Tag Archives: Parkering

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bogstadveien kan bli ferdig til 17. mai har vi lest. Da er virkelig bil- og parkeringshelvetet løs i den gaten. Jeg skal komme tilbake til Bogstadveien senere. Men som svar på kritikk fordi det ikke er tilrettelagt for sykkel, har du, Guri Melby, sagt at trikk og sykkel ikke er en god kombinasjon. Det har du rett i, selv om det selvsagt burde vært lagt til rette for f.eks. handlende på sykkel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alterantiv som er tilrettelagt for sykkel. Det er noe som Oslo kommune påstår er en hovedsykkelvei. Kommunen er til og med frekk nok til å markere den som “ferdig” på sitt kart over status på hovedsykkelveinettet. Det kan bare bety at de ansvarlige i Oslo kommune ikke vet hvordan det faktisk er, eller at ambisjonsnivået er så skammelig lavt at man kan si at det ikke finnes noen ambisjoner i det hele tatt. Din forgjenger i byrådsstolen, Ola Elvestuen, uttalte seg noen ganger som om han trodde det eksisterte en sykkelvei i dette området. Jeg håper du vet bedre, Guri Melby.

Når Bogstaveien igjen åpnes for bilkø, bør selvfølgelig også hovedsykkelveien være klar. Den burde egentlig ha vært klar lenge før dere begynte å tenke på å gjøre noe med Bogstadveien. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kanskje litt asfalt og noen skilt.

Continue reading Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Fjern all gateparkering

I 1999 gjorde Oslo kommune en stor feil. Da opphevet man datoparkeringen. Nå er ikke datoparkering et godt system, så jeg ønsker ikke det tilbake. Men over natten doblet man det gatearealet som bilistene kunne okkupere til parkering, og det ble tilsvarende mindre areal tilgjenelig for andre trafikkanter, f.eks. syklister. Dette er en feil som bør rettes opp. Ikke ved at man går tilbake til datoparkering, men ved at man frigjør gateareal ved å fjerne gateparkering.

I store deler av Oslo er halvparten av gatearealet, noen ganger mer, tatt i bruk til parkering, som regel gratis. Det er meningsløst å bruke fellesarealer til dette, og det er en massiv subsidiering av byens bilister. Vi kan vel regne med at hver parkerte bil legger beslag på ca 20 kvadratmeter. I Oslo var tomteprisen i 2012 et sted mellom 10.000 og 30.000 kroner pr kvadratmeter.  Prisen varierer etter hvor i byen man er, og de lærde strides om hva som er realistisk pris. Det betyr at bare tomteprisen for hver parkeringsplass er et sted mellom 200.000 og 600.000 kr. Det er meningsløst at dette stilles gratis til bilistenes disposisjon. Hvor mange parkeringsplasser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har oversikt over. Så det er ikke mulig å tallfeste Oslo kommunes subsidiering av Oslos bilister ved å la dem parkere på gaten.

Continue reading Fjern all gateparkering

Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er velkjent at alt for mange politikere har fått elektrosjokk og har gitt el-bilistene meningsløst mange subsidier og fordeler. Det er åpenbart at norsk politikk fortsatt domineres av store gutter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kunne fortsette med det.

En av reglene som må være resultat av en fullstendig kortslutning hos de som ville kaste fordeler etter el-bilstene er Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 9. Dennes første ledd lyder:

“Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. Kjøretøyet skal plasseres i feltets lengderetning. Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt.”

Continue reading Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Politikk er å treffe valg. Man kan ikke si ja til alt. Å prioritere betyr å si at noe er viktigere og derfor skal settes foran annet. Det betyr ikke å sette alt på topp, slik alt for mange politikere synes å tro når de “prioriterer” noe.

I Oslo er vi vant til å høre at politikere lover satsing på sykkel. De har lovet dette i 35 år. Tidligere samferdselsbyråd Peter N Myhre var i 2005 freidig nok til å love at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby, uten at det er mulig å se noe som tydet på at han aktet å gjennomføre det. Nåværende byrådsleder Stian Berger Røsland har også lovet mer satsing på sykkel. Hovedsykkelveinettet skal stå ferdig om 2-3 år, lovet han for to år siden. To år har gått, og jeg har sterk tvil om at noe hovedsykkelveinett bli stå ferdig om et år. Vi ser en bedring. Men det går langsomt — alt for langsomt.

Skal man komme noen vei i Oslo må politikerne vise mot og vilje til å ta tak i det som er hovedproblemet: Det meste av tilgjengelig areal er i dag okkupert av bilister til parkering, men politikernes velsignelse. Det nytter ikke å tro at det skal vokse fram nye arealer som kan disponeres til sykkelveier. Man må omdisponere areal, først og fremst arealer som i dag brukes til parkering. Før politikerne erkjenner dette og er villige til å gjennomføre litt vanskelige omprioriteringer, kommer det ikke til å bli noen vesentlig bedringer for syklister i Oslo.

Når man lover alt til alle blir gjerne beslutningsvegring resultatet. Det tjener de som har fordel av status quo, i dette tilfellet bilistene. Men det å ikke treffe et valg er også et valg. De reelle prioriteringene viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. I praksis sier Oslos politikere at gateparkering er viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister. Folk som blir subsidiert med parkeringsplass på offentlig grunn er viktigere enn folk som sykler. Vi får legge til at gateparkering også hindrer fremkommelighet for kollektivtransport, gjør varelevering vanskeligere og hindrer fremkommeligheten for bilister som faktisk skal fra et sted til et annet. Men jeg har fokus på syklister. Det er ikke syklister som skaper problemer for fremkommeligheten, det er alle de parkerte bilene.

Continue reading Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

La oss ta det første først: Det er ikke et spørsmål om å sykle mot enveiskjøring. Når en gate er regulert slik at den ikke er enveiskjørt for syklister, da sykler man ikke mot enveiskjøring. Da er det toveis sykling i ellers enveisregulert gate. Jeg har selv syndet her og skrevet om “sykling mot enveiskjøring” flere ganger. Men det skal ikke skje igjen. Unntatt når det faktisk er sykling mot enveiskjøring i gater som er enveiskjørt for alle. Dessverre er det fortsatt slik i de fleste enveisregulerte gater i Norge. Jeg bedriver sivil ulydighet og sykler ofte mot enveiskjøring i slike gater. I valget mellom sikkerhet for meg som syklist og å følge reglene, gir svaret seg selv.

Nå kan vi lese at den røde løperen skal rulles ut i Trondheim. De skal få røde sykkelfelt i sentrum med sykling i begge retninger, i gater som ellers er enveiskjørt. Gratulerer! De skal være ferdig før sykkelkonferansen i Trondheim i september. Dit skal jeg, og da håper jeg det blir mulig å prøve dem. Og jeg håper de sørger for så nitid trafikkovervåking at de klarer å holde parkomane bilister borte fra sykkelfeltet.  Continue reading Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Et av de største hindrene for å bedre forholdene for syklister i Oslo er parkering. Oslo mangler ikke plass. Men all tilgjengelig plass er i praksis okkupert av bilister, med politikernes velsignelse. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vakker dag skal dukke opp nye og ubrukte arealer i Oslo, og da skal vi bygge ut sykkelveier. Politikerne er veldig for sykkelveier. Problemet er bare at de er enda mer for biler og parkeringsplasser. Politikere er for alt som er bra. Å prioritere betyr på politikersk å sette alt på topp, ikke å si at noe er mindre viktig og må vike. Da blir resultatet som det blir. Dette er det som påstås å være hovedsykkelvei fra Frognerparken til Sentrum. Det ingen tvil om hva politikerne har prioritert her: Parkering — i det som skulle vært hovedsykkelvei.

Man kan godt hevde at kommunen har et ansvar for å legge til rette for at også folk som bor i byen kan ha bil. Selv om jeg og ganske mange andre kan klare oss aldeles utmerket uten bil, så bor det folk i byen som er avhengig av bil — i alle fall like avhengig som folk utenfor byene. Men det er ingen grunn til at kommunen også skal betale for folks parkering. Og vi kan legge til at det ikke er en kommunal oppgave å legge til rette for at folk kan kjøre bil til jobb.

Vi skal ikke langt utenfor sentrum før de fleste parkeringsplasser er gratis. Selv bor jeg på Frogner. Der kan det være vanskelig å finne parkering. Men de aller fleste plasser man kan finne er gratis. Det er også plassene på bildet over, i “hovedsykkelveien”. De er en gave fra Oslo kommune til byens bilister.

Continue reading Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Klarer vi i dag å tenke oss at vi ikke skal så mange år tilbake før folk tok det som en selvfølge at det var lov å røyke alle steder hvor det ikke var et uttrykkelig forbud? Heldigvis forsvant det i 1997, og siste rest forsvant da også serveringsstedene ble røykfrie 1. juni 2004. Når har vi den selvsagte regel at det bare er lov å røyke der det uttrykkelig står at det er tillatt (på steder hvor det er lovlig å tillate røyking). Det blir stadig færre slike steder.

Men vi har fortsatt en like tåpelig regel som den som tidligere gjaldt for røyking. Vi har den når det gjelder parkering. Man ser det nærmest som en menneskerett å kunne hensette sin bil hvor som helst, så lenge det ikke er skiltet at det er forbudt. Akkurat som røykerne så det som en menneskerett å kunne røyke alle steder hvor det ikke uttrykkelig var forbudt.

Hvis det i en periode mangler et skilt som forbyr parkering, tar det ikke langt tid før plassen er okkupert av bilister. Det er ikke så lenge det manglet et slikt skilt nederst i Dronning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Dermed ble det straks parkering. Bilistene brydde seg ikke om at de hindret trafikken. Jeg har selv sett at bussen hadde problemer med å komme rundt hjørnet på grunn av bilistenes villparkering.

W9379775520_7860f3f0c5_oDet er meningsløst at det skal være slik. Det er ingen menneskerett å kunne sette fra seg bilen over alt. Det burde selvsagt være slik at det kun er lov å parkere på steder hvor det er skiltet at parkering er tillatt. Alle andre steder bør det være parkering forbudt. WIMG_4447_DxODet burde være unødvendig å legge til at det selvsagt også må gjelde grøntanlegg m.m. Men det finnes dessverre så egoistiske bilister at skilter som det til høyre faktisk er nødvendig.

Når det anlegges ny vei eller en vei endres, da bør det være helt unødvendig for reguleringsmyndigheter å ta stilling til om det skal være parkeringsforbud. De må vurdere hvor parkering skal være tillatt, og skilte det. Gjerne som beboerparkering og parkering mot betaling. Det er ingen offentlig oppgave å subsidiere bilister med gratis parkeringsplass.

SoneparkeringMan trenger ikke vente på at det bilvennlige og sendrektige Vegdirektoratet skal bestemme seg. Det er allerede i dag mulig å etablere soneparkering ved å sette opp skilt 376. I Oslo bør det være ganske enkelt å innføre soneparkering innenfor bomringen. Det er bare å sette opp skilt med soneparkering ved alle bomstasjoner.

Så må man drive litt informasjonskampanjer, få noen presseoppslag med sutrete bilister som ikke forstår og synes det er helt urimelig at de har fått parkeringsgebyr når de satte bilen et sted de ikke kunne se noe skilt om at det er parkering forbudt. (Jeg har selv fått et sånt parkeringsgebyr i Stavanger en gang.) Sakte, men sikkert vil de fleste bilistene lære. Innfører man dette som hovedregel, eller i alle fall innfører det i alle større byer (i den grad det finnes slike i Norge), så må folk skjønne at det er dette som gjelder.

Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynsegoder av betydning som ikke skattlegges er parkering betalt av arbeidsgiver. Gratis mat i kantinen skattlegges, aviser skattlegges, telefon skattlegges (med mulighet for noen skattefrie minimum, som ikke er store), betalt kollektivtransport skattlegges og firmabiler blir selvfølgelig beskattet. Men parkeringsplass betalt av arbeidsgiver, det er skattefritt. Det er et frynsegode som kan ha virkelig stor verdi. Jeg vet ikke hva man må betale for leie av en parkeringsplass sentralt i våre store byer, ut over at vi betalte 2.200 kr pr måned for den garasjen vi leide på Frogner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et forsiktig anslag. Det vil si en fordel verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redusere bilbruken og få folk til heller å bruke kollektivtransport og sykkel. Da er det meningsløst å gi en skattefordel som stimulerer til handlinger som går i stikk motsatt retning. Hvis man skal bruke skattesystemet aktivt på dette området, så må det være for å stimulere til bruk av kollektivtransport og sykkel. Man kan gjerne tilstrebe nøytralitet i skattesystemet, men det kan i alle fall ikke være slik at det oppfordre til handlinger man ønsker å begrense.

Continue reading Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fleste tiltak for å gjøre Oslo til en trafikkmessig bedre by hindres av et problem: Parkering. Bilistene har okkupert omtrent alt tilgjengelig gateområde og en del andre områder for å hensette sine blikkbokser. Det er omtrent bare der parkering vil hindre biltrafikk har man restriksjoner (som i Dalsbergstien). For de som bestemmer i Oslo er folk viktigere jo større blikkboks de har, så at parkering hindrer syklister, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og andre norske byer, bli mer menneskevennlige nytter det ikke med noen vage løfter om sykkelfelt og satsing på kollektivtransport. Man må ta tak i hovedproblemet: Biltrafikken må reduseres. Trafikkarealer må omdipsoneres fra biltrafikk og (bil)parkering til andre formål. Oslo lider under en samferdselsbyråd som mener det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere biltrafikk, selv om Oslo drukner i biler og eksos. Da skjer det heller ikke noe.

Continue reading Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbeides med sykkelfelt i Ullevålsveien. Her bygges sykkelfelt, har vi kunnet lese. Men når arbeidet begynner å nærme seg slutten kan vi lure på om det virkelig var sykkelfelt man ville bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opptatt av å bygge parkeringslommer enn av å lage sykkelfelt. Da begynner man også å skjønne hvorfor det har tatt så lang tid. Det er heller ikke særlig overraskende at det sittende byrådet er mer opptatt av parkeringsplasser enn av å legge forholdene til rette for syklister.

Continue reading Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?