Leder i Oslo-politiets trafikkorps Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn bør lære trafikkreglene @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

TV2 har et opp­slag om “Her tre­ner syk­kel­la­get ulov­lig på Ring 3 i Oslo”, med video av et syk­kel­lag som begår den kar­di­nal­synd å kren­ke bilis­te­nes, etter bilis­te­nes vur­de­ring, hel­li­ge grunn.

Ring 3 er for­budt for gåen­de og syk­lis­ter, sier Finn Erik Grøn­li, som leder Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps.”

Det­te er nok et eksem­pel på at et syk­kel­fiendt­lig polit dik­ter opp sine egne tra­fikk­reg­ler til ska­de for syk­len­de, og den­ne gan­gen får de også føl­ge av Sta­tens veg­ve­sen. Tra­ge­di­en er full­kom­men.

Lis­ten over feil­ak­tig infor­ma­sjon om tra­fikk­reg­ler fra pol­li­ti­et er dess­ver­re lang. Her er noen eksemp­ler:

Politi­le­der Finn Erik Grøn­li kom­mer med føl­gen­de for­kla­ring: Con­ti­nue read­ing Leder i Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps Finn Erik Grøn­li og Kai­sa Froyn bør lære tra­fikk­reg­le­ne @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etappe. Ferrara — Nervesa della Battaglia

I dag er det nok en flat etap­pe. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri ca 20 km får mål, men den bør ikke by på noen pro­ble­mer. Så det blir nok spurt­opp­gjør i dag også. Men i mor­gen er det fjell for alvor, så det­te kan være dagen hvor noen begyn­ner å kjen­ne på gam­le ska­der, gry­en­de syk­doms­tegn og annet som kan gi dem et påskudd til å stå av før den sis­te delen med har­de fjell.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etap­pe. Fer­ra­ra — Nerve­sa del­la Bat­tag­lia

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etappe. Osimo — Imola

Gra­tu­le­rer med dagen, til alle i Nor­ge. Til folk av alle kjønn, med alle hud­far­ger, alle reli­gio­ner og alle sek­su­el­le leg­nin­ger. Ta på buna­den, syk­kel­klær­ne, den fines­te hija­ben eller noe annet. I dag fei­rer vi fri­he­ten. La ikke rasis­ter og de into­le­ran­te øde­leg­ge dagen med sin kval­men­de nasjo­na­lis­me og mas om “nors­ke ver­di­er”. Ikke glem at han som star­tet barne­to­ge­ne, Hen­rik Wer­ge­land, kjem­pet hardt for å få fjer­net skam­plet­ten i vår grunn­lov fra 1814: Bestem­mel­sen om at jøder ikke skul­le ha adgang til riket. Han vil­le nok ha kjem­pet mot frem­med­ha­tet i dag også.

I dag er det flatt, og en ny dag for spur­ter­ne, etter at ryter­ne har syk­let i et gans­ke så hur­tig “17.-mai-tog”.  Etap­pen star­ter der gårs­da­gens etap­pe end­te, går ut til kys­ten, og føl­ger rivie­ra­en nord­over.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etap­pe. Osi­mo — Imo­la

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etappe. Assisi — Osimo

I dag er det en etap­pe som går mye opp og ned, men uten de vel­dig utford­ren­de stig­nin­ge­ne. De to fjel­le­ne ryt­ter­ne skal over, kom­mer dess­uten gans­ke tid­lig. Men avslut­nin­gen er ca 2 km mot­bak­ke, så et er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne.

Vi star­ter i Assi­si, føde­byen til mun­ken Franz av Assi­si. Vi er i Umbria. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Assi­si DOC omfat­ter en rek­ke viner. Det pro­du­se­res mest rød med en blan­ding av San­giove­se og Mer­lot. Den sam­me blan­din­gen bru­kes også i rosé. Men det pro­du­se­res også røde end­rue­vi­ner av Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Pinot Noir (Pinot Nero).

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etap­pe. Assi­si — Osi­mo

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etappe. Penne — Gualdo Tandino

Ny start etter en dags vel­for­tjent hvi­le. Det er all­tid litt usik­kert hvor­dan de enkel­te ryt­ter­ne star­ter etter en hvile­dag. I dag skal de syk­le den lengs­te etap­pen i årets ritt. Den er 239 km lang. Den har­des­te stig­nin­gen kom­mer tid­lig på etap­pen, og ingen kom­mer til å bru­ke kref­ter på å angri­pe så tid­lig. Her kan et brudd gå inn. Men hen­ger spur­ter­ne med helt til mål, kan det blir et spurt­opp­gjør.

Pen­ne — jeg for­bin­der med med rør­for­met pas­ta. Men jeg klar­te ikke å fin­ne noen sam­men­heng mel­lom den­ne pas­ta­ty­pen og starts­te­det.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etap­pe. Pen­ne — Gual­do Tandi­no

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etappe. Pesco Sannita — Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore)

Det var jubel i Equa­dor, da de fikk sin and­re etappe­sei­er i Giro d’Italia. Vi som er fra et lite land, vet hvor vik­tig det er når en av “våre” hev­der seg. Det ble dra­ma mot slut­ten, da Chris Froo­me igjen gikk i bak­ken. Men når man fal­ler i mot­bak­ke, er hel­dig­vis ikke far­ten så stor, skjønt de syk­let nok for­te­re opp­over enn de fles­te av oss gjør på flat­mark. I sam­men­dra­get ble det ingen end­rin­ge av bety­ning.

Det hard­ner til. Det er nok en avslut­ning på top­pen, nå med på første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger rett etter hver­and­re, som tar ryt­ter til mål­gang over 2000 moh. Vi får håpe at vi får angrep fra noen som gjør at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må sva­re, og ikke bare kan avven­te de nes­te to uke­ne.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etap­pe. Pesco San­ni­ta — Gran Sas­so d’Italia (Cam­po Impe­ra­to­re)

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etappe. Praia a Mare — Montevergine di Mercogliano

Som ven­tet ble det spurt­opp­gjør, i går. Med 81 ryt­te­re på sam­me tid, ble det ingen end­rin­ger i sam­men­lagt­po­si­sjo­ne­ne.

På dagens etap­pe er det igjen mål­gang på top­pen, men avslut­nin­gen er ikke like hard som opp til Etna.

Vi er nå i Cam­pa­nia, Cam­pa­nia betyr egent­lig noe slikt som åker, eng, bon­de­land, osv. Det er et ord vi kjen­ner i uli­ke for­mer som i champs i Champs Ellysé­es, Champag­ne, Kam­pan­je, osv. Kam­pan­je var opp­rin­ne­lig en mili­tær offen­siv hvor man skul­le erob­re land. Men jeg skal ikke dve­le mer ved språ­ket.
Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etap­pe. Praia a Mare — Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 7. etappe. Pizzo — Praia a Mare

Ikke uven­tet ble det en hef­tig avslut­ning på gårs­da­gens etap­pe, og den ga end­rin­ger i sam­men­dra­get, med Simon Yates 16 sekun­der foran Tom Dumou­lin. Chris Froo­me, som har ambi­sjo­ner om en trip­pel i år, fort­set­ter å tape tid. Et minutt og 10 sekun­der er ikke en tids­for­skjell som bør gi grunn til bekym­ring. Men han taper tid på hver etap­pe, noe han ikke kan fort­set­te med om han har ambi­sjo­ner om å vin­ne.

I dag er det flatt. Det er ikke en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Så det­te bør bli en etap­pe for spur­ter­ne, hvor de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner kan hol­de seg beskyt­tet i hoved­fel­tet uten å anstren­ge seg alt­for mye — for­ut­satt at de slip­per uhell.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 7. etap­pe. Piz­zo — Praia a Mare

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etappe: Caltanisette — Etna

Det ble hel­ler ikke i går noen end­rin­ger av betyd­ning i sam­men­dra­get. I dag er det en ordent­lig toppav­slut­ning, så her kan det bli tids­dif­fe­ren­ser.

Det­te er den tred­je og sis­te etap­pen på Sici­lia. I dag går etap­pen opp til vul­ka­nen Etna. Det er en meget aktiv vul­kan. Utbrud­de­ne er hyp­pi­ge, men van­lig­vis ikke så vold­som­me. i 2011 var det utbrudd får dager før en etap­pe opp hit, og det var en stund usik­kert om etap­pen kun­ne gjen­nom­fø­res på grunn av utbrud­det. Men den ble gjen­nom­ført.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etap­pe: Cal­ta­ni­set­te — Etna

Print Friendly, PDF & Email

I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etappe: Agrigento — Santa Ninfa (Valle del Belice)

Det ble en spen­nen­de fina­le, der Tim Wel­len tok sei­ren. Men Den­nis Rohan behol­der sam­men­lagt­le­del­sen, et sekund foran Tom Dumou­lin. Vi er fort­satt på Sici­lia. Også i dag er det en opp-og-ned etap­pe, med en mot­bak­ke på slut­ten. Men avslut­nin­gen på dagens etap­pe er ikke like hard som den i går. Men det er til­strek­ke­lig til at det­te ikke er en etap­pe for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne.

Dagens etap­pe går langs syd-vest­kys­ten av Sici­lia. Etap­pen ender gans­ke nær Mar­sala, som har gitt navn til en av de mest kjen­te het­vi­ner. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etap­pe: Agri­gen­to — San­ta Nin­fa (Val­le del Belice)

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.