Los vinos de la Vuelta 2022. 19. etappe: Talavera de la Reina — Talavera de la Reina

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Om det er noen jeg gjer­ne skul­le ha sett vin­ne en etap­pe, så er det Robert Gesink. Det var synd at det ikke holdt helt til mål. Ny sei­er til Remco Evene­po­el. Enric Mas får en nye mulig­het lør­dag, men da må Remco Evene­po­el sprek­ke eller ha et uhell. Men Jay Vine tap­te klatre­trøy­en på et uhell i går. Så de skal kom­me seg til Madrid. 

Dagens etap­pe er klas­si­fi­sert som “Medi­um moun­tain”, og er 138,3 km lang. Det er en run­de som skal syk­les to gan­ger, som betyr at andre­ka­te­go­ri­stig­nin­gen skal syk­les to gan­ger. Men med rundt 40 km fra den sis­te top­pen til mål, blir det vans­ke­lig å hen­te tid på den­ne etappen. 

La Man­cha er et stort områ­de rundt Mad­rid, områ­det til Don Quixo­te. Men syk­kel­ryt­ter­ne kas­ter seg vel nep­pe inn i kamp mot vindmøller. 

Vi er i regio­nen Castil­la La Man­cha. Områ­det har et kon­ti­nen­talt kli­ma, eller inn­lands­kli­ma som det het den gan­gen jeg gikk på sko­len (som begyn­ner å bli vel­dig len­ge siden). Om som­mer­en kan tem­pe­ra­tu­ren kry­pe godt over 40 gra­der, mens det kan være kulde­gra­der om vin­te­ren. Vin­mar­ke­ne lig­ger stort sett mel­lom 500 og 700 meter over havet, som ikke er høyt nok til å kom­pen­se­re for var­men om sommeren.

Det er et områ­de hvor det len­ge har blitt pro­du­sert sto­re kvan­ta rime­li­ge bord­vi­ner. Mer enn halv­par­ten av de dru­ene som dyr­kes i Spa­nia, dyr­kes her. Det dyr­kes man­ge typer dru­er. Men det er et varmt områ­de, så det er stort sett dru­er som tåler var­me og tør­ke. Den hvite/grønne dru­en Airén var len­ge domi­ne­ren­de. Den er plan­tet på mer enn halv­par­ten av area­let for drue­dyr­king i det sen­tra­le Spa­nia. På 1990-tal­let var det­te den mest plan­te­de drue­sor­ten i ver­den. Har du ald­ri hørt om Airén? Det had­de ikke jeg hel­ler, før jeg begyn­te å for­be­re­de det­te. Den beskri­ves som en arbeids­hest blant dru­er, som bru­kes til pro­duk­sjon av bil­lig bord­vin og brandy. 

I et varmt områ­de er det ikke over­ras­ken­de at det blir mer pro­duk­sjon av rødvin. Det er stort sett slik i vin­ver­den at der hvor det er varmt og vil sma­ke med en frisk hvit­vin, der pro­du­se­res det mest rødvin. I kjø­li­ge­re områ­der, hvor i alle fall jeg gjer­ne kun­ne ten­ke med rødvin, der pro­du­se­res det mest hvit­vin. Det er bru­ken av dru­er som Tempra­nil­lo, Caber­net Sau­vig­non, Petit Ver­dot, Gar­nacha, Ali­can­te Bous­chet (her kjent som Gar­nacha Tin­to­re­ra), Monas­trell, Syrah og Bobal. Også i det­te områ­det har kva­li­te­ten bed­ret seg mye i de sene­re tiårene. 

Da jeg søk­te etter infor­ma­sjon om viner fra det­te områ­det, kom jeg over en vin med nav­net Gulp. Jeg er ikke over­be­vist om at det er det bes­te nav­net for å mar­keds­føre en vin i Norge. 

Jeg gir meg ikke helt med fla­men­co. Jeg avslut­ter den lil­le seri­en med Paco de Lucia.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 18. etappe: Trujillo — Alto de Piornal

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

En del av spen­nin­gen ble borte da Pri­moz Rog­lic måt­te bry­te. Avslut­nin­gen ble spen­nen­de nok, og Rigo­ber­to Uran vis­te at han fort­satt er å reg­ne med. 

Dagens etap­pe er nok en fjell­e­tap­pe. Den er 192 km lang, og også den­ne har toppav­slut­ning. Avslut­nin­gen er på en and­re kate­go­ri. Det­te er også en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. Men igjen avhen­ger det av hvem som sit­ter i brud­det. Men avstan­de­ne i sam­men­dra­get begyn­ner å bli så sto­re at en del klatre­ster­ke ryt­te­re kan være i brudd uten at de utgjør noen trus­sel mot de bes­te i sammendraget. 

Når vi ser på et over­sikts­kart over spans­ke vin­om­rå­der, fin­ner vi vin­om­rå­det Extrema­dura, og det er gans­ke stort. Det har fått nr 51 på kar­tet neden­for, som er hen­tet fra Wiki­pe­dia.

By Tyk based on Image:Comunidades autó­no­mas de España.svg created by Emi­lio Gómez Fernán­dez — Self-made (data taken from Minis­te­rio de Agri­cul­tura and the respec­ti­ve con­sejos regu­la­do­res of the DO regions.), med CC BY-SA 3.0.

For et bed­re kart, se Wine­fol­ly.

Når vi går inn de den nær­me­re omta­len av vin­om­rå­de­ne, er det typisk kapit­ler eller i alle fall avsnitt om alle vin­om­rå­de­ne, bort­sett fra Extrema­dura. Man aner at det kan­skje ikke er Spa­nias mest inter­es­san­te vin­om­rå­de, når det skri­ves så lite om det. 

Extra­ma­dura er en tynt befol­ket region. Det har vært pro­du­sert vin her i man­ge hund­re år, men områ­det er ikke sær­lig kjent for sin vin. Områ­det Ribe­ra del Gua­dia­na fikk DO-sta­tus i 1999, som det enes­te i Extrema­dura. Det ble etab­lert ved at seks områ­der klas­si­fi­sert som Vino de la Tierra (land­vin) som ble slått sam­men. Vin­mono­po­let har en hvit­vin og to rødvi­ner fra Ribe­ra del Gua­dia­na. Tempra­nil­lo sies å være den domi­ne­ren­de dru­en for rødvin. Den ene av de to rødvi­ne­ne som fin­nes hos Vin­mono­po­let, Mas­ti­nes de los Balanci­nes 2015, er laget av Gar­nacha, eller Gre­nache som dru­en er kjent som i Frankrike. 

Gre­nache er en varme­kjær drue som dyr­kes mye i den syd­li­ge delen av Rhô­ne og i Lan­gue­doc, og det er her­fra jeg sær­lig kjen­ner dru­en. I dis­se områ­de­ne er den ofte blan­det med Syrah. Syrah er en drue som gir vinen struk­tur, mens Gre­nache gjer­ne bidrar med fyl­de og alko­hol. Jeg har ikke smakt den­ne vinen fra Ribe­ra del Gua­dia­na. Men jeg synes ofte at viner laget av 100% Gre­nache blir litt kon­tur­løse og utfly­ten­de, og får et visst “syl­te­tøy­preg”.

Den and­re rødvi­nen fra områ­det, Pago Los Balanci­nes Huno Blend 2015, er en blan­ding av man­ge uli­ke druer.

Den hvit­vi­nen som Vin­mono­po­ler har i sine lis­ter, Pago Los Balanci­nes 2018, er utsolgt, slik at det er liten grunn til å dve­le ved den. Men den er laget av 90% Char­don­nay. Cay­etana er en pop­lu­ær, lokal hvit­vins­drue i områ­det, men det er en drue som var ukjent for meg til jeg begyn­te å lete etter infor­ma­sjon om viner fra Extrema­dura. Og fort­satt kjen­ner jeg den bare av omtale.

Cava, Spa­nias mest kjen­te mus­se­ren­de vin, har egent­lig ingen geo­gra­fisk avgrens­ning, og det pro­du­se­res noe cava i Extrema­dura, uten at jeg kjen­ner den­ne vinen.

Men om Extrema­dura ikke er vel­dig kjent for vin, er områ­det kjent for noe annet som er vik­tig for vin: Kork. Kork lages av bar­ken av kork­eik. Som så man­ge natur­ma­te­ria­ler har kork egen­ska­per som det ikke er så lett å etter­lig­ne i syn­te­tis­ke pro­duk­ter. Kork er tett, men ikke helt tett. Kork slip­per gjen­nom ørsmå men­ger luft, som etter det jeg for­står er vik­tig for vinens utvik­ling. For at kork skal være så tett som mulig, må den være fuk­tig. Det er vel omtrent som tre­bå­ter som må trut­ne for å være tet­te. Der­for er det vik­tig at vin på flas­ker med natur­kork lag­res lig­gen­de slik at kor­ken hol­des fuk­tig. Men kork kan også angri­pes, slik at vi kan få det som kal­les “kork­smak” på vinen. 

Vi ser at sta­dig mer vin leve­res med syn­te­tisk kork eller skru­kork. Jeg tror man fort­satt mang­ler erfa­ring med hvor godt skru­kor­ker fun­ge­rer på vin som lag­res len­ge. Noen pro­du­sen­ter i Bor­deaux har visst­nok for­søkt å bru­ke skru­kork, men den må vel lig­ge noen år til før man ser resul­ta­tet. Det­te er noe jeg pluk­ket opp i en sam­ta­le da jeg besøk­te Trim­bach i Alsa­ce, hvor skru­kor­ker ble dis­ku­tert. Det er ikke noe jeg kan mye om. Om jeg hus­ker rett, sier de i en av Vin­mono­po­lets podkast­epi­so­der, jeg har glemt hvil­ken, at man kan få skru­kor­ker i uli­ke gra­de­rin­ger basert på at de slip­per gjen­nom litt luft. 

Extrema­dura er kjent for vilt, som hjort, oter og til og med gau­pe. De såkalt vil­le, svar­te gri­se­ne som lever i hoved­sak av eike­nøt­ter, er de som blir til Spa­nias mest berøm­te skin­ke: Jamón Ibé­rico. Jeg vil ikke pro­vo­se­re fram hef­ti­ge dis­ku­sjo­ner ved å si noe om hvor­vidt det er den spans­ke eller ita­li­ens­ke skin­ken som er best. Men dis­se er topp to. Nors­ke pro­du­sen­ter får ha meg unn­skyldt, men jeg har til nå ikke smakt noen norsk speke­skin­ke som kan måle seg med kva­li­tets­skin­ker fra Ita­lia eller Spania.

Jeg skri­ver “såkalt vil­le” gri­ser. Det er gri­ser, ikke vill­svin. Og jeg tror ikke på at de vir­ke­lig er vil­le. Vi har en lei­lig­het i Syd-Frank­ri­ke, ikke langt fra Camar­gue, som er Rhô­ne-del­ta­et. Vi kan lese at i det områ­det er det vil­le, hvi­te hes­ter. De lever nok et vil­le­re liv på utmarks­bei­te, sam­men­lig­net med hes­ter som til­brin­ger det mes­te av sitt liv i stal­len. Men vil­le er de ikke. Norsk tam­rein er mye vil­le­re enn dis­se hes­te­ne. De gri­se­ne som blir til den bes­te skin­ken, har i alle fall i den sene­re delen av livet bare spist eike­nøt­ter, og hvis de vir­ke­lig had­de vært vil­le, kun­ne man ikke ha kon­trol­lert diet­ten på den­ne måten. Men god skin­ke blir det i alle fall.

Vi er kank­sje ute av “Fla­men­co-land”, men jeg gir meg ikke helt med den­ne musik­ken. For det til­fel­let at jeg ikke er den enes­te musikk/gitarnerden som også er inter­es­sert i vin og syk­kel, tar jeg med den­ne video­en med en inn­fø­ring i fla­men­co­ska­la­en. Jeg er anta­ge­lig­vis ikke den enes­te ikke-fla­men­cokyn­di­ge som har tenkt at fry­gisk mode, den ska­la­ne vi får om vi spil­ler fra E til e på de hvi­te tan­gen­te­ne på et pia­no, er typisk for fla­men­co. Og om vi skal spil­le litt fake fla­men­co, kan vi base­re oss på den. Men her for­kla­rer Adam del Mon­te på en utme­ket måte at det er mer, og at den­ne flameco­sa­ka­len som er fry­gisk plus to toner, har noen har­mo­nis­ke impli­ka­sjo­ner som jeg nok har ant, men ikke har tenkt sær­lig mye på. 

Han bru­ker beteg­nel­sen “Anda­lu­ci­an caden­ce” om akkord­rek­ken Am-G-F‑E. Det­te pas­ser ikke helt inn i vår vest­li­ge har­moni­lære basert på tonal musikk, og jeg er ikke sik­ker på om vi skal si at den er i A‑moll eller E‑dur. Vi møter den akkord­rek­ken, eller vari­an­ter av den i en del annen musikk. Angi, eller Anji som noe fore­trek­ker å skri­ve den av Davey Gra­ham, som sær­lig ble kjent i Bert Jansch’ ver­sjon og som len­ge var et slags svenne­styk­ke for folk som spil­te stål­s­tren­get akkus­tisk gitar, er basert på dis­se akkor­de­ne: Am-G-F‑E. Tar vi bare tre av akkor­de­ne, Am-G‑F, får vi akkor­de­ne i Bob Dylans “All Along the Watch­tow­er”, som vel også Bob Dylan er enig i at Jimi Hend­rix spil­te så godt at det i prak­sis er Jimi Hend­rix’ låt. Fort­satt Bob Dylan: Hans “One More Cup of Cof­fe” fra pla­ten “Desire” veks­ler mel­lom Am-G‑F og Am-G-F‑E. Til slutt nev­ner jeg Dire Straits “Sul­tans of Swing”, som går i en annen tone­art. Her er akkor­de­ne i hoved­te­ma­et Dm-C-Bb‑A. Men det er en del fle­re akkor­der i den.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 17. etappe: Aracena — Monasterio de Tentudía

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Det var ingen over­ras­kel­se at Mads Peder­sen vant gårs­da­gens etap­pe. Jeg har ikke fin­reg­net på det, men nå behø­ver han vel bare å kom­me seg til Mad­rid for å vin­ne den grøn­ne poengtrøyen. 

Dagen i går end­te mer dra­ma­tisk enn hva i alle fall jeg liker. Først med Remco Evene­po­els punk­te­ring. Den var for så vidt gans­ke udra­ma­tisk. Han ble red­det av 3 km-rege­len, som gjor­de at han fikk sam­me tid i mål som de han var sam­men med da det­te skjed­de. Han er bok­ført som nr 97 på etap­pen, men tap­te bare 8 sekun­der til vin­ne­ren. Pri­moz Rog­lic gikk på try­net i spur­ten. Også han ble red­det av den sam­me rege­len. Selv om han står som nr 35, fikk han sam­me tid som vin­ne­ren, og tok ytter­li­ge­re 8 sekun­der på Remco Evene­po­el. Det spen­nen­de nå er om Pri­moz Rog­lic star­ter i dag. Jum­bo Vis­ma skri­ver på Twit­ter at det vil bli avgjort på mor­ge­nen i dag om han vil fort­set­te eller ikke. Det er så langt jeg kan se ikke rap­por­tert om alvor­li­ge ska­der. Han brøt Tour de Fran­ce med ska­de, og jeg håper at det ikke skjer igjen i Vueltaen. 

Dagens etap­pe er 162,3 km lang, og beskri­ves som flat med toppav­slut­ning. Ut fra pro­fi­len synes jeg den vir­ker kupert, hel­ler enn flat. Men det er ingen kre­ven­de stig­nin­ger før avslut­nin­gen. Når vi har kom­met så langt som til 17. etap­pe, vil jeg tro at det­te er en etap­pe hvor et brudd godt kan gå inn. Men det spørs hvem som er i et slikt brudd. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 17. etap­pe: Arace­na — Monas­te­rio de Ten­tudía

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 16. etappe: Sanlúcar de Barrameda — Tomares

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det Thy­men Arens­man som var den ster­kes­te i hel­gens avslut­ning. Remco Evene­po­el tap­te igjen tid til Pro­moz Rog­lic. Ikke vel­dig mye, men nok til å min­ne oss om at Vuel­ta­en ikke er avgjort. 

Etter hvile­da­gen er det en 189,5 km lang flat etap­pe. Det sti­ger litt i avslut­nin­gen. Ikke noe som bør gi de sto­re utford­rin­ge­ne. Men det kan være til­strek­ke­lig til at de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke hen­ger helt med. Kan­skje blir det en ny mulig­het for Mads Pedersen?

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 16. etap­pe: San­lú­car de Barra­me­da — Toma­res

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 15. etappe: Martos — Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Richard Cara­paz klar­te det igjen, og hen­tet sin and­re sei­er på en hard fjell­e­tap­pe. På den annen side var det Pri­moz Rog­lic som impo­ner­te mest, ved nes­ten å kjø­re inn det for­spran­get Cara­paz had­de. Og Remco Evene­po­el klar­te ikke å hen­ge med da Rog­lic angrep. Remco Evene­po­el har fort­satt en ledel­se på 1 min 29 sekun­der. Men det gjen­står man­ge har­de etap­per, og intet er avgjort så langt. Cara­paz kan hen­te hjem klatre­trøy­en når de kom­mer til Madrid. 

Dagens etap­pe er en 149,6 km lang fjell­e­tap­pe, nok en gang med toppav­slut­ning. Det spørs om et brudd med Richard Cara­paz vil få lov til å gå på denn etap­pen. Igjen må vi reg­ne med en kamp mel­lom Remco Evene­po­el og Pri­moz Roglic. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 15. etap­pe: Mart­os — Sierra Neva­da. Alto Hoya de la Mora. Monachil

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 14. etappe: Montoro — Sierra de La Pandera

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Jeg er dår­lig til å spå utfal­let på etap­pe­ne. I går had­de jeg ven­tet at et brudd skul­le kla­re å gå inn, men det ble et spurt­opp­gjør. Mads Peder­sen fikk ende­lig sin etappe­sei­er, og sør­get for en enda stør­re ledel­se i kon­kur­ran­sen om den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er et godt sykke­lår for dans­ke­ne i år. At noen av de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke klar­te å hen­ge med på slut­ten av dagen etap­pe, var som ventet. 

I dag er det en 160,3 km lang fjell­e­tap­pe, med en hef­tig toppav­slut­ning. Her vil det blir en kamp mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne og en del klatre­ster­ke ryt­te­re kan mar­ke­re seg, slik Richard Cara­paz gjor­de på tors­dag. Og noen kan nok ha blitt inspi­rert av at Wil­co Kel­der­man på tors­da­gens etap­pe klar­te å syk­le seg opp fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det kom­mer til å bli en spen­nen­de etappe. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 14. etap­pe: Mon­toro — Sierra de La Pan­de­ra

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 13. etappe: Ronda — Montilla

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Så ble det brudd­sei­er i går. Jeg var litt over­ras­ket over at brud­det fikk så stort for­sprang. På den annen side: Hvil­ke lag had­de egent­lig noe å kjø­re for? Spurt­la­ge­ne var sjanse­løse med den avslut­nin­gen, og for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne var det vik­tigs­te å hol­de kon­troll på hver­and­re, ikke på noen ufar­li­ge bruddryt­te­re. Det var en impo­ne­ren­de avslut­ning av Richard Cara­paz. Wil­co Kel­der­man klar­te ikke å føl­ge ham til mål, men avan­ser­te fra 21. til 6. plass i sam­men­dra­get. Det var posi­tivt at Carl Fred­rik Hagen holdt føl­ge med brud­det, og kom inn til en 8. plass. 

Dagens etap­pe er en 168,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt det er en gans­ke mye opp-og-ned etap­pe, men med gans­ke små, og ingen klas­si­fi­ser­te top­per. Avslut­nin­gen går litt opp­over, så det er nep­pe en avslut­ning for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne. Og den er ikke hard nok til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan vin­ne tid på sine kon­kur­ren­ter. Vi er over halv­veis i Vuel­ta­en, så nå kan det godt ten­kes at et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re får gå inn. Men det spørs om de får et like langt for­sprang som i går. Det kom­mer nok an på hvem som er i bruddete.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 13. etap­pe: Ron­da — Mon­til­la

Print Friendly, PDF & Email

Hatbrev mot lesbisk par — er det en straffbar ytring?

Vi har i fle­re medi­er, f.eks. i NRK­no, kun­net lese om det les­bis­ke paret i Vald­res som mot­tok et ano­nymt brev med grovt sji­ka­ne­ren­de inn­hold. Saken er politi­an­meldt, og NRK skri­ver bl.a:

Poli­ti­et tar det på alvor. Vi er blitt møtt med stor respekt. De skal ta en vur­de­ring ut fra hvor­dan de hånd­te­rer saken, og ut fra sine prosedyrer,”

Det­te er en av ytrin­ge­ne i det ano­ny­me brevet:

«Had­de jeg vist at ungen min skul­le gå sam­men med «søn­nen» til to fitteslei­ke­re had­de jeg byt­ta sko­le. Hvem av dere er lik­som mora og hvem er faren.?»

Det jeg vil ta opp, er om den­ne ytrin­gen er straff­bar. En even­tu­ell hjem­mel for straff vil være strl § 185 om hate­ful­le ytrin­ger, som lyder:

Med bot eller feng­sel inn­til 3 år straf­fes den som for­sett­lig eller grovt uakt­somt offent­lig set­ter frem en dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring. Som ytring reg­nes også bruk av sym­bo­ler. Den som i and­res nær­vær for­sett­lig eller grovt uakt­somt frem­set­ter en slik ytring over­for en som ram­mes av den­ne, jf. annet ledd, straf­fes med bot eller feng­sel inn­til 1 år.

Med dis­kri­mi­ne­ren­de eller hate­full ytring menes det å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres
a. hud­far­ge eller nasjo­na­le eller etnis­ke opp­rin­nel­se,
b. reli­gion eller livs­syn,
c. sek­su­el­le ori­en­te­ring,
d. kjønns­iden­ti­tet eller kjønns­ut­trykk, eller
e. ned­sat­te funksjonsevne.”

Det kan ikke være sær­lig mye tvil om at utsag­ne­ne i bre­vet er egnet til “å true eller for­hå­ne noen, eller frem­me hat, for­føl­gel­se eller ringe­akt over­for noen på grunn av deres … sek­su­el­le ori­en­te­ring”. Utsag­net gjel­der to iden­ti­fi­ser­te per­soner. Brev­skri­ver utta­ler seg ikke om homofile/lesbiske gene­relt. Det­te er noe Høy­este­rett har til­lagt avgjø­ren­de vekt i saker om rasis­t­ske utta­lel­ser. I den såkal­te Kaker­lakk­dom­men, HR-2020–184‑A, står det i avsnitt 23:

Con­ti­nue read­ing Hat­brev mot les­bisk par — er det en straff­bar ytring?

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 12. etappe: Salobreña — Peñas Blancas. Estepona

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Det ble som ven­tet et spurt­opp­gjør fra et sam­let felt i går, og den unge aust­ra­lie­ren Kaden Gro­ves var ras­kest. Det var en del vind, men det ble ingen splitt i fel­tet. Kan­skje var ingen inter­es­sert i å bru­ker kref­ter for å utnyt­te vin­den. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kom som ven­tet inn midt i hoved­fel­tet, og fikk sam­me tid som vin­ne­ren. Mads Peder­sen fes­tet gre­pet om den grøn­ne poeng­trøy­en. Her er det den enes “død” den and­res brød, etter at Sam Ben­nett måt­te bry­te med covid. Det var trist å se at Juli­an Alap­hi­lip­pe måt­te bry­te etter et fall. Han har vært for­fulgt av uhell den­ne seson­gen. Jeg har ikke sett noe om hvor alvor­lig ska­de han har pådratt seg, og om det betyr at han ikke kan syk­le VM

Dagens etap­pe er en 192,7 km lang, for det mes­te gans­ke flat etap­pe, men med en hef­tig bakke­av­slut­ning. Kom­men­to­ren i Vuel­tas opp­sum­me­rings­vi­deo kal­te etap­pen en “hockey­køl­le­etap­pe”. Det er en uklas­si­fi­sert stig­ning ca 60 km før mål, men den er vel for liten og for langt fra mål til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vir­ke­lig kan set­te kon­kur­ren­te­ne under press her. Så avgjø­rel­sen fal­ler nok i den sis­te bak­ken mot mål. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 12. etap­pe: Salob­reña — Peñas Blan­cas. Este­po­na

Print Friendly, PDF & Email

Los vinos de la Vuelta 2022. 11. etappe: ElPozo Alimentación — Cabo de Gata

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Remco Evene­po­el sat­te ska­pet, eller kan­skje vi skal si Pri­moz Rog­lic på plass, og fes­tet gre­pet om den røde ledertrøyen. 

Dagens etap­pe er en 191,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt et er en del mind­re bak­ker opp og ned, og det kan ten­kes at et brudd kan gå inn. Mye av etap­pen går nær sjø­en, så vind kan kom­me til å spil­le en rol­le på etap­pe. Sist uke var det stort sett lage­ne med klatre­ster­ke kap­tei­ner som måt­te gjø­re det mes­te av job­ben. Nå kan de ta det rolig, og over­late opp­ga­ven til spurt­la­ge­ne. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne gjel­der det å unn­gå uhell og å kom­me i mål med hoved­fel­tet, slik at man ikke taper tid. Så kan spurt­la­ge­ne bru­ke kref­ter på å kjø­re inn brudd, og spur­ter­ne kan kjem­pe om etappeseirene. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 11. etap­pe: ElPo­zo Ali­men­ta­ción — Cabo de Gata

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.