Også “kunstnere” må ta hensyn til andre

NRK mel­der 14. novem­ber 2007 at Ole John Aan­dal har laget en utstil­ling hvor han bl.a. bru­ker bil­der av halv­nak­ne jen­ter som han har fun­net på net­tet. Så len­ge jeg ikke har sett selve utstil­lin­gen er det ikke mulig å kom­men­te­re den kon­kre­te bil­led­bru­ken. Men det er mulig å stil­le opp noen utgangspunkter.

Ole Johan Aan­dal sve­ver åpen­bart i den mis­for­stå­el­se at han kan gjø­re hva han vil med det han måt­te fin­ne på net­tet. Det er feil. Jeg har ikke noe mer rett til å bru­ke et bil­de jeg fin­ner på net­tet enn et bil­de jeg fin­ner i en bok, på en utstil­ling eller et annet sted. At han “kom­men­te­rer de nye medie­ne” og “inter­nett har kom­met for å bli”, slik han uttryk­ker det over­for Dag­bla­det, gir ham ikke noen gene­rell rett til å bru­ke det and­re har skapt.

Noen har tatt bil­de­ne, og de har ret­tig­he­ter som foto­graf. Bil­de­ne det her er snakk om er nep­pe ånds­verk, men er uan­sett ver­net etter åvl § 43a. And­res bil­der er ikke “fel­les­eie” som hvem som helst fritt kan utnytte.

Også hans mani­pu­la­sjons­bil­der, som Dag­bla­det viser noen av, står i et tvil­somt for­hold til and­res ret­tig­he­ter. Å mani­pu­le­re sitt eget ansikt inn i kjen­te bil­der kan ikke inne­bære at han ska­per “et nytt og selv­sten­dig verk” i for­hold til det bil­det som er manipulert.

Den vik­tigs­te bestem­mel­sen i den­ne sam­men­hen­gen er nok like­vel åvl § 45c om ret­ten til eget bil­de. Utgangs­punk­tet er at foto­gra­fi som avbil­der en per­son ikke kan “gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de”. Slik bil­de­ne er beskre­vet kan det være liten tvil om at de avbil­der per­soner. Det er noen unn­tak fra det­te, bl.a. hvis “avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn inter­es­se”. Men bil­der av halv­nak­ne jen­ter har ikke aktu­el­le og all­menn interesse.

Ole John Aan­dal kun­ne ha valgt å mani­pu­le­re bil­de­ne slik at per­sone­ne ikke kun­ne kjen­nes igjen. Da vil­le han i det mins­te ha vist en vil­je til å ta hen­syn til de avbil­de­de. Hans mani­pu­la­sjons­bil­der viser at han ikke er frem­med for å gjø­re det­te, selv om mani­pu­le­rings­ar­bei­det til tider vir­ker gans­ke ama­tør­mes­sig (men det er kan­skje meningen?).

Man kan mene mye om at unge jen­ter kler av seg foran kame­ra og leg­ger bil­de­ne ut på net­tet. Det er ube­tenk­somt og dumt, og det er nok man­ge som siden ang­rer på det­te. Men det gir uan­sett ikke and­re noen rett til å bru­ke bil­de­ne. Kan­skje synes de som stil­ler seg ut på den måten at det er bed­re å bli beglodd av gam­le gri­ser som søker nett­por­no enn det er å bli stilt ut i den bor­ger­li­ge offent­lig­het i en kunstforening.

Det er ikke uvan­lig at de som utgir seg for å være kunst­ne­re har et stort og opp­blåst ego. Men at man kal­ler seg kunst­ner betyr ikke at man fritt kan mis­bru­ke and­re men­nes­ker i sine prosjekter.

Print Friendly, PDF & Email