Forsvar den akademiske frihet!

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør og forsk­nings­di­rek­tø­ren ved Apo­forsk sier opp i pro­test mot eier­nes over­sty­ring. I Norsk Fra­maceu­tisk Tids­skrift for­kla­rer de hvor­for. Saken har ut fra det som skri­ves i nevn­te artik­kel, ikke noen direk­te kob­ling med “ret­tig­he­ter til forsk­nings­re­sul­ta­ter”. Men jeg ser det som utslag av den sam­me tanke­gan­gen som lig­ger bak øns­ket om at insti­tu­sjo­ne­ne skal over­ta alle ret­tig­he­ter til forsk­nings­re­sul­ta­ter: Det er et vok­sen­de skikt av forsk­nings­by­rå­kra­ter som til­ra­ner seg makt og som vil sty­re forsk­nin­gen.

Styre­le­de­ren, Gun­nar Elling­sen, sier til Aften­pos­ten at “det er ikke et mål i seg selv å være en uav­hen­gig forsk­nings­in­sti­tu­sjon”. Når folk med sli­ke hold­nin­ger får makt i forsk­nings­sek­to­ren, da er det grunn til å slå alarm. Sli­ke hold­nin­ger tru­er forsk­nin­gen.

Det er nok et styk­ke igjen før uni­ver­si­te­te­ne kjø­res i grøf­ta slik man nå ser ved Apo­forsk. Men kur­sen er feil. Vi må for­sva­re vår aka­de­mis­ke fri­het. Vi skal selv kun­ne vel­ge forsk­nings­te­ma­er og vi skal kun­ne pub­li­se­re det vi vil hvor vi vil uten at byrå­kra­te­ne skal kun­ne leg­ge seg opp i det. Og vi skal ikke gi fra oss alle ret­tig­he­ter. Det er den aka­de­mis­ke fri­het som gjør det verdt å være ved et uni­ver­si­tet.

For­svin­ner den aka­de­mis­ke fri­het for­svin­ner også grun­nen til å arbei­de ved et uni­ver­si­tet.

Print Friendly, PDF & Email
 • hei!

  les­te en kom­men­tar fra deg på min blogg nett­opp. Du påpe­ker at jeg så å si ald­ri inn­hen­ter sam­tyk­ke ifra ret­tig­hets­ha­ver til bil­de­ne jeg lin­ker til på blog­gen min.

  jeg må inn­røm­me at jeg kan­skje ikke helt har kjent til lov­ver­ket her. Og jeg er nok fort­satt VELDIG usik­ker. Ser bare at det er van­lig å leg­ge ved bil­der til blogg­inn­legg, og har tenkt at det­te ikke ska­der.

  Men for all del, jeg øns­ker jo at eier skal ha sine ret­tig­he­ter!

  Men, når jeg pub­li­se­rer bil­der plei­er jeg såvidt jeg kan hus­ke, å lin­ke bil­det til dets rett­mes­si­ge side. Dvs at hvis du tryk­ker på bil­det på siden min, så vil man føres direk­te inn på eiers side, og der bil­det fak­tisk befin­ner seg. Slik jeg for­står det, og mener å ha opp­levd, for­svin­ner bil­det også på blog­gen min, hvis eier fjer­ner det fra sin side.

  Er det ikke da greit, når jeg bare lin­ker til eiers side? Hvis eier øns­ket at jeg ikke skul­le len­ke til bil­det, kun­ne jo han eller hen­ne laget en linksper­re ved hjelp av pdf-for­ma­tet.

  Hvor­dan er jus­sen her? Skriv gjer­ne en mail til meg på sondreolsen@gmail.com da jeg ikke alt­for ofte er inn­om den­ne blog­gen…

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvem skal bestemme hvor vi får publisere?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Akademia og delingskultur()