Tag Archives: Rødt lys

Ikke forbudt å sykle på “rød mann”.

Under overskriften “Straffer sykkelsyndere og varsler flere kontroller” skriver Asker og Bærum budstikke om kontroll av syklister. De skriver:

“En travel syklist tråkker til over lyskrysset ved Jar stasjon i morgenrushet – til tross for at signalet lyser knall rødt.”

Saken illustreres med et par syklister som krysser på “rød mann”.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka
Foto: Karl Braanaas, Budstikka

Artikkelen fortsetter:

“Litt lenger ned i Bærumsveien står politiet og følger med – til sykkelsynderens store overraskelse og frustrasjon. Pendleren må pent finne seg i å høre politibetjentene slå fast at lyssignalene også gjelder for syklister. Og prisen for å sykle på rødt lys er 900 kroner.”

Disse foreleggene bør man som syklist ikke godta. For politiet tar feil, som politiet så ofte gjør. At journalister ikke vet slikt, det er ikke mer enn vi må regne med. Når de på en korrekt måte gjengir det politiet sier, da har de gjort det de som journalister skal gjøre. Men at politiet ikke vet, har kontroller og skriver ut forelegg på sviktende grunnlag, det er ikke tilgivelig.

Norge er et av de relativt få land hvor det ikke er forbudt å gå på rødt lys. Det innebærer også at et rødt fotgjengersignal ikke innebærer et forbudt mot å krysse. Begrunnelsen kommer nedenfor.

La oss først rydde en utbredt misforståelse av veien: Det er tillatt å sykle over et fotgjengerfelt. Det heter i trafikkreglene § 18 nr 3:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt [min uth] er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

At annen trafikk bare har vikeplikt for gående i gangfelt, og at en som sykler ikke er gående, er en annen sak. Går man av sykkelen og triller den, er man gående, og da har annen trafikk (inkludert syklister) vikeplikt. Så det enkle og praktiske rådet når man som syklist skal krysse et fotgjengerfelt, er dette: Hvis det er klart, sykler man over. Er det tett biltrafikk, går man av og går over — slik at bilistene har vikeplikt. Men bilister har ikke påkjørsrett om noe sykler over et fotgjengerfelt.

Når det gjelder “rød mann”, gjelder dette, etter trafikkreglene § 3 nr 1, tredje ledd:

“Særskilt trafikklyssignal for trafikk i felt for kollektivtrafikk, syklende eller gående, gjelder bare for trafikk i det aktuelle feltet, og gjelder foran annet trafikklyssignal.”

Krysser man i fotgjengerfelt med “fotgjengerlys”, gjelder fotgjengerlyset. Syklister har også lov til å bruke kollektivfelt. Hvis det er egne signal for kollektivtrafikken, er det disse lysene som gjelder for syklister i kollektivfeltet, men det går jeg ikke nærmere inn på.

Skal vi finne ut hva fotgjengerlys og “rød mann” betyr, må vi gå til skiltforskriften § 24.

Om signal (skilt) 1086 Fotgjengersignal, står det:

“Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.
Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.”

Altså: Ved “rød mann” må man ikke

“begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare [min uth]“.

Hvis det ikke er til hinder for kjørende eller ikke innebærer fare, da er det ikke forbudt å krysse på “rød mann”. Dette gjelder for alle som krysser i feltet (og som har lov til å krysse i gangfeltet, som syklister). Altså, det er ikke forbudt for syklister å krysse i fotgjengerfelt på “rød mann”, akkurat som det ikke er forbudt for gående å krysse på “rød mann”.

Vi får også ta med bestemmelsen om hovedsignal, signal (skilt) 1080:

“Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.”

Det er ikke tillatt (for kjørende) å passere signal eller stopplinje ved rødt lys. Men det er tillat for gående å krysse også slike lys, så om man går av sykkelen og triller den forbi lyset, da er det tillatt.

Bildet på toppen viser en særdeles dårlig lysregulering. Hvilket lys skal man som syklist holde seg til der? I mangel av eget trafikklys for sykkelveien, burde det vært det grønne hovedlyset for trafikk rett fram som gjelder, også i sykkelveien. Men som man ser: Det kommer i konflikt med grønn pil til venstre. Det er et typisk eksempel på at de som har laget lysreguleringen ikke har tenkt på syklister. De bør på omskolering og lysreguleringen bør endres.

De syklister som får et forelegg for å ha krysset på “rød mann” bør ikke vedta dette. For de har ikke gjort noe ulovlig.

<edit> Politiet i Asker og Bærum har svart på dette spørsmålet. Dette er deres uttalelse:

“Artikkelen i Budstikka er til en viss grad misvisende.

  1. Politiet er enige analysene våre som sier at det ikke er straffbart å sykle på “rød mann”, med mindre denne handlingen er til hinder for andre trafikanter slik at § 3 kommer til anvendelse.
  2. Vedkommende som ble ilagt forelegg syklet gjennom krysset i veibanen på rødt lys, så har er det ingen tvil om at handlingen er straffbar

Politiet i Asker og Bærum vil om noen uker gjennomføre nye atferdskontroller, denne gang innbefatter det kontroll av lys på syklene.”

Vi kan konstatere at vi er enige i hovedsaken. Budstikkas artikkel, og ikke minst deres illustrasjon, er misvisende. Jeg forsvarer ikke og har ikke forsvart sykling på rødt lys. At han får et forelegg for å sykle på rødt lys i veibanen, det har jeg ingen innvendinger mot.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Jeg har fått den tvilsomme ære å bli gjenstand for en lederartikkel i “Nordre Aker Budstikke”, om er en lokalavis under DittOslo-paraplyen. Det er kanskje ikke det man regner som de mest toneangivende media, men likevel.

Utgangspunktet er min kritikk av politiet, dels  i Ditt Oslo, dels på min blogg, som også inneholder en smule kritikk av DittOslo for å være ganske ukritiske til påstander fra politiet når de skriver om syklister og Oslos verstingkryss — en servilitet som bekreftes i lederen.

En ting bør være klinkende klart: Jeg har aldri forsvart sykling på rødt lys, og synes oppslaget i Ditt Oslo var vinklet slik at det kunne misforstås. Slik sett er jeg enig i overskriften på lederen: “Det er god grunn til å sykle på grønt”. Ordentlige syklister sykler ikke på rødt lys.

Continue reading Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inntrykk av at jeg synes det er greit å sykle på rødt lys.  Selv om man har sitatsjekk, så vet man ikke hva slags overskrift det får, og hvordan hele oppslaget blir.

Jeg synes ikke det er greit å sykle på rødt. Ordentlige syklister sykler ikke på rødt. Og ordentlige syklister bruker lys når de sykler i mørket. Jeg har tidligere redegjort for mitt syn på sykling på rødt lys her.

Men jeg er grundig lei av politiets mobbing av syklister, noe utgangspunktet for denne saken var nok et eksempel på. Syklister som bryter trafikkreglene, særlig ved å sykle på rødt lys, forårsaker ulykker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi stadig høre. Men det er ikke sant. I alle fall finnes det ikke noen dokumentasjon som underbygger politiets påstander.

Continue reading Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bilde fra Wikimedia commons, merket for gjenbruk, men fotograf ikke oppgitt.)

På bakgrunn av oppslaget i Ditt Oslo “Dette er Oslos «verstingkryss»”, har jeg i dag sendt følgende til Oslo politikammer, på deres offisielle e-postadresse post.oslo@politiet.no:

“I dagens utgave av Ditt Oslo kommer politioverbetjent Hans-Olaf Lier med en rekke påstander om syklister http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss-1.8282193

Continue reading Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

Kontroller mot sykling på rødt lys

WIMG_3287_DxO“Her får han bot for å sykle på rød lys” er overskriften på NRK Østlandssendingens reportasje fra en trafikkontroll rettet mot syklister. Det er surt å betale 900 kr for slikt. Men det er greit nok. Man skal ikke sykle på rødt lys. I sykkellandet Danmark får man 1000 kr i bot for å sykle på rødt lys. Man får også 700 kr i bot for å sykle på fortauet. I Danmark har man ikke valgt “løsningen” med å skyve syklistenes problemer over på fotgjengerne. Man har lagt til rette for syklister i stedet.

Bymiljøetaten skal samtidig ha aksjon mot parkering i sykkelfelt. Slike aksjoner burde pågå hele året. Gebyr for å parkere der det er “all stans forbudt”, som i et sykkelfelt, burde være høyere enn å overtre “parkering forbudt”.

Men om politiet ikke bare skal forsterke inntrykket av dem selv som en sykkelfiendtlig etat, må de også iverksette aksjoner mot bilister som er hensynsløse overfor syklister: Bilister som ikke overholder vikeplikt, som har for liten avstand ved passering, ikke respekterer sykkelbokser, osv. Jeg har aldri hørt om at politiet noen gang har gjennomført slike kontroller. Det er typisk at det er avbildet en politimann på motorsykkel på bildet i reportasjen. Politiet ser trafikken fra bilisters og motorsyklisters perspektiv. Alle i politiet burde sendes ut på i alle fall ukentlige sykkelturer i byen, i sivil.

Continue reading Kontroller mot sykling på rødt lys

Sykling på rødt lys

Det er ikke lov å sykle på rødt lys. En del syklister sykler likevel på rødt lys. Det er ikke bra — i alle fall så lenge det ikke er lov.

Før jeg går videre vil jeg si følgende: Jeg ser langt oftere bilister som kjører på rødt enn jeg ser syklister som sykler på rødt. Jeg påstår ikke å ha noe statistisk grunnlag for å si dette, men mine observasjoner og synsinger er like gode eller dårlige som andres. Den typiske rødlyssyklist bremser og kanskje stanser for å sjekke at det er klart, for deretter å sykle over på rødt. Den typiske rødlysbilist gir gass i stedet for å bremse når lyset er i ferd med å skifte til rødt, og setter opp farten i stedet for å redusere den. Begge deler er ulovlig. Men den typiske bilistoppførsel er langt farligere, i alle fall for andre. De som vil se at bilister som kjører på rødt ikke bare et et norsk fenomen, kan se på denne saken fra Stockholm — og se gjerne på videoen også. Noen sykler på rødt lys på samme måte som den typiske rødlysbilist kjører. Det vil jeg aldri forsvare. Men at noen sykler hensynsløst betyr ikke at syklistene som gruppe er hensynsløse, like lite som det at noen bilister kjører hensynsløst gjør bilistene som gruppe hensynsløse.

Continue reading Sykling på rødt lys