IT og webtjenester ved UiO

Det­te er en artik­kel som ble pub­li­sert i Uni­fo­rum og lagt ut på mitt nett­sted for en tid siden. Den er flyt­tet hit i for­bin­del­se med at jeg leg­ger ned mitt UiO-nett­stedt folk.uio.no/olavt.

Jeg er en frust­rert bru­ker av IT-sys­te­mer web­tje­nes­ter ved UiO. Kort­ver­sjo­nen er at vi ikke har til­gang til de res­sur­se­ne vi har behov for, det vi får er for dår­lig og løs­nin­ge­ne kom­mer alt for sent. Det­te med­fø­rer ofte unø­dig res­surs­bruk og dår­li­ge løs­nin­ger. Jeg skal her i hoved­sak hol­de meg til webløsninger.

Vi må skil­le mel­lom to hoved­grup­per av web­tje­nes­ter. Vi har mer eller mind­re offi­si­el­le nett­si­der med pre­sen­ta­sjon av insti­tu­sjo­nen, under­vis­ning, osv. I til­legg har vi mer eller mind­re per­son­li­ge nett­si­der. Gren­se­ne er ikke all­tid så kla­re. Man­ge vil lage egne nett­si­der til sin egen under­vis­ning, pre­sen­te­re egen forsk­ning osv. De per­son­li­ge side­ne er vik­ti­ge. Det er her de av oss som er inter­es­sert i slikt eks­pe­ri­men­te­rer med bruk av web til under­vis­ning, for forsk­nings­for­mid­ling, som sam­ar­beids­verk­tøy, osv.

Det er ren idio­ti at weban­svar­li­ge ved grunnen­he­te­ne kun til­bys en halv­god HTML-edi­tor for å opp­rett­hol­de og ved­li­ke­hol­de nett­si­der. Det­te er web­tek­no­lo­gi fra for­ri­ge århund­re. UiO må sør­ge for løs­nin­ger, ikke bare verk­tøy. Enhver pri­vat leve­ran­dør av nettje­nes­ter til­byr uli­ke mal­do­ku­men­ter som gjør at man enkelt kan set­te opp et stan­dard nett­sted. Det bur­de være en helt selv­sagt opp­ga­ve for de ansvar­li­ge for UiOs web­tje­nes­ter å sør­ge for at vi som et mini­mum har maler for insti­tutt­si­der, pro­sjekt­si­der, pre­sen­ta­sjon av ansat­te, osv. Det vil være man­ge ele­men­ter som alle i prak­sis vil gjø­re bruk av, men de må være flek­sib­le nok til at man kan ute­late eller leg­ge til infor­ma­sjons­ty­per som pas­ser til enhe­tens egenart. 

Dis­se må selv­føl­ge­lig kun­ne opp­da­te­res via web, uten at man skal bry seg om HTML-redigering.Vi bør også ha et til­bud om maler for per­son­li­ge sider. Men her er det vik­ti­ge­re at vi får til­gang til nød­ven­di­ge basis­tje­nes­ter, noe vi ikke har i dag. I som­mer spur­te jeg USIT hva jeg måt­te gjø­re for å etab­le­re en blogg på mine nett­si­der. Det had­de man ikke noe til­bud om.

Det­te skul­le vi selv­føl­ge­lig hatt for i alle fall 2–3 år siden, og tje­nes­ten skul­le ha vært til­gjen­ge­lig for alle. Det er sym­pto­ma­tisk at stikk­or­det ”Blogg” ikke fin­nes på USITS over­sikt ”IT fra A til Å”. Jeg mener å hus­ke at jeg i høst les­te at man nå skul­le vur­de­re om noen ved UiO kun­ne ha behov for blogg. Det er ingen grunn til å kas­te bort tid på å vur­de­re det­te. Bruk hel­ler res­sur­se­ne på å få tje­nes­ten ut til fol­ket så fort som over hodet mulig. Glem tan­ken på at man nok en gang skal utvik­le en egen løs­ning for UiO. Bruk stan­dard pro­gram­vare og kom i gang. Det er uan­sett fle­re år for sent.

Når tje­nes­te­ne ikke fin­nes, så får man for­sø­ke å set­te de opp selv. Det fin­nes man­ge sys­te­mer som er enk­le å instal­le­re. Men de har gjer­ne en ting til fel­les i sine sys­tem­krav: Man må ha til­gang til en data­base. I prak­sis betyr det stort sett MyS­QL. Men sva­ret på en fore­spør­sel om å hvor­dan jeg får satt opp en MyS­QL base er like ned­slå­en­de: UiO har selv­føl­ge­lig ikke noe til­bud om det­te. Skul­le jeg øns­ke å bru­ke en wiki, så kan man kon­sta­te­re at hel­ler ikke det er et stikk­ord i ”IT fra A til Å”.

Det­te hand­ler om ”brød og smør” i dagens webver­den. Det bur­de være en selv­føl­ge at sli­ke tje­nes­ter har vært til­gjen­ge­li­ge i fle­re år. Men vi har dem fort­satt ikke. Vi kan selv­føl­ge­lig skaf­fe oss til­gang til sli­ke tje­nes­ter hos and­re. Jeg har mer­ket meg at deka­nen ved Det teo­lo­gis­ke fakul­tet benyt­ter Goog­les tje­nes­te blogger.com til sin dekan­blogg, se http://trygvewyller.blogspot.com/. Det tje­ner de IT-ansvar­li­ge ved UiO til liten ære at ansat­te må gå til tje­neste­le­ve­ran­dø­rer uten­for UiO for å få til­gang til grunn­leg­gen­de web­tje­nes­ter. Det er gans­ke enkelt alt for dår­lig og ingen unn­skyld­nin­ger er akseptable.Vi har også skri­ken­de behov for and­re tje­nes­ter. Man­ge av oss vil­le ha spart mye arbeid, vi kun­ne ha gjort en bed­re jobb og vi had­de slup­pet en del frust­ra­sjo­ner om vi had­de hatt et sys­tem for å admi­ni­stre­re og føl­ge opp pro­sjek­ter. De fles­te av oss tren­ger ikke sys­te­mer for å hol­de orden på time­for­bruk og til­sva­ren­de, men vi må ha infor­ma­sjon på et litt over­ord­net nivå. Jeg har etter­spurt det­te i minst fem år, og jeg vet at jeg ikke er den enes­te. Og hvor­for har vi fort­satt ikke et bruk­bart intra­nett, slik at vi kan bru­ke net­tet også til hånd­te­ring av intern informasjon?

Noen har ikke gjort job­ben sin på det­te områ­det. Om det er svikt på et over­ord­net nivå ved at man ikke har sør­get for at noen har ansva­ret for sli­ke tje­nes­ter, eller om det er de som har fått til­delt ansva­ret som har svik­tet, skal være usagt. Det kan uan­sett ikke fort­set­te som nå, og det has­ter å få gjort noe med det.

Lis­ten med eksemp­ler kun­ne vært mye len­ger, og det kun­ne vært utdy­pet. Jeg vil imid­ler­tid ikke be Uni­fo­rum om spalte­plass til det­te, og har i ste­det valgt å utdy­pe mine syns­punk­ter på http://www.torvund.net/index.php?page=it_uio_1_0.

 

Print Friendly, PDF & Email