Musikkonline har blitt en interessant tjeneste

Musikkon­line er ned­las­tings­tje­nesen til FONO — de uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­pe­ne. Det er dis­se sel­ska­pe­ne som viser hva som rører seg i norsk musikk­liv og har den mest spen­nen­de musik­ken. Best­sel­ler­ne gis ut på norsk­av­de­lin­ge­ne til de sto­re, inter­na­sjo­na­le plaste­sel­ska­pe­ne. Men det er som regel ikke best­sel­ler­ne som gir de mest inter­es­san­te musikk­opp­le­vel­se­ne.

Jeg har til nå valgt å kjø­pe min musikk på CD, selv om jeg gans­ke umid­del­bart spil­ler den over til mp3. Ned­las­tings­tje­nes­ter som Musikkon­line og iTu­nes har ikke vært inter­es­san­te nok. Pri­sen har vært for høy i for­hold til man fikk igjen.

9,50 for et enkelt­spor eller 86 for et album er ikke spe­si­elt dyrt. Men vi har måt­tet leve med en tek­nisk beskyt­tel­se (DRM) som i alle fall har gjort det kom­pli­sert å kun­ne spil­le musik­ken på annet utstyr enn den PCen musik­ken ble las­tet ned til. Lyd­kva­li­te­ten var hel­ler ikke god nok.

Nå har man fjer­net DRM. Ved at man etter hvert at økt bit­ra­ten til fra 256 til 320 k har også lyd­kva­li­te­ten kom­met opp på et nivå hvor man kan begyn­ne å sam­men­lig­ne med CD. Så fra nå av vil også jeg bli kun­de hos Musikkon­line.

Print Friendly, PDF & Email
  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har pirater moral?()

  • Pingback: AtanWeb » Nå er du bare dum, Gene()

  • Jon

    Sel­ska­pet Arts­pa­ges skal nå leve­re musikk til iTu­nes Pluss. Der er kva­li­te­ten AAC filer i 256kb, det er noe bed­re enn MP3 i sam­me bit­rate. Dess­uten er iTu­nes Pluss helt DRM fri. EMI har hit­til hatt ene­rett i den­ne tje­nes­ten, men nå åpnes det for indie sel­ska­per. War­ner og SonyB­MG har enda ikke sett ver­di­en av å kvit­te seg med DRM. For de som kjø­per mye musikk på nett legg også mer­ke til eMu­sic som bare har indie musikk, men som har en mas­se godt redak­sjo­nelt stoff. Anbe­fa­les for de som kjø­per mye. Alt i MP3.

  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Naivt av røde Jackson()