Jeg har gitt opp UiOs webhotell og lagt ned folk.uio.no/olavt

Nok er nok. Jeg har len­ge for­søkt å bru­ke web som støt­te for min under­vis­ning. Her har jeg lagt ut Power­Point-filer, lyd­fi­ler, kom­men­ta­rer til opp­ga­ver, osv. I til­legg har jeg valgt å gjø­re mine kom­men­ta­rer til UiO-rela­ter­te spørs­mål til­gjen­ge­lig på dis­se side­ne. Nå leg­ger jeg alt over på mine pri­va­te nett­si­der på www.torvund.net, i trygg avstand fra USITs iver etter å leg­ge hind­rin­ger i vei­en for gode nettsteder.

Jeg har len­ge vært frust­rert over IT-tje­nes­te­ne ved UiO, og har gitt uttrykk for min mis­nøye ved fle­re anled­nin­ger, sen­st i en artik­kel i Uni­fo­rum, som nå er tatt inn i den­ne blog­gen. Nå har jeg gitt opp. Det bur­de være en selv­føl­ge for UiOs IT-avde­ling, UIST, å sør­ge for at de som øns­ker det har til­gang til hen­sikts­mes­sig verk­tøy for webpub­li­se­ring. Uni­ver­si­te­tet er et uni­ver­si­tet. Vi skal dri­ve med forsk­ning og under­vis­ning og vi skal dri­ve utvik­ling av vår egen under­vis­ning. Bruk av web er en selv­føl­ge i den­ne sam­men­hen­gen. USIT skal gi oss det verk­tøy­et vi tren­ger, de skal ikke sty­re oss.

Dess­ver­re fun­ge­rer det ikke slik. Skal man lage et nett­sted litt ut over det bana­le, og som det også er mulig å ved­li­ke­hol­de uten at det tar alt for mye tid, tren­ger man en data­base og støt­te for et script­språk. I Unix-baser­te omgi­vel­ser vil det i prak­sis som regel bety MyS­QL og php. Det bur­de være en selv­føl­ge at alle ansat­te ved UiO har til­gang til det­te. Men så er ikke til­fel­le. Alle­re­de i 2001 uttal­te Arne Lauk­ho­lm at vi skul­le få et bed­re pub­li­se­rings­sys­tem “nes­te år”. Det var svar på kri­tikk fra under­teg­ne­de. “Nes­te år” synes å ha en annen betyd­ning i IT-bran­sjen enn hos folk flest. En del har sik­kert blitt bed­re siden 2001. Men jeg er ikke sær­lig impo­nert over hvor langt (kort) UiO har kom­met siden den gang.

For de som gjer­ne vil bru­ke sys­te­me­ne uten å ten­ke så mye på design og utvik­ling bur­de USIT a til­budt et egnet CMS (Con­tent Mana­ge­ment Sys­tem). Det gjør man ikke. Man har sat­set på det hjem­me­sne­kre­de sys­te­met Vor­tex. Hva sys­te­met egent­lig kan bru­kes til, er ikke godt å si. Det bru­kes til å pre­sen­te­re stu­die­in­for­ma­sjon. Så vidt jeg vet har vi som ansat­te ikke til­gang til sys­te­met på den måten at vi kan ta det i bruk selv på egne nett­ste­der. Skal jeg være ærlig, så er det uan­sett ikke sær­lig fris­ten­de å ta i bruk et sys­tem som ikke er basert på en database.

Det fin­nes en rek­ke utmer­ke­de sys­te­mer som er gra­tis til­gjen­ge­lig, og ikke sær­lig vans­ke­lig å leg­ge opp. Alt man tren­ger er en data­base og et script­språk. Selv bru­ker jeg et sys­tem som heter CMS made simp­le til mine egne nett­si­der uten­for UiO. Siden jeg kjen­ner sys­te­met øns­ket jeg å ta det­te i bruk også for mitt nett­sted ved UiO. Etter litt om og men fikk jeg til­gang til data­base ved UiOs Post­greSQL sys­tem. De had­de ald­ri tid­li­ge­re gitt slik til­gang for pri­va­te nett­ste­der ved UiO, så de måt­te ten­ke seg om. Men det gikk bra til slutt.

Opti­mis­tisk instal­ler­te jeg CMS mad­s­imp­le — et php-basert sys­tem. Selv­føl­ge­lig fun­ger­te det ikke. Det vis­te seg at USIT had­de sør­get for å lobot­me­re php-instal­la­sjo­nen så mye at den ikke de stan­dard­funk­sjo­ner som er nød­ven­di­ge for å kjø­re det­te pro­gram­met. Lobo­to­me­rin­gen var fore­tatt av “sik­ker­hets­mes­si­ge grunner”.

Da kon­klu­der­te jeg med at nok er nok. Det er gren­ser for hvor mye tid man skal måt­te bru­ke for å omgå de hind­re som USIT set­ter opp foran de som gjer­ne vil ha et flek­si­belt nett­sted. UISTs rol­le bur­de være å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te også for egen eks­pe­ri­men­te­ring med web. Men de synes mer opp­tatt av å hind­re oss i å gjø­re noe som ikke USIT har bestemt at vi skal gjø­re. Når man kan få nett­plass med e‑post og langt bed­re web­funk­sjo­na­li­tet enn det UIST til­byr for den svim­len­de sum av 10 kr/måneden hos kom­mer­si­el­le tje­neste­le­ve­ran­dø­rer, da blir det menings­løst å bru­ke mer tid på USIT. Men det er et neder­lag å måt­te flyt­te alt UiO-rela­tert mate­ria­le ut fra UiO for å kun­ne pre­sen­te­re det på en hen­sikts­mes­sig måte.

Jeg tror ikke på sik­ker­hets­ar­gu­men­tet, som vi i tide og uti­de får ser­vert fra USIT. Hvis det vir­ke­lig er slik at enk­le, stan­dard web­tje­nes­ter repre­sen­te­rer en sik­ker­hets­trus­sel, da må det være noe grunn­leg­gen­de galt i sys­tem­ar­ki­tek­tu­ren ved UiO. Hvis et script jeg leg­ger inn på mitt nett­sted skal kun­ne være en trus­sel mot UiO, da må sys­te­met være lagt opp på en måte som gjør den used­van­lig sår­bart. Da bur­de man gi topp prio­ri­tet til å få et sik­ker­hets­mes­sig til­freds­stil­len­de sys­tem som bl.a. har vann­tet­te skil­ler mel­lom virk­som­hets­kri­tis­ke appli­ka­sjo­ner og per­son­li­ge websider.

Det er noe grunn­leg­gen­de galt ved orga­ni­se­rin­gen av IT-tje­nes­te­ne ved UiO. Vi lever med en IT-avde­ling som i alle fall men­ta­li­tets­mes­sig befin­ner seg på 80-tal­let, den gan­gen bru­ke­re fort­satt måt­te dan­se slik IT-avde­lin­gen vil­le. Vi tren­ger en ser­vice­ori­en­tert IT-tje­nes­te som er opp­tatt av bru­ker­ne. Og vi tren­ger noen som kan ta et over­ord­net grep og sør­ge for at UIO har et sys­tem som frem­står som hel­het­lig. Vi må avset­te alle små­kon­ge­ne som heg­ner om sine egne små baby­er. Det er ren idiio­ti at vi f.eks. bru­ker Fron­ter, Votex og Stu­dentweb til omtrent de sam­me funk­sjo­ne­ne — til stor grus­t­ra­sjon for stu­den­te­ne som ikke for­står hvil­ket sys­tem de skal hol­de seg til for å få nød­ven­dig informasjon.

Det var etter min mening et stra­te­gisk feil­grep å anset­te tid­li­ge­re USIT-direk­tør som en slags “super­di­rek­tør” for IT ved UiO. Den anset­tel­sen er en garan­ti for at (u)kulturen ved USIT får leve vide­re. Man bur­de hel­ler for en grun­dig, eks­tern eva­lu­e­ring av USIT. Kan­skje bur­de også en del av tje­nes­te­ne vært kon­kur­ranse­ut­satt. Vi tren­ger for­ny­el­se, ikke semne­te­ring av IT-kul­tu­ren ved UiiO.

For egne for­mål har jeg una­sett sagt farvell til de tje­nes­te­ne USIT til­byr, og hol­der med til kom­mer­si­el­le leve­ran­dø­rer som ikke ser sine kun­der som bry­som­me ele­men­ter som man helst skul­le ha vært for­uten. I en over­gangs­fase vil det dess­ver­re kom­me til å gå ut over bl.a. stu­den­ter, da det nød­ven­dig­vis til ta noe tid før alt er på pass. (Jeg gid­der ikke bru­ke tid på gjen­opp­ret­te alt som jeg øns­ket å fri­gjø­re meg fra i UiO-sys­te­met, så folk.uio.no/olavt fun­ge­rer for tiden ikke sær­lig godt. Og det nye er ikke på plass ennå.)

Print Friendly, PDF & Email