Hva var det jeg sa …

Jeg skrev kom­men­ta­ren om stu­die­ord­nin­gen ved Det juri­dis­ke fakul­tet for sene­re å kun­ne si omtrent “hva var det jeg sa …”. Fra dag 1 har jeg ment at det man gjor­de var et feil­grep og at stu­die­ord­nin­gen ikke vil­le kun­ne vare.

Nå fore­lig­ger det et utkast til eva­lu­e­rings­rap­port fra Nok­ut — det organ som skal vur­de­re kva­li­tet i høy­ere utdan­nig. I utkas­tet kan man bl.a. lese følgende:

Fra­væ­ret av et bachel­or­nivå er pro­ble­ma­tisk med hen­syn til inter­na­sjo­nalt utbyt­te og hori­son­tal beve­gel­se, det vil si mulig­he­ten for å flyt­te fra en insti­tu­sjon til en annen i løpet av studiet.

(…)

Komi­te­en mener at fakul­te­tet bør over­veie mulig­he­ten for gå over til en 3+2 Bolog­na-struk­tur for stu­die­ne. Komi­te­en er kjent med at det­te har vært vur­dert ved and­re nors­ke lære­ste­der for juri­dis­ke fag. Om man fin­ner det mulig å gå over til en 3+2 Bolog­na-struk­tur for stu­die­ne, bør struk­tu­ren imid­ler­tid gjen­nom­fø­res reelt, slik at basis­kunn­ska­pen i de vesent­li­ge emne­ne gis i bachelor-delen, mens mas­ter­stu­die­ne pri­mært blir en for­dyp­ning, med høy grad av valgfrihet.”

Komi­te­en under­stre­ker at for­skrif­ten om mas­ter­stu­di­um gir mulig­het for et inte­grert mas­ter­stu­di­um, slik man har valgt ved Det juri­dis­ke fakul­tet. Så man er ikke for­plik­tet til å gjø­re noen end­rin­ger her. Men anbe­fa­lin­ge­ne fra komi­te­en er like­vel så kla­re at man i alle fall må ta det opp til seriøs dis­ku­sjon. Kan­skje kom­mer det nå. Kom­mer det ikke nå så kom­mer det sene­re. Man kan ikke bare mel­de seg ut av ver­den og lage egne ord­nin­ger som ikke pas­ser ver­ken inter­na­sjo­nalt eller med and­re stu­di­er ved UiO.

På en måte gir det en viss til­freds­stil­lel­se når man kan si “hva var det jeg sa …”. Men det had­de vært bed­re om man had­de gjort det ordent­lig førs­te gang slik at man ikke behøv­de å ta en ny run­de straks man er fer­dig med over­gangs­ord­nin­ge­ne til dagens studiemodell.

Print Friendly, PDF & Email