Velkommen

Jeg er i ferd med å instal­le­re en ny Word­Press basert blogg på det­te nett­ste­det. Det­te er fore­lø­pig førs­te inn­legg — og det er ikke akku­rat spen­nen­de. Men det kom­mer nok mer.

Print Friendly, PDF & Email
  • Sig­mund

    Hei Olav,
    Har vært borti deg på nett både mhp gitar og jus (jobb). Sist i for­bin­del­se med din artik­kel “Opp­havs­rett — en intro­duk­sjon”.
    Har et kon­kret spørs­mål. Vi er et band som er i ferd med å gi ut en CD i egen regi som sel­ges i lokal­mil­jø­et og på kon­ser­ter. Vi har øns­ke om å bru­ke noen bil­der fra inter­nett på cove­ret. Det­te er medi­sins­ke bil­der lagt ut på nett. Kan vi på lov­lig måte bru­ke dis­se bil­de­ne? Eksemp­ler på det vi er ute etter fin­ner du ved å søke “sal­mo­nel­la pic­tu­res” i goog­le.

  • Sva­ret er nei. Du må ha sam­tyk­ke fra foto­gra­fen for å kun­ne bru­ke bil­de­ne. At de fin­nes på inter­net gjør ingen for­skjell. Det er ikke mer lov å bru­ke bil­der fra inter­nett enn bil­der du f.eks. fin­ner i en bok.