Nettkopiering — dagens kommentar

Etter at debatt­re­dak­tø­ren i dagbladet.no ba meg kom­men­te­re repor­ta­sjen om de såkal­te fil­de­ler­ne (som jeg fore­trek­ker å kal­le nett­ko­pis­ter), har jeg hatt mer fokus på den­ne virk­som­he­ten enn jeg van­lig­vis har. Det var kan­skje der­for jeg fes­tet meg ved to saker i dagens “Kul­tur­nytt” (23.11.07). Den ene saken var at det nors­ke sel­ska­pet Fun­com had­de en for­hånds­pre­sen­ta­sjon av sin sto­re spill­sat­sing “Age of Conan”. Jeg er ikke noen data­spil­ler, og skal la være å mene noe om selve spil­let. Men i føl­ge “Kul­tur­nytt” har Fun­com inves­tert 200 mill i utvik­lin­gen av det­te spil­let. Det ble nevnt at det­te er det dob­belte hva den hit­til dyres­te nors­ke fil­men, “Slipp Jim­my fri”, kos­tet.

Nett­ko­pis­te­nes grunn­leg­gen­de filo­so­fi er at alt som kan kopie­res er fritt og skal være gra­tis for dem. Data­pro­gram­mer, her­under data­spill, er beskyt­tet under de sam­me reg­le­ne som musikk, film osv. Så om man skal ta nett­ko­pis­te­ne seriøst, så mener de alt­så at de fritt og gra­tis skal kun­ne for­sy­ne seg av et pro­dukt som det har kos­tet 200 mill å utvik­le. Hvis det skul­le være som pira­te­ne øns­ker, så vil­le selv­føl­ge­lig ingen inves­te­re i å utvik­le sli­ke spill eller and­re pro­gram­mer.

For meg er det en uhørt frekk­het når folk får seg til å hev­de over­for de som lager musikk, film, data­pro­gram­mer, lit­te­ra­tur osv, omtrent det­te: “Flott, vi har krav på å få det du har laget, og vi har krav på å få det gra­tis. Skaff deg en spon­sor hvis du vil ha pen­ger å leve av, vi beta­ler ikke.” Pira­te­nes for­søk på å for­sva­re sin virk­som­het frem­står bare som dår­li­ge for­søk på å hvit­vas­ke sin dår­li­ge sam­vit­tig­het. Det er en rå og hen­syns­løs ego­is­me fra pira­te­ne som kre­ver å kun­ne ta fra and­re uten å yte noe til­ba­ke.

Den and­re saken som ble nevnt var at fol­ke­ne bak fil­men “Kill Bul­jo” nå går løs på de som las­ter ned fil­men fra nett­ko­pie­rings­tje­nes­ter. Om jeg opp­fat­tet det rik­tig, så sa man at de anmel­der de som kopie­rer. Man har iden­ti­fi­sert nett­ko­pis­te­ne ved hjelp av IP-num­mer.
Jeg har i en av mine kom­men­ta­rer i den­ne debat­ten sagt at vi må reg­ne med at musikk- og film­bran­sjen i stør­re grad vil gå etter fil­de­ler­ne. At vi skul­le få sli­ke saker så fort, had­de jeg ikke reg­net med. Jeg tror hel­ler ikke at politi­an­mel­del­se er det mest effek­ti­ve i en slik sam­men­heng. Men vi kom­mer nok uan­sett til å se mer til det­te.

Print Friendly, PDF & Email
 • Dag

  Dømet med Fun­com er jo ser­leg inter­es­sant i og med at “Conan”-spelet nett er knytt til ei abon­ne­ments­ord­ning. Etter den­ne artik­ke­len er det heilt med­vi­te gjort grun­na omfat­tan­de pirat­ko­pie­ring av tid­le­ga­re spel.

  Sli­ke tek­no­lo­gis­ke hin­der kan sjølv ikkje pira­ta­ne klat­re over, og det er jo moro å sjå kor­leis dei vil­leg blar opp opp­til 1200 kr i året (utan å pro­te­ste­re!) for å kun­ne fort­set­te å spe­le… Sam­stun­des vil 60% alt­så ikkje vil gje skar­ve 5kr for Radio­head albu­met dei kan nyte godt av i man­ge år!

  Det inter­es­san­te spørs­må­let er, i mi mei­ning, kor­leis kan ein til­pas­se eld­re føre­taks­mo­del­ler i ei slik lei?

  Sva­ret må natur­leg nok variere etter bran­sjen og arten av “ver­ket”.

  Men pira­ta­ne vil jo gjer­ne ha ein til å god­ta føre­set­na­den at tyngde­kraf­ta er opp­he­va når det gjeld opp­havs­rett på nett. Det­te er vida­re grunn­lag for å argu­men­te­re for ei gene­rell end­ring av lova.

  Føre­set­na­den er etter det ovan­nemn­te klart tul­le­te… pro­ble­met kan i man­ge (om ikkje dei fles­te) til­fel­la løy­sast tek­nisk. Slik vil det også vere eit tids­spørs­mål før inn­halds­le­ve­ran­dø­ra­ne til­pas­sar seg; utan at dei må ta vida­re omsyn til gri­nan­de “gra­tis­pas­sa­sje­rar”.