Tag Archives: Skilting

Feilskilting på Sjølyst

Hele “Tour de Finance”-strekningen er skiltet på en dårlig og forvirrende måte. Se denne gjennomgangen av skiltingen på Martin P Hoffs blogg.  Ta også hans gjennomgang av kvaliteten på “Tour de Finance” mer generelt.

I fjor ble krysset på Sjølyst sykkelveien bygget om. Her laget man faktisk en omsyklingsvei mens arbeidet pågikk. Det burde være en selvfølgelig at man gjør det, men i Norge er det et sjeldent unntak. Dessverre var ikke sykkelveien ferdig da trafikken ble flyttet tilbake til den, slik at man i praksis syklet gjennom et uferdig veiarbeidsområde. Men det er historie.

Continue reading Feilskilting på Sjølyst

Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

I dag, 1. januar 2015, trer endringen i Skiltforskriften § 28 i kraft, som innebærer at politiet ikke lenger har skiltmyndighet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Jeg har oppfattet det slik at politiets skiltmyndighet ikke har vært et like stort problem i de andre byene som det har vært i Oslo. I Oslo har politiet vært bakstreversk og har lidd av kunnskaps- og læringsvegring. De har heller basert seg på egne fordommer og formsbaserte frykt, enn å innhente kunnskap fra andre steder. Endelig har denne delene av byplanleggingen kommet under demokratisk kontroll.

I Oslo har politiet vært en ren sabotør av gode sykkelløsninger. De har misbrukt sin skiltmyndighet til å sørge for at sykkelfelt opphører før kryss, avbryte sykkelfelt for å gi av- og pålessingsplass til bilister (og dermed gjøre dem farligere for syklister), hindre sykling i begge retninger i ellers enveiskjørte gater, osv. Den som vil lese om hvordan Oslopolitiet har hindret tilrettelegging for syklister i Oslo, og som vil ha det fra noen som ikke er like mye sykkelentusiaster som meg, kan lese Kommunerevisjonens rapport om den manglende gjennomføringen av hovedsykkelveiplanen.

Continue reading Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syklet en tur blant annet gjennom Dag Hammarskølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvordan forholdene for syklister har blitt og vil bli mellom Sinsen og Økern. Det skal jeg komme tilbake til.

Med ved, til dels i gang- og sykkelveien på nordsiden av Ring 3 fra Sinsenkrysset mot Sinsenveien, var det to skilt som var dumt plassert, det ene av dem direkte farlig for syklister.

Continue reading Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Frita politiet for unødige oppgaver, som å være skiltmyndighet i Oslo

Politiet har mange oppgaver de bør fritas for. Direktøren i domstolsadministrasjonen, Tor Langbach, skriver om noen slike oppgaver i Aftenposten. Vi kan legge til at politiet bør fritas fra å være skiltmyndighet i blant annet Oslo.

Det er ikke så lett å finne ut hva skiltmyndighet egentlig er, eller er ment å skulle være. Men i Oslo har politiet tiltatt seg en rolle som et slags reguleringsmessig overhus i alt som gjelder trafikkregulering. På dette området er Oslo en politistat i miniatyr, hvor politiet etter eget forgodtbefinnende setter til side og hindrer gjennomføring av demokratisk fattede reguleringsvedtak.

Oslo kommune har fått mye og velfortjent kritikk for manglende gjennomføringsevne når det gjelder å gjøre Oslo til en bedre by å sykle i. Men når en sykkelsabotør som Oslo politikammer nærmest har vetorett, da blir det vanskelig å få til selv det kommunen har villet gjøre.

Oslopolitiet har kanskje blitt mest kjent for sin meningsløse motstand mot å tillate sykling i begge retninger i en ellers enveiskjørt gate. Her viser Oslopolitiet, eller i alle fall den delen av politiet som har ansvaret for dette, sine verste sider: De fremstår som en kunnskapsløs og fordomsfull organisasjon med alvorlig læringsvegring.

Continue reading Frita politiet for unødige oppgaver, som å være skiltmyndighet i Oslo

Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

I et innlegg i går spurte jeg hvor mange drepte og skadde bryåkratene i Vegdirektoratet har på samvittigheten. Utgangspunktet var et NRK-oppslag om 23 drepte syklister og fotgjengere i forbindelse med vegarbeid, og at mange av disse kunne vært unngått. Saken var basert på rapporten “Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid”, utarbeidet av Vegvesenet.

Særlig reagerte jeg på en uttalelse til NRK fra Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør om at det var vanskelig å sikre fordi man ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelveier. Noe av dette var i følge en twitterkommentar fra Vegvesenets presseavdeling, vanskelig å svelge.

Continue reading Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Dette er en alt for lang historie — i alle fall om vi holder oss til hvor lang tid det har tatt å få noen historie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda lenger ved at den av ulike grunner har blitt liggende hos meg uten å bli ferdigstilt og publisert.

Jeg har tidligere påpekt problemet med at det ikke finnes noe skilt i Norge som markerer opphør av sykkelfelt m.m.Før jeg skrev om det på denne bloggen, tok jeg det opp i et brev til Vegdirektoratet 23. august 2010. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Dette er et av mange forhold som gjør trafikkreglene for sykler veldig uklare. Jeg har pekt på at det er umulig å si sikkert om det f.eks. er sykkelfelt utenfor Ullevålsveien 15. Det har vært hevdet at skiltet med “Parkering forbudt” som er satt opp på husveggen skulle bety at det ikke er sykkelfelt, fordi dette skiltet betyr at det er lov å stanse. Og da kan det ikke være sykkelfelt hvor det er all stans forbudt. Men det er tøv. Det kan være lov å stanse utenfor sykkelfeltet. I Monolittveien, bak Frognerparken, er det ganske vanlig at biler parkerer i veien, utenfor sykkelfeltet.

Continue reading Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Klarer vi i dag å tenke oss at vi ikke skal så mange år tilbake før folk tok det som en selvfølge at det var lov å røyke alle steder hvor det ikke var et uttrykkelig forbud? Heldigvis forsvant det i 1997, og siste rest forsvant da også serveringsstedene ble røykfrie 1. juni 2004. Når har vi den selvsagte regel at det bare er lov å røyke der det uttrykkelig står at det er tillatt (på steder hvor det er lovlig å tillate røyking). Det blir stadig færre slike steder.

Men vi har fortsatt en like tåpelig regel som den som tidligere gjaldt for røyking. Vi har den når det gjelder parkering. Man ser det nærmest som en menneskerett å kunne hensette sin bil hvor som helst, så lenge det ikke er skiltet at det er forbudt. Akkurat som røykerne så det som en menneskerett å kunne røyke alle steder hvor det ikke uttrykkelig var forbudt.

Hvis det i en periode mangler et skilt som forbyr parkering, tar det ikke langt tid før plassen er okkupert av bilister. Det er ikke så lenge det manglet et slikt skilt nederst i Dronning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Dermed ble det straks parkering. Bilistene brydde seg ikke om at de hindret trafikken. Jeg har selv sett at bussen hadde problemer med å komme rundt hjørnet på grunn av bilistenes villparkering.

W9379775520_7860f3f0c5_oDet er meningsløst at det skal være slik. Det er ingen menneskerett å kunne sette fra seg bilen over alt. Det burde selvsagt være slik at det kun er lov å parkere på steder hvor det er skiltet at parkering er tillatt. Alle andre steder bør det være parkering forbudt. WIMG_4447_DxODet burde være unødvendig å legge til at det selvsagt også må gjelde grøntanlegg m.m. Men det finnes dessverre så egoistiske bilister at skilter som det til høyre faktisk er nødvendig.

Når det anlegges ny vei eller en vei endres, da bør det være helt unødvendig for reguleringsmyndigheter å ta stilling til om det skal være parkeringsforbud. De må vurdere hvor parkering skal være tillatt, og skilte det. Gjerne som beboerparkering og parkering mot betaling. Det er ingen offentlig oppgave å subsidiere bilister med gratis parkeringsplass.

SoneparkeringMan trenger ikke vente på at det bilvennlige og sendrektige Vegdirektoratet skal bestemme seg. Det er allerede i dag mulig å etablere soneparkering ved å sette opp skilt 376. I Oslo bør det være ganske enkelt å innføre soneparkering innenfor bomringen. Det er bare å sette opp skilt med soneparkering ved alle bomstasjoner.

Så må man drive litt informasjonskampanjer, få noen presseoppslag med sutrete bilister som ikke forstår og synes det er helt urimelig at de har fått parkeringsgebyr når de satte bilen et sted de ikke kunne se noe skilt om at det er parkering forbudt. (Jeg har selv fått et sånt parkeringsgebyr i Stavanger en gang.) Sakte, men sikkert vil de fleste bilistene lære. Innfører man dette som hovedregel, eller i alle fall innfører det i alle større byer (i den grad det finnes slike i Norge), så må folk skjønne at det er dette som gjelder.

Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dårligste trafikkløsningen eller den dummeste skiltingen for syklister i Oslo, så er konkurransen knallhard. Men dette må være en finalekandidat. Skiltet står i Geitmyrsveien, omtrent utenfor nr 63. Skiltet forteller at det er sykkelsti, og slike skilt skulle vi gjerne hatt flere av. Problemet er at skiltet her står akkurat der skiltet står, der slutter sykkelstien i følge oppmerkingen i veien.

Continue reading Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.

Jeg har tidligere tatt opp at vi i Norge mangler skilt som varsler opphør av sykkelvei, sykkelfelt, gangvei og kombinert gang- og sykkelvei. Disse skiltene mangler i Norge: Jeg har også tatt opp dette i en henvendelse til Vegdirektoratet, en henvendelse som så langt ikke har blitt besvart. [Og jeg har nå sendt dette innlegget som del av en henvendelse til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet]

For to uker siden hadde jeg et hyggelig møte om sykkelpolitikk med stortingsrepresentant og medlem av programkomiteen i Oslo AP, Håkon Haugli. Denne mangelen på skilt var et flere spørsmål som vi diskuterte. Håkon Haugli tok etter vårt møte saken opp med Samferdselsdepartementet, som svarte at Statens vegvesen hadde vurdert dette og funnet at slike skilt var unødvendige. Sykkelfelt er merket med skillelinje, og bortfall av dette gir et tydelig budskap, slik at varsling med skilt i tillegg til dette anses unødvendig.

Min første reaksjon er at dette er et skrivebordsvar skrevet av folk som ikke sykler selv, eller som i alle fall ikke sykler på de litt vanskeligere steder hvor stadige og uskiltede opphør av sykkelfelt er et problem. For meg er det elementært at varsling i et ofte komplisert og uoversiktlig trafikkbildet skal være tydelig og entydig. Man skal varsler før endringen inntreffer, slik at man kan forberede seg på endringen før den inntreffer.

Continue reading Manglende skilt for opphør av sykkelvei m.m.