Dårlige råd fra Forbrukerrådet

Om vi skal tro Aften­pos­ten 19.02.08, så har den kjen­te posø­ren Jon Lech Johan­sen, også kjent som DVD-Jon slått til igjen. Han skal gjø­re til­gjen­ge­lig et pro­gram som skal gjø­re det mulig å “omstruk­tu­re­re filer fra ett for­mat til et annet, uav­hen­gig av hvil­ke sper­rer Apple eller Micro­soft har gitt file­ne”. Å kun­ne kon­ver­te­re fil­for­ma­ter er ikke noe nytt. Så det er ikke “omstruk­tu­re­rin­gen” men omgå­el­sen av sper­rer som er det spe­si­el­le. Hel­ler ikke det er noe spe­si­elt nytt. Men siden det er ulov­lig å omgå sli­ke sper­rer og å gjø­re til­gjen­ge­lig pro­gram­mer for det­te for­mål, så dis­tri­bu­eres slikt van­lig­vis i under­grun­nen.

Det som DVD-Jon nå, i føl­ge Aften­pos­ten, vil gjø­re er en repri­se på DeCSS-stun­tet, sann­syn­lig­vis også på den måten at han igjen tar æren for noe som and­re har utvik­let. Men det har kom­met en del ny lov­giv­ning siden sist. Så det som en gang kan­skje var lov­lig, er nå klart ulov­lig.

Man kan mene mye om DRM — Digi­tal Rights Man­ge­ment. Men sel­ska­pe­ne er i sin ful­le rett til å bru­ke sli­ke sys­te­mer om de skul­le øns­ke det, selv om prak­sis også har vist at de lett fal­ler for fris­tel­sen til å mis­bru­ke dem. DVD-Jon er egent­lig uin­ter­es­sant her. Han er en posør som igjen har klart å plas­se­re seg i medie­bil­det uten til­syne­la­ten­de å ha bidratt med noe nytt.

Men det er grunn til å set­te et sær­de­les stort spørs­måls­tegn ved For­bru­ker­rå­dets opp­tre­den i den­ne saken — der­som de er kor­rekt refe­rert i Aften­pos­ten. Råd­gi­ver og jurist i For­bru­ker­rå­det Tho­mas Nort­vedt er i føl­ge Aften­pos­ten posi­tiv til det nye pro­gram­met. At For­bru­ker­rå­det ikke liker DRM er en ærlig sak. Men at de stil­ler seg posi­ti­ve til dis­tri­bu­sjon av ulov­lig pro­gram­vare, det er sær­de­les beten­ke­lig.

Den sam­me Tho­mas Nort­vedt sier i føl­ge Aften­pos­ten føl­gen­de:

Det er nem­lig ikke noe ulov­lig i å bru­ke pro­gram­met. Etter en end­ring i ånds­verks­lo­ven i 2005, ble det fast­slått at å dele for eksem­pel en sang i mp3-for­mat med fami­lie eller en nær venn, ikke er i strid med loven.”

For hans del får man håpe at han er feil­si­tert. Det har ald­ri vært tvil­somt at man kan frem­stil­le kopi av et offent­lig­gjort musikk­opp­tak, f.eks. i mp3-for­mat, til pri­vat bruk. Det­te kan man gi til folk i fami­li­en og den nære venne­krets. Men det er ikke lov å bry­te en tek­nisk beskyt­tel­se for å gjø­re det­te, og det bør For­bru­ker­rå­dets repre­sen­tant vite om han skal utta­le seg offent­lig om sli­ke spørs­mål. Om det­te kan man lese i Ot prp nr. 46 2004–2005, avsnitt 3.5.1.5.3:

Hvis det ved kjøp av lyd­fil på Inter­nett inn­gås avta­le om hvil­ken avspil­ler som kan benyt­tes, vil lovens krav til rele­vant avspil­lings­ut­styr inne­bære at utstyr utover det som frem­går av avta­len ikke vil kun­ne være rele­vant: I rela­sjon til unn­ta­ket som her fore­slås inn­ført, vil i dis­se til­fel­ler bru­ker ikke med rime­lig­het kun­ne for­ven­te avspil­ling i strid med avta­len. Vil­kå­ret om rele­vant avspil­lings­ut­styr inne­bæ­rer såle­des i prak­sis at unn­ta­ket ikke er anven­de­lig når verk til­bys på fore­spør­sel i nett­verk, da avta­len i dis­se til­fel­ler vil avgjø­re hvil­ken avspil­ler som kan benyt­tes, og omgå­el­se for å mulig­gjø­re til­eg­nel­se på avspil­ler som ikke er «rele­vant» vil ram­mes av omgå­el­ses­for­bu­det.”

Fler­tal­let i Stor­tings­ko­mi­te­en kom med en høyst tvil­som utta­lel­se i Innst O nr. 103 2004–2005, hvor de sier:

Fler­tal­let har mer­ket seg at depar­te­men­tet mener en MP3-spil­ler ikke kan være en rele­vant avspil­ler for en CD-pla­te. Fler­tal­let deler ikke det­te syn. Fler­tal­let ser at digi­ta­le musikk­spor inn­kjøpt til avspil­ling på en CD klart bør kun­ne over­fø­res og bru­kes på en MP3-spil­ler.”

Det­te kan selv­føl­ge­lig fler­tal­let gjer­ne mene. Men det er i bets­te fall tvil­somt om det­te er i sam­svar med direk­ti­vet og der­med i sam­svar med våre for­plik­tel­ser etter EØS-avta­len. Og uan­sett gjaldt komi­te­ens utta­lel­se kopie­ring fra kopi­be­skyt­tet CD (som pla­tel­sel­ska­pe­ne hel­dig­vis har gått bort fra) til mp3. Komi­te­en uttal­te seg ikke om ned­las­te­de filer, og det er det saken nå drei­er seg om. Så der er det kun depar­te­men­tets utta­lel­se vi har å hol­de oss til, i til­legg til lov­teks­ten og direk­ti­vet.

Hvis For­bru­ker­rå­det vil dri­ve kam­pan­je, så må de gjer­ne det. At de sam­ti­dig mel­der seg ut av seriøs debatt får bli deres eget pro­blem. Men man bør kun­ne ven­te at når de utta­ler seg om retts­li­ge spørs­mål, så for­står de at folk gjer­ne vil tro på det som For­bru­ker­rå­det sier. Da bør de ikke kom­me med utta­lel­ser som er juri­disk uhold­ba­re.

Print Friendly, PDF & Email
 • Knut Bøhn

  Blogg­vund,
  Takk for opp­kla­ring. Vi leg­folk begyn­te jo å lure på om vi totalt had­de mis­for­stått fle­re ele­men­tæ­re deler av den nye loven…

 • For­bru­ke­re er helt avhen­gi­ge at det fin­nes per­soner som Jon L. Johan­sen. Uten krea­ti­ve pro­gram­me­re­re som han, vil­le and­re krea­ti­ve musi­ke­re og film­ska­pe­re raskt opp­levd at deres verk vil­le blitt inne­låst unød­ven­dig restrik­ti­ve for­ma­ter for­val­tet av sel­ska­per som ser deling av kul­tur som et pro­blem.
  Tak­ket være hans inn­sats for lage bru­ker­venn­li­ge bru­ker­grense­snitt for pro­gram­vare som fjer­ner ska­de­lig pro­dukt­lås­ning, bidras det til at ingen tek­nis­ke beskyt­tel­ses­sys­te­mer for­blir effek­ti­ve.

  Det er kjent blant infor­ma­ti­ke­re og kryp­to­lo­ger at Digi­ta­le Restrik­sjons­me­ka­nis­mer (DRM) er en logisk og prak­tisk umu­lig­het. Men det som er umu­lig for å opp­nå tek­nisk, har blitt for­søkt inn­ført juri­disk gjen­nom å gi restrik­sjons­me­ka­nis­me­ne retts­vern.
  Fil­kon­ver­ter­ins­pro­gram­vare (som den fra Jon L. Johan­sen) igang­set­ter bevisst­gjø­ring i inn­holds­bran­sjen om de prak­tis­ke kon­se­kven­se­ne av at det DRM-sys­te­mers absur­di­tet. Uten eksis­ten­sen av slik pro­gram­vare vil­le medie­bran­sjen vært et kon­gen-på-hau­gen res for å seg­men­te­re mar­ke­det i for­mat­krig og låsing til avspil­ler­av­hen­gig­het. Men hel­dig­vis vil vi slip­pe en slik utvik­ling siden inter­nett gjør spred­ning av for­ma­topp­lås­nings­pro­gram­mer ustopp­bar.

  Det er posi­tivt hvis For­bru­ker­rå­det tol­ker loven dit­hen at pro­gram­va­ren som mulig­gjør at for­bru­ker­ne kan utøve ret­ten de har til å høre musikk på “rele­vant avspil­lings­ut­styr” som lov­lig.

  Ånds­verks­lo­vens § 53a er i 2008 gått like mye ut på dato som Straffe­lo­vens § 379 var i 1972 🙂

 • ole

  Det kan vel dis­ku­te­res om DVD-Jons pro­gram fak­tisk bry­ter den tek­nis­ke beskyt­tel­sen. Så vidt jeg vet gjør ikke pro­gram­met annet enn å kopiere den ana­lo­ge lyden på DRM-beskyt­tet musikk­fi­ler.