• Stu­dent

  Hei!

  Jeg vil bare tak­ke for den utmer­ke­de podcas­ten om kjøps­rett! Vel­dig lære­rikt, omtrent som å ha en fore­le­ser helt for seg selv. Jeg had­de behof for en opp­frisk­ning på kjøps­ret­ten, og det­te var som å fin­ne gull!

  Hvor sterkt kan jeg opp­ford­re deg til å fort­set­te det­te ypper­li­ge arbei­det? I mine øyne er utvik­ling som det­te vel­dig vik­tig i “mor­gen­da­gens under­vis­ning” om jeg får kal­le det det. Selv om uni­ver­si­te­tet er “fat­tig” for tiden, håper jeg du slår et slag for podcasts over hele fjø­la i alle fag.

  Takk igjen 🙂

 • Takk for hyg­ge­lig til­bake­mel­ding. Jeg fort­set­ter med det­te, og har pla­ner om å gjø­re det­te for alle fag hvor jeg har noe å bidra med. Men som med alt annet, så tar det tid.

  Jeg kan ikke sva­re for res­ten av fakul­te­tet i den­ne sam­men­hen­gen, bare gjø­re mitt.