Kristin Halvorsens årlige personvernkrenkelse

I dag er dagen for Nor­ges mest  sys­te­ma­tis­ke per­son­vern­kren­kel­se. Nå kan vi graf­se i nabo­ers, kol­le­gers og fami­lie­med­lem­mers inn­tekt.

Det fin­nes ingen gode grun­ner for å offent­lig­gjø­re skatte­lis­te­ne. En gang i tiden had­de det kan­skje en kon­troll­funk­sjon. Den er det ikke noe igjen av. Nå er det kun kik­kin­gen og mis­un­nel­sen som er igjen. Det­te er “Se og Hør” poli­tikk. Vi var på vei bort fra det­te. Men noe av det førs­te Kris­tin Hal­vor­sen gjor­de da hun over­tok som finans­mi­nis­ter var å rever­se­re det­te og gå til­ba­ke til full graf­sing. Her opp­trer hun mer som en slags “Se og Hør” jour­na­list enn som finans­mi­nis­ter.

Men når vi har et skatte­sys­tem basert på mis­un­nel­se, så bør man vel ikke over­ras­kes over at det par­ti­et som ster­kest mål­bæ­rer mis­un­nel­sen også forer den ved å leg­ge ut skatte­lis­te­ne.

Print Friendly, PDF & Email
 • Cala­ve­ra

  Du må gjer­ne plas­se­re deg mile­vis til høy­re i det poli­tis­ke land­ska­pet, Tor­vund, men å dek­ke din kamp for egne inter­es­ser under tåke­prat om per­son­vern­kren­kel­se og graf­sing er direk­te lat­ter­lig. Et skatte­sys­tem basert på mis­un­nel­se? Vi har et skatte­sys­tem som tra­di­sjo­nelt har tatt sik­te på utjev­ning, det har ingen­ting med mis­un­nel­se å gjø­re, men hand­ler om å aner­kjen­ne at svært mye verdi­skap­ning gjø­res av grup­per med lat­ter­lig lav lønn. De sis­te åre­ne har det­te sys­te­met dess­ver­re vært under angrep, men så vidt jeg kan se har den­ne regje­rin­gen for­søkt å stop­pe den­ne utvik­lin­gen, om enn noe halv­hjer­tet.

  Jeg er selv jus­stu­dent, og kom­mer såle­des etter alle sole­mer­ker til å tje­ne svært godt om et par år. Like­vel er jeg sterk til­hen­ger av høyt skatte­nivå for høyt­løn­ne­de, og et sam­funn som er basert på stor lik­het.

  Du er en flott jus­pro­fes­sor, Tor­vund, men poli­tikk håper jeg du hol­der deg svært langt unna i fort­set­tel­sen.

 • Siden du har valgt å være ano­nym var jeg litt i tvil om hvor­vidt jeg skul­le slip­pe den­ne kom­men­ta­ren gjen­nom eller ikke. Jeg har sagt at sta­ten ikke bør leg­ge til ret­te for at man skal kun­ne graf­se i folks pri­va­te for­hold. Det blir noe under­lig når man ano­nymt for­sva­rer folks rett til å få inn­syn i pri­va­te for­hold.

  Jeg synes også det blir gans­ke dumt å kom­me med bas­tan­te menin­ger om hvor folk står poli­tisk ut fra hva de mener om en enkelt sak. Det er en effek­tiv meto­de for å få enhver debatt til å skli ut i usak­lig­he­ter og ned i skyt­ter­gra­ver.

  Man må skil­le mel­lom hvor­dan skatte­s­sys­te­met vir­ker og ikke vir­ker, og hvor­vidt man skal kun­ne gå inn i skatte­re­gist­re­ne og fin­ne ut hva nabo­en, kol­le­ger, fami­lie, ven­ner og uven­ner, kjen­te per­soner osv., tje­ner. Det er ikke nød­ven­dig å vite hva Peder Ås og Lars Holm tje­ner for å kun­ne dis­ku­te­re skatte­sys­te­met og dets even­tu­el­le for­de­lings­ef­fekt. Når det­te leg­ges ut på net­tet er det for å til­freds­stil­le folks kik­ker­trang. Det er sta­tens “Se og Hør”, regis­sert av Kris­tin Hal­vor­sen.

  Når det så gjel­der skatte­sys­te­met, så er for­de­lings­ef­fek­ten mini­mal. De som vir­ke­lig tje­ner mye har ikke lønn, men nærings­inn­tek­ter og kapi­tal­inn­tek­ter. De beskat­tes på en helt annen måte enn de som har lønns­inn­tekt, og de beta­ler i prak­sis langt mind­re skatt.

  En for­de­ling som skal sør­ge for at alle får en rime­lig del av gode­ne, er greit. Men når det blir et mål i seg selv å hind­re at noen får litt mer enn et sosial­de­mo­kra­tisk gjen­nom­snitt, selv om det i prak­sis er uten betyd­ning for hva and­re måt­te få, da er jeg ikke med len­ger. Da har det ingen for­de­lings­ef­fekt. En eks­tra skatt på lønn over gjen­nom­snit­tet trek­ker inn så lite pen­ger at det er helt uten betyd­ning for sta­tens øko­no­mi. Man ram­mer den litt øvre del av mid­del­klas­sen, mens de vir­ke­lig rike uan­sett går fri. Poli­ti­ker­ne kan late som om de gjør noe, men det de gjør har liten øko­no­misk effekt. Da blir det bare sym­bol­po­li­tikk som skal til­freds­stil­le den nors­ke mis­un­nel­sen.

 • Sein inn­ven­ding det­te

  Sosia­lis­te­nes tan­ke er klar, og den er god. Men ikke i prak­sis! Teori og prak­sis lig­ger langt ifra hver­and­re i poli­tik­ken. Tan­ken er å straf­fe de “rike”, å ver­ne de fat­ti­ge. Med å ver­ne de fat­ti­ge, menes det for det mes­te å ha en god sosi­al takst og trygde­ord­ning. For å få det­te til, må de “rike” bidra mer. Å nei, ikke bare natur­lig mer som føl­ge av den høy­ere inn­tek­ten con­tra skatte­sat­sen, men att­på­til høy­ere skatte­pro­sent. Man­ge har sterkt sym­pa­ti for det­te syn. Det kan jeg også for­stå. Det­te var teori­en.

  Så til rea­li­te­ten. Som du sier vel­dig godt Torv­lund, blir ikke de rike “Straf­fet”. De lurer seg unna, mye for­di de kan. Noe jeg godt kan for­stå, i til­legg tror jeg de fles­te av oss had­de gjort det sam­me. Så hvem blir straf­fet? Ola Nor­mann blir. Spe­si­elt over­tid blir “straf­fet”. Opp­of­rel­se av fri­tid, inne­bæ­rer en skatte­sats på 50%. Med and­re ord, inn­sats blir straf­fet. Det­te stri­der mot alt jeg tror på. Men jeg stop­per her. Ver­ner det så de fat­ti­ge, de sva­ke? Sva­ret er både ja og nei, men sys­te­met er svært dår­lig på det­te punkt. Men­nes­ker kan spe­ku­le­re i sosi­al sat­se­ne con­tra det å job­be. Å det­te gjø­res i aller høy­es­te grad. Folk gid­der ikke å job­be. For hvem kan vir­ke­lig ikke job­be? Sosia­len er et sik­ker­hets­nett, men et mid­ler­ti­dig et. Det er menin­gen man skal til­ba­ke i jobb, men slik er det ikke. Jeg har tro på men­nes­ket. Jeg tror at selv om man har mis­tet beg­ge bein e.l. kan man alli­ke­vel job­be. Å det er man­ge som gjør det­te. Vel­di få vil ikke være kapab­le til å job­be igjen i livet, men det er klart at dis­se få skal hjel­pes. Slik det er nå, blir skatte­pen­ge­ne kas­tet ut av vin­du­et.

  Det å beta­le en høy skatt er greit, men det får være måte på! Jeg er per­son­lig vel­dig for flat skatt. Men skal ikke gå inn­på det­te. Det som er eks­tra bit­tert, er hva skatte­pen­ge­ne bru­kes til. Vi har vel ver­dens nest dår­ligs­te vei­er, alt for lan­ge syke­hus­køer, poli­ti­ke­re med angst for øre­mer­king til eldre­om­sorg og rela­tivt dår­li­ge sko­ler. Det­te hol­der ikke mål! Men det drei­er seg ikke bare om pen­ger, langt ifra. Venstre­si­den tror ofte at å pum­pe inn et par mil­li­ar­der mer, gir gode resul­ta­ter. Men nei. Det hand­ler om dis­po­ne­ring av pen­ger.

  Til slutt vil jeg bare si at det hand­ler ikke bare om pen­ger og lønn. I Ame­ri­ka blir rike behand­let som guder, I Nor­ge blir de sett ned på og skre­vet mye stygt om. Idea­let er selv­sagt midt i mel­lom. Rik eller fat­tig, det defi­ne­rer ikke deg som per­son. Den­ne jante­lo­ven vil nep­pe for­svin­ne dog. Siden jeg ikke kla­rer å dy meg, må jeg site­re Stol­ten­bergs mest bruk­te sitat mot høyre­si­den: “De vil gi mer til de som har mest fra før”. Jeg blir så for­fjam­set av den­ne utta­lel­sen. Sjekk skatte­lis­ten Jens, søk på Jon Fred­rik­sen. Du fin­ner garan­tert 0 kro­ner i skatt. Skatte­let­te betyr 0 kro­ner mer til han. Igjen, teori mot rea­li­tet.