Kindle — eBoken “ready for take off”?

KindleAma­zon har lan­sert sin tekst­le­ser Kind­le. For 399$ kan man få en hen­dig enhet som i føl­ge rekla­men skal være utmer­ket for å lese tekst. Den vei­er 10,3 Oz, som er litt under 300 gram. Bare for sam­men­lig­nin­gens skyld la jeg en inn­bun­det bok på 160 sider på kjøk­ken­vek­ta. Den vei­de 348 gram, alt­så litt mer enn Kind­le. Når jeg er på rei­se skul­le jeg gjer­ne ha kun­net begren­se reise­lek­ty­ren til en Kind­le.

Tekst­le­se­re eller elekt­ro­nis­ke bøker har vært for­søkt lan­sert før, uten sær­lig hell. For at en slik dings skal kun­ne bli en suk­sess må minst to vil­kår være opp­fylt i til­legg til at den må være enkel å bru­ke: Skjer­men må være god å lese og det må være et til­strek­ke­lig stort til­bud av inn­hold som folk fak­tisk er inter­es­sert i å lese. Stort sett har de sys­te­mer som til nå har vært lan­sert svik­tet på beg­ge punk­ter. Det vil være et pluss om lese­ren har til­leggs­funk­sjo­ner som kan gi den et stør­re anven­del­ses­om­rå­de enn tra­di­sjo­nel­le bøker, men det­te vil ikke sel­ge dings­en hvis det grunn­leg­gen­de svikter.

Jeg har ikke sett Kind­le i vir­ke­lig­he­ten. Jeg har der­for ingen mulig­het til å bedøm­me skjer­mens les­bar­het. Men ut fra omta­len skal den være god. 800x600 punk­ter på en 6″ skjerm bør gi god opp­løs­ning, men ikke sær­lig mye bed­re enn hva man får på de bes­te bær­ba­re PCer.

Kindle bokAma­zon hev­der at det er mer enn 90.000 bok­tit­ler til­gjen­ge­lig for Kind­le. Det ale­ne gjør Kind­le langt mer inter­es­sant enn det som hit­til har vært til­gjen­ge­lig. Stor pågang har gjort at Kind­le raskt ble utsolgt, så jeg er nok ikke ale­ne om å mene at det­te er interessant.

Jeg sit­ter igjen med noen ube­svar­te spørs­mål etter å ha lest en del om Kind­le.

Den kom­mu­ni­se­rer ved hjelp av 3G mobil­te­le­fon­nett, alt­så UMTS. Den bru­ker ikke inter­nett. I rekla­men begrun­nes det­te med at det blir enk­le­re ved at man slip­per å lete opp WLan-soner, ikke behø­ver inter­nett­abon­ne­ment, osv. Men jeg tror nok at en like vik­tig grunn til å vel­ge en slik løs­ning er at man vil være mind­re utsatt for pirat­virk­som­het. Hvis Kind­le er satt opp til bare å kom­mu­ni­se­re mot Ama­zon blir det vans­ke­lig for pira­ter å lage masse­ko­pie­rings­tje­nes­ter på net­tet. Jeg har ikke noen inn­ven­din­ger mot at man bru­ker uli­ke tek­nis­ke meto­der for å hind­re pirat­ko­pie­ring. Men hvis det­te bru­kes til å låse kun­der inne slik at inn­hold ikke kan leve­res av and­re enn Ama­zon, da blir jeg skep­tisk. Vi må nok reg­ne med å måt­te ven­te en stund på nors­ke bøker der­som de først blir til­gjen­ge­li­ge når Ama­zon fin­ner det interessant.

Ama­zon lag­rer de bøker man har kjøpt på en ser­ver. Rent tek­nisk lag­rer de nok ikke annet enn infor­ma­sjon om hva man har kjøpt slik at det­te kan las­tes ned på nytt, men det er greit nok. Den som ikke har nok lag­rings­plass kan der­for ha en “bok­hyl­le” hos Ama­zon. Vi slip­per unna back up pro­ble­met, og Ama­zon redu­se­rer risi­ko­en for at bøke­ne skal lek­ke ut på net­tet. Men rekla­men gir ikke svar på hva som skjer hvis jeg kjø­per en ny Kind­le. Vil jeg da få til­gang til min “bok­hyl­le”, eller er den uløs­lig knyt­tet til min gam­le Kind­le? Hvis jeg må kjø­pe mitt biblio­tek på nytt der­som jeg byt­ter leser, er jeg ikke så vel­dig interessert.

Ama­zon rekla­me­rer med infor­ma­sjons­tje­nes­ter som man kan få til­gang til. Med gene­rell inter­nettil­gang er ikke nevt — og da har man vel ikke slik til­gang. Jeg synes det er et stort minus. Når man har en lese­pla­te med en form for nettil­gang bur­de det ikke være behov for å ha en til for å hen­te infor­ma­sjon fra nettet.

Den bør også ha avtalebok/kalender.

En dings som Kind­le kan ha man­ge mulig­he­ter. Den har en svart/hvitt skjerm med fire grå­to­ner. And­re bil­der enn strek­teg­nin­ger kan man da glem­me. Det begren­ser verdien.
Kind­le har 256Mb min­ne. Man kan utvi­de med inn­til 4Gb med et SD-kort. Men det­te er for svakt. Så len­ge man bare skal lag­re tekst er det kan­skje til­strek­ke­lig. Men det begren­ser mulig­he­ten for nye funksjoner.

Jeg skul­le gjer­ne hatt en Kind­le med GPS. Det behø­ver ikke være en vel­dig sofis­ti­kert GPS. Det er nep­pe Kind­le man tar med for å lete etter geocacher eller for å vise vei når man kjø­rer bil. Men det åpner spen­nen­de per­spek­ti­ver når det gjel­der f.eks. reise­lit­te­ra­tur. Reise­hånd­bø­ker som “vet” hvor man er, som mar­ke­rer det på kar­tet og hen­ter fram infor­ma­sjon om områ­det man er i. I dag får man GPS-mot­ta­ke­re for under 1000 kr og man får puls­klok­ker med GPS som regist­re­rer tre­nings­rute. Det bør ikke være man­ge hundre­lap­per i til­legg for å få en slik funk­sjon i en dings som alle­re­de har skjerm og annet som en GPS-mot­ta­ker må ha.

Til tross for en del svak­he­ter kan Kind­le være det som gjør ebo­ken “ready for take off”.
Fore­lø­pig er Kind­le ikke til­gjen­ge­lig i Euro­pa. Det er en del ret­tig­he­ter som må kla­re­res før man kan begyn­ne å sel­ge uten­for USA. Kan­skje er det like greit. Jeg øns­ker meg nes­te gene­ra­jon Kind­le.

Print Friendly, PDF & Email