Skal nettleverandører kunne sensurere nettet?

NRK mel­der at nen lil­le nett­le­ve­ran­dø­ren Imbe­ra har sen­su­rert nett­ste­det til Human Rights Ser­vices. Man fryk­tet at HRS’ offent­lig­gjø­ring av en av de omstrid­te Muham­med-teg­nin­ge­ne skul­le føre til sabo­ta­sje. Jeg kjen­ner ikke hvor­dan Imbe­ra kon­kret har gre­pet inn, ut over det som har frem­kom­met gjen­nom media. Hege Stor­haug sier til NRK at Imbe­ra “gikk inn og redi­ger­te siden vår, flyt­tet saker og slet­tet kari­ka­tu­re­ne av Muhammed.”

Jeg har abso­lutt ikke noen sans for det som Human Rights Ser­vices og Hege Stor­haug står for. Jeg synes også at navne­val­get “Human Rights Ser­vices” er sær­de­les mis­vi­sen­de. Det HRS bedri­ver har gans­ke lite med men­neske­ret­tig­he­ter å gjø­re. Men at jeg og for­hå­pent­lig­vis man­ge and­re mener det­te betyr ikke at HRS skal sen­su­re­res. De har og skal ha ytrings­fri­het som alle oss andre.

Den som til­byr lag­rings­tje­nes­ter på nett (web­ho­tell) dri­ver en kom­mer­si­ell tje­nes­te. Som and­re tje­neste­yte­re kan de set­te sine vil­kår for tje­nes­ten. De som ikke liker vil­kå­re­ne kan vel­ge en annen tjenesteyter.

Selv uten hjem­mel i avta­le kan det ikke være pro­ble­ma­tisk at tje­neste­yter gri­per inn over­for ulov­lig virk­som­het. Etter at tje­neste­yter har blitt opp­merk­som på ulov­lig inn­hold kan de risi­ke­re selv å bli holdt ansvar­lig der­som det­te ikke fjer­nes. I til­legg må man kun­ne stop­pe en tje­nes­te der­som den skul­le repre­sen­te­re en sik­ker­hets­ri­si­ko eller for­styr­re drif­ten gen­relt, men det er en annen grup­pe spørsmål.

Uten hjem­mel i avta­le kan tje­neste­le­ve­ran­dø­ren nep­pe fjer­ne annet enn det som er nevnt oven­for. Jeg ser at min kol­le­ga Jon Bing i føl­ge NRK har sagt at tje­neste­le­ve­ran­dø­ren har “rett til å fjer­ne inn­hold hvis ved­kom­men­de har sak­lig grunn for det”. Hva en slik sak­lig grunn må være, frem­går ikke. Jeg må under­stre­ke at jeg ikke har hatt anled­ning til å dis­ku­te­re det­te med Jon Bing når det­te skri­ves, så jeg kjen­ner ikke hans stand­punkt ut over det som har kom­met fram i media. Men leve­ran­dø­rer av web­tje­nes­ter må som alle and­re stå ved sine avta­ler, og kan ikke løpe fra sine avtale­mes­si­ge for­plik­tel­ser om de har “sak­lig grunn”.

Det er ingen tvil om at det i Nor­ge er lov­lig å offent­lig­gjø­re teg­nin­ger av Muham­med. Så en even­tu­ell sak­lig grunn må bestå i at det er kon­tro­ver­si­elt og at man kan får reak­sjo­ner fra de som ikke liker at det­te blir pub­li­sert. Her kan jeg ikke føl­ge Jon Bing. Jeg kan ikke seg at man uten grunn­lag i avta­le skal ha noen rett til å fjer­ne sli­ke ytringer.

Men de fles­te tje­neste­le­ve­ran­dø­rer har avta­ler som går langt i å gi dem rett til å gri­pe inn. Når det gjel­der Imbe­ras avta­ler, kjen­ner jeg dem ikke. På deres nett­si­der fin­ner man “Rett­nings­lin­jer og råd om inn­hold på et nett­sted”. Her står det:

Imbe­ra AS øns­ker og prak­ti­se­rer å være et sel­skap som kun pub­li­se­rer et såkalt “hyggelig/informativt inn­hold” fra seriø­se aktø­rer og bedrif­ter i Norge.”

Man kan sik­kert mene at det var en feil­vur­de­ring av Hege Stor­haug å vel­ge en tje­neste­le­ve­ran­dør som sat­ser på “hyggelig/informativt inn­hold”. Om hva det­te måt­te inne­bære står det videre:

Det betyr at inn­hold som:

- frem­mer rase­hat, eller viser gru­som­me eller umen­nes­ke­li­ge volds­hand­lin­ger på en måte som får infor­ma­sjo­nen til å vir­ke ufar­lig eller rosverdig,
— opp­ford­rer til pro­vo­ka­sjon eller kren­ker and­res syn/livssyn
(…)
— pro­vo­se­rer eller kren­ker and­res syn
Ikke er øns­ke­lig eller vil bli aksep­tert pub­li­sert via våre kanaler.”

Imbe­ra AS kan etter eget skjønn avgjø­re, her­under brin­ge tje­neste­for­hol­det til opp­hør uten var­sel eller sten­ge ned tje­nes­ten, om hjem­me­si­den som pub­li­se­res, eller mate­ria­le som hen­vi­ses til fra pub­li­se­rers hjem­me­side, er retts­stri­dig iht. den­ne bestemmelsen.”

Så kom­mer det en hen­vis­ning til kon­trak­ten (som så vidt jeg kan se ikke er til­gjen­ge­lig på nett) som viser en gans­ke man­gel­full retts­lig for­stå­el­se, og som der­for blir gans­ke uklar:

Det­te gjel­der alle våre kun­der og det­te fal­ler inn­un­der kon­trak­ten som er sig­nert, da det­te går inn­un­der norsk lovgivning.”

And­re tje­neste­le­ve­ran­dø­rer har lig­nen­de vil­kår, selv om Imbe­ras vil­kår går uvan­lig langt og er used­van­lig ube­hjel­pe­lig utformet.

Ut fra avta­len har nok Imbe­ras sitt på det tør­re. Og en tje­nestelve­ran­dør må få lov til å vel­ge en for­ret­nings­stra­te­gi hvor det å være hyg­ge­lig er vik­ti­ge­re enn ytrings­fri­he­ten. Så len­ge det fin­nes and­re nett­le­ve­ran­dø­rer som verd­set­ter ytrings­fri­he­ten høy­ere, er ytrings­fri­he­ten ikke alvor­lig truet.

Måten inn­gre­pet ble gjen­nom­ført på, er det også grunn til å være sær­de­les kri­tisk til. I føl­ge media skjed­de det­te uten var­sel og nett­le­ve­ran­dø­ren skal også ha flyt­tet på inn­hold. Det­te kan ikke aksep­te­res. At tje­neste­le­ve­ran­dø­ren må kun­ne gri­pe inn uten var­sel der­som f.eks. instal­ler­te script på et nett­sted tru­er hele tje­nes­ten, er greit nok. Det sam­me kan man nok gjø­re om man skul­le bli opp­merk­som på barne­por­no­gra­fi. I sli­ke til­fel­ler bør hele nett­ste­det sten­ges. Men å fjer­ne en ytring umid­del­bart og uten var­sel for­di den er kon­tro­ver­si­ell, det skal man ikke kun­ne gjø­re. Tje­neste­le­ve­ran­dø­ren har mer enn nok av tid til å vars­le og even­tu­elt til at kun­den skal kun­ne sva­re. Å fjer­ne enkel­te deler av inn­hol­det på et nett­sted er å mani­pu­le­re inn­hol­det på en måte som ikke er akseptabel.

En kon­klu­sjon i den­ne saken er at de som øns­ker ytrings­fri­het på nett vel­ger en annen tje­neste­yter enn Imbe­ra. Man kan også leg­ge til at det er vans­ke­lig å ha til­lit til en tje­neste­le­ve­ran­dør som opp­trer på en slik måte. For meg frem­står de som useriøse.

Saken ret­ter søke­ly­set mot fle­re alvor­li­ge pro­ble­mer. Vi ser nok en gang at den mest alvor­li­ge trus­se­len mot ytrings­fri­he­ten ikke er inn­grep fra myn­dig­he­ter, men en omfat­ten­de selv­sen­sur. Kari­ka­tur­de­bat­ten er i seg selv et eksem­pel på det: Ytrings­fri­he­ten er vik­tig, men vi bør unn­gå å pro­vo­se­re. Hvis man også gir sis­te ordet til en grup­pe leve­ran­dø­rer som er opp­tatt av å dri­ve vel­fun­ge­ren­de tek­nis­ke tje­nes­ter og ellers unn­gå bråk, da får ytrings­fri­he­ten dår­li­ge kår.

Det er grunn til å se kri­tisk på de avta­ler som tje­neste­le­ve­ran­dø­re­ne bru­ker. Avta­ler som gir en part en ensi­dig og vil­kår­lig adgang til å gri­pe inn og even­tu­elt avbry­te tje­nes­ten, er ikke akseptable.

Det skal ikke være leve­ran­dø­rer av tek­nis­ke tje­nes­ter som bestem­mer tak­høy­den i norsk debatt og ytrings­fri­he­tens gren­ser. Det er ikke aksep­ta­belt at tje­neste­le­ve­ran­dø­rer skal kun­ne for­be­hol­de seg ret­ten til å gri­pe inn helt etter eget for­godt­be­fin­nen­de og uten at man skal kun­ne ta til mot­mæle. Men jeg kan ikke ser­ve­re noen løs­ning på strak arm.

Jeg fryk­ter like­vel ikke de mest dyst­re sce­na­rie­ne som har vært truk­ket inn i debat­ten, ved at sto­re medie­be­drif­ter bru­ker eks­ter­ne tje­neste­le­ve­ran­dø­rer. Hvis NRK, Aften­pos­ten, Dag­bla­det osv har inn­gått avta­ler som gir tje­neste­yter rett til å slet­te inn­hold etter eget for­godt­be­fin­nen­de, da har de opp­trådt sær­de­les upro­fe­sjo­nelt. Så upro­fe­sjo­nel­le tror (håper?) jeg at de ikke er. Om man tar et side­blikk til papir­ver­den vil­le det bli som om tryk­ke­ri­ene skal kun­ne sen­su­re­re de avi­se­ne de trykker.

Print Friendly, PDF & Email