• Eirik

  Supert at du gid­der å leg­ge ut fore­les­nin­ger i kjøps­rett på nett­si­den din! Takk for det!

  Prøv­de akku­rat for­sin­kel­se og risi­ko men fikk bare opp alt­for kort lyd­fil (ca.2 min) før det kob­la ut. Er det noe feil med de file­ne?

 • juli­us

  Det­te er et helt fan­tas­tisk tilbud,og du gjør stu­die­ti­den min så mye lettere/bedre/menneskelig!

  Tusen tusen takk OLAV TORVUND!!!! 🙂
  Mvh takk­nem­lig stu­dent, som els­ker lyd­opp­ta­ke­ne dine!

 • Ano­ny­mous

  Det er ingen tvil om at du har krav på det du har kjøpt og betalt for. Får du ikke det har du ikke bare krav på å få pen­ge­ne til­ba­ke, men også erstat­ning for mer­kost­na­der som du måt­te ha for å kjø­pe den and­re ste­der. Men det er teori­en. I prak­sis kan det dess­ver­re være vel­dig vans­ke­lig å få til­ba­ke pen­ger man har betalt. Du kan selv­sagt for­tel­le at du har krav på det­te, at du vil kre­ve erstat­ning osv. Men om det fører til noe, det er en annen sak.

  En anmel­del­se fører nok ikke til noe. Det er ikke straff­bart før det even­tu­elt kan kal­les bedra­ge­ri, og poli­ti­et vil nok ikke prio­ri­te­re saker som det­te.