Nettbaserte forretningsmodeller — innledning

Eirik Newth skri­ver i sin blogg at det er synd jeg i mitt inn­legg i Dag­bla­det ikke kom­men­te­rer frem­ti­di­ge for­ret­nings­mo­del­ler for de som også i frem­ti­den øns­ker å leve av sin opp­havs­rett. Det var mye jeg gjer­ne skul­le ha tatt med og mye jeg gjer­ne skul­le ha skre­vet mer om. Men jeg syn­tes at min artik­kel alle­re­de var for lang. Den­ne kom­men­ta­ren er len­ger, og der­for har jeg delt den inn i fle­re deler.

Vi kan mene og tro mye, men ingen kan vite. Men det er all­tid mor­somt å spe­ku­le­re i hvor­dan frem­ti­den vil se ut.

Jeg leg­ger til grunn at de som ska­per ånds­verk også i frem­ti­den skal kun­ne få beta­ling for det­te. Den som skal kun­ne bru­ke sin tid på å ska­pe ånds­verk må ha noe å leve av. Hvis de må bru­ke mye tid på en brø­d­jobb blir det liten tid til å ska­pe. Selv om pen­ger ikke nød­ven­dig­vis får folk til å ska­pe, så kan man­gel på pen­ger være en effek­tiv måte å hind­re at man gjør det. En sul­ten kunst­ner vil som regel være mer opp­tatt av å skaf­fe seg mat enn av å ska­pe kunst. Et lite språk­sam­funn som Nor­ge kan nep­pe opp­rett­hol­de et rikt kul­tur­liv uten bety­de­lig støt­te fra det offent­li­ge. Men den kan ikke bli slik at kul­tur­ar­bei­de­re blir stats­an­sat­te på fast lønn.

De som er kul­tur­for­bru­ke­re må beta­le for sitt kul­tur­kon­sum, selv om pri­sen kan være sub­si­di­ert. I Nor­ge vil vi fort­satt ha en blan­ding av indi­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve ord­nin­ger. Men et kul­tur­li­vet kan ikke bare base­res på kol­lek­ti­ve ord­nin­ger – ord­nin­ger som inne­bæ­rer at man må søke og over­be­vi­se en eller annen sti­pend­ko­mi­té om man skal få pen­ger. Kol­lek­ti­ve ord­nin­ger har en lei tendens til å bare støt­te det etab­ler­te. At sta­ten nå støt­ter rock er mer et tegn på at rock­en har blitt en del av det etab­ler­te enn på at polti­tik­ken end­res. Det er mer sym­pto­ma­tisk at en av Nor­ges vik­tigs­te kul­tu­rel­le eks­port­ar­tik­ler, Black Metal, ikke har mot­tatt noe støt­te fra det offi­si­el­le Nor­ge. Og uan­sett vil dis­se ord­nin­ge­ne være nasjo­na­le feno­me­ner mens det som skjer på inter­nett vil være glo­balt.

Jeg er blant dem som tror at tra­di­sjo­nel­le kul­tu­rel­le uttrykk og de medi­er vi kjen­ner kom­mer til å leve en god stund til. Det spret­ter sta­dig fram tek­no­logif­rels­te som spår en snar­lig død for det vi har i dag. Stort sett tar de feil. Det mes­te lever vide­re. Det nye kom­mer i til­legg til det vi har, det erstat­ter det ikke – i alle fall ikke før etter gans­ke lang tid. Når det er sagt så er vel CDen noe av det som er mest utsatt. Vi har all­tid måt­tet ha et styk­ke tek­no­lo­gi for å kun­ne høre her­me­ti­sert musikk, og spran­get fra en gene­ra­sjon tek­no­lo­gi til den nes­te er ikke så stor. Men det kan nok være man­ge som liker å ha det fysis­ke obje­ket, og det er noe nytt når man går over fra leve­ring på fysisk medi­um til leve­ring via nett. Det er ingen for­nuf­ti­ge grun­ner til at lek­si­ka skal fort­set­te å kom­me på papir. Lek­si­kon­pro­du­sen­te­ne trod­de i en peri­ode at bare online-tje­nes­ter vil­le være aktu­el­le. Men både Encylo­pe­dia Bri­tan­ni­ca og Sto­re Nors­ke Lek­si­kon har nylig kom­met i nye utga­ver i bok­form for­di det vis­te seg at det var det­te mar­ke­det vil­le ha. Om man vur­de­rer pri­sen i for­hold til atall opp­slag de fles­te gjør i sine lek­si­ka, så er pri­sen for hvert opp­lag sann­syn­lig­vis velg­dig høy. Men man skal åpen­bart ikke under­vur­de­re ver­di­en av å kun­ne ha eksemp­la­ret selv og av å ha et flott bok­verk i sin bok­hyl­le. Folks valg er ikke all­tid rasjo­nel­le i sine valg.

Nes­te: For­ret­nings­mo­del­ler» 

Print Friendly, PDF & Email
 • Hei og takk for at du tok utford­rin­gen. Mye inter­es­sant her, men en liten fakta­feil er det nød­ven­dig å ryd­de opp i: det had­de ald­ri kom­met en ny utga­ve av Sto­re nors­ke om ikke Fritt Ord had­de bevil­get ti mil­lio­ner kro­ner i støt­te i 2002. Det skjed­de etter en leng­re peri­ode hvor Kunn­skaps­for­la­gets eiere, Gyl­den­dal og Asche­houg, had­de for­søkt å skaf­fe støt­te fra davæ­ren­de utdan­nings­mi­nis­ter Cle­met og man had­de hatt perm­it­te­rin­ger i Kunn­skaps­for­la­get. Ikke fullt så mye mar­ked som mesén­virk­som­het. Ikke noe galt i det — det er da også en av model­le­ne jeg nev­ner.

 • Pingback: Eirik Newth anbefaler internett » Arkiv » Torvund tar utfordringen()

 • Eirik Newth har selv­føl­ge­lig helt rett i at utgi­vel­sen av Sto­re nors­ke ikke vil­le ha skjedd uten bety­de­li­ge støt­te fra Fritt Ord. Men om det­te var en støt­te til papir­ut­ga­ven, er jeg mer usik­ker på. De sto­re kost­na­de­ne er knyt­tet til opp­byg­ging og ved­li­ke­hold av kunn­skaps­ba­sen, og den er den sam­me på papir og nett. Når først kunn­skaps­ba­sen er etab­lert vil jeg tro at tryk­kin­gen av lek­si­ko­net på papir er god butikk.

  Ellers bekref­ter det­te min påstand om at model­ler hvor noen skal bevil­ge pen­ger har en lei tendens til å støt­te det bestå­en­de. Noen gan­ger kan pen­ge­ne bli brukt til å for­sva­re det bestå­en­de mot utvik­lin­gen hel­ler enn å utvik­le noe nytt.

 • Hva pen­ge­ne egent­lig gikk til kan man sik­kert dis­ku­te­re til kuene kom­mer hjem. Poen­get er at det ikke etter­spør­sel i mar­ke­det som gjor­de nes­te utga­ve mulig, men mesén­virk­som­het. I det hele tatt bør man være litt for­sik­tig med å snak­ke om frie mar­keds­kref­ter i en bran­sje som er så gjen­nom­sy­ret av støtte­ord­nin­ger som bok­bran­sjen. For noen år siden gikk Trond Andre­as­sen og Lars Haa­vik (davæ­ren­de gene­ral­sek­re­tær i DnF) ut i pres­sen og men­te at opp imot 80 % av gjen­nom­snitts­for­fat­te­rens inn­tekt stam­met fra sti­pen­der, veder­lag og mid­ler fra inn­kjøps­ord­nin­gen og and­re stat­li­ge og kom­mu­na­le bidrag. Det kan få stor betyd­ning i fram­ti­den. For som Tron Øgrim sa: det skor­ter ikke på pen­ger i kul­tur­sys­te­met, men på vil­jen til å bru­ke pen­gen på utra­di­sjo­nel­le måter.

 • Jeg trod­de at kyr kom­mer hjem for å bli mel­ket hver dag, så vi kan nok dis­ku­te­re mye len­ger enn til de kom­mer hjem (men jeg kan ikke så mye om land­bruk, så det kan hen­de jeg tar feil her).

  Som jeg skri­ver i det inn­legg som kom­men­ta­ren er knyt­tet til, så vil vi ha en blan­ding av indi­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve ord­nin­ger, og et norsk­språk­lig kul­tur­liv vil nep­pe kla­re seg uten bety­de­lig støt­te.

  Jeg vet ikke hvor­dan de 80% Eirik refe­re­rer til for­de­ler seg på uli­ke ord­nin­ger. Jeg har hel­ler ikke satt meg inn i sti­pend­jun­ge­len ut over rei­se- og pro­sjekt­sti­pend fra NFF. Men man­ge sti­pen­der, f.eks. de fra NFF skri­ver seg fra inn­tek­ter fra at and­re utnyt­ter opp­havs­retts­lig ver­ne­de verk. Gjen­nom avta­ler med f.eks. Kopi­nor beta­ler man et veder­lag for å kun­ne bru­ke opp­havs­retts­lig ver­ne­de artik­ler i kom­pen­di­er til under­vis­ning, for å sir­ku­le­re dem i bedrif­ter, osv. Så selv om man får pen­ge­ne i form av sti­pen­der, så er sti­pen­de­ne for en vesent­lig del finan­siert ved at man beta­ler for bruk av opp­havs­retts­lig ver­ne­de verk. Til­la­ter man fri kopie­ring i form av “fil­de­ling” for­svin­ner en bety­de­lig del av inn­tek­ten til sti­pend­ord­nin­ge­ne.

  Inn­kjøps­ord­nin­gen er stat­lig finan­siert, men den gjel­der i prak­sis skjønn­lit­te­ra­tur selv om man nå har fått en gans­ke begren­set inn­kjøps­ord­ning for fag­lit­te­ra­tur. Kul­tur­rå­det har en del mid­ler til uli­ke til­tak, og en del instit­sjo­ner (her­under fes­ti­va­ler) får støt­te av sta­ten. Er det and­re stat­li­ge ord­nin­ger av betyd­ning som den all­min­ne­li­ge forfatter/ musiker/ bil­led­kunst­ner nyter godt av?

  Da Bjørn Eids­våg var “ukens P2-artist” for en tid til­ba­ke var han sær­de­les kri­tisk til musi­ke­re som snak­ker varmt for fri “deling”. Han nevn­te Susan­ne Sund­før som eksem­pel, uten at jeg har fått med meg hva hun har sagt. Men hans poeng var at den øko­no­mis­ke støt­ten hun har fått til utgi­vel­se av sin debut­pla­te er finan­siert gjen­nom beta­ling av veder­lag for bruk av opp­havs­retts­lig ver­ne­de verk av f.eks. Bjørn Eids­våg, Åge Alek­san­der­sen, DDE og and­re etab­ler­te nors­ke artis­ter.

  Sier man at fri kopie­ring og fri bruk er helt greit, så øde­leg­ger man det øko­no­mis­ke fun­da­men­tet for den støtte­ord­nin­gen som gjor­de det mulig for hen­ne å lage sin førs­te pla­te.