Languedoc-Roussillon, Frankrike mellom Provence og Spania

Lan­gue­doc-Rous­sil­lon har blitt “min” del av Frank­ri­ke, etter at vi kjøp­te en lei­lig­het i regio­nen for tre år siden. I lik­het med de fles­te nord­menn viss­te jeg for inn­til få år siden lite om det­te områ­det. Lan­gue­doc-Rous­sil­lon var noe vi for­bandt med rela­tivt rime­li­ge frans­ke viner. Det var i grun­nen alt.

Sene­re har jeg opp­da­get at det er en region som kan by på alt fra lan­ge sand­stren­der til vil­le fjell. Vinen er også langt mer spen­nen­de og variert enn man kan få inn­trykk av om man hol­der seg til Vin­mono­po­let.

Jeg har sam­let og pre­sen­tert en del infor­ma­sjon om regio­nen under http://www.torvund.net/languedoc. Det er et “never ending work in pro­gress”. Men selv om det fort­satt er man­ge hul­ler har jeg nå valgt å gjø­re det­te kjent ved å len­ke til dis­se side­ne.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hei
  Skul­le bare skry­te av en vel­dig bra artik­kel om Lan­gue­doc. Der har jeg et tips for de som skal rei­se ned dit, spe­si­elt om vin­te­ren når ingen direk­te fly­for­bin­del­se fra Nor­ge fin­nes utover Nice langt unna øst­over: fly til Lon­don med Ryanair og vide­re med sam­me sel­skap til Car­cas­son­ne. Den­ne byen er fan­tas­tisk, og et bra utgangs­punkt for hele Lan­gue­doc Rous­sil­lon.

  Mvh
  Fré­dé­ric

 • Det er man­ge mulig­he­ter. Og jeg er helt enig i at Car­cas­son­ne er en by man må se hvis man er i områ­det (sam­men med Pont du Gard i den and­re enden av regio­nen).

  Jeg for­står meg ikke på Ryanirs for­ret­nings­mo­dell. Men fra Lon­don-områ­det og til dels fra Hahn (som heter Frank­furt på Ryanairsk, akku­rat som San­de­fjord heter Oslo) flyr de til man­ge byer: Mar­seil­le, Nîmes, Montpel­li­er, Agde/Beziers, Prepig­nan og Car­cas­son­ne, i til­legg til at de flyr til Giro­na (som de kal­ler Bar­ce­lo­na). Stort sett er det en halv times kjø­ring fra fly­plass til fly­plass. Så vel­ger man Ryanair via et eller annet er det man­ge mulig­he­ter.

  Giro­na, som er 100km nord for Bar­ce­lo­na er hel­ler ikke noe dår­lig utgangs­punkt for den vest­li­ge delen av Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Men vi har kon­sta­tert at det kos­ter en del mer å leie bil i Spa­nia enn i Frank­ri­ke. Så det man spa­rer på fly­bil­lett kan fort gå tapt på dyre­re leie­bil — hvis man skal leie bil.

  Fra Lon­don kan man også fly Easy­Jet til Montpel­li­er og Mar­seil­le.

  Selv om Air Fran­ce ikke er like bil­lig som bil­lig­sel­ska­pe­ne, så kan man få rela­tivt rime­li­ge bil­let­ter — 60–70€ inkl avgif­ter fra Paris. Hvis Nor­we­gi­an fort­set­ter å fly bil­lig til Paris er Nor­we­gi­an / Air Fran­ce en gans­ke bruk­bar kom­bi­na­sjon.