Languedoc-Roussillon, Frankrike mellom Provence og Spania

Lan­gue­doc-Rous­sil­lon har blitt “min” del av Frank­ri­ke, etter at vi kjøp­te en lei­lig­het i regio­nen for tre år siden. I lik­het med de fles­te nord­menn viss­te jeg for inn­til få år siden lite om det­te områ­det. Lan­gue­doc-Rous­sil­lon var noe vi for­bandt med rela­tivt rime­li­ge frans­ke viner. Det var i grun­nen alt.

Sene­re har jeg opp­da­get at det er en region som kan by på alt fra lan­ge sand­stren­der til vil­le fjell. Vinen er også langt mer spen­nen­de og variert enn man kan få inn­trykk av om man hol­der seg til Vinmonopolet.

Jeg har sam­let og pre­sen­tert en del infor­ma­sjon om regio­nen under http://www.torvund.net/languedoc. Det er et “never ending work in pro­gress”. Men selv om det fort­satt er man­ge hul­ler har jeg nå valgt å gjø­re det­te kjent ved å len­ke til dis­se sidene.