[WPPA+ dbg msg: Photo 0 does not exist in call to wppa_get_picture_html(). Type = From : wppa-picture.php line: 44 in function wppa_get_picture_html - wppa_initialize_javascript - apply_filters - do_action]

Les vins du Tour de France. 17. etappe: Saint-Gaudens — Peyragudes

Som nevnt i går, fikk jeg ikke fulgt gårs­da­gens etap­pe. Det så ut til at det skjed­de en del som det kun­ne ha vært inter­es­sant å få med seg. Men det før­te ikke til end­rin­ger av betyd­ning i de uli­ke sammenlagtkonkurransene.

Dagens etap­pe er gans­ke kort, 129,7 km, med en del gans­ke tøf­te klat­rin­ger, og avslut­ning på top­pen av Pey­ra­gu­des. På sli­ke kor­te klatre­etap­per er det stor risi­ko for å hav­ne uten­for tids­gren­sen, da etap­pe­ne er har­de og tids­gren­sen blir gans­ke kort. 

Pyre­ne­ene byr på spek­ta­ku­lær syk­ling, men rent vin­mes­sig er det gans­ke kje­de­lig. Det er vans­ke­li­ge­re å fin­ne inter­es­sant vin her enn i Alpene. 

Etap­pen star­ter ca 400 moh, og går med jevn stig­ning ca 50km nede i dalen, før den svin­ger av og opp i fjel­le­ne. Dalen langs nord­si­den av Pyre­ne­ene er ofte pre­get av kjø­lig og fuk­tig vind fra Atlan­ter­ha­vet, og for­hol­de­ne lig­ger ikke til ret­te for vin­pro­duk­sjon. I dag må vi bare inn­se at i dag er det ikke inter­es­sant vin å fin­ne langs etappen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 16. etappe: Carcassonne — Foix

Så ble det spurt, og Jas­per Phi­lip­sen var den ras­kes­te i finalen. 

Nå er alle “mel­lom­e­tap­pe­ne” unna­gjort. Sykllis­te­ne skal nå gjen­nom tre fjell­e­tap­per i Pyre­ne­ene. Dagens etap­pe er ikke den har­des­te. På en måte er den opp­var­ming til de to etap­pe­ne som kom­mer etter den­ne. Uan­sett: Poga­car må angri­pe om han skal ta til­ba­ke den gule trøy­en. Og spørs­må­let er hvor svek­ket Jum­bo Vis­ma-laget viser seg å være. For spur­ter­ne hand­ler det om å over­le­ve fjel­le­ne og kom­me til Paris 

Jeg skrev til 10. etap­pe at jeg vil­le sit­te på et fly til Sin­ga­po­re når den etap­pen skul­le syk­les. Jeg har i mel­lom­ti­den for­flyt­tet meg til New Del­hi i India, og når dagens etap­pe syk­les er jeg på vei hjem til Oslo. Den­ne gan­gen er jeg hel­dig­vis ube­rørt av SAS-strei­ken. Jeg fly­er Finn­air via Hel­sin­ki. Russ­lands inva­sjon i Ukrai­na har gjort at Finn­air ikke kan utnyt­te det som len­ge var deres kon­kur­ranse­for­del i den­ne delen av ver­den: De kun­ne fly over Russ­land til land i Asia, det var det ikke man­ge and­re fly­sel­ska­per, i alle fall ikke vest­li­ge, som fikk lov til. Når flyr de en gans­ke lang omvei rundt Ukrai­na, før de set­ter kur­sen mot Hel­sin­ki. Så ruten er ikke len­ger så guns­tig som den var før 24. febru­ar 2022.

Limoux er et av fle­re områ­der som hev­der å være ste­det der man først begyn­te å lage mus­se­ren­de vin. De er i alle fall et av de som kan doku­men­te­re den elds­te pro­duk­sjo­nen, fra 1543. Til 18. etap­pe i årets Giro d’I­ta­lia, vis­te jeg til en artik­kel i Wine Folly, hvor det står om den tra­di­sjo­nel­le meto­den for pro­duk­sjon av prosecco, Col Fon­do, at det er omta­le av prosecco med andre­gangs­gjæ­ring til­ba­ke på 800-tal­let. Jeg kan ikke skry­te på meg å være noen eks­pert på det­te. Men den his­to­ri­en jeg har lest, eller kan­skje bare hørt om den­ne tid­li­ge pro­duk­sjo­nen, er at man tap­pet en til­syne­la­ten­de fer­dig­gjæ­ret vin sent på høs­ten eller om vin­te­ren. Når vår­en kom og det begyn­te å bli var­me­re, våk­net noen av gjær­sop­pe­ne til liv igjen, og vinen begyn­te å gjæ­re på ny. Det­te var egent­lig et uøns­ket pro­blem, for flas­ke­ne og kor­ke­ne tål­te ikke det­te trykket.

Nå er det et gene­relt prin­sipp at man ikke skal sjek­ke ihjel en god his­to­rie. Men det er kan­skje fors­ker­instink­tet mitt som gjør at jeg gjer­ne vil vite hvor­dan ting hen­ger sam­men. Jeg begyn­te å få mine mis­tan­ker. Had­de de flas­ker på den­ne tiden? Ut fra det jeg har fun­net ut, begyn­te man å lage glass­flas­ker på 1600-tal­let, og de kom først i van­lig bruk på 1700-tal­let. Før det­te ble vinen opp­be­vart på fat eller i leir­kurk­ker, amfora­er. Om man “for­seg­ler” den sma­le åpnin­gen på en amfora med oli­ven­olje, vil det kun­ne hind­re oksy­de­ring. Men det er ikke nok til å kun­ne hol­de på tryk­ket fra en mus­se­ren­de vin. Jeg tror hel­ler ikke at man kla­rer å hol­de på det­te tryk­ket med tra­di­sjo­nel­le eike­fat. Så det er noe som ikke stem­mer her, uten at jeg kan gi noen fasit. 

Hvis man vil sma­ke mus­se­ren­de vin fra Limoux slik den opp­rin­ne­lig ble laget, skal man kjø­pe Blan­quet­te de Limoux, met­hode ancest­ra­le. Den lages av dru­en mauzac. Hvis jeg skal være ærlig, er det ikke min favo­ritt blant mus­se­ren­de viner, men det er en type vin vin­in­ter­es­ser­te bør ha smakt. De lager også en utmer­ket Cré­mant de Limoux, på char­don­nay, che­nin blanc, pinot noir og mauzac. Vin­mono­po­let har i sin podkast den prak­sis at de ald­ri nev­ner navn på pro­du­sent eller noe annet som kan iden­ti­fi­se­re vinen de omta­ler. De nøy­er seg med type, dis­trikt, drue, osv. Ofte har de blind­sma­kin­ger. Det typis­ke er at de får skjen­ket noe å drik­ke i svar­te glass, slik at det ikke er mulig å se hva som er i glas­set. Det kan være vin, øl, sider eller noe annet. 

Etter Limoux er det lite vin å hen­te langs dagens etap­pe. Og det blir ikke så mye vin i mor­gen hel­ler, så det er lurt å bunk­re i Limoux.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 15. etappe: Rodez — Carcassonne

Michael Matt­hews var den ster­kes­te, og bes­te dans­ke ble bare nr 6! Caleb Ewan sli­ter, og laget klar­te å få ham gjen­nom. Han ser nok fram til hvile­da­gen, men nep­pe til fjell­e­tap­pe­ne som føl­ger etter den.

Dagens etap­pe er også mye opp og ned, men uten de helt sto­re klatre­ut­ford­rin­ge­ne. Det er nok man­ge som vil spa­re kref­ter til de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, enten de har ambi­sjo­ner om å vin­ne, eller bare om å kom­me leven­de gjen­nom Pyre­ne­ene. Så også i dag kan et brudd gå inn. 

Car­cas­son­ne er en gam­mel borg­by som jeg anbe­fa­ler alle som måt­te være på de kan­ter, å besø­ke. Jeg hen­ter ofte fram utsnitt av det­te satel­litt­bil­det fra NASA, som viser den­ne delen av Frankrike.

con­verted PNM file

Car­cas­son­ne lig­ger omtrent der dalen mel­lom den syd­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral, Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene er på det sma­les­te. All trans­port over land mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet måt­te gjen­nom her, og Car­cas­son­ne byg­get sin rik­dom på å kre­ve toll av den­ne frakten. 

Topo­gra­fi­en har også en annen virk­ning. Områ­det mel­lom Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene dan­ner en trakt, med åpning mot Atlan­ter­ha­vet. Fuk­tig og gans­ke kjø­lig luft kom­mer inn fra Atlan­ter­ha­vet. Når den kom­mer inn i trak­ten pres­ses den opp­over, slik at den kjø­les ned og slip­per fuk­tig­he­ten i form av regn. Så i den­ne delen av Frank­ri­ke er det ofte regn, og tåke. Når luf­ten pres­ses inn i den­ne trak­ten, øker far­ten. Det kan være kraf­tig vind fra vest i dis­se områ­de­ne, en vind som mer­kes helt ut til Mid­del­ha­vet. Den­ne vin­den kan påvir­ke dagens etappe.

Vi skal inn­om vinor­må­det Cabardès. Det­te er et av områ­de­ne som er påvir­ket både av Atlan­ter­havs- og Mid­dela­havs­kli­ma, og her dyr­kes det dru­er kjent fra Bor­deaux, som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot, i till­legg til de van­li­ge middelhavsdruene.

Mal­pè­re er det vest­ligs­te vin­om­rå­det i Lan­gue­doc. Her møtes “Mid­del­ha­vet” og “Atlan­ter­ha­vet”. Det er selv­føl­ge­lig ikke have­ne som møtes — vi er et godt styk­ke inne i lan­det. Men her fin­ner man både mid­del­havs­dru­er og dru­er kjent fra atlan­ter­havs­re­gio­ner, som Bor­deaux. Områ­det fikk AOC sta­tus så sent som i mai 2007, etter å ha hatt VDQS sta­tus siden 1983. Og som nevnt mer­kes atlan­ter­havs­vin­den godt i områ­det. Ryt­ter­ne kan også kom­me til å mer­ke den­ne vin­den når de krys­ser her.

Mer enn 90% av vin­pro­duk­sjo­nen er rødvin, som i hoved­sak lages på dru­ene Mer­lot, Cot (Mal­bec) og Cin­sault. Mer­lot, som man sær­lig for­bin­der med St. Emil­lon og Pome­rol i Bor­deaux, utgjør mer enn 50% av pro­duk­sjo­nen. Også Cot, som gene­relt er mer kjent som Mal­bec , er en drue som sær­lig for­bin­des med Bor­deaux (og Argen­ti­na), mens Cin­sault er mer van­lig rundt Middelhavet.

Res­ten av vinen er rosé­vin, som i hoved­sak lages på dru­ene Cin­sault, Gre­nache og Lla­do­ner pelut. Det­te er drues som for­bin­des med Mid­del­ha­vet og Rhô­ne. Men så er da også rosé­vin i utpre­get grad en Mid­del­havs­vin. Skjønt rosé­vi­nens popu­la­ri­tet gjør at vi nå også kan få rosé­vin fra Bordeaux. 

Dagens mål­by, Car­cas­son­ne, Det­te er en flott og impo­ne­ren­de borg­by, som abso­lutt er verdt et besøk. Den lig­ger omtrent der pas­sa­sjen mel­lom Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir er på det sma­les­te. De kon­trol­ler­te han­dels­ru­ten mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet, og krev­de toll på vare­ne som pas­ser­te. Fri­han­del var gans­ke ukjent på den tiden. 

I mor­gen er det stil­ler før stor­men. Eller en hvile­dag før syk­lis­te­ne tar fatt på Pyreneene. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 14. etappe: Saint-Étienne — Mende

Det er Dan­marks år i år. Når Jonas Vinge­gaard av åpen­ba­re grun­ner vel­ger å ta en gans­ke rolig dag på job­ben, slår Mads Peder­sen til med nok en dansk sei­er. Det ble som ven­tet brudd­sei­er, og Mads Peder­sen var den smar­tes­te og ster­kes­te i det bruddet.

Dagens etap­pe er også en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. Den avslut­tes i Men­de, opp Côte de la Croix Neu­ve, som også er kjent som Mon­tée Jala­bert, etter at Lau­rent Jala­bert vant den førs­te etap­pen opp hit i 1995. Det er bratt opp til avslut­nin­gen på en fly­stri­pe. Det­te er en etap­pe for en som kan vin­ne en bak­kespurt. Om jeg hus­ker rett, var Lau­ren Jala­bert en spur­ter som etter en stygg kræsj slu­tet å være med i gla­dia­tor­kam­pe­ne mel­lom spur­ter­ne, og “omsko­ler­te” seg til å bli en mer klatre­sterk ryt­ter. Da pas­set nok en avslut­ning som den­ne godt.

Hvor len­ge var Adam i Para­dis? Det ble i alle fall ikke noe langt opp­hold i vin-para­dis den­ne gan­gen. Etap­pen star­ter i depar­te­men­tet Loire, men det er ikke der vi fin­ner vin­om­rå­det Loire. Elven Loire har rik­tig­nok sitt utpring ikke så langt her­fra. Men Loire er en lang elv, og det er len­ger mot nord langs elven vi fin­ner de man­ge inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne som reg­nes til Loire.

Etap­pen går gjen­nom et områ­de hvor det i bes­te fall er vans­ke­lig å fin­ne god vin. Den avslut­tes i depar­te­men­tet Loze­re, som er et av de tyn­nes befol­ke­de depar­te­men­te­ne i Frank­ri­ke. Her er det man­ge sau­er, men ikke så mye folk.

En gang vi var i områ­det, vil­le jeg gjer­ne ha en lokal vin. Iføl­ge turist­re­kla­men laget de mye god vin i omår­det. Men man skal ikke tro turist­re­kla­men når det gjel­der slikt. Jeg bestil­te en rødvin fra en av de pro­du­sen­ter som fikk rosen­de omta­le i turist­re­kla­men. Kel­ne­ren på res­tau­ran­ten hvor vi spis­te, anbe­fal­te at vi hel­ler skul­le vel­ge en annen vin, uten at jeg hus­ker hvil­ken. Men den var ikke lokal, og jeg vil­le sma­ke den loka­le vinen. Kel­ne­ren had­de rett. Jeg bestil­ler nok ikke en til­sva­ren­de vin nes­te gang jeg måt­te være i området. 

Det ble visst­nok pro­du­sert god vin i områ­det før vin­lu­sen phyl­lox­e­ra øde­la det mes­te av euro­pe­is­ke vin­stok­ker på slut­ten av 1800-tal­let og begyn­nel­sen av 1900-tal­let. Vin­mar­ke­ne i det­te områ­det ble ikke til­plan­tet på nytt. Noen for­sø­ker å byg­ge opp igjen vin­pro­duk­sjo­nen. Men det gjen­står å se om de lykkes.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 13. etappe: Le Bourg d’Oisans — Saint-Étienne

I går var det vel­dig frust­re­ren­de ikke å ha til­gang til en TV-kanal som sen­der Tour de Fran­ce. Å føl­ge nett­opp­da­te­rin­ger fra TdF og diver­se twit­ter­opp­da­te­rin­ger, blir ikke det sam­me. Tom Pid­cock vant på en over­be­vi­sen­de måte, og ble med sine 22 år den yngs­te som har vun­net opp til Alpe d’Huez i TdF. Etter all den mot­gan­gen Chris Froo­me har hatt de sis­te åre­ne, var det litt fint å se at han også var i stand til å være med helt frem­me. Jonas Vinge­gaard beholdt den gule trøy­en. Simon Gesch­ke beholdt klatre­trøy­en. Og alle kom i mål innen­for tidsgrensen.

I dag er det en kupert etap­pe, uten de sto­re klatre­ut­fod­rin­ge­ne. Jeg reg­ner med at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil slik­ke sine sår og se det­te mer eller mind­re som en resti­tu­sjons­økt. Sam­ti­dig er den nok litt for hard, sær­lig mot slut­ten, for spur­ter­ne, slik at de hel­ler ikke har noe sær­lig å kjø­re for. Så da ser det­te ut som en typisk etap­pe hvor et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re kan gå inn. 

Jeg skrev i inneld­nin­gen til årets Tour at et det ikke var vel­dig mye inter­es­sant vin å fin­ne. Men i dag er det edle drå­per å hen­te. Etap­pen krys­ser den nord­li­ge delen av Rhô­nen. Skjønt det er ikke helt sant. Rhô­nen star­ter i de Sveit­sis­ke alper. 9. etap­pe gikk langs Rhô­nen, og krys­set elven før klat­rin­gen opp mot mål. Den ren­ner ut i Lac Léman nær Mon­treux, og fort­set­ter fra utlø­pet av den­ne sjø­en ved Gene­ve, ned mot Lyon, hvor den ren­ner sam­men med elven Saò­ne. Men når vi i vin­sam­men­heng snak­ker om Rhô­ne, da er det områ­det langs den del av elven som er syd for Lyon. 

Det er van­lig å skil­le mel­lom den nord­li­ge delen av Rhô­ne, som fransk­menn kal­ler Rhô­ne Sep­tren­ti­no­al, og den syd­li­ge delen som i Frank­ri­ke kal­les Rhô­ne Mér­i­dio­nal. Den nord­li­ge delen er områ­det nord for Valen­ce. Den syd­li­ge delen er områ­det syd for Mon­te­li­mar. I områ­det mel­lom Valen­ce og Mon­te­li­mar pro­du­se­res ikke mye vin, i alle fall ikke inter­es­sant vin. Der dyr­kes det mer apri­ko­ser, fers­ken og annen frukt. Den syd­li­ge delen er Rhô­ne-del­ta­et, som brer seg utover et i hoved­sak gans­ke flatt område. 

I den syd­li­ge delen domi­ne­rer dru­ene Syrah og Gre­nache. Men Gre­nache er en drue som liker mye var­me, og i den nord­li­ge delen av Rhô­ne er det for kjø­lig til å dyr­ke Gre­nache. Så her er Syrah ene­rå­den­de når det gjel­der sorte dru­er. Det­te er hjem­me­om­rå­det til Syrah. Jeg tar med en len­ke til den­ne epi­so­den av Vin­mono­po­lets podkast: Syrah — bli kjent med druen

Rhô­ne­da­len er en rift-dal. Mas­sif Cen­tral er et gam­melt, og i utgangs­punk­tet vul­kansk fjell­om­rå­de. Det utford­res fra syd-øst av de noen hund­re mil­lio­ner år yng­re Alpe­ne, og i syd-vest av Pyre­ne­ene. Fjell er som isfjell. De er langt stør­re under enn over over­la­ten. Det er enor­me kref­ter i sving der dis­se fjel­le­ne møtes. Geo­lo­gisk er de gans­ke uli­ke. Rhô­ne­da­len, i alle fall i nord er i hoved­sak rif­ten mel­lom Alpe­ne i øst og Mas­sif Cen­tral i vest. Vi kan mer­ke oss at de inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne, med et unn­tak, lig­ger på vest­si­den, eller langs høyre­bred­den som fransk­menn sier. Det vil si bred­den til høy­re med­strøms. Unn­ta­ket er Hermi­ta­ge og Cro­sez-Hermi­ta­ge. Men her har elven tatt en snar­vei, slik at elven går vest for dis­se områ­de­ne, men geo­lo­gisk hører de til høyrebredden. 

Dagens etap­pe krys­ser Rhô­nen ved byen Vien­ne, og fort­set­ter gjen­nom et av de aller bes­te vin­om­rå­de­ne langs Rhô­nen: Côte-Rotie. Côte-Rotie er en dyr vin. Vin­mono­po­let har i øye­blik­ket 57 Côte-Rotie, som kos­ter fra 440 kr og opp­over. Det er en vin laget av i hoved­sak av Syrah. Jeg vel­ger ofte en Syrah fra Rhô­ne til vilt. Vi plei­er å spi­se rype­bryst and­re jule­dag, og da vel­ger jeg ofte Côte-Rotie, alter­na­tivt en Cor­nas, som pro­du­se­res litt len­ger syd. 

Van­lig­vis vel­ger jeg ikke en så dyr vin som Côte-Rotie. Som regel blir det en rime­li­ge­re syrah-vin fra Rhô­ne. I nord domi­ne­rer syrah. I Côte-Rotie er det til­latt med inn­til 20% av den grøn­ne dru­en Vio­g­ni­er, som er dru­en den enes­te dru­en til­latt i Cond­rieu, litt len­ger syd i Rhô­ne. Hvis man skal ha vio­g­ni­er på sitt bes­te (og dyres­te) vel­ger man en vin fra Condrieu.

Det er ikke len­ger van­lig å bru­ke grøn­ne dru­er i rødvin, selv om det man­ge ste­der er til­latt. Noen pro­du­se­ne­ter bru­ker noe grøn­ne dru­er, men ikke på langt nær så mye som er til­latt. Mye Côte-Rotie er laget av 100% syrah. I den syd­li­ge delen av Rhô­ne kom­bi­ne­res gjer­ne syrah med dru­er som gre­nache og mour­ve­d­re. Til vilt, f.eks. til en van­lig søn­dags­mid­dag, vel­ger jeg ofte en syrah-domi­nert vin, gjer­ne 100% syrah fra den syd­li­ge delen av Rhô­ne, som ikke er så dyre som vine­ne fra len­ger nord. Jeg tar med nok en len­ke til en epi­so­de i Vin­mono­po­lets podkast: Vin til vilt

Husets rødvin hos oss er Petit Ours Brun fra Mathieu Bar­ret. Jeg inn­røm­mer at min svak­het for bam­ser har hatt betyd­ning for val­get. Men det er en utmer­ket Côte-du-Rhô­ne laget av 100% syrah. Jeg har en gang fått den­ne vinen ser­vert som en del av vin­pak­ken på en stjer­ne­res­tau­rant i Paris, og jeg tror ikke at de vel­ger vin for­di det er fine bam­ser på etiketten.

Da jeg for en tid siden åpnet den nest­sis­te flas­ken på lage­ret, vil­le jeg bestil­le fler. Til min for­skrek­kel­se opp­da­get jeg at den var i ferd med å bli utsolgt. Den kun­ne ikke len­ger bestil­les, og de had­de den ikke på mitt loka­le Vin­mno­pol. Men jeg opp­da­get at de had­de den på Alna­bru. Jeg tror de had­de 19 flas­ker, og jeg kjøp­te 12 av dem. Det var årgang 2020, mens den jeg had­de hatt var 2019. Nå har 2021-årgan­gen kom­met inn. 

Men vi må flyt­te oss nord­over, til Côte-Rotie. Det var Gui­gal som løf­tet Côte-Rotie på 1980-tal­let. Jeg kjø­per gjer­ne Gui­gals Côte-Rotie på Gare­der­moen. Da kjø­per jeg stan­dard­ut­ga­ven, om man kan kal­le en såpass dyr vin som en stan­dard­vin. Områ­det deles gjer­ne i Côte Bru­ne og Côte Blon­de og en del sel­ges med angi­vel­se av vin­mark. Vil vi ha vin fra de bes­te vin­mar­ke­ne, som La Mou­li­ne, La Tur­que og La Lan­don­ne, må man ut med mer enn 3 000 kro­ner per flaske. 

Dyr vin er dyrt. Men slik vin er ikke spe­si­elt dyr i Nor­ge. Den er fak­tisk rime­lig i for­hold til pri­se­ne i man­ge and­re land, om vi i det hele tatt kan kal­le vin i den­ne pris­klas­sen for rime­lig. Slik vin­om­set­nin­gen er orga­ni­sert i dag, er det kon­kur­ran­se i import/engrosmarkedet. Det kan vir­ke litt mer­ke­lig at man har kon­kur­ran­se i et mar­ked med bare en detal­jist, nem­lig Vin­mono­po­let. Men impor­tø­re­ne kan også sel­ge til res­tau­ran­ter. Og når det kom­mer til styk­ket er det oss, det vin­kjø­pen­de pub­li­kum som til slutt bestem­mer hva som blir solgt, og der­med også hva som blir væren­de i Vin­mono­po­lets hyller.

Vin­mono­po­let impor­te­rer så vidt jeg vet ikke len­ger vin selv. De kan inn­hen­te anbud fra impor­tø­rer hvis de skal ha en vin inn i stan­dard­ut­val­get. De kan f.eks. inn­hen­te anbud på en rød Côte du Rhô­ne. Da kom­mer impor­tø­re­ne med sine til­bud, og de vur­de­res i en inn­kjøps­pro­sess blant annet basert på blind­sma­king i et panel i Vinmonopolet.

Impor­tø­re­ne kan til­by sine viner (samt øl, brenne­vin mm) i bestil­lings­ut­val­get. Det er det­te bestil­lings­ut­val­get som gjør Vin­mono­po­let til kan­skje ver­dens bes­te vin­hand­ler. Vin­mono­po­let har nå over 30 000 varer i sitt utvalg. Det frans­ke vin­bla­det La Revue du Vin de Fran­ce gir hvert år ut en kata­log over frans­ke vin­hand­le­re. De fles­te har noen hund­re vin­ty­per. Bare de aller størs­te i f.eks. Paris, kan ha så mye som 5 000 viner. De fles­te vin­hand­le­re jeg har besøkt har et godt utvalg og god kunn­skap av regio­nal og lokal vin, samt et lite utvalg fra de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne som Bor­deaux, Bur­gund og Champag­ne. Hvis man skal ha noe litt mer spe­si­elt fra and­re områ­der, kan det være vans­ke­lig å fin­ne. Min erfa­ring er at det fin­ner man let­test i de sto­re super­mar­ke­de­ne, som gjer­ne har sitt eget, nasjo­na­le basis­ut­valg, som gjer­ne sup­ple­res med regio­nal og lokal vin. Noen av vin­hand­ler­kje­de­ne har også et slikt utvalg, men ikke sær­lig stort. Og ingen av dem har noe “bestil­lings­ut­valg”. Man kan kjø­pe det de har inne. Hvis du vil vite mer om bestil­lings­ut­val­get, kan du høre på Vin­mono­po­lets podkast Bestil­lings­ut­val­get — hvor­dan vir­ker det?

Det er også noen pro­se­dy­rer for test­ut­valg m.m. hos Vin­mono­po­let, som jeg ikke går nær­me­re inn på. Viner som sel­ger godt, blir væren­de i stan­dard­ut­val­get. Det er uli­ke kate­go­ri­er av vin­mono­pol­ut­salg, basert på hvor sto­re de er. Utsal­ge­ne kan også ha et eget utvalg i til­legg til stan­dard­ut­val­get. Jeg bor på Frog­ner, og jeg tror utval­get av champag­ne er stør­re der enn i en del and­re butik­ker av til­sva­ren­de stør­rel­se. Men til­ba­ke til prisene. 

Vi beta­ler moms på vin, som på de aller fles­te and­re varer. Det er et påslag på 25%, og vi beta­ler moms på sær­av­gif­ter — det er ikke noe spe­si­elt for alko­hol. Mom­sen utgjør 20% av utsalgs­pri­sen. Hvis en vin kos­ter 3000 kro­ner i utsalg, utgjør mom­sen 600 kro­ner. Moms­sat­sen kan variere fra land til land. I EU skal stan­dard moms­sats være mini­mum 15%. 

Jeg antar at impor­tø­re­ne bestem­mer sin egen avan­se, men de er også opp­tatt av å ha kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Alko­hol­av­gif­ten beta­les etter meng­den alko­hol, helt uav­hen­gig av om det er en dyr eller bil­lig vin. For en van­lig flas­ke vin med 13,5% alko­hol, utgjør alko­hol­av­gif­ten 43 kro­ner. Det­te bidrar til at bil­lig vin er rela­tivt dyr i Nor­ge, mens dyr vin er rela­tivt rime­lig. Hvis man kjø­per en flas­ke vin som kos­ter 100 kro­ner i utsalg, utgjør mom­sen 20 kro­ner. Av de gjen­væ­ren­de 80 kro­ner er 43 kro­ner alko­hol­av­gift, slik at man beta­ler 37 kro­ner for selve vinen, som inklu­de­rer pro­duk­sjon av vinen, tap­ping, trans­port, samt impor­tø­rens og Vin­mono­po­lets avan­se. Hvis vi dob­ler og kjø­per en vin som kos­ter 200 kro­ner, utgjør moms 40 kro­ner. Alko­hol­av­gif­ten er fort­satt 43 kro­ner, slik at vi beta­ler 117 kro­ner for vinen inklu­dert alle van­li­ge pro­duk­sjons- og salgs­om­kost­nin­ger. Så vi får mye mer kva­li­tet for pen­ge­ne om vi avstår fra den bil­ligs­te vinen.

Vin­mono­po­lets avan­se er lav, så vidt jeg vet 8.2%, og den utgjør ald­ri mer enn 88 kro­ner for en flas­ke. Om vi skul­le få vin i butikk, vil avgif­te­ne og utsalgs­ti­de­ne være bestemt av sta­ten, og være de sam­me — slik det er for butikk­øl i dag. Vi vil lett ende med et kje­de­lig KIWI-utvalg av vin, og en betje­ning som ikke har noe vin­kunn­skap. En ulem­pe med Vin­mono­po­let er at vi kan kjø­pe det de har, selv om utval­get er stort. En gang kjøp­te jeg en del vin hos en vin­hand­ler i Århus. Den ble dre­vet av en por­tu­gi­ser, og han had­de spe­sia­li­sert seg på por­tu­gi­sisk vin. Vi kan også ten­ke oss at en ita­li­ensk res­tau­rant kan sel­ge et kre­sent utvalg av ita­li­ensk vin, for­ut­satt at de får lov til å sel­ge flas­ker som folk kan ta med. Det er ikke sik­kert, de får ikke lov til å sel­ge øl på den måten i dag. Men for de fles­te vil det blir et begren­set bil­lig­bu­tikkut­valg av vin, omtrent som vi har et begren­set og kje­de­lig utvalg av mat i dag.

Jeg vil til­ba­ke til der dagens etap­pe krys­ser Rhô­nen. Litt syd for Côte-Rôtie fin­ner vi Cond­rieu. Det er et områ­de hvor det kun pro­du­se­res hvit­vin, og dru­en er Vio­g­ni­er. Det er her man får vio­g­ni­er på sitt bes­te, og dyres­te. Vio­g­ni­er er en drue som gir en vin med mye svak, men gans­ke lavt syrenivå. 

Til kyl­ling kan man vel­ge om man vil ha hvit­vin, rosé­vin eller rødvin. Vin­val­get vil blant annet avhen­ge av til­be­hø­ret, men det går jeg ikke nær­me­re inn på. Hvis jeg vel­ger rødvin, vil jeg ha en rela­tivt lett rødvin, f.eks. en vin lagt på pinot-noir eller gamay, gjer­ne en Beau­jo­lais. Hvis jeg vel­ger hvit­vin, vel­ger jeg gjer­ne en vin laget av vio­g­ni­er. Men jeg vel­ger nok en rime­li­ge­re vin enn Cond­rieu. Det er som oftest et valg når vi er i Frank­ri­ke, og da blir det gjer­ne en vio­g­ni­er fra Languedoc.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 12. etappe: Briançon — Alpe d’Huez

Det er visst Dan­marks år i år. Først holdt Mag­nus Cort Nielsen klatre­trøy­en til og med 8. etap­pe, len­ger enn hva jeg had­de ven­tet. Da jeg reg­net med at han had­de gjort sitt, gikk han hen og vant en etap­pe. Og nå vant Jonas Vinge­gaard og tok den gule trøy­en. Det er et mys­te­ri­um hvo­dan Dan­mark kla­rer å fram så gode klat­re­re. Jeg er litt uten­for begi­ven­he­te­nes sen­trum. Da jeg var fer­dig med gårs­da­gens pro­gram, for­søk­te jeg å fin­ne en TV-kanal på hotel­let som sen­te Tour de Fran­ce, slik at jeg kun­ne få med meg slut­ten. Jeg fant fot­ball, fot­ball og wrest­ling, men ikke Tour de Fran­ce. Hel­dig­vis kun­ne jeg i alle fall se noen video­er fra høyd­punk­te­ne på TdFs nettsider. 

I dag er det 14. juli, Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne på den­ne dagen. Nå ven­ter en ny knall­hard etap­pe, med tre HC-klat­rin­ger, og avslut­ning opp klas­si­ke­ren Alpe d’Huez. I dag bør Poga­car angri­pe, så det­te kan bli interessant.

Jeg får trau­ma­tis­ke min­ner når jeg ser på den­ne etap­pen. Den er ikke vel­dig ulik den etap­pen de syk­let 22. juli 2011, skjønt den etap­pen var kor­te­re og fulg­te en litt annen rute, selv om den også gikk over Col du Gali­bi­er og end­te på Alpe d’Huez. Jeg fulg­te etap­pen på fransk TV, og skul­le se fina­len i Paris. Etap­pen var vel­dig spen­nen­de, helt til mel­din­ge­ne fra Regje­rings­kvar­ta­let og Utøya begyn­te å tik­ke inn. Da ble syk­kel helt uvesentlig. 

Aust­rals­ke Cadel Evans, som vant i 2011, er en syk­list jeg av man­ge grun­ner had­de stor sans for. Han var den førs­te aust­ra­li­er som vant Tour de Fran­ce og en Grand Tour. Det var en av de vir­ke­lig sto­re aust­rals­ke idretts­pre­sta­sjo­ner, og det var gans­ke sik­kert det størs­te idretts­øye­blik­ket for Cadel Evans. Etter å ha vun­net Touren ble han inter­vju­et av den frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe, og fikk blant annet spørs­mål om hva den­ne sei­e­ren betød. Han svar­te omtrent slik: Det­te er ikke vik­tig i det hele tatt. Vi lever i en bob­le. Det som er vik­tig er det som har hendt i Nor­ge. Han nevn­te også Amy Wine­hou­ses død. Hun døde 23. juli 2011. Han sa ikke det til nors­ke jour­na­lis­ter som fisket etter sym­pa­ti, men til en fransk avis som bare skri­ver om sport. Min respekt for Cadel Evans ble ikke mind­re etter det inter­vju­et. Men vi får la de min­ne­ne lig­ge i bak­grun­nen, selv om vi ikke skal glem­me dem. 

Sis­te del av etap­pen er i depar­te­men­tet Isé­re. Med litt vel­vil­je kan vi fin­ne litt vin her­fra, i alle fall om vi skul­le være i områ­det, klas­si­fi­sert som IGP Isé­re. For­flyt­ter vi oss til dalen litt nord-vest for dagens etap­pe fin­ner vi under­om­rå­det IGP Coteaux du Gré­sivau­dan, i skrå­nin­ge­ne i Char­tereuse­mas­si­vet. Her får dru­ene mye sol, og det er et varmt mikro­kli­ma. Det pro­du­se­res mest hvit­vin, men også rødvin og rosévin.

Det dyr­kes noen tra­di­sjo­nel­le dru­er i områ­det, som man i alle fall ikke fin­ner man­ge and­re ste­der. L’Etraire de la Dui  er en rød/svart drue fra Isé­re, som gir en tan­nin­rik, fruk­tig og litt kryd­ret vin. Den skal pas­se godt til vilt, sier mine kilder.

La Verdes­se er en hvit drue som kom­mer fra Isè­re. Den gir en alko­hol­rik vin med lys gul farge,

Le Per­san er en rød/svart drue som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Saint-Jean-de-Mau­rien­ne, men dyr­kes nå i les coteaux du Gré­sivau­dan. Den gir en rela­tivt tan­nin­rik vin som sies å gå godt med rødt kjøtt, and og gås.

IGP er en klas­si­fi­se­ring på et lave­re nivå enn AOP. Det kan være utmer­ket vin. Det er man­ge eksemp­ler på at pro­du­sen­ter som eks­pe­ri­men­te­rer for å utvik­le inter­es­san­te viner, vel­ger en IGP-klas­si­fi­se­ring frem­for AOP, hvor kra­ve­ne er stren­ge­re, og der­med rom­met for eks­pe­ri­men­te­ring og pro­duk­tuv­kling tran­ge­re. Men det­te er et feno­men vi først og fremst fin­ner i områ­der hvor det også kan pro­du­se­res og pro­du­se­res AOP-klas­si­fi­ser­te viner. Når det, som i Isè­re kun fin­nes IGP-klas­si­fi­ser­te viner, tyder det på at man ikke pro­du­se­rer vin på det nivå­et som kre­ves for AOP-klas­si­fi­se­ring. Sann­syn­lig­vis er det også her enkelt­pro­du­sen­ter som sat­ser på kva­li­tet. Men viner fra den­ne type områ­der er vans­ke­lig å fin­ne uten­for områ­det. Vi er i kjen­te ski­om­rå­der, og det mes­te av vinen blir druk­ket av lokal­be­folk­nin­gen og turis­ter i området.

Jeg tar med en annen lokal spe­sia­li­tet, fra Saint Jean-de-Mau­rien­ne, hvor ryt­ter­ne svin­ger av fra dalen for å ta fatt på klat­rin­gen opp til Col de la Croix de Fer. Her fin­ner vi kniv­pro­du­sen­ten Opinel,  som har pro­du­sert kni­ver siden 1890, da Joseph Opinel kon­stru­er­te den iko­nis­ke fol­de­kni­ven med treskaft.

Den sel­ges man­ge ste­der. Men jeg vil kjø­pe en slik kniv når jeg en gang kom­mer til det­te stedet.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France. 11. etappe: Albertville — Col du Granon Serre Chevalier

Jeg fikk ikke sett gårs­da­gens etap­pe. Da satt jeg på fly­et. 12 timer fly­rei­se er bare fryk­te­lig kje­de­lig. Jeg had­de ikke ven­tet at Mag­nus Cort Nielsen skul­le ta hjem denne. 

I dag er det en etap­pe for de vir­ke­lig klatre­ster­ke, med en 1. kat og to HC. Etap­pen ender på top­pen av en HC

Det­te er en av etap­pe­ne hvor vi i prak­sis kan glem­me vin. Det pro­du­se­res sik­kert noe vin langs den førs­te delen av etap­pen, men ikke noen vin som noen har fun­net grunn til å skri­ve om — i alle fall ikke som jeg har fun­net. Så går det bare opp i fjel­le­ne, for høyt til at man kan dyr­ke vindruer.

Etter å ha fulgt Tour de Fran­ce i man­ge år, på jakt etter vin og annet inter­es­sant drik­ke, har jeg vært inn­om, i alle fall vir­tu­elt, man­ge områ­der hvor jeg ikke viss­te at de pro­du­se­rer vin. Et av de vir­ke­lig hyg­ge­li­ge bekjent­ska­per har vært Savoie. Men Savoie er et områ­de som det er vans­ke­lig å få over­sikt over, og siden dagens etap­pe ikke er inn­om noen av dis­se vin­om­rå­de­ne, går vi ikke inn i detaljer. 

Les gjer­ne Vin­mono­po­lets artik­kel om Savoie, og hør på epi­so­den som Savoie i deres utmer­ke­de podkaste­se­rie, som det er len­ker til i artikkelen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2022. 10. etappe: Morzine Châtel les Portes du Soleil — Megève

Så ble det en ryt­ter fra fjellan­det Lux­em­burg som vant den førs­te alpe­etap­pen. Og i alpe­ne holdt det ikke len­ger å være kon­gen av de dans­ke bjer­ge, og klatre­trøy­en gikk til Simon Gesch­ke. Jeg tror nok ikke Mag­nus Cort Nielsen får den til­ba­ke, men han beholdt den lenge. 

Etter en hvile­dag fort­set­ter etap­pen fra der det var mål­gang søn­dag. Her ven­ter nok en fjell­e­tap­pe, men ingen har­de­re stig­ning enn andrekategori.

Når etap­pen syk­les, sit­ter jeg for­hå­pent­lig­vis på et fly til Sin­ga­po­re, så jeg må nøye meg med å lese om det som skjed­de etter at jeg har kom­met fram. Men det ser ut til at SAS-fly­et mitt til Køben­havn ikke går, så jeg er avhen­gig av at reise­by­rå­et fin­ner en rute.

Etap­pen går ned til Lac Léman. Under­veis går etap­pen gjen­nom et at de gans­ke man­ge ste­de­ne i Frank­ri­ke som heter Champag­ne, eller her i fler­talls­for­men Champag­nes. Champag­ne betyr egent­lig noe slikt som åker­land, og er det sam­me ordet vi fin­ner i det ita­li­ens­ke Cam­pa­nia, og i ordet kam­pan­je. Men at ste­det heter Cam­pag­ne betyr ikke at de får lov til å sel­ge den vin de måt­te lage som champagne. 

Etap­pen kom­mer ned til Lac Léman ikke langt fra ste­det Évi­an, eller Évi­an-les-Bains. Évi­an er et av de kjen­te jåle­mer­ke­ne når det gjel­der fransk flaske­vann, og et av man ofte får ser­vert på res­tau­ran­ter. Om jeg skal være ærlig, så synes jeg ikke Évi­an er et spe­si­elt godt vann. Van­net i Frank­ri­ke er helt greit å drik­ke, men er ikke nød­ven­dig­vis godt. Når vi er i Frank­ri­ke, plei­er vi å drik­ke flaske­vann. Men vi drik­ker stort sett stan­dard­van­net til Carre­four, som kom­mer fra Auverg­ne, som i alle fall vi synes sma­ker bed­re enn Évian. 

Etap­pen går høyt, men 384 moh som det laves­te punk­tet. Her er vi høy­ere enn der hvor det van­lig­vis dyr­kes vin­dru­er. Så det er vans­ke­lig å fin­ne vin langs dagens etappe. 

Hvis vi had­de tatt til venst­re like etter mel­lom­sprin­ten, vil­le vi ha kom­met inn i Côte d’Arve. Côte d’Arve er en syd­vendt skrå­ning som får mykje lys og mykje var­me, og som gjør det mulig å dyr­ke vin akku­rat her. Det pro­du­se­res mest mus­se­ren­de vin, bl.a. med den loka­le dru­en Grin­get, sam­men med la mon­deu­se blan­che, la gros­se rous­set­te og le bon blanc. Det bes­te områ­det er Ayze. Den mus­se­ren­de vinen her­fra kal­les ofte champag­ne savoy­ard, men det er selv­føl­ge­lig ikke en beteg­nel­sen pro­du­sen­te­ne får lov til å bru­ke. I områ­det lages også noe van­lig hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten. Hos Vin­mono­po­let fin­ner jeg to Cré­mant de Savoie, som ikke har noen nær­me­re steds­an­gi­vel­se. Pro­duk­sjo­nen er uan­sett liten. Det pro­du­se­res ca 1550 hl eller ca 200 000 flas­ker mus­se­ren­de Cru d’Ayze per år. Jeg antar at det mes­te sel­ges lokalt, gjer­ne til skiturister. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Syklister bør kunne svinge til høyre på rødt lys

Jeg har syk­let en god del i and­re land, ikke minst i Frank­ri­ke. Der er det van­lig at folk som syk­ler kan svin­ge til høy­re på rødt lys. Jeg har også sett eksemp­ler på at syk­lis­ter kan krys­se gang­felt på rødt lys. Jeg har sett til­sva­ren­de i Bel­gia, Neder­land og Tysk­land. Om jeg også har sett det i Dan­mark, er jeg ikke helt sik­ker på. Men det skal i alle fall være inn­ført der også. Nå er det snakk om å inn­føre det­te i Nor­ge også, selv­sagt len­ge etter at det er gjort i and­re land. I Nor­ge er det ald­ri noe som has­ter når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ling. Aften­pos­ten har en mis­vi­sen­de click-bait over­skrift, hvor de skri­ver at syk­lis­ter skal kun­ne syk­le på rødt. Man må lese artik­ke­len for å se at det hand­ler om å kun­ne svin­ge til høy­re. Men vi vet at tas­ta­tur­kri­ger­ne ofte ikke leser mer enn over­skrif­ten før de star­ter sitt trol­le­ri, og da får vel Aften­pos­ten det som de ønsker.

Jeg har sett hev­det at 75% av folk som syk­let i Køben­havn sving­te til høy­re på rødt lys, også før det ble til­latt. Men det ble bare sagt som et eksem­pel på (mang­len­de) lov­ly­dig­het i et fore­drag som egent­lig hand­let om noe helt annet enn syk­kel. Jeg har ikke sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger dette.

Så vidt jeg vet er det­te ikke gjen­nom­ført som gene­rell regel. Jeg syk­ler mye i Frank­ri­ke, men vet egent­lig gans­ke lite om hvor­dan tra­fikk­reg­le­ne for syk­lis­ter er der. Det er ikke så far­lig, for det er stort sett skil­tet, så jeg hol­der meg til skil­tin­gen i til­legg til å bru­ke hodet. I man­ge lys­kryss er det skil­tet at man kan syk­le til høy­re på rødt. For syk­len­de som skal svin­ge til høy­re betyr rødt lys at man har vike­plikt, ikke at det er forbudt.

Jeg syk­ler ikke på rødt lys. Det er ikke for­di det er far­lig å syk­le på rødt lys. Det er det ikke hvis man ser seg for og kon­sta­te­rer at krys­set er klart. Da jeg for noen år siden for­søk­te å fin­ne eksemp­ler på kol­li­sjo­ner med folk på syk­kel som skyld­tes at noen had­de syk­let på rødt, fant jeg ingen. Det uten­luk­ker ikke at det kan ha kom­met noen sene­re, men det er i alle fall ikke et alvor­lig pro­blem. Poli­ti­et maser som van­lig om sine mørke­tall og sier at det er fryk­te­lig far­lig, uten å kun­ne doku­men­te­re noe som helst.

Det som vir­ke­lig er far­lig, er den typis­ke bilist­rød­lys­kjø­rin­gen, hvor man ser at det skif­ter til gult, og gir gass i ste­det for å brem­se ned å stan­se. Da pas­se­rer bilis­ten krys­set i stor fart, noen gang så sent at fot­gjen­ge­re og krys­sen­de tra­fikk har fått grønt lys. Jeg ser fle­re bilis­ter enn syk­lis­ter som krys­ser på rødt. 

Men det er for­budt å syk­le på rødt lys. Jeg kan ikke skry­te på meg å være vel­dig lov­ly­dig gene­relt. Men jeg vil ikke gi gra­tis amu­ni­sjon til syk­kel­ha­ter­ne. Dess­uten er det ofte greit å set­te et eksem­pel ved å stop­pe og ven­te på rødt lys. Når det­te er sagt: Det hen­der at jeg svin­ger opp på for­tau­et foran et lys­kryss og svin­ger til høy­re på for­tau­et, hvis det er rødt lys og det ikke er gåen­de på for­tau­et. Det er en dår­lig, men lov­lig løs­ning. Med de syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­le­ne vi har i Nor­ge, må vi som syk­ler utnyt­te den flek­si­bi­li­te­ten reg­le­ne gir oss, selv om det ikke er gode løsninger.

Jeg har så langt ikke sett noen doku­men­ta­sjon på effek­ten av å til­la­te syk­len­de å svin­ge til høy­re på rødt lys. Så vidt jeg vet star­tet man i Frank­ri­ke med et for­søk i Stras­bourg, og erfa­rin­ge­ne der­fra var så gode at man utvi­det det til å gjel­de hele Frankrike.

I 2015 stil­te Kjell Ingolf Rop­stad et spørs­mål til davæ­ren­de sam­ferd­sels­min­in­s­ter Ketil Sol­vik-Olsen om han vil­le vur­de­re å inn­føre en regel om at bilis­ter kan svin­ge til høy­re på rødt, slik det er i en del del­sta­ter i USA. Hel­dig­vis sa Ketil Sol­vik-Olsen nei. Jeg site­rer føl­gen­de fra Ketil Sol­vik-Olsens svar:

Jeg har selv bodd fle­re år i USA, og prak­ti­sert rege­len. Mine per­son­li­ge erfa­rin­ger er posi­ti­ve og opp­le­ver at ord­nin­gen gir en litt smi­di­ge­re flyt i tra­fik­ken ved git­te for­ut­set­nin­ger. Sam­ti­dig viser ame­ri­kansk forsk­ning at ulyk­kes­ri­si­ko­en for gåen­de og syk­len­de øker med hen­holds­vis 56 og 71 pro­sent, der en slik regel inn­fø­res. Årsa­ken er hoved­sak­lig død­vin­kel­pro­ble­ma­tikk ved høyre­sving i kryss, dvs ulyk­ker som føl­ge av at føre­ren ikke ser syklisten/fotgjengeren ved siden av kjøre­tøy­et. Det er også en kjent utford­ring i Nor­ge, og hvor ande­len myke tra­fi­kan­ter gene­relt er høy­ere enn i USA.

Regje­rin­gen har som kjent et uttalt mål om at fle­re skal syk­le og gå, og vi må da også ha et sær­skilt fokus på dis­se tra­fi­kan­te­nes sik­ker­het i trans­port­sys­te­met. Her­under så langt mulig sik­re at deres behov for syn­lig­het iva­re­tas gjen­nom tra­fikk­reg­le­ne. I arbei­det med å leg­ge bed­re til ret­te for syk­ling drøf­tes økt bruk av egne syk­kel­felt, jus­te­ring av reg­le­ne vedr vike­plikt for syke­lis­ter, m.m.. Sli­ke fak­to­rer med­fø­rer at tra­fikk­bil­det må være enda mer for­ut­sig­bart for alle tra­fikkant­grup­pe­ne. Jeg vil der­for prio­ri­te­re det­te arbei­det i tiden frem­over foran for­sla­get fra repre­sen­tan­ten Ropstad.”

Her var alt­så en FrP-stats­råd mer fot­gjen­ger- og syk­kel­venn­lig, og mind­re bilist­venn­lig enn KrF-poli­ti­ke­ren. Jeg lar sjel­den en anled­ning til å kri­ti­se­re FrP og FrP-poli­ti­ke­re gå fra meg. Men da må de også få kred når det er for­tjent, som i den­ne saken. 

Fle­re av de til­fel­ler hvor syk­len­de har blitt drept av bilis­ter, har vært når (laste)biler skal svin­ge til høy­re. Vi blir tutet øre­ne ful­le om blind­so­ner, men blind­so­ne­ne er noe som fin­nes inne i uakt­som­me laste­bil­sjå­fø­rers hoder. Blind­so­ne­ne er laste­bil­bra­sjens ver­sjon av at jen­ter ikke skal gå med kor­te skjørt hvis de ikke vil bli vold­tatt. Offe­ret må pas­se seg! Det er gal­skap at man til­la­ter folk å kjø­re sli­ke draps­ma­ski­ner angi­ve­lig i blin­de, i bytra­fikk. Uan­sett: Hvis det å svin­ge til høy­re på rødt lys kan red­de noen fra å bli drept av en laste­bil­sjå­før, så bør det bare iverk­set­tes så snart som mulig. Mitt råd er at hvis man står med syk­kel foran et kryss, og får en laste­bil opp på siden eller bak seg, så kom deg over krys­set selv om det er rødt, før laste­bil­sjå­fø­ren dre­per deg. Her bør man kun­ne påbe­ro­pe seg nød­rett. Den­ne syk­lis­ten had­de vært i live i dag om hun had­de igno­rert det røde lyset, og bare syk­let over. Den­ne syk­lis­ten vil­le ha kom­met fra det uskadd og fått et langt bed­re liv, om han had­de gitt blaf­fen i det røde lyset og bare syklet.

Vi har et syk­kel­fiendt­lig regel­verk og et syk­kel­fiendt­lig poli­ti, dess­ver­re også dom­me­re som alt­for ofte iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­te­ne. Og i Nor­ge har vi vel­dig dår­lig bilis­ter, som ikke aksep­te­rer at folk syk­ler på vei­en og at de har en selv­sagt rett til å syk­le på vei­en. Det­te gjør det til en risiko­sport å syk­le i Nor­ge. Og kom ikke trek­ken­de med tøvet om at folk som syk­ler all­tid kom­mer tapen­de ut av en kol­li­sjon med en pan­sert bilist. Det vet fak­tisk alle som syk­ler. Vi vet utmer­ket godt at det er bed­re å over­le­ve enn å bli drept eller alvor­lig ska­det med ret­ten på vår side. Men det er fak­tisk ingen unn­skyl­ding for at dår­li­ge nors­ke bilis­ter skal kun­ne fort­set­te å opp­tre hen­syns­løst, og at det syk­kel­fiendt­li­ge nors­ke poli­ti­et ikke skal bry seg om syk­len­des trygg­het i trafikken. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Les vins du Tour de France 2022. 9. etappe: Aigle — Châtel des Portes du Soleil

Det ble en hef­tig etap­pe i går, og en over­be­vi­sen­de avslut­ning fra Woet van Aert. For en gangs skyld traff jeg med min anta­gel­se om hvem som kun­ne vin­ne den­ne etap­pen. Og kon­gen av de dans­ke bjer­ge hol­der fort­satt unna når det gjel­der klatre­trøy­en. Jeg tvi­ler på at han behol­der den etter dagens etap­pe. Tadej Poga­car er nep­pe sær­lig opp­tatt av den kon­kur­ran­sen, men han lig­ger bare et poeng bak Mag­nus Cort Nielsen. Ellers var det dår­li­ge nyhe­ter at Vegard Sta­ke Laen­gen tes­tet posi­ti­vit på covid-19, og måt­te stå av tour­sen. Det er len­ge siden vi har fått posi­ti­ve doping­prø­ver i Tour de Fran­ce, men en annen type posi­ti­ve prø­ver har begynt å set­te sitt preg på rit­te­ne. Men det betyr ikke at touren er fri for doping­mis­tan­ker.

Dagens etap­pe byr på mer reel­le klat­rin­ger, med blant annet to første­ka­te­go­ri-stig­nin­ger. Det­te er en etap­pe for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne, som Tadej Pogacar.

Vi er fort­satt i Sveits, hvor ryt­ter­ne skal syk­le en run­de. Først går etap­pen langs den øst­li­ge delen av Lac Léman. Ryt­ter­ne snur 180 gra­der før de igjen kom­mer til Lau­san­ne, og skal en run­de inn i lan­det og over noen fjell. Etap­pen avslut­tes i fjell i Frank­ri­ke. Da jeg syk­let lang Rhô­nen for noen år siden, syk­let jeg bl.a. strek­nin­gen omtrent fra den reel­le star­ten til Mon­treux. Men det var nok en dag hvor jeg had­de over­vur­dert meg selv noe, og var på det­te tids­punk­tet bare opp­tatt av å kom­me fram til det hotel­let jeg had­de bestilt i Mon­treux, samt å få noe mat. 138,8 km vil­le være en kort etap­pe i Tour de Fran­ce sam­men­heng, sær­lig når den går mer ned enn opp. Men for en tur­syk­list som meg var det mer enn nok.

Vi er i kan­to­nen Valais. Eller Wallis, som det heter på tysk. Hvis vi rei­ser opp­over Rhô­ne­da­len, kom­mer vi til språk­gren­sen i den lil­le byen Sier­re. Jeg har fle­re gan­ger blitt over­ras­ket over hvor skar­pe språk­gren­se­ne kan være i fler­språk­li­ge områ­der. Men vi skal ikke opp til den tysk­ta­len­de delen. 

Etap­pen kom­mer ned til Lac Lemain omtrent der Rhô­nen ren­ner ut i sjø­en. Rhô­nen sta­rer oppe i de sveit­sis­ke alper. Jeg syk­let en gang opp til den bre­en som Rhô­nen ren­ner ut fra. Det var drøyt 1000 høyde­me­ter for­delt på ca 15 km, opp til ca 2.300 meter, med stig­nin­ger på opp til 21% om vi skal tro Stra­va. Det er min har­des­te klat­ring på syk­kel til nå. Og siden jeg ikke blir yng­re med åre­ne, tvi­ler jeg på at kom­mer til å set­te ny per­son­lig rekord når det gjel­der syk­ling i motbakke.

Mon­treux lig­ger vak­kert til, med utsikt over Lac Lemain. Bil­det neden­for er tatt fra Mon­treux, i ret­ning Mont Blanc massivet. 

Sveits er på man­ge måter som Nor­ge: Vak­kert og vel­fun­ge­ren­de, men dyrt — og litt kje­de­lig. Det er litt som man sier om at hel­ve­te og him­me­len ikke er så vel­dig ulike. 

I hel­ve­te er kok­ke­ne engels­ke, poli­ti­et er tys­ke, meka­ni­ker­ne er frans­ke, alt er orga­ni­sert av ita­lie­ne­re, og els­ker­ne er sveit­sis­ke.
I him­me­len er kok­ke­ne frans­ke, poli­ti­et er engels­ke, meka­ni­ker­ne er tys­ke, els­ker­ne er ita­li­ens­ke og alt er orga­ni­sert av sveitsere.

Etap­pen fort­set­ter i ret­ning Lau­san­ne, som også er en vak­ker strek­ning med vin­ran­ker i skrå­nin­ge­ne ned mot sjøen. 

Det pro­du­se­res mye vin i Valais, både hvit og rød. Men den mest inter­es­san­te sveit­sis­ke vinen jeg har smakt, var vi inn­om i går. Det jeg ellers har druk­ket av vin fra dis­se områ­de­ne har vært OK, men over­pri­set. Det er viner jeg drik­ker når jeg er i områ­det, men som jeg ellers ikke anstren­ger meg for å få tak i.

Et styk­ke etter at ryt­ter­ne har pas­sert Mon­treux svin­ger de inn i lan­det og syk­ler en run­de inn i lan­det før de krys­ser sine spor, og svin­ger opp­over dalen. Så drei­er de av og syk­ler opp i fjel­le­ne og inn i Frank­ri­ke. Det er ikke noe vin å hen­te i den frans­ke delen av etappen.

I mor­gen er det hvile­dag, og vi er til­ba­ke på tirsdag. 

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.