at han igjen var med og kjem­pet helt der fremme.

Med vi får holde oss til Ita­lia. Gårs­da­gens etappe ga i alle fall det svar at Ryder Hesje­dal ikke kom­mer til å vinne åres giro. Han tapte mer enn 20 minut­ter til teten på gårs­da­gens etappe, og lig­ger nå nes­ten 24 minut­ter bak Vin­cenzo Nibali i sam­men­dra­get. Det har han ingen mulig­he­ter til å ta igjen.

Sky sit­ter igjen med omtrent samme spørs­mål som under fjor­årets Tour de France: Hvor mye skal laget satse på Brad­ley Wiggins? I fjor var det Chris Froome som måtte holde til­bake for å hjelpe Wiggins. Jeg har sett bereg­nin­ger som til­sier at Wiggins hadde vun­net uan­sett. Men nå er den vik­tigste tempo­etap­pen pas­sert. Det gjen­står mye fjell, hvor Rigo­berto Uran åpen­bart er ster­kere enn Brad­ley Wiggins. Det er ikke gitt at Wiggins er den ster­keste på en bakke­tempo. Uran lig­ger nå ett sekund foran Wiggins i sam­men­dra­get. Det er mye mer å hente for Uran enn for Wiggins på de gjen­væ­rende etap­pene, om han får lov.

Cadel Evans har vist at Giro d’Italia er langt mer enn en tre­nings­runde for ham.

Vi er nede på en at de få rela­tivt flate etap­pene. 13. etappe går fra Busseto til Cherasco. Her er det så mye spen­nende at vi knapt har tid til å tenke på sykkel.

Last ned større kart.

Con­ti­nue read­ing

I vini del Giro d’Italia 2013 — 12. etappe: Ned fra fjellet

Giro Giro_2013_00_12I dag må syk­lis­tene sette seg på syk­lene igjen, og legge i vei på giro­ens første vir­ke­lige fjell­e­tappe. Det er avslu­ting på top­pen av en førs­te­ga­te­gori. Så nå må klat­rerne og sam­men­lagt­kan­di­da­tene vise seg fram. Vi får vel noen svar. Er ikke fjor­års­vin­ne­ren Ryder Hesje­dal helt på høy­den i år, eller var de svak­he­ter han viste på siste etappe før hvile­da­gen bare et resul­tat av at han ikke var godt nok resti­tu­tert etter tempoetappen?

Vi er alle­rede på vei ned fra det første fjell­par­tiet. 12. etappe går fra Lon­ga­rone til Tre­vi­sio. Etap­pen har hvoe­d­ret­ning ned­over. Strengt tatt er vi vel nede fra fjel­lene alle­rede ved start.

Last ned større kart.

Vi hol­der oss i dag i den østlige delen av Veneto. Veneto er et av se stor vin­om­rå­dene i Ita­lia. Mange kjente ita­li­enske viner kom­mer her­fra. Con­ti­nue read­ing