Man deler ikke filer — det vanskelige skillet mellom verk og eksemplar

Over­gang fra salg av eksemp­la­rer til ned­las­ting av filer er en stør­re end­ring enn hva man­ge synes i stand til eller er vil­li­ge til å inn­se. Mens man med begeist­ring tar for seg av nye mulig­he­ter, insis­te­rer man på å behol­de alt som var knyt­tet til det gam­le. Mang­len­de inn­sikt på det­te punk­tet er en vik­tig kil­de til for­vir­ring når det gjel­der ebø­ker, nett­ko­pie­ring (“fil­de­ling”) m.m. Etter først å ha skre­vet begeist­ret om Ama­zon Kind­le, refe­rer Eirik Newth til et inn­legg fra Dive Into Mark med kri­tis­ke kom­men­ta­rer. Dive Into Marks hoved­inn­ven­ding synes å være at man ved Kind­le ikke len­ger kan gi bort eller sel­ge bruk­te bøker, låne dem bort, osv.

Når man kjø­per en bok, en CD, en DVD, et bil­de eller noe annet, så kjø­per man et eksemp­lar. Man kjø­per en fysisk gjen­stand som er bærer av ver­ket. Jeg kan gjø­re hva vi vil med mitt eksemp­lar. Jeg kan note­re i boken, jeg kan rive ut side­ne og bret­te papir­fly, jeg kan for­sø­ke om en CD er egnet som frees­bee – og jeg kan gi det bort, sel­ge det eller låne det bort. Det­te gjel­der rådig­he­ten jeg har i kraft av eien­doms­rett til det eksemp­la­ret jeg har kjøpt – alt­så bun­ken med inn­bun­det papir påført trykk­sver­te hvis det gjel­der en bok.

Men noen gans­ke begren­se­de unn­tak har jeg ald­ri hatt rett til å frem­stil­le nye eksemp­la­rer av boken. Hvis jeg skul­le være vel­dig begist­ret for en bok, så kan jeg låne bort eller gi bort mitt eksemp­lar med opp­ford­ring om å lese den. Men jeg kan ikke tryk­ke opp et eget opp­lag som jeg så deler ut til ven­ner og kjen­te og and­re som måt­te være inter­es­sert. Om en tea­ter­sjef skul­le kjø­pe et eksemp­lar av Jon Fos­ses sis­te(?) skue­spill Ram­bu­ku i en bok­han­del, så kan han ikke uten vide­re set­te opp styk­ket på sitt tea­ter. Ret­ten til å frem­stil­le eksemp­lar f.eks. ved å tryk­ke et nytt opp­lag, eller frem­føre ver­ket offent­lig er en del av opp­havs­ret­ten. Opp­havs­ret­ten føl­ger ikke eien­doms­ret­ten til eksemp­la­ret.

Når man las­ter ned en fil, enten det er musikk, film eller tekst, over­dras ingen eien­doms­rett og man får ikke noe eksemp­lar. Der­med har man hel­ler ikke noe eksemp­lar som kan lånes bort, sel­ges eller dis­po­ne­res på and­re måter som vi er vant til med fysis­ke eksemp­la­rer. Et “kjøp” av en bok eller musikk for ned­las­ting har to ele­men­ter: Man får en lisens som gir en begren­set rett til å frem­stil­le eksemp­lar, og leve­ran­dø­ren til­byr en tje­nes­te som gjør det mulig å las­te ned de aktu­el­le file­ne. Siden det ikke er noe som over­dras er trans­ak­sjo­nen hel­ler ikke et kjøp, og kjøps­lov­giv­nin­gen gjel­der ikke for trans­ak­sjo­nen.

Vi kan her lett hav­ne i en grå­sone hvor vi møter vans­ke­li­ge spørs­mål av både kjøps­retts­lig og opp­havs­retts­lig art, men de lar jeg lig­ge i den­ne sam­men­hen­gen. Men hvis du skul­le mene at det vir­ker idio­tisk at kjøps­lov­giv­nin­gen ikke gjel­der, så ikke skyld på meg. Jeg har utre­det spørs­må­let for Jus­tis­de­par­te­men­tet og fore­slått at for­bru­ker­kjøps­lo­ven bør end­res slik at den også omfat­ter digi­ta­le ytel­ser. Men Jus­tis­de­par­te­men­tet var ikke enig, og valg­te ikke å frem­me noe for­slag om å end­re loven på det­te punk­tet.

Det er også menings­løst å snak­ke om deling når det gjel­der filer, og uttryk­ker fil­de­ling er mis­vi­sen­de. Jeg har der­for gått over til å kal­le det nett­ko­pie­ring, som er mer dek­ken­de for det som skjer. Den som deler med and­re gir fra seg noe han selv har. Gir jeg bort min bok, så har jeg den ikke len­ger selv. Låner jeg den bort har jeg den ikke før låne­ren for­hå­pent­lig­vis retur­ne­rer den. Å la and­re pro­du­se­re sine egne eksemp­lar er ikke å dele.

Poen­get er at den begren­se­de lisens man får til å frem­stil­le eksemp­lar ikke gir noen rett til å frem­stil­le eksemp­la­rer som man kan gi til and­re og man har, igjen men noen begren­se­de unn­tak, ikke rett til å stil­le sitt eksemp­lar til dis­po­si­sjon for and­re slik at dis­se kan kopiere det. Å snak­ke om “hevd­vun­ne ret­tig­he­ter” til bøker i sam­men­heng med ned­las­ting av filer er tull. De ret­tig­he­te­ne som folk påstår å ha er knyt­te til den gam­mel­dag­se boken og and­re gjen­stan­der som bærer infor­ma­sjo­nen.

Sva­ret på hoved­inn­ven­din­gen som Dive Into Mark kom­mer med er enkelt: Kjøp gam­mel­dag­se bøker av papir. Da får du alle de ret­tig­he­ter som føl­ger av eien­doms­ret­ten til sli­ke gjen­stan­der. Men du får ikke for­de­le­ne som den digi­ta­le form gir. Vil du like­vel ha bøke­ne digi­talt, så må du aksep­te­re at de ret­tig­he­ter som fulg­te eksemp­la­ret for­svant da eksemp­la­ret ble borte. Du får ikke i både pose og sekk.

I val­get mel­lom papir og digi­tal fil får man vur­de­re hva som pas­ser best for ens eget behov. Man må aksep­te­re at det digi­ta­le blir mer bun­det til per­son, men bin­din­gen avhen­ger av lisens­vil­kå­re­ne. Jeg kan låne bort mitt “biblio­tek” ved å låne bort min lese­pla­te hvor file­ne er lag­ret, men da deler jeg på gam­mel­dags vis: Jeg har ikke selv til­gang til det jeg har lånt bort. Da er det kan­skje mind­re fris­ten­de å låne det bort, men det må vi leve med. De uli­ke alter­na­ti­ver har både for­de­ler og ulem­per.

Jeg synes at Kind­le er inter­es­sant. Men som jeg har skre­vet i min førs­te kom­men­tar til det­te pro­duk­tet, så synes jeg det mang­ler en del egen­ska­per som et slikt pro­dukt bør ha. Så jeg vil fore­trek­ke å ven­te til nes­te gene­ra­sjon er på mar­ke­det. Hvis pro­duk­tet slår an vil det nep­pe gå lang tid før vi har en opp­gra­dert ver­sjon. Slår det ikke an vil til­bu­det på bøker i det­te for­ma­tet tør­ke inn, og da er det uan­sett ikke så inter­es­sant.

Print Friendly, PDF & Email
 • Knut Bøhn

  Inter­es­sant og nød­ven­dig for­søk på å bely­se skil­let mel­lom eksemp­la­ret og dets inn­hold, men avsnit­tet “Når man las­ter ned en fil, enten det er musikk…” er pro­ble­ma­tisk. Selv ved ned­last­ning får man da vit­ter­lig et eksemp­lar? — ellers har vel hel­ler ingen opp­havs­retts­lig rele­vant hand­ling fun­net sted?

 • Hvis du las­ter ned et eksemp­lar av det inn­leg­get du kom­men­te­rer, mine podcast om kjøps­rett eller noe annet, så gir ikke jeg deg et eksemp­lar. Du blir sit­ten­de med et eksemp­lar, men det eksem­pa­ret lager du selv ved å kopiere det som jeg har stilt til dis­po­si­sjon. Ret­ten til å gi bort, sel­ge vide­re osv knyt­ter seg til den tin­gen du har fått eller kjøpt, alt­så den tin­gen som ble over­le­vert i for­bin­del­se med tras­ak­sjo­nen.

  Ved ned­las­ting over­le­ve­res ikke noe, og du har ikke en ting som du har fått over­le­vert. Det eksemp­la­ret du selv har pro­du­sert har du ikke rett til å sel­ge vide­re hvis ikke lisen­sen gir deg rett til å frem­stil­le eksemp­la­rer for salg (og det gjør de ikke i sli­ke til­fel­ler), like lite som du kan sel­ge eksemp­la­rer du har frem­stilt til pri­vat bruk etter åvl § 12. Det er dess­uten gans­ke uprak­tisk å sel­ge det eksemp­la­ret du frem­stil­te ved ned­las­tin­gen, for det eksis­te­rer bare som regist­rer­te tegn på din hard­disk. Du må i så fall sel­ge hard­dis­ken for å sel­ge det­te eksemp­la­ret.

  Også ret­tig­he­ter kan kjø­pes og sel­ges. Om man skal gå enda mer inn i juri­dis­ke spiss­fin­dig­he­ter, så er det et kjøp når en etab­lert ret­tig­het over­dras i et annen­hånds­mar­ked, men ikke når ret­ten etab­le­res i førs­te hånd. Hver gang du gjør en avta­le med en ned­las­tings­tje­nes­te så etab­le­res det en ny lisens, og det­te er ikke kjøp. Den­ne ret­ten til å frem­stil­le eksemp­lar i et begren­set omfang, alt­så den lisens du får ved avta­le om ned­las­ting, kan ikke over­dras vide­re med mind­re en slik rett er avtalt. Det­te føl­ger direk­te av åvl § 38b.

  Så len­ge det eksemp­lar man har frem­stilt etter ned­las­ting er lov­lig frem­stilt, så kan man frem­stil­le nye kopi­er til pri­vat bruk. Jeg kan las­te ned musikk fra Musikkon­line til min PC, og så kopiere den­ne musik­ken til min iPod. Men den­ne ret­ten er begren­set og til­la­ter ikke at man lager kopi­er av all musik­ken til hele bekjent­skaps­kret­sen.

  Som så ofte i jusen er det rela­tivt enkelt å stil­le opp ytter­punk­ter, som f.eks. å over­dra et eksemp­lar av en bok på den ene side og en for­lags­av­ta­le som gir rett til å tryk­ke og utgi boken på den and­re. At det er uli­ke reg­ler som regu­le­rer dis­se to situa­sjo­ne­ne ska­per ikke noen pro­ble­mer. Men et sted på midt­en møtes dis­se, og der har vi en vans­ke­lig over­gangs­sone. Det er den­ne over­gan­gen vi befin­ner oss i, og det er ikke så lett å se hva som hav­ner på den ene og hva som hav­ner på den and­re siden av gren­sen.

  Det er ikke lett å for­stå at det som for alle prak­tis­ke for­mål bare frem­står som et spørs­mål om valg av hen­sikts­mes­sig leve­rings­måte skal være avgjø­ren­de for om vi hav­ner i det ene eller and­re regel­set­tet, f.eks. om man har rett til å over­dra vide­re og om (forbruker)kjøpslovens reg­ler kom­mer til anven­del­se eller ikke.

  Situa­sjo­nen er mer tyde­lig ved anskaf­fel­se av pro­gram­vare enn ved musikk, siden de fær­res­te ser noe stort poeng i å ha CD og cover til det pro­gram­met man har instal­lert. Men er man i en gren­se­sone så unn­går man ald­ri at det i noen til­fel­ler kan vir­ke ufor­ståe­lig at et feno­men hav­ner på den ene siden mens et til­syne­la­ten­de iden­tisk feno­men hav­ner på den and­re. Det er ikke mulig å løse sli­ke pro­ble­mer. Om man sier at to sli­ke feno­me­ner skal behand­les likt, så har man ikke fjer­net gren­sen. Man har bare flyt­tet den, med den kon­se­kvens at man får et til­sva­ren­de grense­pro­blem et annet sted i ste­det.

 • ola

  For en hyk­ler du er…

  Du vil ikke bru­ke begre­pet fil­de­ling, men fort­set­ter Ã¥ bru­ke begre­pet stje­ling i ste­det for kopie­ring nÃ¥r det er mis­vi­sen­de av nøyaktig sam­me grunn som fil­de­ling.

 • Den sis­te kom­men­ta­ren (før den­ne) får man bare ta som en lite sak­lig menings­yt­ring. Man kan mene hva man vil, vi lever i et fritt land. Ut over det er det ikke verdt ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer.

 • ola

  Hva er det som er usak­lig? Det bur­de da være enkelt å bestri­de min påstand om du mener at du er i din rett.

 • Det er usak­lig å karak­te­ri­se­re de men er ueni­ge med som “hyk­ler”. Per­son­an­grep er stort sett all­tid avspo­ring.

  Man kopie­rer et verk, og der­med fra­tar man opp­havs­man­nen noe av den øko­no­mis­ke ver­di ver­ket repre­sen­te­rer. Å foku­se­re bare på kopie­rin­gen er omtrent som om man bare skul­le se på litt end­ring av data i et bank­sys­tem og ikke på de ver­di­er man på den­ne måten even­tu­elt klar­te å tap­pe ban­ken for. Man har jo ikke “stjå­let” noe, bare end­ret på noen tegn.

  I dag­lig­tale bru­kes ordet “tyve­ri” i langt vide­re betyd­ning enn den strengt juri­dis­ke. Å for­sy­ne seg med pen­ger fra en bank­kon­to er i juri­disk for­stand ikke tyve­ri. Det som gjer­ne omta­les som “iden­ti­tets­ty­ve­ri” er hel­ler ikke tyve­ri om man hol­der seg til straffe­ret­ten. “Å stje­le” er ikke noe defi­nert juri­disk uttrykk.

  Den som ube­ret­ti­get kopie­rer opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le til­eg­ner seg ver­di­er som til­hø­rer and­re, og redu­se­rer ver­di­en for ret­tig­hets­ha­ver. Det for­ut­set­ter en viss evne til å ten­ke abs­trakt for å skjøn­ne det­te, men ver­di­ene er ikke noe mer abs­trak­te enn “pen­ge­ne” på en bank­kon­to.

  I en debatt som den­ne synes jeg det er helt greit å bru­ke “tyve­ri” i vide­re for­stand enn den strengt straffe­retts­lig, alt­så om til­fel­ler hvor man for­sy­ner seg av ver­di­er som til­hø­rer and­re. På sam­me måte synes jeg det er upro­ble­a­tisk å bru­ke “kjøp” av filer, selv om det­te i en til­sva­ren­de streng kjøps­retts­lig for­stand ikke er kjøp. Å bare bru­ke beteg­nel­sen “kopiere” blir også mis­vi­sen­de om man ikke kva­li­fi­se­rer det til “ulov­lig kopie­ring”, for det er bare den ulov­li­ge kopie­rin­gen som er temat.

  Jeg synes uttryk­ket “fil­de­ling” er mis­vi­sen­de og gir feil asso­sia­sjo­ner. Hvis vi deler en flas­ke vin betyr det at hver av oss bare får en halv­part av det som deles. Slik er det ikke ved “fil­de­ling”. Da bare øser man en til­syne­la­ten­de uutøm­mer­lig kil­de ved å pro­du­se­re nye kopi­er uten at den som “deler” gir fra seg noe som helst. Men ved det tøm­mer man kil­den for øko­no­misk ver­di, noe man ikke gjør ved deling i egent­lig for­stand.

  Jeg vel­ger selv­følg­li­ge ord som har de kon­no­ta­sjo­ner som jeg mener er dek­ken­de i for­hold til det som beskri­ves. Det gjør også pira­te­ne, og jeg unn­går den for­skjøn­nen­de og selv­rett­fer­dig­gjørn­de ter­mi­no­lo­gi­en som pira­te­ne selv bru­ker.

  Jeg har også tid­li­ge­re rede­gjort for hvor­for jeg vel­ger de orde­ne jeg gjør. Du og and­re må selv­føl­ge­lig gjer­ne være ueni­ge i min språk­bruk. Det er lov å være uenig. Men å kal­le det “hyk­le­risk” å bru­ke en ter­mi­no­lo­gi man ikke er enig i er en avspo­ren­de usak­lig­het.

 • ola

  Takk for at du gir meg et skik­ke­lig svar.

  Jeg stÃ¥r fort­satt pÃ¥ at det er hyk­le­risk at du fort­set­ter Ã¥ bru­ke begre­pet “Ã¥ stje­le”, og skal for­kla­re nærmere hvor­for.

  Du sier at ordet tyve­ri bru­kes i en vide­re betyd­ning i dag­lig­ta­len. ¸yaktig det sam­me kan sies om fil­de­ling. Men mens fil­de­ling er et nytt og for­holds­vis nøytralt begrep, er tyve­ri et gam­melt og innlært begrep med ster­ke neg­a­ti­ve asso­sia­sjo­ner.

  For øyeblikket gÃ¥r jeg bort ifra den juri­dis­ke defi­ni­sjo­nen av “tyve­ri” som helt klart er sterkt knyt­tet til begre­pet “Ã¥ stje­le”, og bru­ker defi­ni­sjo­nen “urett­mes­sig overføring av ver­di”. Alt­sÃ¥ at “tyven” til­e­ge­ner seg en ver­di pÃ¥ bekost­ning av “eie­ren”. I den­ne saken betyr det at inne­ha­ver av opp­havs­ret­tig­he­te­ne taper et salg, siden selve Ã¥ndsverket ikke vil bli pÃ¥virket av kopie­ring.

  En per­son som, for eksem­pe­lets skyld, er kon­stant blakk vil ikke kun­ne kjøpe et Ã¥ndsverk. Per­sonen kan alli­ke­vel kopiere Ã¥ndsverket fra en som har kjøpt det, og har pÃ¥ den mÃ¥ten til­eg­net seg en ver­di. Det er der­imot ikke et tapt salg, siden sal­get ald­ri kun­ne skjedd, og er der­for ikke tyve­ri.

  Det sam­me eksem­pe­let kan oveføres til en per­son som har en ende­lig sum pen­ger, og har til­eg­net seg Ã¥ndsverk til en ver­di til­sva­ren­de en uen­de­lig sum med pen­ger. All ver­di som over­sti­ger per­sonens ende­li­ge sum pen­ger vil ikke være tyve­ri.

  Man­ge vel­ger Ã¥ kopiere et Ã¥ndsverk i digi­talt for­mat, sam­ti­dig som de kjøper Ã¥ndsverket i fysisk for­mat. Det kan hel­ler ikke kal­les et tapt salg, med mind­re man mener det er rik­tig at man skal kun­ne sel­ge bruks­ret­tig­he­te­ne til det sam­me Ã¥ndsverket gjen­tat­te gan­ger til sam­me per­son.

  Om pirat­ko­pie­ring fører til økt eks­po­ne­ring kan ver­di­en av opp­havs­ret­tig­he­te­ne fak­tisk økes, hvis det fører til fle­re salg.

  Et Ã¥ndsverk er, som du sier om fil­de­ling, en uuttømmelig kil­de som ikke pÃ¥virker ori­gi­na­len. Ver­di­en er ikke bestemt av hvor man­ge kopi­er som er pro­du­sert, men et kuns­tig verdi­po­ten­sia­le som kun er gitt av loven.

  Jeg sier ikke at pira­ko­pie­ring er upro­ble­ma­tisk. Tvert imot. Men som jeg har vist sÃ¥ er bru­ken av begre­per som tyve­ri og stje­ling i den­ne debat­ten mis­vi­sen­de, for­di ver­di­en av et Ã¥ndsverk er uav­hen­gig av antall kopi­er. Vi kan ikke løse det­te pro­ble­met i fel­les­skap om vi fort­set­ter Ã¥ snak­ke for­bi hver­and­re.

 • Jeg kon­sta­te­rer at vi ikke er eni­ge. Ellers har jeg sagt det vik­tigs­te jeg mener om saken og ser ingen grunn til å gjen­ta det.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Opphavsrett på sykehjemmet()

 • Pingback: AVforum.no - Piracy..is it a crime?()

 • Pingback: AVforum.no - Piracy..is it a crime?()

 • Thor Skjør­berg

  Det som irri­te­rer meg mest med dere juris­ter som har beve­get dere inn i IT ver­de­nen er at dere ikke for­står det grunn­le­gen­de. Ikke tek­nik­ken og ikke filo­so­fi­ene. I Sve­ri­ge gikk man til sak mot The Pirate­bay for­di folk bruk­te det­te ste­det til for­mid­ling av opp­havs­rett beskyt­tet mate­ria­le. Bruk av såkal­te tor­rents er den mest effek­ti­ve måten å dele digi­ta­le data på pr i dag. Der­som det er slik at for­mid­ling av ret­tig­hetbe­skyt­tet mate­ria­le er for­budt, blir du en for­bry­ter i det øye­blik­ket du begyn­ner å las­te noe ned. Pro­ble­met rent juri­disk i for­hold til både til “dele­ren” og the pirate­bay er til­talt for, nem­lig for­set­tet. The pirate­bay deler ikke ut “en dritt”. De for­mid­ler en tje­nes­te. Så om det skal være straff­bart så vil ver­den bli gans­ke stygg. Da kan man like gjer­ne begyn­ne å straf­fe sta­ten om en bank­ra­ner bru­ker E18 som flukt­vei.

  Det and­re pro­ble­met rent juri­disk er at når jeg begyn­ner å las­te ned ett eller annet så kan jeg ikke vite hva jeg får før jeg har mot­tatt og sett hva jeg har las­tet ned. Jeg kan selv­føl­ge­lig ha en for­me­ning eller for­vent­ning men vet ikke helt sik­kert hva jeg får. Der­som det­te er en film, så vil jeg hel­ler ikke vite at den­ne er kopi­ret­tig­hets beskyt­tet før det fak­tisk frem­går på skjer­men. Er det en soft­ware så kom­mer den­ne “licen­se aggreement” opp og du må aksep­te­re. Først når jeg blir kjent med at det jeg har las­tet ned er kopi­ret­tig­hets beskyt­tet bry­ter jeg loven. For­di først da blir hand­lin­gen for­sett­lig.

  Det som er så jæv­la skrem­men­de er at dere juris­ter tror at alt som kan las­tes ned er kopie­rings beskyt­tet. Men det er det ikke. Mas­se du las­ter ned er gra­tis (http://www.snapfiles.com/freeware/), og får man­ge som utvik­ler soft­ware så er det­te selve grunn­pi­la­ren og driv­kraf­ten for å utvik­le soft­ware. Sær­lig Linux mil­jø­et men også i Win­dows. Dess­uten soft­ware patch­er og opp­gra­de­ring bru­ker også å være gra­tis.

  Så når jeg las­ter ned en fil/program som er gra­tis så er jeg i min ful­le rett til å bru­ke den­ne. I strid med det du sier. Dess­uten har du lest en bok, så har du den mel­lom øra. Så skal man leve etter det “ter­ror­vel­de” du beskri­ver så har du vel ikke lov til å for­mid­le til ven­ne­ne dine fra inn­hol­det i boka da? Tenk om du skal gå på kino, og så viser det seg kino­en ikke had­de rett til å vise fil­men. Skal du straf­fes da? Eller om du låner en bok fra nabo­en, som han har ikke har betalt for, skal du straf­fes da.

  Men det er vel enk­le­re for dere juris­ter å leg­ge til grunn at i utgangs­punk­tet så er alt kopi­be­skyt­tet og om det ikke er det så har du vel “under­søke­lese­plikt” i for­hold til det­te før du las­ter ned. Da blir det vel let­ter for juris­te­ne og for­hol­det seg til ten­ker jeg. I til­legg så dre­per man “open­source” filo­so­fi­en, som kan­skje er det mest bru­ta­le våpe­net den frie tan­ke i dag har, i den kom­mer­sia­li­ser­te ver­de­nen vi lever i. Og irri­te­rer meg så jæv­la at når det kom­mer noe nytt som bidrar til en fri­ere ver­den så skal det angri­pes. Og da er det som regel juris­te­ne som er “front­sol­da­te­ne”. “Med lov skal lan­det byg­ges” heter det. “Frem­me rett og hind­re galt”, “my ass!”

  Jeg kom­mer nå uan­sett til å las­te ned filer når jeg vil fra hvem jeg vil. Og viser det seg å være fra noen som ikke had­de rett til sen­de fil­men får det være hans pro­blem.

 • Jeg gid­der ikke kom­men­te­re mye av det­te. Man­ge IT-folk har all­tid inn­bilt seg at alt er et spørs­mål om tek­no­lo­gi og at tek­no­lo­gi er sva­ret på alt. Noen har fort­satt ikke lært.

  Ingen har påstått at “alt som kan las­tes ned er kopie­rings beskyt­tet” (eller “kopie­rings­be­skyt­tet” om man kan skri­ve norsk). Du lager deg dine egne spø­kel­ser som du så argu­men­te­rer mot. Slikt er uin­ter­es­sant.

  Den som for­mid­ler tjuve­gods kan også si at han bare til­byr en tje­nes­te, en tje­nes­te som i alle år har blitt kalt hele­ri. Det Pirate­bay gjør er langt på vei det sam­me, selv om det er and­re reg­ler som kom­mer til anven­del­se. Det ingen som har vært så idio­tis­ke at de påstår at når man for­byr salg av stjål­ne gjen­stan­der så er det umu­lig å sel­ge noe som helst. Men det omtrent det du sier i for­hold til Pirate­bay.

  End of discus­sion.

 • Thor Skjør­berg

  Da har du ikke for­stått det. Tek­no­lo­gi­en er verk­tøy­et som bru­kes til å for­mid­le tan­ker, utvik­le ide­er og kom­mu­ni­se­re dis­se. Det du sier om hele­ri er posi­tivt galt. Skal man dra lin­jen fra hele­ri til det jeg opp­fat­ter som din tolk­ning av Pirate­bays rik­tig drift, så skal man for­by kjøp og salg. Alt som kan bru­kes kan også miss­bru­kes. Men man kan ikke stop­pe frem­skritt for­di det kan miss­bru­kes.

  Synd at du ikke gid­der å kom­men­te­re res­ten. Det som er sann­he­ten er man­ge av dere gjør dere til “nyt­ti­ge idio­ter” for kom­mer­si­el­le kref­ter og para­no­i­de myn­dig­he­ter, som her går i tospann. Det er for­res­ten rart at en som benyt­ter seg av blog­ge verk­tøy­et ikke ser at tek­no­lo­gi­en er det som gjør at du kan for­mid­le tan­ke­ne og ide­ene dine.

 • Når du star­ter med påstan­der om at jeg ikke skjøn­ner hva det­te hand­ler om, da gjør du deg selv til en uin­ter­es­sant dis­ku­sjon­part­ner.

 • Thor Skjør­berg

  Tror det hel­ler er for­di du ikke kla­rer å imøte­gå argu­men­ta­sjo­nen. Men uan­sett hvil­ken unn­skyld­ning du har, tol­ker det som en sei­er for mitt syn.

 • Thor Skjør­berg

  Ser også at det er fle­re som har kom­men­tert artik­ke­len også opp­fat­ter at du omta­ler fil deling som noe neg­a­tivt og kri­mi­nelt. Og for mitt ved­kom­men­de er det vel også nett­opp det­te synet som er min størs­te mot­fore­stil­ling mot angre­pe­ne dere gjør mot den­ne tje­nes­ten.

  Jeg er vel også enig i at folk som sit­ter å job­ber det være seg det ene eller and­re skal ha godt­gjø­rel­se for det­te. Men det vi snak­ker om når det gjel­der fil deling er dis­tri­bu­sjon. Og selv­føl­ge­lig kla­ger musikk og film­bran­sjen over at det­te kan gjø­res gra­tis, når det er det­te de lever av.

 • Thor Skjør­berg

  Har goog­let deg litt og for­står du er ett “hot shot” i saks­kom­plek­set. Har bla hørt deg på NRK Beta. Det “slår meg gans­ke hardt” at når jeg hører deg argu­men­ter her, for­di jeg er vel­dig enig med deg. Jeg trek­ker også til­ba­ke at du ikke for­står tek­no­lo­gi­en. Men jeg synes kan­skje du er litt for ensi­dig i ditt syn, eller at de posi­ti­ve side­ne fil deling ikke kom­mer klart frem nok frem, hver­ken her eller f.eks i Beta. Per­son­lig tror jeg at pirate­bay og ol vil gjø­re det let­te­re for de som dri­ver med musikk, film etc. etter­som de ikke len­ger tren­ger noen film eller musikk dis­tri­bu­tør. Og jeg vil­le per­son­lig set­te svært stor pris på om det­te kom­mer­si­el­le fil­te­ret ble borte fra “kuns­ten”.

  Så om jeg for­står deg rett så øns­ker du å frem­me opp­havs­ret­tig­hets­ha­ve­rens sak, og det vil jeg også, men jeg tror vi kan­skje har for­skjel­lig syn på virke­mid­le­ne. Jeg tror ste­der som pirate­bay er bra for uetab­ler­te, men selv­føl­ge­lig ikke for etab­le­re “kuns­ter­ne” etter­som dis­se må ut i ukjent far­vann i for­hold til hvor­dan man skal leve av sin kunst. Og det er nok det at mine sym­pa­ti­er først og kan­skje fremst går til “under­dog­ge­ne” de som ikke har “fete” plate­kon­trak­ter ol. at jeg ser på angrep på fil deling som ett angrep på på deres ret­tig­he­ter til også å kun­ne for­mid­le sin “kunst” eller hva de måt­te øns­ke å for­mid­le. Så kan du kan­skje “tyg­ge” på den­ne vink­lin­gen du også så får vi se hva du kom­mer opp med?

 • Jeg er ikke opp­tatt av plate­sel­ska­pe­ne. Men musi­ke­re, kom­po­nis­ter og and­re kunst­ne­re ha mulig­he­ten til å leve av sin kunst. Det betyr at de må kun­ne ta beta­ling for det de lager, og de som f.eks. vil høre på musik­ken må beta­le for det­te.

  Argu­men­tet om at det er en for­del for musi­ke­re og and­re at folk stje­ler det de lager ser jeg bare på som et for­søk fra de som stje­ler deres arbeid på å hvit­vas­ke sin sam­vit­tig­het. Den som ser seg tjent med å gjø­re sin musikk gra­tis til­gjeng­lig står helt fritt til å gjø­re det, gjer­ne ved BitTor­rent tek­no­lo­gi. Man tren­ger ikke “hjelp” fra Pirate­Bay til å gjø­re det.

  De fles­te plate­sel­skap er små og gir ut pla­ter for­di de er opp­tatt av musik­ken. Dis­se blør. Snak­ker man med de som dri­ver sel­ska­per hører man omtrent det­te: “Det er det sam­me om musikk dis­tri­bu­eres på CD, via nett eller på and­re måter. Men vi må få betalt for det vi pro­du­se­rer.” Det man hører fra fra folk i musikk­bran­sjen er at det er vans­ke­li­ge­re for nye og ukjen­te musi­ke­re å etab­le­re seg i dag. Ingen tør len­ger sat­se på dem for­di det ikke er mulig å tje­ne inn det man sat­ser. Når de som vil høre på musikk ikke vil beta­le, da blir det hel­ler ikke pen­ger til musi­ke­re og de som pro­du­se­rer musikk.

 • Thor Skjør­berg

  Ja, men har du ikke tenk­te den tan­ken at det vil være let­te­re for de uetab­ler­te å få musik­ken sin dis­tri­bu­ert gjen­nom nett­ste­der som Pirate­bay (TPB). Jeg er hel­ler ikke enig med vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­sen din. Det er selv­føl­ge­lig man­ge små plate­sel­skap, men det er vel ikke dis­se som pri­mært taper pen­ger. De som taper pen­ger det er stor indu­stri­en. De fles­te musi­ke­re i dag, og da mener jeg de fles­te i ordets for­stand, og de fles­te er ikke de etab­ler­te musi­ker­ne som lever av musik­ken. Jeg antar du har vært på blues­klub­ber og hørt band som spil­ler “ræva” av de fles­te “tru­se jen­te­ne” som i stor grad er de såkalt “etab­ler­te”.

  I dag kan du sit­te hjem­me på din egen pc, med ett lyd­kort til ett par tusen kro­ner og spil­le inn, og pro­du­se­re din egen musikk. Pro­ble­met er å få det dis­tri­bu­ert. Og det er mulig­he­ten til dis­tri­bu­e­rin­gen du angri­per føler jeg.

  Jeg mis­ten­ker sterkt de etab­ler­te musi­ker­ne for at det ikke er det at folk kan las­te ned san­ge­ne som er pro­ble­met. Det er det folk las­te ned uten at musi­ke­ren får godt­gjø­rel­se for det­te som er pro­ble­met. Og det­te pro­ble­met ram­mes kun de etab­ler­te som under gam­le for­hold vil­le fått musik­ken dis­tri­bu­ert gjen­nom ett plate­sel­skap. Og det­te er for meg greit en grei hold­ning. Det vil all­tid være en frik­sjon mel­lom det “nye” og det “etab­ler­te”. Men jeg for­står ikke og aksep­ter ikke den ensi­di­ge til­nær­min­gen som jeg synes du leg­ger for dagen. Om jeg leg­ger ut en sang jeg selv har laget på TPB, for­di jeg øns­ker and­re skal høre san­gen. Så er det ikke tyve­ri å las­te den ned. Men det er jo vel­dig typisk for en juri­disk å kun se, eller vekt­leg­ge de kom­mer­si­el­le inter­es­se­ne. Og om du er en såkalt retts­opp­nevnt sak­kyn­dig på pro­ble­ma­tik­ken, ser jeg hel­ler dys­tert på retts­ve­se­nets evne til å fan­ge opp de uli­ke aspek­ter ved fil deling. Og jeg synes det er påta­ke­lig at du ikke imøte­går meg på den­ne vink­lin­gen.

  Det er også rart synes jeg at angri­per dis­tri­bu­sjons­ka­na­len. Jeg vet ikke grun­nen til det­te, men det er lett å mis­ten­ke deg for at det er for­di feno­me­net fil deling vans­ke­lig lar seg kon­trol­le­re, og utgjør der­med ut fra en jurists vin­kel ett pro­blem. Det er jo tyde­lig at det den gene­rel­le hold­ning folk har som er pro­ble­met. Det er jo de som fak­tisk las­ter ned og opp and­res ånds­verk som gjør noe galt, men tyde­lig­vis føler ikke dis­se men­nes­ke­ne som gjør det­te selv at de gjør noe galt.

  Skal fil deling i ordets for­stand fun­ge­re så vil det­te måt­te være ukon­trol­lert og usen­su­rert. Nett­opp for å få bort det jeg kal­ler “kuns­tens” fil­ter, som kan­skje kom­mer­sia­li­se­ring av kunst på man­ge måter er. Hel­dig­vis er det slik at kuns­ten kan leve uten kom­mer­sia­li­se­ring, men kom­mer­sia­li­se­rin­gen kan ikke leve uten kuns­ten, dess­ver­re for noen.

  Jeg vet ikke helt hvor vi står hen, men tror i grun­nen ikke at vi er så vel­dig ueni­ge. I hvert­fall støt­ter jeg deg i din kamp for musi­ke­re og kunst­ne­re gene­relt. Men jeg er nok kom­met til den kon­klu­sjo­nen at for­de­le­ne med fil deling er stør­re en ulem­pe­ne.

 • Det er selv­føl­ge­lig utmer­ket om det etab­le­res tje­nes­ter hvor folk kan dis­tri­bu­ere sin musikk, og sli­ke tje­nes­ter fin­nes det også en del av. Men Pirate­Bay har ikke pro­fi­lert seg som et slikt nett­sted. De har pro­fi­lert seg som et nett­sted hvor folk leg­ger ut and­res musikk uten sam­tyk­ke fra musi­ke­re og kom­po­nis­ter. Jeg kjen­ner ikke noen sta­ti­stikk for hva som las­tes ned fra Pirate­Bay, men jeg har liten tro på at det er de uetab­ler­te som domi­ne­rer.

  Små plate­sel­ska­per har ikke like mye å tape som de sto­re, og skri­ker ikke like høyt. Men når de som tar seg av den spen­nen­de under­sko­gen kas­ter kor­te­ne, da blir det vans­ke­li­ge­re å nå fram.

  Noen vil bru­ke tid på å lete fram og for­tel­le om ny og spen­nen­de musikk, og infor­me­re oss and­re om det­te. Jeg fikk nylig en spille­lis­te for Spo­ti­fy dis­tri­bu­ert i Face­bo­ok av Gutt­orm Andre­as­sen, i grup­pen for oss som lik­te å høre på Wasa­bi før NRK tok det­te pro­gram­met av luf­ta. Det er bare et eksem­pel: Noen hvis smak man i stor grad deler og hvis skjønn man sto­ler på for­tel­ler at det­te er noe man bør høre på.

  At folk deler sitt eget er utmer­ket. At man dis­tri­bu­erer det and­re har laget for å slip­pe å beta­le er noe helt annet. Øystein Gre­ni (Big Bang) ble spurt om hva han men­te om Pirate­Bay for ikke så len­ge siden. Hans svar var omtrent sånn: “Det­te er job­ben min og det er det­te jeg for­sø­ker å leve av. Det han [en tals­mann for Pirate­Bay] sier er at den job­ben jeg gjør ikke er noe verdt.” Jeg synes at det kunst­ne­re gjør er noe verdt og at det er en selv­føl­ge at de skal kun­ne få betalt for det de gjør — hvis de selv øns­ker å ta betalt.

 • Thor Skjør­berg

  Ok, så da er vi eni­ge om at fil deling er ok da? Pro­ble­met er TPB. Ok, jeg “dri­ter” i TPB. Det som er vesent­lig er de ikke er sen­sur på det som las­tes opp og det som las­tes ned. Og jeg tror det er nett­opp det­te som er TPB’s poli­cy. Vel så er det folk som til­gjen­ge­lig gjør and­re ånds­verk på TPB. Jeg for­sva­rer ikke dis­se.

  Pro­ble­met med sen­sur er at det­te hem­mer utveks­ling av ide­er, tan­ker og kunn­skap. Det er tun­ge inter­es­ser som arbei­der mot en det­te. Og da ikke av edle moti­ver som dine. Det drei­er seg om er kon­troll. Kon­troll over hvil­ken musikk som blir dis­tri­bu­ert, soft­ware, fil­mer mm. Og de kom­mer­si­el­le kref­te­nes del, drei­er det som om å tje­ne mest muli­ge pen­ger. For en myn­dig­hets del drei­er det seg om å kon­troll over kunn­skap, utvik­ling og tan­ker. Det er ikke vans­ke­lig og fore­stil­le seg Micro­softs mot­fore­stil­ling om at Linux meget lett dis­tri­bu­eres gra­tis og lov­lig over net­tet. For en myn­dig­het er det let­te­re å kon­trol­le­re ett fir­ma enn en “mas­se” som open­soure mil­jø­et er.

  Det er selv­føl­ge­lig vans­ke­lig å angri­pe “det gode” direk­te. Men klart om man gjør dis­tri­bu­sjo­nen av “det gode” til noe ondt ved å kun foku­se­re på de neg­a­ti­ve side­ne av dis­tri­bu­sjon, javel da blir det let­te­re. Og jeg må si jeg blir litt mis­ten­ke­lig på deg når du leg­ger til grunn at det mes­te som las­tes ned er “tyve­ri”. Det er feil, feil, feil, at det mes­te som las­tes ned og opp er ulov­lig. Du vil sik­kert si at det er ingen som hind­rer meg eller and­re å las­te opp lov­lig soft­ware mm. Der­som man skal ansvar­lig­gjø­re dis­tri­bu­tø­ren for lov­lig­he­ten av det jeg las­ter opp, så leg­ger du sen­sur­plikt på han. Hvil­ken dis­tri­bu­tør kan vite om det jeg las­ter opp er mitt eller ditt. Det blir som pro­ble­ma­tik­ken du nev­ner i NRK Beta som pos­ten har når de dis­tri­bu­erer post. Tenk deg det mare­rit­tet det vil være for Pos­ten om de skal vur­de­re lov­lig­he­ten av inn­hol­det de går rundt å bærer på. Så vær så snill å ikke gjør det­te til en sak mel­lom musikk­bran­sjen og TPB.

  Fak­tisk kla­rer ikke jeg å se at noe av det som las­tes ned i seg selv er tyve­ri. De som lever av å sel­ge musikk, sel­ger vel en opp­le­vel­se. Og opp­le­vel­sen er å lyt­te til musik­ken. Selve ned­las­tin­gen er jo stort sett bare en blå strek som går sak­te fra venst­re mot høy­re, noe jeg vil tro du skal være gans­ke spe­si­ell for å opp­le­ve som en opp­le­vel­se. Så etter min opp­fat­ning “stje­ler” du ikke før du set­ter deg ned å nyter musik­ken etter du har las­tet ned.

  Det som er for­hol­det er at det er all­tid grunn­leg­gen­de mot­set­nin­ger mel­lom mas­sen og myn­dig­he­te­ne. Masse­ut­veks­ling av ide­er og tan­ker vil til enhver tid være en trus­sel mot en etab­lert myn­dig­het. Enhver sty­rings­form som leg­ger restrik­sjo­ner på tan­ker ide­er og utveks­lin­gen av dis­se vil før eller siden kor­rup­te­re, helt sik­kert. Og det er vel ikke for ingen­ting at det er nett­opp USA’s regje­ring som har pres­set svens­ke myn­dig­he­ter til å sak­søke TPB. Fri utveks­ling av filer mot­ar­bei­der dis­se kref­te­ne, helt sik­kert.

  Jeg vet at tid­li­ge­re kjøp­te musikk­bran­sjen opp egen musikk for å mani­pu­le­re hit­lis­te­ne. Det er to instan­ser som tjen­te på det­te musikk­bran­sjen og den musi­ke­ren som ble pro­mo­tert (i noen til­fel­ler tjen­te ikke artis­ten en dritt). De som tap­te på det­te var alle de and­re musi­ker­ne. Musikk­bran­sjen som gjor­de det­te opp­tråd­te som en pøbel i mar­ke­det, som med­før­te at man­ge musi­ke­re ikke kun­ne leve av kuns­ten sin. I USA er det slik at det kos­ter mas­se pen­ger å stil­le til pre­si­dent­valg. De fikk en pøbel til pre­si­dent. Oba­ma benyt­tet seg av Inter­nett tek­no­lo­gi­en til å over­kom­me den­ne pro­ble­ma­tik­ken. De fles­te jeg har snak­ket med jub­ler for at Oba­ma vant val­get. Så “len­ge leve tek­no­lo­gi­en” som gjør det mulig å bli kvitt dis­se pøb­le­ne.

  Du synes kan­skje jeg drar det­te litt langt, men jeg tror kan­skje det er blir klar­gjø­ren­de for deg at det­te drei­er seg om litt mer en noen etab­ler­te musi­ke­res inn­tek­ter.

  Men jeg vil gjer­ne vite hva slags syn du agi­te­rer for når du er rettsaks­kyn­dig. Er det kun “Big bangs” eller er det alle aspek­ter? I Hvil­ken saker har du vært sak­kyn­dig i for­hold til den­ne pro­ble­ma­tik­ken? Og det irri­te­rer meg at du mar­gi­na­li­se­rer pro­ble­ma­tik­ken!

 • Thor Skjør­berg

  Du, “nå skal du høre her”! Om du går som såkalt objek­tiv sak­kyn­dig i nors­ke rett­sa­ler og pre­di­ker at ned­las­ting av filer er tyve­ri vil jeg gjer­ne vite det­te.

 • Det er ikke sånn en retts­sak fore­går. Man har ingen sak­kyn­di­ge som for­tel­ler om hva som er gjel­den­de rett.

  Hvis man skal være strengt juri­disk omfat­tes ikke ulov­lig kopie­ring av straffe­lo­vens tyveri­be­stem­mel­se. Men jeg synes ikke det er så vel­dig inter­es­sant i den­ne sam­men­hen­gen. Tyve­ri bru­kes i dag­lig­tale også om en rek­ke and­re for­hold som i streng straffe­retts­lig for­stand ikke er tyve­ri. Akku­rat som mye omta­les som kjøp som strengt tatt ikke er kjøp. Poen­get er at man fra­rø­ver noen ver­di­en av det de har skapt. Det ram­mes av and­re straffe­be­stem­mel­ser enn tyveri­be­stem­mel­sen, men er like straff­bart.

 • Thor Skjør­berg

  Vel nå drei­er det­te seg om for­hold som omfat­ter grunn­le­gen­de ret­tig­he­ter vi som “frie” men­nes­ker har. Og da synes jeg man kan for­ven­te av en pro­fes­sor i juss, som bru­kes av offent­li­ge media som eks­pert på områ­det er pre­sis sin omta­le.

  Gjen­tat­te gan­ger har jeg utford­ret deg til å kom­men­te­re and­re aspek­ter ved fil deling uten at du etter­kom­mer det­te?. Har søkt litt rundt på pro­blem­stil­lin­gen, og det er påfal­len­de at det mes­te om fil deling drei­er seg om ned­las­ting av ret­tig­hets beskyt­tet mate­ria­le. Det må det bli slutt på!

  Jeg vet for øvrig hvor­dan rett­sa­ker fore­går. En retts­opp­nevnt sak­kyn­dig for­ven­tes å være objek­tiv.

 • Hva slags ret­tig­he­ter er det du snak­ker om? Ellers står du fritt til å mene hva du vil om hvor­dan folk bør utta­le seg, og jeg står fritt til ikke å bry meg om hva du mener på det­te punk­tet. Tyve­ri er ikke bare et strengt juri­disk begrep og der­for bru­ker jeg det ikke all­tid i den strengt juri­dis­ke betyd­nin­gen — akku­rat som jeg bru­ker kjøp i en vide­re betyd­ning enn den strengt juri­dis­ke så len­ge tema­et ikke er kon­trakts­rett.

  Dine ide­er om at man ikke stje­ler musik­ken når man las­ter den ned, men først når man hører på den, det er omtrent som å si at man ikke stje­ler mat før man spi­ser den.

  Jeg synes det er menings­løst å blan­de sen­sur inn i det­te. Man tren­ger ikke Pirate­Bay for å ytre seg. At man ikke fritt kan spre and­res opp­havs­retts­lig ver­ne­de ytrin­ger har lite å gjø­re med ytrings­fri­het.

  Og det er ingen sak­kyn­di­ge som utta­ler seg om retts­spørs­mål i en retts­sal. Det for­ut­set­ter man at advo­ka­te­ne og dom­mer­ne kan fin­ne ut av selv.

 • Thor Skjør­berg

  Etter­som du på juris­tisk klø­ne­te vis tvi­hol­der på å hol­de debat­ten inne på ett spor som pas­ser ditt syn, så avslø­rer du også at du argu­men­te­rer i det hen­se­en­de å få ett bestemt utfall av dis­ku­sjo­nen. Du er ikke len­ger “juss pro­fes­so­ren” eller på noen annen måte å anse som eks­pert i tema­et fil deling. Du har en agen­da. Så håper jeg du kla­rer å skil­le mel­lom “pro­fes­sor hat­ten”, når du opp­trer i offent­lig media, og den “pri­va­te blog­ger hat­ten” din.

 • Selv­føl­ge­lig har jeg en agen­da, akku­rat som deg. Min agen­da er at musi­ke­re, kom­po­nis­ter m.m. skal kun­ne få inn­tek­ter av det de lager, og de som til­eg­ner seg dis­se skal være de som beta­ler. Hva slags for­ret­nings­mo­del­ler man måt­te ha, hvem som står for dis­se osv, er mind­re inter­es­sant så len­ge dis­se to grunn­leg­gen­de for­ut­set­nin­ger er iva­re­tatt.

  Jeg har null sym­pa­ti med alle de som ikke har annen agen­da enn at de ikke vil beta­le for musikk og film skapt av and­re, og jeg gir ingen ting for deres for­søk på å hvit­vas­ke sin sam­vit­tig­het ved å pak­ke det­te inn i noe kva­si­ideo­lo­gisk søl. Folks for­svar for å stje­le and­res verk er omtrent på nivå med de som mener at de bare ram­mer sto­re kapi­ta­lis­ter når de svind­ler ban­ker og for­sik­rings­sel­ska­per. Jeg har hel­ler ingen sym­pa­ti med folk som lager et svært sys­tem i den kla­re hen­sikt å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for et gigan­tisk ran av av kunst­ne­res ver­di­er.

  Jeg har ikke for­svart musikk­bran­sjen og ser der­for ikke noen grunn til å sva­re på dine angrep på den­ne bran­sjen. Når du snak­ker om noen ikke kon­kre­ti­ser­te “ret­tig­he­ter” og blan­der inn sen­sur, da synes jeg det er så langt på siden at det ikke er noen grunn til å gå inn i det­te. Det dis­ku­sjons­spo­ret ser jeg ingen grunn til å gå inn i.

 • Thor Skjør­berg

  Vel det er noen pro­ble­mer som opp­står med det­te. For det førs­te er du pro­fes­sor. Når NRK intro­du­se­rer deg som pro­fes­sor så opp­fat­ter jeg deg som en sam­funns­opp­ly­ser. Da skal du gi hel­het­lig, sann­fer­dig og objek­tiv infor­ma­sjon. Du må gjer­ne ha en agen­da. Men jeg antar jeg ikke tren­ger å utdy­pe for det at det er pro­ble­ma­tisk at du frem­står i media som en “objek­tiv eks­pert”.

  Jeg synes for øvrig agen­da­en din er ok jeg, og jeg kan ikke på ett sted se at du (miss)bruker din tit­tel som pro­fes­sor, så jeg skal ikke ta deg for det­te. Men det er tyde­lig at du bru­ker faget ditt til å frem­me den­ne saken. Det blir for øvrig vel­dig uin­ter­es­sant når du tvil­hol­der på en vink­ling som er ensi­dig, og som tar for seg ett feno­men som er for­dømt av de fles­te for len­ge siden (tyve­ri).

  Uan­sett, nes­te gang jeg hører deg på radio­en, TV ‘whate­ver’, hvor du opp­trer i kraft av din tit­tel og stil­ling, da for­ven­ter jeg også at det opp­ly­ses at du også er mot­stan­der av fil deling, og at du fak­tisk anser det for å være tyve­ri å las­te ned filer, men ikke tyve­ri i straffe­retts­lig for­stand.

  Min agen­da i for­hold til den­ne dis­ku­sjo­nen er at jeg synes du er for sne­ver og ensi­dig i din vur­de­ring av pro­blem­stil­ling, og vil­le angri­pe det­te. Jeg viss­te ikke at du var pro­fes­sor og kjent mann i radio og tv da jeg skrev inn­legg de førs­te gan­ge­ne. Jeg øns­ket å angri­pe det­te med vise til and­re posi­ti­ve aspek­ter ved fil deling. Du har en agen­da, du vil ikke dis­ku­te­re, du dri­ver pro­pa­gan­da. Vel det kan du bare fort­set­te med, men miss­bru­ker du din tit­tel som pro­fes­sor, så vars­ler jeg pro­fes­sor kol­le­gia­le promp­te.

 • Thor Skjør­berg

  http://www.dagbladet.no/2009/03/27/kultur/tekno/fildeling/the_pirate_bay/urospredere/5489712/

  OT kom­men­tar:
  Kom gjer­ne. Jeg skal lede den­ne debat­ten. Se ellers mer infor­ma­sjon på http://www.urospredere.no/

 • Som pro­fes­sor har jeg selv­føl­ge­lig like mye rett til å mene noe som alle and­re. Jeg har ald­ri påstått at jeg er objek­tiv. Man jeg har ikke noe pro­ble­mer med å skil­le mel­lom hva som er gjel­den­de rett og mine menin­ger om hvor­dan ting bør være.

  Ulov­lig kopie­ring er i streng juri­disk for­stand ikke tyve­ri. Men det er like ulov­lig, og jeg mener det kan like­stil­les med tyve­ri. At “de fles­te har for­dømt det­te” bryr jeg meg ikke noe om. For det førs­te tror jeg ikke noe på det. Det kan nok være slik at de fles­te som dri­ver med ulov­lig fil­de­ling vil hvit­vas­ke sin sam­vit­tig­het ved å hev­de at det ikke er tyve­ri, men det er i så fall bare de fles­te innen en viss grup­pe. Og uan­sett har jeg ald­ri latt meg sty­re av popu­la­ri­tets­må­lin­ger. Er det feil så er det feil, uan­sett hvor man­ge som gjør fei­len.

 • Jeg skal lede den debat­ten som Jan Omdahl viser til i den artik­ke­len du peker til. Mer infor­ma­sjon på http://www.urospredere.no/

 • Thor Skjør­berg

  Det føl­ger vis­se nor­mer med en slik tit­tel. Du tren­ger ikke påstå noe som helst. Når du opp­trer med en slik tit­tel for­ven­tes det at du er objek­tiv. Men du har kan­skje ikke hørt his­to­ri­en om lære­ren og pres­ten, pres­ten og lære­ren. Men det er fak­tisk en grunn til euro­pe­er­ne gikk rundt å trod­de jor­da var flat og ble skapt på syv dager.

  Jeg må si jeg er skremt! Jeg begyn­ner å for­stå hvor­for det kun snak­kes om musikk og fil­mer i debat­ten om fil deling.

 • Det­te er en total avspo­ring av den­ne debat­ten. Det er for dumt til at jeg gid­der å dis­ku­te­re det.

 • Thor Skjør­berg

  Debatt! Pro­pa­gan­da­en din mener du?

  Du må slut­te å være ned­la­ten­de over­for argu­men­ter og syns­punk­ter du ikke liker. Og du patro­ni­se­re deg sjøl når du sen­der kom­men­ta­rer av den typen du her gir meg. Ser du gjør det len­ger opp også, da du ikke gid­der ikke argu­men­te­re for­di jeg mener du ikke har pei­ling. Nå sen­der du meg det sam­me. Det er pin­lig å se en så klø­ne­te juri­disk måte å søke å vin­ne frem på ved på “død og liv” hol­de dis­ku­sjo­nen inne i ett spor der du kan­skje kun­ne ha noen poen­ger.

  Men uan­sett hva som var utgangs­punk­tet for dis­ku­sjo­nen synes jeg det er svært inter­es­sant og skrem­men­de at en pro­fes­sor i juss bru­ker sin pro­fe­sjon på den­ne måten til å vin­ne frem med per­son­li­ge syns­punk­ter i en vik­tig sam­funns­de­batt. Og at du ikke øns­ker å være med i den “run­den” for­står jeg vel­dig godt.

 • Du har for lengst spo­ret av til et tema jeg ikke vil dis­ku­te­re. Skal du skri­ve mer om det får du gjø­re deg et annet sted. Fort­set­ter du her set­ter jeg deg på spam-lis­te.

 • Thor Skjør­berg

  Sen­su­rert med and­re ord!! Det er hevet over en hver tvil at ved din rolle­blan­ding bry­ter etis­ke ret­nings­lin­jer.

  Ha det bra!

 • Redi­ge­ring er ikke det sam­me som sen­sur. Thor Skjør­berg må gjer­ne ta opp ethvert tema han vil på sin egen blogg. Å dis­ku­te­re hva man kan si og ikke si som pro­fes­sor som kom­men­tar til et inn­legg om hva som egent­lig menes med “deling”, det er en avspo­ring. Å avskjæ­re avspo­rin­ger (eller gjø­re det klart at man vil gjø­re det om Thor Skjør­berg ikke gir seg, så langt har jeg ikke kut­tet noen av hans inn­legg) er redi­ge­ring, ikke sen­sur.

  Man kan ellers mer­ke seg at Thor Skjør­berg åpen­bart mener at jeg ikke har ytrings­fri­het for­di jeg er pro­fes­sor, og at jeg ikke en gang har ytrings­fri­het på min egen blogg. Han viser til noen etis­ke ret­nings­lin­jer som ikke fin­nes, og mener at det­te gjør at jeg må bedri­ve sterk selv­sen­sur.

 • ola

  For en hyk­ler du er…

  Du vil ikke bru­ke begre­pet fil­de­ling, men fort­set­ter Ã¥ bru­ke begre­pet stje­ling i ste­det for kopie­ring nÃ¥r det er mis­vi­sen­de av nøyaktig sam­me grunn som fil­de­ling.