Hva var det jeg sa …

Jeg skrev kommentaren om studieordningen ved Det juridiske fakultet for senere å kunne si omtrent “hva var det jeg sa …”. Fra dag 1 har jeg ment at det man gjorde var et feilgrep og at studieordningen ikke ville kunne vare.

Nå foreligger det et utkast til evalueringsrapport fra Nokut – det organ som skal vurdere kvalitet i høyere utdannig. I utkastet kan man bl.a. lese følgende:

“Fraværet av et bachelornivå er problematisk med hensyn til internasjonalt utbytte og horisontal bevegelse, det vil si muligheten for å flytte fra en institusjon til en annen i løpet av studiet.

(…)

Komiteen mener at fakultetet bør overveie muligheten for gå over til en 3+2 Bologna-struktur for studiene. Komiteen er kjent med at dette har vært vurdert ved andre norske læresteder for juridiske fag. Om man finner det mulig å gå over til en 3+2 Bologna-struktur for studiene, bør strukturen imidlertid gjennomføres reelt, slik at basiskunnskapen i de vesentlige emnene gis i bachelor-delen, mens masterstudiene primært blir en fordypning, med høy grad av valgfrihet.”

Komiteen understreker at forskriften om masterstudium gir mulighet for et integrert masterstudium, slik man har valgt ved Det juridiske fakultet. Så man er ikke forpliktet til å gjøre noen endringer her. Men anbefalingene fra komiteen er likevel så klare at man i alle fall må ta det opp til seriøs diskusjon. Kanskje kommer det nå. Kommer det ikke nå så kommer det senere. Man kan ikke bare melde seg ut av verden og lage egne ordninger som ikke passer verken internasjonalt eller med andre studier ved UiO.

På en måte gir det en viss tilfredsstillelse når man kan si “hva var det jeg sa …”. Men det hadde vært bedre om man hadde gjort det ordentlig første gang slik at man ikke behøvde å ta en ny runde straks man er ferdig med overgangsordningene til dagens studiemodell.